پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت طلا، تئوری بازی، هم انباشتگی، اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه ارشد

کارسما22(2008) مطالعه ای روی قیمت نفت خام و نرخ دلار آمریکا (در مقابل یورو) انجام دادند. آنها برای رابطه منفی این دو متغیّر پنج کانال تئوریک مطرح نمودند و از نظر زمانی رابطه بین آنها را در چهار دوره در قالب جدول زیر نشان دادند:

رابطه
میزان تلاطم
عوامل کلیدی
زمان دوره
دوره
62/0-
کم
سیستم برتون وودز
1970- 1950
1
18/0-
بالا
شوک اول و دوم عرضه نفت
1984- 1971
2
44/0+
متوسط
سکته23 اوپک
1998- 1985
3
8/0-
بالا
ظهور بازارهای تقاضای جدید و تنگنای عرضه
2007- 1999
4

آنها از منظر تئوریک و با روش آزمون علیّت گرنجری نشان دادند که اطلاعات نرخ ارز به صورت معناداری قیمت های آینده نفت را اصلاح می کند. به عبارت دیگر رابطه علیّت از سمت نرخ ارز به سوی قیمت نفت است.
اوزترك24 (2008) به بررسي رابطه بلندمدّت قيمت نفت و نرخ ارز يك كشور صنعتي كوچك و باز بدون منابع نفتي مثل تركيه پرداخت. او از روش هم انباشتگي جوهانسن و آزمون عليّت و با استفاده از داده هاي فصلي از 1982 تا 2006 دريافت كه قيمت حقيقي و بین المللي نفت خام علّت تغييرات نرخ ارز حقيقي دلار به ليره جديد تركيه است.
ژانگ، فان، تانگ، تسیه و وی25 (2008) اثر سرریز ارزش دلار آمریکا بر قیمت های نفت را بررسی کردند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که ارتباط بلند مدّت و منفی میان این دو متغیّر وجود دارد ولی تلاطم قیمت ها در این دو بازار مستقل از یکدیگر است؛ به طوری که نوسانات مداوم ارزش دلار آمریکا، نمی تواند علّت معنی داری در تغییرات قیمت بازار نفت باشد.
زرادا26 (2010) به بررسی رابطه و علیّت میان قیمت نفت و نرخ ارز دلار آمریکا در سال های 1989 تا 2009 پرداخت. وی در ادامه قیمت طلا را نیز به آن اضافه نمود، نتایج تحقیق به این شرح می باشد: 1. هیچ رابطه هم انباشتگی بین متغیّرها نیست و ارتباط بلندمدّت بین نرخ ارز، قیمت نفت و قیمت طلا وجود ندارد. 2. رابطه علیّت میان قیمت نفت و نرخ ارز از هیچ یک از دو سو دیده نشد. نتایج نشان داد علیّت از قیمت نفت به سوی قیمت طلا است و همچنین از نرخ ارز به سمت طلا است.
نوتنی27 (2012) به ارتباط بین قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا پرداخت. او نشان داد که در سال های اخیر ضریب همبستگی میان نرخ ارزش دلار آمریکا و قیمت کالاها منفی بوده است. در سال های اخیر شدّت همبستگی برای نفت مانند فلزّات صنعتی و کالاهای کشاورزی افزایش یافته و علّت این موضوع را مربوط به عوامل سنّتی بنیادین نمی داند و معتقد است فراتر از این عوامل، مواردی مانند افزایش سفته بازی به علّت پایین بودن نرخ بهره و افزایش نقدینگی در کشورهای صنعتی علّت این رخداد است. او می گوید که حجم زیاد نقدینگی به بازار کالا منتقل می شود.

2-5-2. مطالعات انجام شده در داخل
در ايران مطالعات زيادي در اين زمينه انجام نشده است. در اينجا به چند مورد از مطالعات عمده اي كه در اين زمينه انجام شده اشاره می كنيم.
بي ريا و فرزین وش (1383) در مطالعه خود به برآورد تابع تقاضاي ذخاير خارجي بانك هاي مركزي 25 كشور صادر كننده نفت پرداخته است. وي با استفاده از برخي معيارهاي آماري و همچنين درجه خطر گريزي ارزهاي مختلف، تركيب بهينه ذخاير خالص ارزي هر كشور را برآورد كرده و در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه با توجّه به اينكه در سال (2000)، 62 درصد از ذخاير ارزي دنيا به دلار، 10 درصد به مارك و 5/1 درصد به شكل ين نگهداري مي شد، لذا تفاوت هايي بين سهم واقعي و بهينه ارزها وجود دارد و دليل اين امر اين است كه در برابر مقادير مختلف ضريب نسبي گريز از خطر، تركيبات مختلفي از سهم هاي بهينه ارز بدست مي آيد اما مقدار بهينه اين ضريب معيّن نيست.
