پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت سهام، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

باکیفیت بالايي هستند، بيشتر است.
بنی مهد و همکاران (1393): هدف اين پژوهش بررسي فرضيه ثبات رفتاري در بورس اوراق بهادار تهران بود. فرضيه ثبات رفتاري با رويكردهاي مختلفي قابل‌بررسی است. در این تحقيق براي آزمون فرضيه فوق چگونگي رابطه تغييرات مثبت سود هر سهم و قيمت سهام و رابطه مديريت سود و قيمت سهام بررسي شد. دوره زماني پژوهش 1383 الي 1389 و تعداد شرکت‌های نمونه پژوهش 100 شرکت بود. روش تحقيق از نوع همبستگي و با استفاده از رگرسيون چند متغيره بود. نتیجه‌گیری تحقيق حاكي از اين بود که هرگاه سود هر سهم در يک شرکت نسبت به سال قبل آن بيشتر باشد، قيمت سهام نيز افزايش می‌یابد. بر اساس اين نتيجه می‌توان استدلال نمود که تغييرات مثبت در سود هر سهم، بيشتر ناشي از مديريت سود بوده و اين موضوع مطابق با فرضيه ثبات رفتاري است.
رحمانی و همکاران (1393) در تحقیقی به بررسی رابطه ریسک سیستماتیک سهام (بتاي بازار) با متغیرهاي کلان و اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تحلیل رگرسیون با استفاده از روش پنل دیتاي ایستا و پویا بر روي نمونه‌ای شامل 61 شرکت عضو بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1380- 1389 انجام شد. براي برآورد مدل‌ها، از روش‌های اي گارچ، ام گارچ و حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاکی از ارتباط برخی متغیرهاي کلان و اطلاعات حسابداري با بتاي بازار بود. در مدل برازش شده با توجه به سطح معناداري متغیرها، مهم‌ترین متغیرهاي حسابداري شامل اندازه شرکت، رشد شرکت و نسبت بدهی‌ها از نوع اطلاعات حسابداري و متغیرهاي رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی، تورم، تغییرات قیمت نفت خام و تغییرات نرخ ارز از نوع متغیرهاي کلان می‌باشند.
جمع بندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به صورت جدول شماره2-1خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن ها مطرح شده است.
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در زمینه تحقیق حاضر
تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1393
رحمانی و همکاران
اندازه شرکت=لگاریتم طبیعی دارایی ها
رشد شرکت= فروش جاری منهای فروش دوره قبل/ فروش دوره قبل
نسبت بدهی‌ها= مجموع بدهی‌های جاری/ بدهی‌های بلندمدت
نسبت جاری=دارایی جاری/بدهی جاری
اهرم مالی=بدهی های بلند مدت/(بدهی های بلندمدت+حقوق صاحبان سهام)
اهرم عملیاتی= درصد تغییرات سود عملیاتی نسبت به درصد تغییرات فروش
نرخ سود بانکی=مستقیما از اطلاعات بانک مرکزی
رگرسیون حداقل مربعات معمولی
نتایج حاکی از ارتباط برخی متغیرهاي کلان و اطلاعات حسابداري با بتاي بازار بود.
1393
بنی مهد و همکاران
مديريت سود=از الگوی تعدیل شده جونز استفاده شد.
قيمت سهام=میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون چند متغيره
هرگاه سود هر سهم در يک شرکت نسبت به سال قبل آن بيشتر باشد، قيمت سهام نيز افزايش می‌یابد
1392
سجادی و همکاران
جزء نقدي سود : جريان وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي كه از اطلاعات مندرج در صورت جريان وجوه نقد با توجه به استانداردهاي حسابداري ايران استخراج شده است.
ارزش بازار شركت : بر اساس تعداد سهام و قيمت سهام پايان دوره مالي محاسبه شده است.
سود غير منتظره: از تفاوت بين سود عملياتي دو سال متوالي محاسبه شده است.
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام : بر اساس اطلاعات مندرج در ترازنامه و طبقه حقوق
صاحبان سهام مورد استفاده قرارگرفته است.
بازده حقوق صاحبان سهام : از تقسيم سود عملياتي بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام دوره قبل بدست مي آيد.
قيمت سهام=میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون داده‌های ترکيبي
بين اجزاي نقدي سود و قيمت سهام رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و ميزان افزايش قيمت سهام در شرکت‌هایي که از اجزاي نقدي سود بالاتري نسبت به ساير شرکت‌ها برخوردارند، بيشتر است

