پایان نامه با کلمات کلیدی مالی رفتاری، تداوم فعالیت، حسابداری اجتماعی، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

مورد اجاره ثبت نمیشود. بنابراین کل داراییها کاهش یافته، در نتیجه مخرج کسر کوچکتر شده پس کل کسر بزرگتر خواهد بود.
ROA بزرگتر را ترجیح میدهد این نسبت معیاری از سودآوری میباشد.
اهرم مالی:
نسبت کل بدهی
آورده سهامداران
 
در تأمین مالی خارج از ترازنامه بدهی شرکت کاهش یافته، بنابراین صورت کسر کوچکتر شده در نتیجه کل کسر کوچکتر میشود.
پایین بودن این نسبت موجب تقویت ساختار سرمایه آنها میشود

2-2-1-2 تأثیر متغیرهای برون ترازنامهای بر اظهارنظر حسابرسان
تحقیقات نشان داده است که عوامل کیفی مانند تأمین مالی برون ترازنامهای، رابطه مستقیمی با تصمیمگیری حسابرسان، برای ارائه نظر مشروط با بند تداوم فعالیت، دارد(کلینمن و آنانداراجان، 1999). بین توقع استفادهکنندگان از حسابدارن با وظایفی که آنها برای خود متصور هستند، شکافی وجود دارد که به آن شکاف انتظارات میگویند(گای و سالیوان، 1988). این شکاف از آنجایی بروز میکند که توافقی بر سر مسئولیت حسابرس در تعیین وضعیت تداوم فعالیت شرکتها وجود ندارد، مخصوصاً در مواردی که شرکتها پس گرفتن گزارش مقبول حسابرسی ورشکست میشوند. به عنوان مثال (گایگر و همکاران، 1995) اعلام کردند که طی بررسیهای آنها 40 تا 45 درصد شرکتهایی که ورشکست شدهاند؛ در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط حسابرسی گرفته بودهاند. در نتیجه این باعث بیمیلی استفادهکنندگان از صورتهای مالی میشود. هنگامی که تصور میکنند، حسابرسان به وظیفه خود عمل نکردهاند که افشای محتوای صورتهای مالی و مرتبط بودن آن جهت تصمیمگیری استفادهکنندگان است. بر همین اساس، بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 59 رهنمودی برای حسابرسان ارائه کرد که طبق آن؛ ارزیابی دقیقتری نسبت به وضعیت تداوم فعالیت شرکتها داشته باشند. هدف بیانیه این بود که از طریق تعامل بیشتر استفادهکنندگان، شکاف انتظارات را کاهش دهد و مسئولیت حسابرسان در افشای امکان عدم تداوم فعالیت شرکتها را افزایش دهد. حال در این زمینه پژوهشهای بسیاری صورت گرفته که در اکثر مدلها تأثیر عوامل کمی را بر تداوم فعالیت شرکتها بررسی کردهاند. در این میان، پژوهشهای جدیدی صورت گرفته که عوامل کیفی را مبین تعیین وضعیت تداوم فعالیت شرکتها میدانند. به عنوان نمونه (کلین من، 1999) دریافت که حتی اخبار خوب و بد از وضعیت تداوم فعالیت شرکت قبل از ارائه گزارش حسابرسی، بر اظهارنظر حسابرسان موثر است و به طور کلی به این نکته تأکید دارد در شرکتهایی که از روشهای تأمین مالی برون ترازنامهای و حسابداری ساختگی استفاده میکنند و بدین وسیله ظاهر خوبی از شرکت در بازار ارائه میدهند، این کار بر اظهارنظر حسابرسان در هنگام تصمیمگیری در مورد تداوم فعالیت شرکت، اثر مستقیم دارد(دستگیر و سلیمانیان، 1386: 7).