عباس دادجو (1387) به اين نتيجه مي رسد كه دلار همچنان به عنوان مهمّترين ارز در ميان پولهاي بين المللي ايفاي نقش مي كند و همچنين با اينكه يورو از پتانسيل مناسبي براي كاربرد در ذخاير ارزي برخوردار است، اما داراي سهم كمتري نسبت به دلار بوده و بخش عمده ذخاير ارزي كشور به شكل دلار نگهداري مي شود.
هوشمند و فهیمی دوآب (1389) در مطالعه خود به بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدّت پايدار بين دو متغير قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا پرداخته اند. براي اين منظور، از آزمون هاي هم جمعي و عليّت بين متغيّرها براي دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد 10 درصد افزايش در قيمت حقيقي نفت خام، منجر به كاهش 8/1 درصدي ارزش واقعي دلار مي شود. جهت عليّت نيز از متغير قيمت نفت به قيمت دلار آمريكا است.
کمیجانی و توکلیان (1389) در مطالعه خود سهم يورو و دلار را در ذخاير بانك هاي مركزي با استفاده از فيلتر كالمن مورد برآورد قرار داده اند. در دوره حضور و عملكرد يورو؛ يعني1999-2008 سهم يورو در ذخاير ارزي به نحو قابل توجّهي در مورد چهار كشور ايران، روسيه، عربستان و تركيه افزايش يافته است. شواهد نشان مي دهد كه هر چهار كشور به سمت تنوّع بخشي در سبد ارزي ذخاير خارجي خود حركت كرده اند كه بيانگر افزايش اهمّيّت نسبي يورو و كاهش اهمّيّت نسبي دلار در تركيب دارايي هاي خارجي آنها است. سهم يورو در ذخاير ارزي كشورهاي ايران، روسيه و تركيه از سال 2003 و در عربستان با تأخيري چند ساله از سال 2007 افزايش يافته و يورو به عنوان يك رقيب قابل اعتنايي براي دلار درآمده است.
مهرآرا، جبل عاملی و براتی (1389) در مطالعه خود برای اوّلین بار از شبیه سازی یک مدل اثرات شبکه‌ای برای تعیین شرایطی که قیمت‌گذاری به سایر ارزهای موجود امکان پذیر است استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به هنگام استفاده همزمان از دو ارز در مبادلات ارزی زمانی تعادل پایدار داریم که: (1) هزینه مبادله بسیار پایین باشد؛ (2) حدّاقل سهم مطمئنی از بازار به یورو قیمت‌گذاری شود؛ (3) عوامل غیر شبکه‌ای همانند ملاحظات سیاسی و اجتماعی تأثیر نسبتاً بالایی بر تصمیمات بازیگران بازار نفت داشته باشند؛ (4) هزینه اطّلاعات یا پایین باشد و یا اینکه به سرعت با افزایش استفاده از یورو کاهش بیابد. در حال حاضر پیشنهاد فروش نفت به یورو بر اساس عوامل مذکور غیر عملی بوده و روش پیشنهادی پوشش ریسک نوسانات دلار و مدیریت صحیح پرتفوی ذخایر ارزی است.
آریا و محبی خواه (1390) در مقاله خود تغییر ذخایر ارزی ایران از دلار آمریکا به دیگر ارزهای مورد پذیرش با استفاده از آمار و ارقام سالانه سری زمانی اقتصاد ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا طی دوره (1386-1382) را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان می دهند که دلار آمریکا برجسته ترین واحد پولی است که در اقتصاد بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد و تغییر ذخایر ارزی ایران از دلار به دیگر ارزهای مورد پذیرش تامین کننده منافع بلند مدّت ما در بازارهای جهانی نخواهد بود، زیرا ایران بیشتر تحت بلوک دلار قرار دارد تا بلوک یورو.
خیابانی و دهقانی (1393) در مطالعه خود با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک مدل VAR-ABEKK-In-Mean28 ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین بازارها مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آن ها، به شدّت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار(به ویژه بازار نفت) می باشد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1. مقدّمه
دراین فصل نخست به معرّفی برخی مفاهیم پایه نظریّه بازی ها، در بخش بعدی به داده ها و متغیّر های مدل و در بخش انتهایی به مدل استفاده شده می پردازیم.
3-2. مدل نظریّه بازی ها
3-2-1. تاریخچه
درسال ۱۹۲۱ یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام امیل برل29 برای نخستین بار به مطالعه تعدادی از بازی‌های رایج در قمارخانه‌ها پرداخت و تعدادی مقاله در مورد آن‌ها نوشت. او در این مقاله‌ها بر قابل پیش‌بینی بودن نتایج این نوع بازی‌ها به طریق منطقی، تأکید کرده بود. اگرچه برل نخستین کسی بود که به طور جدّی به موضوع بازی‌ها پرداخت، به دلیل آن که تلاش پیگیری برای گسترش و توسعه ایده‌های خود انجام نداد، بسیاری از مورّخین ایجاد نظریّه بازی را نه به او، بلکه به جان فون نویمان30 ریاضی‌دان مجارستانی نسبت داده‌اند. آنچه نیومن را به توسعه نظریّه بازی ترغیب کرد، توجه ویژه او به یک بازی با ورق بود. او دریافته بود که نتیجه این بازی صرفاً با تئوری احتمالات تعیین نمی‌شود. او شیوه بلوف‌زدن در این بازی را فرمول‌بندی کرد. بلوف‌زدن در بازی به معنای راهکار فریب‌دادن سایر بازیکنان و پنهان‌کردن اطلاعات از آنها می‌باشد. در سال ۱۹۲۸ او به همراه اسکار مونگسترن31 که اقتصاددانی اتریشی بود، کتاب تئوری بازی‌ها و رفتار اقتصادی را به رشته تحریر در آوردند. اگر چه این کتاب صرفاً برای اقتصاددانان نوشته شده بود، کاربردهای آن در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، سیاست، جنگ، بازی‌های تفریحی و بسیاری زمینه ‌های دیگر به زودی آشکار شد.
