پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت گذاری، صنایع دستی، ارزش اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
فصل دوم: گردآوری اطلاعات
2-گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
1-2 شناسایی سنگ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-2 دسته بندی فیروزه از نظر سنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
3-2 تقسیم بندی فیروزه نیشابور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
1-3-2 انواع فیروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ طرح و شکل ظاهری……………………………………………………………………………………………………… 23
1-2-3-2 عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-3-2 شجری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
4-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فیروزه………………………………………………………………….. 26
1-4-3-2 عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-4-3-2 چغاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
3-4-3-2 سنگ رگه دار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
4-4-3-2 توفال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
5-4-3-2 شکوفه و خزامه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
5-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن……………………………………………………………………………………………………. 29
4-2 اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس از قیمت گذاری…………………………………………………………………………………………………………….. 31
1-4-2 عجمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-4-2 عجمی نیم رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
3-4-2 عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
4-4-2 توفال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
5-4-2 توفال نیم رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
6-4-2 توفال سفید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
7-4-2 چغاله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
8-4-2 شجری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
9-4-2 شکوفه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
10-4-2 چال یا نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
11-4-2 درشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
5-2 مشخصاتی که فیروزه را بر این اساس قیمت گذاری می کنند………………………………………………………………………………………………….. 34
6-2 انواع فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
1-6-2 مشرقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-6-2 مغربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
7-2 خصوصیات فیروزه………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. 35
1-7-2 ترکیب شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-7-2 رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-7-2 سختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
4-7-2 ضریب شکست………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
5-7-2 سیستم تبلور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
8-2 صنایع مرتبط با فیروزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
1-8-2 صنایع دستی فلزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-8-2 صنایع دستی سنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
9-2 خطرات تهدید کننده فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
10-2 محصولاتی که فیروزه در آن کار می شود…………………………………………………………………………………………………………………………. 36
11-2 موادی که باعث تغییر رنگ فیروزه می شود………………………………………………………………………………………………………………………. 37
12-2 تاثیرات و فواید فیروزه روی بدن انسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 37
13-2 تقسیم بندی فیروزه در هنگام تراش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
14-2 اشکال فیروزه تراشیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
1-14-2 تراش سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
2-14-2 ترا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد شعر معاصر، امام حسین، امام حسین (ع) Next Entries تحقیق درمورد ناصر خسرو، تاریخ ادبی، امام حسین