پایان نامه با کلمات کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرسی نشده بودند، مقایسه میکنند. ایشان تفاوت نتایج کیفیت حسابرسی را در تنوع اعتبارات ارائه شده توسط حسابرسان و در کیفیت سود مشتریان میدانند و همچنین با انتظار اینکه اگر نتایج تخصص صنعت حسابرسان در کیفیت حسابرسی بیشترباشد، تخصص صنعت در ارتباط با مشتریان اقلام تعهدی اختیاری منفی خواهد بود و با مشتریان ضریب واکنش سود مثبت است. در این تحقیق با در نظر گرفتن شش جنبه مختلف فعالیتهای صنعت حسابرسی به این نتیجه رسیدند که پنج تای آن یک رابطه منفی معناداری بین تخصص صنعت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری برقرار میکند. همچنین با شواهد غیر خطی یافتند که در اثر تخصص در اقلام تعهدی به عنوان افزایش بازار سهام، اقلام تعهدی اختیاری مطلق در ابتدا افزایش، اما پس از آن کاهش در میزان افزایش را نشان میدهند. از طرفی به ارتباط مثبت معناداری بین شش اقدامات از تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود مشتری رسیدند.
گریفین (2011) به بررسی تفاوت موجود در محتوای اطلاعات اعلام اخبار عمومی در بازارهای بینالمللی سهام میپردازد. وی بررسی میکند که چگونه واکنش بازار به اخبار اطلاعیهها در سراسر کشور متفاوت است و توضیح احتمالی برای این تفاوتها را ارزیابی میکند. این تحقیق از چهار منظر مختلف مورد را بررسی میکند: در زاویه اول واکنش قیمت سهام را به اعلام این اخبار عمومی را در دو گروه بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی میکند و نشان میدهد که واکنش قیمتها در بازارهای کشورهای توسعه یافته بیشتر از در حال ظهور است و دلیل آن را سطوح درک بالاتر از معاملات داخلی و توسعه تکنولوژی میداند. این نتیجه حاصل شد که نوسانات در روز رویداد، تفاوت قابل ملاحظهای در هر دو طبقه بین بازارهای توسعه یافته و نوظهور وجود دارد. محدوده حرکت قیمت سهام از بیش از 50٪ نوسانات طبیعی در تعدادی از بازارهای توسعه یافته (دانمارک، انگلستان، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، فنلاند، هنگ کنگ و آلمان) و به کمتر از پنج درصد بیشتر از حد طبیعی در چند مورد در بازارهای در حال ظهور (تایلند، ترکیه، مکزیک، اندونزی و چین نمایش واکنشهای سود تنها 12 درصد بالاتر از نرمال) میباشد. در زاویه دوم این تحقیق مطالعه را به همه مقالات خبری گسترش میدهد و اهمیت نسبی مقالات در آرشیو خبری کشورهای مختلف را بررسی میکند. اخبار معمولاً برای توضیح نوسان بازده سهام منحصر به فرد در بازارهای توسعه یافته در مقایسه با بازارهای در حال ظهور مفیدتر است. نتایج این منظر نشان میدهد که نوسان بازده سهام تنها توسط اعلام سود، کنوانسیون تمبر یا نوع اخبار مالی بینالمللی هدایت نشده است. از زاویه سوم؛ باتوجه به تنوع گسترده در دادههای متقابل کشور به بررسی توضیح احتمالی برای تفاوت در واکنش بازار به اخبار و رویدادها میپرازد. توضیحات احتمالی عبارتند از تفاوتها در کیفیت اطلاعات (حسابداری)، زمانی که شرکتکنندگان نوع اخبار (تجارت داخلی) و روش انتقال اخبار (کیفیت مطبوعات و زیرساخت ارتباطی) را میدانند که در این منظر شامل، یک مجموعه گستردهای از 27 متغیر متقابل کشور پیشنهاد شده توسط تحقیقهای قبل و مربوط به حسابداری، توسعه مالی و اقتصادی، محیط قانونی، حکومت، هزینههای معاملاتی و ویژگیهای بازارهای سهام ؛ بررسی می شود، که نتایج اهمیت اخبار مربوط به پیچیدگی بازار مالی، تجارت داخلی، استانداردهای حسابداری و توسعه فناوری، به عنوان پروکسی برای زیرساختهای ارتباطی کشور تفسیر میشود و در زاویه چهارم برای اینکه اطمینان حاصل شود که نشر اخبار ناشی از منابع غیر دولتی است. لذا، نشان میدهد که در روزهایی با اخبار از منابع غیر دولتی نوسانات بازه بیشتر از روزهایی بدون نشت اخبار غیر عمومی است. تفاوتها در سراسر بازار در بازده قبل از تصاحب نیز سازگار با نشت اطلاعات با توجه به تجارت داخلی است.
