پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت تمام شده، سرمایه گذاری ثابت، گازهای گلخانه ای، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

زیستی برای تولید گازهای گلخانه ای؛ و سناریوی چهارم بازیابی سوخت گازی به همراه گاز مایع LPG به همراه در نظر گرفتن مالیات محیط زیستی برای تولید گازهای گلخانه ای تعریف می گردد. ارزش گازهای بازیابی شده، بر دو مبنای ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته اند:
به عنوان سوخت گازی )خوراک واحد هیدروژن سازی معادل سوخت گازی می باشد(
به عنوان خوراک فرآیندی جهت واحد گاز مایع ( LPG )
2) هزینه های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری لازم برای احداث هر واحد شامل هزینه های سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می باشد. فاکتورهای نسبی برای تخمین موارد سرمایه گذاری مستقیم براساس قیمت تجهیزات مربوط به واحد فرآیند سیال به صورت جدول 12 می باشد.

جدول- 12 درصد هزینه های مستقیم در سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی دارای فرایند سیال [73]
نصب تجهیزات خریداری شده
47%
ابزار دقیق و کنترل )نصب شده(
36%
لوله کشی )نصب شده(
68%
برق )نصب شده(
11%
ساختمان ها )شامل خدمات(
18%
محوطه سازی
10%
امکانات خدماتی
70%
کل هزینه مستقیم واحد صنعتی
360%
هزینه های غیر مستقیم نیز شامل هزینه های مربوط به انواع خدمات مهندسی و طراحی و توسعه می باشد که 2 تا 11 درصد کل ارزش سرمایه گذاری را شامل می شوند. در جدول 13 مقادیر مربوط به هزینه های غیر مستقیم نسبت به هزینه های تجهیزات واحد صنعتی موجود می باشد.
جدول 13 – درصد هزینه های غیر مستقیم در سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی دارای فرایند سیال [73]
مهندسی و نظارت
33%
هزینه های ساختمانی
41%
هزینه های قانونی
4%
حق الزحمه پیمانکار
22%
هزینه های پیش بینی نشده
44%
مجموع هزینه های غیر مستقیم
144%

مجموع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، سرمایه گذاری ثابت را نتیجه می دهند. سرمایه گذاری کل نیز مجموع سرمایه گذاری ثابت با در نظر گرفتن سرمایه گذاری در گردش حدود 12 درصد از سرمایه گذاری کل، می باشد. در جدول 14 مقادیر مربوط به سرمایه گذاری ثابت و کل نسبت به قیمت تجهیزات آورده شده است.
جدول 14 – محاسبه سرمایه گذاری کل براساس سرمایه گذاری ثابت
سرمایه گذاری ثابت
504%
سرمایه در حال گردش
89%
سرمایه گذاری کل
593%

3) محاسبه قیمت خرید تجهیزات
مبنای برآورد هزینه تجهیزات سیستم بازیافت گاز فلر، مکاتبات انجام گرفته با سازنده های این نوع تجهیزات و روابط و گراف های موجود در مراجع و مقالات براساس پارامترهای تعیین قیمت هر تجهیز می باشد. دقت تخمین های مذکور حدود ±30 درصد می باشد. در حالت استاندارد جنس کلیه تجهیزات سیستم فلر و بازیافت به جز مشعل ها و 4 فوت بالایی فلر که ممکن است از جنس خاصی ساخته شوند )فولاد ضد زنگ(، از کربن استیل می باشد.
نکته قابل تعمق آن است که قیمت ها از فروشنده ای به فروشنده دیگر براساس نوع تکنولوژی بکار گرفته شده در ساخت ممکن است تفاوت داشته باشد. هنگامی یک تخمین می تواند دقیق باشد که بر مبنای قیمت های جمع آوری شده از چندین فروشنده استوار گردد. برای محاسبه قیمت دستگاهی که هیچ اطلاعاتی درباره قیمت آن با توجه به ابعاد مورد نظر از لحاظ ظرفیت عملیاتی در دسترس نیست، از قانون قیمت گذاری تجهیز بزرگتر متناسب با تجهیز کوچکتر یا قانون نسبت شش دهم محاسبه می کنیم.
Cost of equipment A= (Cost of equipment B) X^0.6
X=(Capacity of equipment A)/(Capacity of equipment B) (1-6)
قیمت های محاسبه شده به دلار در سال مبدأ با استفاده از ضرایب تبدیل میانگین سالیانه ارزش دلار به قیمت های سال 2014 تبدیل می گردد.
Present Cost= Original Cost×((Cost Index in present)/(Cost Index in original time) ) (2-6)
جدول 15 – خلاصه هزینه محاسبه شده تجهیزات اصلی سیستم بازیافت گاز فلر با جت کمپرسور گاز
تجهیز
میلیون ریال
سیستم متراکم سازی اجکتوری
752.014
فیلتر گازی
60
فلش درام (Scrubber )
400.55
خشک کن
250
کولر
695.348
جداکننده دو فازی گاز- مایع
450
جمع کل
2607.912