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1392
مهرانی و مهرعلی
P/E:قیمت سهام به سود هر سهم
EPS:سود هر سهم
DPS :ارزش دفتری هر سهم
شاخص قيمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون
با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از آزمون‌های مربوطه سه متغير سود هر سهم، سود تقسيمي و نسبت قيمت بر سود با شاخص قيمت معنی‌دار بوده و 7/98 درصد از كل تغييرات شاخص كل را تبيين می‌کند.
1392
حنیفی و همکاران
P/E:قیمت سهام به سود هر سهم
EPS:سود هر سهم
DPS :ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام : بر اساس اطلاعات مندرج در ترازنامه و طبقه حقوق
صاحبان سهام مورد استفاده قرارگرفته است.
بازده حقوق صاحبان سهام : از تقسيم سود عملياتي بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام دوره قبل بدست مي آيد.
شاخص قيمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون داده‌های ترکيبي
بين متغيرهاي بنيادي در اين پژوهش كه عبارت‌اند از سود هر سهم، سود پیش‌بینی‌شده هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري كه به‌جز بازده حقوق صاحبان سهام در داده‌های فصلي كليه متغيرها با قیمت سهم رابطه مثبت معنی‌داری دارند
1391
پیری و همکاران
سود هر سهم، سود نقدي هر سهم، ارزش دفتري هر سهم و وجه نقد حاصل از عمليات و تغييرات ارزش بازار هر سهم، بازده هر سهم، اندازه شركت و حجم معاملات
رگرسيون داده‌های ترکيبي
نتايج بيانگر تأیید تأثیر متغیرهای حسابداري بر نماگرهاي ساختاري است . اين رابطه بين متغيرهاي سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم با تغييرات قيمت سهام و بازده هر سهم بيشتر مشاهده شد.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1391
شجاع
تغييرات سود تقسيمي=سود تقسیم بر کل دارایی ها
تغييرات قيمت سهام=قیمت سهام در انتهای سال منهای قیمت سهام در ابتدای سال
رگرسيون خطي
بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات قيمت سهام در شرکت‌های مواد غذايي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداري وجود ندارد.
1390
دارابي و خوش‌خلق
سود حسابداري/مستقیما از صورت های مالی بدست می آید
سود حسابرسي شده پايان دوره و میان‌دوره =از صورت های مالی حسابرسی شده محاسبه می شود
شاخص قيمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون خطي
سود حسابرسي شده پايان دوره ازنظر سرمایه‌گذاران در بازار از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين سود حسابرسي شده پايان دوره از سود تحقق‌یافته اعلامي میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در بين سال‌های موردمطالعه بيشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران بوده است.
1389
برادران حسن‌زاده و همکاران
ارزش دفتري:ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
سود هر سهم:سود تقسیم شده تقسیم یر کل سهام عادی
قيمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون خطي
نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ارزش دفتري و سود هر سهم ارتباط معنی‌داری با قيمت سهام دارند و همبستگي سود بيش از ارزش دفتري است.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1389
پورحيدري
درصد سرمایه‌گذاری مالکان=از صورتهای مالی استخراج می شود
تغييرات در سودآوري=سود در انتهای سال منهای سود ابتدای سال
تغييرات در فرصت‌های رشد =از معیار کیوتوبین استفاده شد
اندازه شرکت= لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
قيمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون داده‌های ترکيبي
نتايج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغير کليدي ذکرشده و با استفاده از داده‌های تجمعي نشان داد، ارتباط معناداري بين 4 متغير يعني بازده سود، تغيير در سودآوري، درصد سرمایه‌گذاری مالکان و تغيير در نرخ تنزيل وجود دارد.
1389
ابراهیمی و سعیدی
ارزش دفتري هر سهم=حقوق صاحبان سهام / تعداد سهام عادی
بازده دارایی‌ها=سود /کل دارایی ها
جريان نقد عملياتي هر سهم =جریان نقد عملیاتی/تعداد سهام عادی
سود هر سهم =سود/تعداد سهام عادی
قيمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال
رگرسيون داده‌های تابلويي
بين قيمت سهام و سه متغير سود هر سهم، بازده دارايي و قيمت سهام دوره قبل رابطه‌ای مستقيم وجود دارد و سه متغير جريان نقد عملياتي هر سهم، مدت فعاليت شرکت و نسبت گردش دارايي بر قيمت سهام تأثیری ندارند، اما بين قيمت سهام و اندازه شرکت رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
2014
عبدالرزاق و همکاران
نسبت پرداخت سود سهام،عملکرد سود سهام، ارزش بازار، نوسانات درآمد خالص، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد و قیمت سهام
رگرسیون چندگانه
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که یک رابطه مهم ضعیف بین نسبت پرداخت سود سهام و بین نوسانات در سهام وجود دارد درنهایت، نتایج نشان داد بین متغیرهای حسابداری و نوسانات در قیمت سهام ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2014
پراباس و همکاران
سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) و قیمت سهام
رگرسیون چندگانه
نتایج نشان داد که EPS، DPS، BVPS تأثیر قابل‌توجهی و مثبتی بر قیمت سهام‌ دارند.
2014
حبیب و همکاران
فشار مالی و مدیریت سود و قیمت‌گذاری سهام
رگرسیونی
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌هایی که دچار بحران که درگیر مدیریت سود هستند نسبت به شرکت‌های همتای خود که سالم هستند کاهش درآمد دارند.
2013
اقبال خان
تقسیم سود و قیمت سهام
رگرسیونی
نتایج حاصل از پژوهش وی حاکی از این بود که تقسیم سود تأثیر قابل‌توجه مثبتی بر قیمت سهام دارد.
2008
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ
اﺟﺰاي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و جریان‌های ﻧﻘﺪي و ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم
رگرسیونی
ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و معنی‌داری وﺟـﻮد دارد؛ به‌ویژه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘﺪي و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم قویی‌تر اﺳﺖ.
2008
پيري و همكارانش
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و سود به‌عنوان دو متغير حسابداري و قیمت سهام
رگرسیونی
یافته‌های آنان نشان می‌دهد كه به ترتيب ترازنامه و صورت سود و زيان فاكتورهاي كارآمدي در ارزيابي شركت هستند.

مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل پراباس و همکاران(2014) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) و قیمت سهام به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی دنیس و اوسوبو (2008) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در قیمت سهام و سود استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون لانگ (2005)، کارپاویوس (2012) برای تعیین ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و سود هر سهم است. در تحقیق اینان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
P=α+β_1 DPS_(i,t)+β_2 EPS_(i,t)+β_3 BVPS_(i,t)+β_4 〖Size〗_(i,t)+β_5 〖LEV〗_(i,t)+ε
یادآور می‌شود پراباس و همکاران(2014) از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای بین سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار پراباس و همکاران(2014) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و 5β و …و 2β و 1β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون فرضیه، بازده سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جامعه آماری، متغیر مستقل، پیش‌فرض‌ها، رگرسیون