مرلین کلارک (2003) در مقالهای با عنوان ” افراد سرمایهگذار برای چه چیز ارزش قائل هستید؟ ” در بورس استرالیا، یازده عامل مؤثر در تصمیمگیری را از طریق پرسشنامه بین سرمایهگذاران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ملاکهای مالی مثل، سود سهام نسبت قیمت به سود و بازده برای افراد سرمایهگذار اهمیت کمتری دارد؛ برخلاف تغییرات قیمت، ماهیت سهام و مخصوصاً درک سرمایهگذار از مدیریت شرکت.
آكسو ( 2003) در پژوهشی به بررسي محتواي تأثير اندازه، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اطلاعات گذشته بر بازده اضافي پرداخت كه در خلال دوره 14 ماهه قبل از انتشار اطلاعات توسط بورس بازده اضافي داشتهاند. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان ميدهد كه صورتهاي مالي منتشر شده توسط شركتها، محتواي اطلاعاتي داررند. يكي از نتايج غير عادي حاصل شده، اين ميباشد كه بازدههاي اضافي قابل توجه تحت روشهاي تحقيق مورد استفاده در بازههاي زماني ادامه مييابد. تحليل ديگر از بازده حاصله از شركتهاي مورد مطالعه نشان ميدهد كه بازده اضافي مشاهده شده تنها در اثر ريسك بالا يا قيمتگذاري اشتباه سهام در بازار ايجاد نميگردد. بلكه، اندازه شركت نيز ميتواند، عامل تعيينکنندهاي در اين رابطه باشد. همچنين نتايج حاصله ثابت ميكند كه صورتهاي مالي منتشر شده شركتهاي كوچكتر داراي محتواي اطلاعاتي بالاتري ميباشد.
لاپورتا (1999) به بررسی قوانین حاکم بر حمایت از سرمایهگذار، کیفیت اجرای قوانین و تمرکز مالکیت در 49 کشور در سراسر جهان پراخت. ایشان در این پژوهش به دنبال فرضیههای خویش به سه نتیجه رسید: به دنبال آزمون فرضیه اول خود به این نتیجه رسید که به طور قابل توجهی در سراسر جهان قوانین متفاوت است. در بسیاری از کشورهای مورد رسیدگی یک بسته نرم افزاری جهت حمایت از حقوق سرمایهگذاران ارائه شده است و با یک نتیجه کلی در کشورهایی که وضع قوانین ریشه در حقوق عرفی دارد، تمایل به حمایت از سرمایهگذار بهتر از کشورهایی است که قوانین آن ریشه در حقوق مدنی دارد؛ که نمونه بارز را آلمان میداند. با این وجود ایشان استدلال میکند که شواهد بیشتری که بتواند به نسبت قوی از این موضوع طرفداری کند، وجود ندارد
سوما تمرکز مالکیت در شرکت های تجاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و این فرضیه که مالکیت بسیار متمرکز پاسخ انطباقی با حمایت ضعیف را از سرمایهگذار در یک سیستم حاکمیت شرکتی بررسی کرد. نتیجه این شد که استاندارهای حسابداری خوب، حاکمیت قانون و اقدامات حفاظت از سرمایهگذاران ارتباط مثبتی با تمرکز مالکیت دارد. که این نتایج وی استنباط میکند؛ که حفاظت ضعیف از سرمایهگذار پرهزینه است و به طور خاص در صورت عدم حمایت از سرمایهگذاران کوچک؛ شرکت قادر به تنوع منابع وافزایش سرمایه از طریق تمرکز مالکیت بالا نیست. به دنبال آن نشانههایی از عملکرد ضعیف بازار سرمایه را ممکن است، مشاهده کرد.
لایپ (1998) در تحقیقی به شکل آزمایشی بررسی کرد که آیا قضاوت های ریسک و تصمیمات سرمایهگذاری سرمایهگذاران فردی، تحت تأثیر متغیرهای ذکر شده در نظریه پرتفوی (واریانس بازده و کوواریانس بازده با بازده بازار و یا معیارهای ریسک حسابداری قرار میگیرد. نتایج نشان داد هنگامی که معیارها و بازار در تعارض با یکدیگرند، قضاوتهای خطرپذیری سرمایهگذاران با معیارهای حسابداری مطابقت دارد تا معیارهای بازار.
2-3-2-2 پیشینه داخلی
ملکیان و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر دقت سود پیشبینی شده توسط شرکتها شواهدی از: بازار بورس اوراق بهادار تهران در پي آن برآمدند تا عوامل مؤثر بر دقت سود پيشبيني شده را شناسايي كنند. نتایج تحقیق وجود رابطه بين گزارش حسابرس با دقت پيشبيني را تأييد ميكند. در ساير موارد رابطه معناداري بين متغيرهاي بررسي شده با دقت پيشبيني، يافت نشد.