نویمن بر اساس راهبردهای موجود در یک بازی ویژه شبیه شطرنج توانست کنش‌های میان دو کشور ایالات متّحده و اتّحاد جماهیر شوروی را در خلال جنگ سرد، با در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان دو بازیکن در یک بازی مجموع صفر مدل‌سازی کند. از آن پس پیشرفت این دانش با سرعت بیشتری در زمینه‌های مختلف پی گرفته شد و از جمله در دهه ۱۹۷۰ به طور چشم‌گیری در زیست‌شناسی برای توضیح پدیده‌های زیستی به کار گرفته شد.
در سال ۱۹۹۴ جان نش32 به همراه دو نفر دیگر به خاطر مطالعات خلّاقانه خود در زمینه تئوری بازی، برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. در سال‌های بعد نیز برندگان جایزه نوبل اقتصاد عموماً از میان نظریّه‌پردازان بازی انتخاب شدند.
3-2-2. کاربردها
نظریّه بازی در مطالعه طیف گسترده‌ای از موضوعات کاربرد دارد. از جمله نحوه تعامل تصمیم گیرندگان در محیط رقابتی به شکلی که نتایج تصمیم هر عامل مؤثّر بر نتایج کسب شده سایر عوامل می‌باشد. در واقع ساختار اصلی نظریّه بازی‌ها در بیشتر تحلیل ها شامل ماتریسی چند بعدی است که در هر بعد مجموعه‌ای از گزینه‌ها قرار گرفته‌اند که درایه‌های این ماتریس نتایج کسب شده برای عوامل در ازاء ترکیب‌های مختلف از گزینه‌های مورد انتظار است. یکی از اصلی ترین شرایط بکارگیری این نظریّه در تحلیل محیط‌های رقابتی، وفاداری عوامل متعامل در رعایت منطق بازی است. در صورتی که این پیش شرط به هر دلیل رعایت نگردد، یا بایستی در انتظار نوزایی ساختار جدید دیگری از منطق تحلیلی بازیگران متعامل بود و یا به دلیل عدم پیش بینی نتایج بازی و یا گزینه‌های مورد انتظار سیستم تصمیم گیرنده به سراغ سایر روش‌های تحلیل در یک چنین محیط‌های تصمیم گیری رفت. هر چه قدر توان پیش بینی گزینه‌ها و نتایج حاصل از انتخاب آنها بیشتر باشد، عدم قطعیّت در این تکنیک کاهش می‌یابد. نوعی از بازی نیز وجود دارد که به دلیل اینکه امکان برآورد احتمال وقوع نتایج در آنها وجود ندارد به بازی‌های ابهام شهرت دارند. این نظریّه در ابتدا برای درک مجموعه بزرگی از رفتارهای اقتصادی به عنوان مثال نوسانات شاخص سهام در بورس اوراق بهادار و افت و خیز بهای کالاها در بازار مصرف‌کنندگان ایجاد شد. تحلیل پدیده‌های گوناگون اقتصادی و تجاری نظیر پیروزی در یک مزایده، معامله، داد و ستد، شرکت در یک مناقصه، از دیگر مواردی است که نظریّه بازی در آن نقش ایفا می‌کند.
پژوهش‌ها در این زمینه اغلب بر مجموعه‌ای از راهبردهای شناخته شده به عنوان تعادل در بازی‌ها استوار است. این راهبردها اصولاً از قواعد عقلانی به نتیجه می‌رسند. مشهورترین تعادل‌ها، تعادل نش است. براساس نظریّه تعادل نش، اگر فرض کنیم در هر بازی با استراتژی مختلط، بازیکنان به طریق منطقی و معقول راهبردهای خود را انتخاب کنند و به دنبال حدّاکثر سود در بازی هستند، دست کم یک راهبرد برای به دست آوردن بهترین نتیجه برای هر بازیکن قابل انتخاب است و چنانچه بازیکن راهکار دیگری به غیر از آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اوراق قرضه، بازارهای مالی، تولید ناخالص داخلی، بانک مرکزی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استراتژی ها، تجارت جهانی، کشورهای پیشرفته، تابع واکنش