پایان نامه با کلمات کلیدی قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

شيراز و ساكنانش را از زبان خرّم بيـان مـي‌كنـد و بـازيركي هرچه تمام‌تر، گريزي به مغولان كه فرمان‌روايان ايران آن زمان بودند؛ مي‌زند و ذهن خواننده را براي درك حـوادث بعدي و عشق شمس به يك دختر مغول، آماده مي‌سازد. «درحقيقت مي‌توان گفت كه خسروي در آغاز بخش‌هاي هر جلد، ابتدا نقش يك مورّخ را ايفا مي‌كند و بعد از آن كـه وظيفـه راه‌گشـايي خواننـده را بـه اتمـام رساند، به نقش نويسنده و راوي داستان باز مي‌گردد‌«(یوسفی،‌1367‌:212‌).
سير حوادث داستان نیز بر پايۀ ساختار رمان‌هاي رمانتيك قرن نوزدهمي و تا حدودي بهره گرفته از قصّه‌هاي عاميانه و ماجرايي رايج در ميراث ادبي ما شكل مي‌گيرد و جريان می‌یابد. در جلد اوّل مي‌توان شخصيّت «شمس» را نماد گونه‌ای انديشۀ تجدّدطلبي و مشروطه‌خواهي معتدل دانست و در شخصيّت «آبش خاتون» تجسّم روي‌كرد نويسنده به نظام قاجاري را ديد. همان‌گونه كه تصوير مثبت نويسنده از شخصيّت «ماري ونيزي» در جلد دوّم بيانگر درك غرب‌گراي نويسنده و آيينۀ مجذوبيّت وي نسبت به مظاهر تمدن غربي مي‌باشد.
لازم به یادآوری است كه در اين اثر خسروي عناد و يا اهانت صريح نسبت به دين مقدّس اسلام و شعائر آن نداشته‌ است و انديشۀ ناسيوناليسم به عنوان هستۀ فكري اثر به گونه‌های افراطي و تعصب‌آميز و صراحتاً ضدديني مطرح نگرديده است. در واقع مي‌توان گفت كه در اين اثر كوشش گرديده كه نوعي آميختگي مابين تفسير سطحي و غرب‌زدۀ نويسنده از ناسيوناليسم شبه‌مدرن و مواريث و تعاليم اسلامي صورت گيرد. چيزي كه در آثار بعدي اين دوره كمتر ديده شده و به سمت تجدّدگرايي افراطي ميل مي‌كند.
شخصيّت‌هاي آثار او همگي از خانواده مرفّه و اشراف هستند و توجّه به بي‌عدالتي و فقر و نابسامّاني‌هاي اجتماعي در آثار اوديده نمی‌شود.
شخصيّت شمس قهرمان اصلي داستان كه به نظر مي‌رسد آيينه‌اي از بازیگر ايده‌آل نويسنده است، فردي راحت‌ طلب و منفعل و محتاط است كه ظاهراً پاي‌بندي‌هاي ديني و شرعي چنداني هم ندارد و روي‌كرد او نسبت به دين بيشتر ظاهري و ابزاري است و مبتني بر ايمان تام و تمام و دلدادگي و پاي‌بندي تمام عيّار نمي‌باشد.
در رمان کرمانشاهی، طغرا را می‌توان نمایندۀ زن محجوب ایرانی و مسلمان و معشوق بي‌عيب فارسي دانست؛ آبـش خـاتون را نمـایندۀ زن اغواگری که در هر فرهنگی مشابه او وجود دارد؛ و ماري ونيزي را نمایانگر گرایشات مدرنیستی خسروی به رفتار و اخلاق زنان مغرب‌زمین و ارتبـاط ايـران و ايرانيـان آن دوره بـا فرهنـگ غرب دانست.
«از آنجا كه خسروي، همتاي ماري را در واقعيّت زن ایرانی پیدا نمی‌کند، سـعي دارد ايـن موجـود شگفت آور را خانگي كند تا از ين طريق بر او فایق آيد، به همين سـبب مـاري ماننـد همـۀ زن‌هاي ديگر رفتار مي‌كند و اسلام می‌آورد، تن به چند زنـه بودن شوهر خود مي‌دهد و رام و شرقي می‌شود»(یوسفی،1367‌:204‌)
شخصــيّت‌پردازی و پــرورش آن معمــولاً در رمــان‌هــاي اوّليــه چنــدان جايگــاهي نــدارد و توصيف‌هاي كليشه‌اي از شخصيّت ها بدون توجه بـه ويژگـي‌هـاي فـردي رواج دارد. ايـن شخصيّت ها مانند اشخاص حكايات سنّتي به يكديگر شباهت دارنـد و غالبـاً ويژگـي‌هـاي صوري يكساني هم دارند. نقش زنان نيز در بافت داستان، نقش کلیشه‌ای جنسـيّتي اسـت. حتّي آبش خاتون هم كه حكمران است، در اين داستان فقط رقیب عشقي طغرا محسوب می‌شود. به اين ترتيب،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رمان فارسی، رمان تاریخی، جامعه ایرانی، حقایق تاریخی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، فرامنطقه ای، عوامل داخلی، ساختار سیاسی