پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت گذاری، سنگ های قیمتی

دانلود پایان نامه ارشد

ش جدید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
15-2 انواع ومشخصات فیروزه تراشیده……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
1-15-2 عجمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-15-2 شجری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
16-2 قیمت گذاری فیروزه تراشیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
1-16-2 عال عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
2-16-2 عجمی درجه مرغوب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
3-16-2 عال عربی………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. 41
4-16-2 عربی درجه مرغوب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
5-16-2 شجری تراشیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
17-2 انواع دستگاه فیروزه تراشی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
18-2 عملیاتی که هنگام فیروزه تراشی انجام می شود…………………………………………………………………………………………………………….. 42
1-18-2 باب حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-18-2 چفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-18-2 اجنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
4-18-2 حبه کردن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
5-18-2 خم تراش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
6-18-2 سر چوب کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
7-18-1-2 کندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
8-18-2 لوخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
9-18-2 لار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
10-18-2 کشکول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
19-2 افرادی که در قیمت گذاری فیروزه نقش دارند………………………………………………………………………………………………………………….44.
20-2 ابزارآلاتی که در هنگام استخراج فیروزه به کار می روند…………………………………………………………………………………………………. 44
21-2 استخراج فیروزه به روش قدیمی و کنونی…………………………………………………………………………………………………………………….. 46
22-2 نحوه ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻓﻴﺮوزه از ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻃﻠﻪ………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
23-2 محبوبیت رنگ های فیروزه در میان جهانیان…………………………………………………………………………………………………………………. 50
24-2 تعداد رنگهای فیروزه و مرغوبیت آن……………………………………………………………………………………………………………………………. 50
25-2 ویژگی های یک فیروزه خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
26-2 چگونگی استفاده از فیروزه نیشابور……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
27-2 تشخيص فيروزه از متشابهات طبيعى و مصنوعى آن………………………………………………………………………………………………………. 51
1-27-2 پلاستیک………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 51
2-27-2 رنگ شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
3-27-2 مالاکيت و آزوريت………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
28-2 ویژگی های فیروزه چینی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
29-2 حدود قیمت سنگ فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
30-2 فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می شود……………………………………………………………………………………………………… 53
31-2 دلیل اعتقاد مردم به فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
32-2 بررسی بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
1-32-2 سنگ های قیمتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
1-1-32-2 طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
1-1-1-32-2الماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-1-1-32-2زمرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-1-1-32-2 فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-1-1-32-2 یاقوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-1-32-2 مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
1-2-1-32-2 سمنت پلاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
2-2-1-32-2 کامپوزیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
1-2-2-1-32-2 انواع سنگ با سطوح مختلف……………………………………………………………………………………………… 58
2-2-2-1-32-2 انواع سنگ با طرح های مختلف………………………………………………………………………………………….. 58
33-2افراد مرتبط با محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
1-33-2تولید

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد ناصر خسرو، تاریخ ادبی، امام حسین Next Entries تحقیق درمورد امام حسین، امام حسین (ع)، ادبیات فارسی