محمودی و سالاری (1390) واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشاندهنده واکنش سرمایه‌گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می‌باشد که برای شرکت‌هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت‌هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد.
تهرانی و میمند (1390) در تحقیقی با عنوان اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آنها بر تصمیمات سرمایهگذاری تحلیلگران شرکتهای سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه ارزيابي سهم مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات ارائه شده به وسيله (PLS)مديريت بر تصميمات خريد يا فروش سهم توسط تحليلگران تأثير معناداري دارد. افزون بر اين، تصميمگيري در رابطه با خريد يا فروش سهم تحت تأثير ميزان صداقت در ارائه اطلاعات حسابداري قرار مي گيرد.
ودیعی و شکوهیزاده (1390) در پژوهشی معیارهای مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق اولویت معیارهای مورد بررسی از نظر سرمایهگذاران نیز مشخص شد که بر این اساس: عواملی همچون قیمت سهام، سرعت و قدرت نقدشوندگی سهام و وضع بازار اوراق بهادار در درجه بالاتری از اهمیت نسبت به عواملی همچون سود هر سهم، نسبت قیمت به سود و بازده قرار دارد. همچنین معیارهایی از جمله توجه به اظهار نظر حسابرس، نسبتهای مالی قابل دسترس از صورتهای مالی نیز در آزمون فرضیهها رد شدهاند.
حقیقت و ایرانشاهی (1389) در پژوهشی تحت عنوان بررسی واكنش سرمايهگذاران نسبت به جنبههای سرمايهگذاری اقلام تعهدی به بررسی واکنش سرمایهگذاران نسبت به اقلام تعهدی پراختند و به این نتیجه رسیدند که بين اقلام تعهدی و معيارهای رشد شركت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. سپس در بررسی واكنش سرمايهگذاران نسبت به تغييرات اقلام تعهدی در بازار سرمايه به این نتیجه رسیدند که هر چه نقش سرمايهگذاری اقلام تعهدی بيشتر ميشود، اقلام تعهدی خلاف قاعده افزايش میيابد كه علت آن واكنش بيش از واقع سرمايه گذاران نسبت به تغييرات اقلام تعهدی است. بر اين اساس نتايج اين پژوهش بيان میكند، سرمايهگذاران نسبت به اخبار جديد منتشره در ارتباط با اقلام تعهدی واكنش غير منطقی نشان داده و موجب ايجاد بازده مازاد در بازار میشود كه نشانهی عدم كارايی بورس اوراق بهادار تهران است.
سلیمیفر و شیرزور (1389) در پژوهشی به بررسی ایفای نقش بازار و کارایی اطلاعاتی آن پراختند. نتايج تحقیق ایشان نشان داد كه بازار بورس تهران دارای كارايی اطلاعاتی ضعيف ميباشد و لذا بازاری با بازدهیهای غير متعارف نمیباشد.
کرستانی و آشتاب (1389) در تحقیقی رابطه بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام شركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران را بررسي کردند. نتايج پژوهش ایشان با استفاده از تحليل رگرسيون خطي چند متغيره نشان ميدهد که بين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام شركتهاي جديدالورود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
هیبتی و زندیه (1389) در تحقیقی با عنوان بیش واکنش سرمایهگذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی با تکیه به ادبیات مالی رفتاری واز سوی ديگر بنا بر دلایلی عدم گستردگي حجم مبادلات بينالمللي كالا و خدمات كشور ايرا ؛ تأثيرپذيري مستقيم ركودها و رونقهاي اقتصاد جهاني بر بازار سرمايه ايران جاي ترديد دارد. يافتههاي افزايش عدم قطعيت بازار در برخی سهام و همچنين بيش واكنش سهامداران را در بعضي از صنايع بورسي مورد بررسي در هنگام انتشار اخبار بروز و يا خروج بحران مالي جهاني به اثبات ميرساند.
یوسفی و شهر آبادی (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسی و آزمون رفتار تودهوار سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار، وجود رفتار تودهوار بين سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتايج به دست آمده تودهواری در طی دوره زمانی تحقيق مشاهده گرديد و اين نتيجه رسيدند كه از آنجايی كه بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه با بورس سهام كشورهای توسعه يافته از توسعهیافتگی لازم برخوردار نيست، ميتوان انتظار داشت سرمايهگذاران تصميمات سرمايهگذاری خود را بر تصميمات ساير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، صورتهای مالی، ارزش شرکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، محتوای اطلاعاتی