2-2-2 واکنش سرمایهگذاران
2-2-2-1 نظریه بازار کارا
به دنبال نظریه بازار کارا که توسط اندیشمندان مالی همچون فاما مطرح شده است؛ سرمایهگذاران همواره به اطلاعات و اخبار جدید واکنش نشان میدهند. این بدان معنی است که در شرایط بازار کارا اطلاعات به موقع در دست همگان است و تمامی افراد همزمان به اطلاعات دسترسی پیدا میکنند و تصمیمهایی عقلایی اتخاذ مینمایند. لذا، همزمان با فاما14؛ بلک15 (1992)، لینتز16 (1965) و شارپ17 (1964) مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای که از نظر آماری مکانیسم قیمتگذاری داراییهای سرمایهای را توصیف میکرد را، ارائه نمودند(تلنگی، 1383: 5).
كارا بودن بازار از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه در صورت كارا بودن بازار سرمايه، هم قيمت اوراق بهادار به درستي و عادلانه تعيين ميشود و هم تخصيص سرمايه، كه مهمترين عامل توليد و توسعه اقتصادي است، به صورت مطلوب و بهينه انجام ميشود(جهانخاني و عبده تبريزي، 1372: 7) در اقتصاد سنتي فرض ميشود كه سرمايهگذاران منطقي هستند و قيمت اوراق برابر با ارزش ذاتي آنها بوده و ارزش ذاتي سهام به وسيله تنزيل مبالغ جريانهاي نقدي مورد انتظار به دست ميآيد، به شرطي كه انتظارهای سرمايهگذار بر مبناي اطلاعات در دسترس به درستي شكل گرفته باشد. اخبار اساسي باعث تغييرات در قيمت اوراق بهادار ميشود و و قتي سرمايهگذاران اطلاعات جديدي درباره ارزش ذاتي اوراق بهادار به دست ميآورند، سريعاً نسبت به آن واكنش نشان ميدهند. تمامي اطلاعات جديد به سرعت در قيمتها منعكس ميشود و براي هيچ كس فرصت به دست آوردن سودهاي غير عادي بر اساس اين اطلاعات، باقي نميماند(نمازی، 1385: 44-30) طرفداران فرضيه بازار كارا بیان میدارند که كارايي بازار زياد به منطقي بودن همه سرمايهگذاران وابسته نيست. در بسياري سناريوها، هنگامي كه برخي از سرمايهگذاران منطقي نيستند، بازار همچنان كارا ميباشد. در يك سناريوي واحد، سرمايهگذاران غيرمنطقي با يكديگر در ارتباط نيستند. بنابراين، معاملات آنها به صورت تصادفي و غير همبسته است. به دليل تعداد زياد چنين سرمايهگذاراني، در نهايت معاملهگران پر سر و صدا اثري بر روي قيمت اوراق بهادار نخواهند گذاشت(رایتر18، 2003). در سال 1981 اولین گام نقد بازار کارا توسط بنر19 مبنی بر اینکه اندازه شرکت در بازدهی تأثیر میگذارد، ارائه شد. پس از آن باسو20 (1983)، کیم و رینگانوم21 (1983)، مرتون22 (1987)، باندری23 (1988)، فاما و فرنچ24 (1992) و لوژن25 (1993) شبهات جدیدی را همانند نسبت اهرمی، نسبت قیمت به سود، اثر بورسهای مختلف و غیره، بر بازدهی تحت عنوان استثناهای بازار درباره EMH وCAPM ارائه کردند. بر خلاف نظریه بازار کارا همواره واکنش افراد به اطلاعات و اخبار جدید منطقی نمیباشد. یکی از استثناهای بازار مالی این است که به اطلاعات كاملاً مرتبط، چكيده و پر از آمار و ارقام واكنش كمتر از حد نشان میدهد و در مقابل به اطلاعات برجسته، غير مرتبط و شايعهگونه واكنش بيش از حد نشان میدهد.
چیزی که اهمیت مییابد این است که، آیا سرمایهگذاران همزمان به اطلاعات و اخبار انتشار یافته دسترسی دارند و تصمیمهای آنها کاملاً عقلایی است؟ از طرفی میزان شفافیت بازار در ارائه اطلاعات صحیح و به موقع در چه حدی است؟ همچنین آیا سرمایهگذاران تنها میل به واکنش در مقابل اطلاعات مالی دارند یا عوامل غیر مالی نیز میتواند واکنش آنها را تحت تأثیر قرار دهد؟ مواردی از این قبیل سبب پیدایش نظریه مالی رفتاری گردید.

2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری
به منظور پاسخ به سؤالات، به نظر لینتز، مالی رفتاری به مطالعهی چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات جهت انجام تصمیمهای ساختار یافته سرمایهگذاری توسط افراد میپرازد.
مالی رفتاری سعی نمیکند نشان دهد که رفتار عقلایی نادرست است. بلکه، در تلاش است که کاربرد فرایندهای تصمیمگیری روانشناختی را در شناخت و پیشبینی بازارهای مالی نشان دهد(اولسن26، 1998: 11). مالی رفتاری به دنبال فهم و درک و پیشبینی نتایج حاصل از فرایندهای روانشناختی تصمیمگیری است(اولسن، 1998: 39). گاهی اوقات برای یافتن راهحلهایی در پاسخ به معماهای تجربی،لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملاً عقلایی عمل نمیکنند(برابازون27، 2000 .312). با در نظر گرفتن نظریههای اندیشمندان میتوان این طور بیان کرد که: نظریه مالی رفتاری بیانگر این است که در جهت گرفتن تصمیمهای مالی و انجام تجزیه وتحلیلهای مالی علاوه بر اطلاعات و عوامل مالی، عوامل رفتاری نیز مؤثر میباشد. از جمله اندیشمنانی همچون اسلویچ28 (1972) درباره براشت نادرست افراد، تیورسکی و کاهنمن29 (1974- 1979) درباره تصمیمهای شهودی و چهارچوب تصمیم، همچنین دانیل و همکاران30 در مقاله روانشناسی سرمایهگذار و عکسالعمل کمتر از حد و بیشتر از حد بازار سهام، در سال 1998، باربریز31، شیفر32، ویشنی33 و سابرامانیام34 مدلهای رفتاری را جهت عکسالعمل بیش ازحد و کمتر از حد در سطح کلان بازار را ارائه کردند و اریبهای قضاوتی را نیز مطرح نمودند.
برخلاف نظریههاي قبلی، که گفته میشد سرمایهگذاران ر یسک گریزند. کاهنمن و تیورسکی بیان داشتند که زمانی که سرمایهگذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند، از ریسکگریزي به سمت ریسکپذیري میروند(بابایی مجرد، 1390: 10) .