4) محاسبه قیمت تمام شده محصول
قیمت تمام شده محصول هر واحد شامل هزینه های تولید و هزینه های عمومی می باشد. هزینه های تولید نیز شامل هزینه های تولید مستقیم، هزینه های ثابت و هزینه های بالاسری واحد می باشد. که موارد آن به صورت جز در ادامه موجود می باشد.
(3-6) هزینه های بالاسری واحد + هزینه های ثابت + هزینه های مستقیم تولید = هزینه تولید
الف( هزینه های مستقیم تولید 60 % ) قیمت تمام شده محصول):
مواد خام ) 10تا 50 درصد قیمت تمام شده محصول(
کارگر عملیاتی10 ) تا 20 درصد قیمت تمام شده محصول(
نظارت مستقیم و کارگر ماهر ) 10 تا 25 درصد کارگر عملیاتی(
تسهیلات جانبی ) 10 تا 20 درصد قیمت تمام شده محصول(
تعمیر و نگهداری ) 2 تا 10 درصد سرمایه گذاری ثابت(
تأمین منابع عملیاتی ) 10 تا 20 درصد هزینه تعمیر و نگهداری(
هزینه های آزمایشگاهی ) 10 تا 20 درصد کارگر عملیاتی(
حق امتیاز ) 0 تا 6 درصد قیمت تمام شده محصول(
ب( هزینه های ثابت ) 10 تا 20 درصد قیمت تمام شده محصول) :
استهلاک )با استفاده از روش خط مستقیم ، نسبت سرمایه گذاری ثابت به عمر واحد(
مالیات های محلی ) 1 تا 4 درصد سرمایه گذاری ثابت(
ج( هزینه های بالاسری کارخانه ) 5 تا 15 درصد قیمت تمام شده محصول) :

(4-6) هزینه های عمومی = هزینه های تحقیق و توسعه ) 15 تا 25 درصد هزینه تمام شده محصول) + هزینه های توزیع و بازاریابی + هزینه های اداری

6-2- نتایج محاسبات ارزیابی سرمایه گذاری راهکارها و سناریوهای ارائه شده
با توجه به قیمت خرید تجهزیات، نصب تاسیسات و ایجاد تغییرات مورد نیاز جهت بازیابی گازهای فلر پالایشگاه تهران، هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید و درآمد حاصل از محصولات محاسبه گردید. جدول 16 هزینه های سرمایه گذاری را برای سیستم بازیافت اجکتوری گازهای فلر پالایشگاه تهران ارائه می کند. جدول 17 نیز مربوط به کاهش هزینه های عملکردی سیستم فلر می باشد.
جدول 16 – هزینه های سرمایه گذاری سیستم بازیافت اجکتوری گازهای فلر پالایشگاه تهران
پارامتر سرمایه گذاری
درصد از هزینه خرید تجهیزات
هزینه سرمایه گذاری)ریال(
هزینه خرید تجهیزات
100%
2,607,912,182.50
نصب تجهیزات خریداری شده
47%
1,225,718,725.77
ابزار دقیق و کنترل )نصب شده(
36%
938,848,385.70
لوله کشی )نصب شده(
68%
1,773,380,284.10
برق )نصب شده(
11%
286,870,340.07
ساخنمان ها )شامل خدمات(
18%
469,424,192.85
محوطه سازی
10%
260,791,218.25
امکانات خدماتی
70%
1,825,538,527.75
مجموع هزینه های مستقیم
360%
9,388,483,857.00
مهندسی و نظارت
33%
860,611,020.22
هزینه های ساختمانی
41%
1,069,243,994.82
هزینه های قانونی
4%
104,316,487.30
حق الزحمه پیمانکار
22%
573,740,680.15
هزینه های پیش بینی نشده
44%
1,147,481,360.30
مجموع هزینه های غیرمستقیم
144%
3,755,393,542.80
سرمایه گذاری ثابت
504%
13,143,877,399.80
سرمایه گذاری در گردش
89%
2,321,041,842.42
سرمایه گذاری کل
593%
15,464,919,242.22

جدول 17 – کاهش هزینه های عملکردی سیستم فلر ناشی از بازیافت گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تهران
جریان مصرفی
میزان کاهش یافته
درآمد حاصل )میلیون ریال(
کاهش میزان سوخت کمکی مورد نیاز )هزار مترکعب در سال(
364.5912
255.19
کاهش میزان گاز تخلیه )هزار متر مکعب در سال(
310
217
کاهش گاز پیلوت )میلیون متر مکعب در سال(
17360
5208
کاهش بخار )تن در سال(
4760
714
کل درآمد حاصل )میلیون ریال(
6394.19

با توجه به روابط بخش 3-7-6 مقادیر انتشار گازهای گلخانه ای محاسبه و مالیات آنها براساس میزان پتانسیل گرمایش جهانی محاسبه می گردد. در صورتی که گازهای فلر بازیافت شوند، مقادیر مالیات مربوط به انتشار آن به صورت ترم مثبت در درآمدهای محصول نهایی وارد می شود. توجه به این نکته ضروری است که سیستم طراحی شده دارای مقداری جریان زدایش می باشد؛ مالیات وارده بر روی گازهای گلخانه ای رها شده در این قسمت نیز به صورت ترم مثبت به معادلات وارد می گردد.
کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی و ارزش اقتصادی حاصل از دریافت گواهی های کاهش انتشار، ناشی از نصب سیستم بازیافت گاز فلر در پالایشگاه تهران در جدول 18 ارائه شده است.

جدول- 18 کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی و درآمدهای حاصل از دریافت گواهی های کاهش انتشار
آلاینده
میزان کاهش )تن در سال(
ECO
36403.964
EN2O
0.193
ENOX
13.284
ESO2
101.010
ECH4/API
80.023
NMHC
1280.362
GWP CO2
37369.884
Total CO2e
75248.720
CO2e Tax (US$/ton)
3
درآمد کل )میلیون ریال در سال(
3137.87

این سناریو زمانی دارای اهمیت می شود که برای انتشار گازهای گلخانه ای مالیات تعیین گردد.
میزان گازهای بازیافت شده در قالب تولید محصولات مختلف )سوخت گازی و گاز مایع( LPG و درآمدهای ناشی از بازیافت این گازها در پالایشگاه تهران در جدول 19 ارائه شده است.

جدول- 19 محصولات تولید شده و درآمدهای حاصل از بازیافت گازهای فلر در پالایشگاه تهران
محصول تولیدی
میزان
درآمد حاصل
)میلیون ریال(
کل گاز فلر بازیابی شده در خروجی سیستم بازیافت جت کمپرسور
دبی جرمی(kg/hr)
1238.4
8593

ارزش حرارتی بازیافتی به عنوان سوخت (Mj/hr)
40712.1

گازهای سبک جدا شده و ارسالی به سیستم سوخت گازی
دبی جرمی(kg/hr)
1060.43
7358

ارزش حرارتی بازیافتی به عنوان سوخت (Mj/hr)
40150

محصول گاز مایع LPG تولیدی
دبی جرمی(kg/hr)
177.97
6946
بازیابی سوخت گازی + تولید LPG
مجموع(kg/hr)
1238.4
14304

6-2-1- تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی سناریوهای بازیافت
در انتهای این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اقتصادی 4 سناریو ارائه شده، شامل پارامترهای دوره بازگشت سرمایه ساده و تنزیلی، نرخ بازده داخی، معکوس دوره بازگشت سرمایه و همچنین ارزش خالص کنونی، با در نظر گرفتن نتایج محاسبات ارزیابی سرمایه گذاری و محصولات حاصل از راهکارها و سناریوهای ارائه شده، محاسبه و به شرح جدول 20 ارائه می گردد.
جدول – 20 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اقتصادی سناریوهای ارائه شده جهت بازیافت گازهای فلر پالایشگاه تهران
سناریو
بازگشت سرمایه ساده (سال)
بازگشت سرمایه تنزیلی (سال)
نرخ بازده داخلی (IRR) (%)
معکوس دوره برگشت سرمایه (IPP)
ارزش خالص کنونی(NPV) (میلیون ریال)
1
سوخت گازی
1.3
1.51
84
0.769
12796
2
سوخت گازی+ LPG
0.88
1
120
1.138
18689
3
سوخت گازی + کاهش آلاینده
1.03
1.18
105
0.972
16274
4
سوخت گازی + LPG + کاهش آلاینده
0.75
0.85
141
1.341
22167
همانگونه که مشاهده می گردد، بهترین شرایط اقتصادی مربوط به جداسازی هیدروکربن های مربوط به گاز مایع LPG و ارسال گازهای سبک باقیمانده به سیستم سوخت گازی پالایشگاه می باشد. در نظرگرفتن مسائل زیست محیطی نیز خود عاملی برای افزایش صرفه اقتصادی طرح می باشد.[75]

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

این فصل به بررسی نتایج بدست آمده از بسط و توسعه سیستم های بازیابی گازهای ارسالی به مشعل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداخته و بر پایه نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاداتی را جهت هدفگذاری تحقیقات آتی ارائه می کند.

7-1- نتایج وبحث
بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی یکی از دغدغه های اساسی صنایع،خصوصا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است و تاکنون روش های گوناگونی چه در مرحله طراحی اولیه و چه در مرحله اصلاح واحدهای موجود مورد بررسی و استفاده قرار گرفته اند. امروزه فلرینگ گازهای همراه در تولید، و فلرینگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی اقتصادی، گازهای گلخانه ای، زیست محیطی، توسعه مدل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی محیط زیست، توجیه اقتصادی، گاز طبیعی، نفت و گاز