2-2-2-2-1 مشخصههای تئوری مالی رفتاری
تئوری مالی رفتاری دارای دو مشخصه بارز است:
الف: محدویت در آربیتراژ: بازار به خاطر یک سری محدویتها از تمام فرصتهای آربیتراژی استفاه نمیکند و فرایند تصحیح به طور کامل انجام نمیشود. بنابراین، هر زمان ممکن است که انحرافاتی را از قیمتهای آتی شاهد باشیم، در حالی که سرمایهگذاران اقدام به بهرهبرداری از آنها نمیکنند.
در مقاله محدودیت در آربیتراژ شیفر و ویشنی نشان دادند که آربیتراژکنندگان در برخی از بازارها تأثیری بر اصلاح بازار نداشته و منجر به کارایی نمیشوند. گروه دیگر محدودیتها توسط کاهنمن و تیورسکی در نظریه انتظارها بیان میکنند. این نظریه یک چهارچوب توصیفی برای تصمیمگیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان را ارائه میکند. نظریه انتظارها در واقع آن حالتی از ذهن را بیان میکند که انتظار میرود، فرایندهای تصمیمگیری شخصی را تحت تأثیر قرار دهد(تلنگی، 1383: 25-3).
ب: روانشناسی شناختی و عدم وجود عقلانیت کامل: یک سری تورشهای رفتاری و روانشناسی را در رفتار مشارکتکنندگان بازار سرمایه مشهود میداند که این سوگیریهای رفتاری نسبت به رفتار بهینه باعث میشود که تصمیمهای به صورت منطقی و عقلایی اتخاذ نشود. این سوگیریهای رفتاری شامل روشهای شهودی، خود فریبی و تعاملات اجتماعی میباشد(راعی و فلاحپور، 1383: 82).

2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتها از سه رویکرد ذیل قابل تعیین است:
در نظریه اول که از تئوریهای کلاسیک اقتصادی نشأت میگیرد و توسط فریدمن35 در سال 1962 مطرح شد؛ بر حداکثر کردن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران تأکید دارد.
نظریه دوم که در دهه 1970 میلادی مطرح شد، اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رساندن سود بر ایجاد تعادل در حقوق افراد وگروههای متأثر از تصمیمهای اتخاذ شده مدیریت تأکید میکند.
و در نظریه سوم اهداف اجتماعی تصمیمگیریها مطرح میشود که به جای تلاش در جهت حداکثر کردن سود، به دنبال کسب سطح مناسبی باشند که هم سود کسب شود وهم اهداف اجتماعی تأمین گردد. لذا، حسابداری اجتماعی مطرح گردید(خوشطینت و راعی، 1383: 92-73).
حسابداری اجتماعی یک گام فراتر از حسابداری مالی مینهد و علاوه بر فرایند گردآوری، اندازهگیری وگزارش معاملات؛ تأثیر متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن را نیز در نظر میگیرد. حسابداری اجتماعی از طریق اندازهگیری گزارشگری تأثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونیاش، ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر میسازد(جعفری، 1372: 89-78). با در نظر گرفتن دو کارکرد تولید و ارائه کالا وخدمات سودمند برای جامعه و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بین گروههای اجتماعی که به دنبال قرارداد واحد تجاری و جامعهی پیرامونش پدیدار میشود؛ حسابداری اجتماعی سه هدف را دنبال میکند:
1- تعیین و اندازهگیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی از طریق محاسبه هزینهها و منافع اجتماعی واحد تجاری
2- تعیین ارتباط استراتژی وعملیات جاری واح تجاری با ترجیحات و معیارهای اجتماعی
این دو هدف تأثیرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه را تعیین میکند و همچنین بر ارزیابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تأکید دارد.
3- اطلاعات مربوط در مورد هدفها، سیاستها و برنامههای اجتماعی واحد تجاری
به منظور گزارشگری برونسازمانی و تأمین نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان، لازم است که اطلاعات مربوط، کافی و مناسبی برای کمک به ارزیابی و آگاهی از مشارکتهای اجتماعی واحد تجاری گزارش گردد. به دنبال تحقق هدف سوم اطلاعات ارائه شده استفاهکنندگان را در اتخاذ تصمیمهای در تخصیص صحیحتر منابع اجتماعی یاری داده و باعث جلوگیری از ابهام و سردرگمی آنها خواهد شد(جعفری، 1372: 89-78).
با توجه به نظریهها و تئوریهای مطرح شده در ارتباط با واکنش سرمایهگذاران، میتوان چنین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کسب و کار، بازده داراییها، بازده دارایی، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده دارایی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی