پایان نامه با کلمات کلیدی فناوری اطلاعات، ارتکاب جرم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ر گرفته شده، قابل تعقیب هستند.
گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای
الف( مفهوم جرم
جرم‌، از ریشه عربی‌ ج‌ ر م‌، به‌ معانی‌ قطع‌ کردن‌، چیدن‌ میوه از درخت ، حمل‌ کردن‌، کسب‌ کردن‌، ارتکاب‌ گناه و وادار کردن‌ به‌ کاری‌ ناپسند به‌ کار رفته است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آن چنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديده جرم بر حسب دانشمندان و محققان داراي مباني و صور گوناگون بوده، به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمارآيد.9
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارت است از انجام دادن فعل يا گفتن قولي كه شارع مقدس آن را منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيه دوازدهم سوره مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيه چهل و هشتم از سوره قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است
استشهاد نمود.10
علماي حقوق كيفري هر يك جرم را به گونه‌اي تعريف كرده‌‌انـد. هر يك از اين تعاريف، اغـلب از گرايش هاي نظري مكتب‌هاي خاصي ملهم شده است. براي نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را “هر فعل مغاير اخلاق و عدالت” تعريف كرده است. يا بنا به تعريف گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود.»11
در قانون مجازات اسلامي از جرم تعريف نشده است، فقط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اوصاف جرم قانونگذار بیان می دارد:« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»
ب (جرم رایانه ای
اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه ، اولین و قدیــمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسـل
اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند . علت انتخاب عناوین مذکور برای این گونه جرایم این بوده است که رایانه به عنوان هدف یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است .12
اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه در قوانین اولیه اکثر کشورهای پیشرفته که در مقابل نسل اول جرایم فناوری اطلاعات اقدام به قانونگذاری کرده اند ، به چشم می خورد .همچنین گزارش 1986 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی13 و توصیه نامه 9 ( 89 ) R مصوب 1989 شورای اروپا14 از عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه استفاده کرده اند .15
در یکی از اسناد مربوط به کنگره دهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمین که به عنوان متن زمینه برای گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای توسط موسسه آسیا و خاور دور سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمین تهیه شده است ، برای اصطلاح جرایم رایانه ای معنایی مضیق در نظر گرفته ، آن را شامل رفتارهای غیر قانونی دانسته است که از طریق ابزارهای الکترونیکی علیه امنیت سیستم ها و داده های رایانه ای ارتکاب می یابند .16 و منظور از امنیت سیستم ها و داده های رایانه ای حفظ محرمانگی ، تمامیت و در دسترس بودن آنهاست . این سند ، برای اصطلاح جرایم مرتبط با رایانه معنایی موسع منظور نموده است و آن را شامل هر رفتار غیر قانونی دانسته است که بوسیله یک سیستم یا شبکه رایانه ای یا در ارتباط با سیستم یا شبکه رایانه ای ارتکاب می یابند . 17اما گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای، این نظر را نپذیرفته و در گزارش خود به دهمین کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد آورده است :«جرایم مرتبط با رایانه هم شامل همه اشکال جرایم جدید می شوند که بطور مستقیم هدفشان رایانه ، شبکه های رایانه ای و کاربران آنهاست و هم شامل جرایم سنتی می شود که بوسیله یا با کمک تجهیزات رایانه ای ارتکاب می یابند .» 18
در کتابچه راهنمای سازمان ملل برای پیشگیری و کنترل جرایم رایانه ای آمده است :«مباحثات زیادی در میان کارشناسان درباره آنچه تشکیل دهنده جرایم رایانه ای یا جرایم مربوط به رایانه است ، در جریان بوده است . حتی پس از گذشت سال ها ، هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین المللی برای این اصطلاحات وجود ندارد … . مولفان و کارشناسانی که تلاش می کنند برای جرایم رایانه ای تعریفی بیابند، هیچ تردیدی در مورد وجود این پدیده ندارند . اما تعاریفی که ارائه شده است بیشتر به رشته های مطالعاتی مربوط می شود که آن تعریف مخصوص آنها نوشته شده است . به هر حال مقصود مولفان از اعمال دقت در مورد محدوده و نحوه بکارگیری تعاریف خاص از آن جهت است که استفاده از آنها خارج از مضمون و محتوای مورد نظر، اغلب باعث ایجاد خطاهایی می شود . البته هنوز یک تعریف کلی برای جرایم رایانه ای به دست نیامده است و به طور معمول به جای آن تعاریفی کاربردی ارائه می شود .» 19
برخي از نويسندگان جرايم رايانه اي را مترادف با جرم سايبری مي دانند و آن دو را داراي معني و مفهوم واحد مي دانند. در تعريفی ، جرم رایانه ای صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضاي سايبر رخ مي دهد از اين نظر جرايمي مثل هرزه نگاري، افترا ، آزار و اذيت و سوء استفاده از پست الکترونيکي و ساير جرايمي که در آنها رایانه به عنوان ابزار و وسيلة ارتکاب جرم بکار گرفته مي شود، در زمره جــرم رایانه ای قرار نمي گيرد. در تعريف موسع هر فعل و ترک فعلي که « در » يا « از طريق » يا « به کمک» از طريق اتصال به اينترنت ، چه به طور مستقيم ، يا بطور  غیرمستقيم رخ مي دهد و توسط قانون ممنوع گرديده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم رایانه ای ناميده مي شود .20
همانطور که ملاحظه شد ؛ تعاریف متفاوتی از جرم رایانه ای ارائه شده و هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است . پراکندگی این تعریف ها ناشی از آن است که محدوده واقعی جرایم رایانه ای هنوز برای دولت ها مشخص نمی باشد ضمن آنکه روز به روز نیز به گستره این جرایم افزوده شده و ارائه تعریفی جامع از جرایم رایانه ای را مشکل می سازد . با وجود این کم و بیش همه کشورها به اهمیت مساله پی برده اند و در زمینه شناخت پدیده جرم رایانه ای و تمییز بین انواع مختلف آن گام هایی برداشته اند . در حقوق کانادا در تعریف جرم رایانه ای گفته شده است :«جرم رایانه ای شامل هر نوع فعالیت مجرمانه است که در بر گیرنده کپی کردن ، استفاده ، جابجایی ، ملاحظه و دسترسی غیر مجاز و یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه ها ، داده ها و یا برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای است .»21
نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت شود آن است که دسته دوم از جرایم رایانه ای (جرایم ارتکاب یافته از طریق رایانه) تقریبا جزء جرایم سنتی هستند که ارتکاب آنها در قوانین کشورها جرم شناخته شده است. با وجود این آنچه موجب شده است تا حقوقدانان این نوع جرایم سنتی را در قالب جرایم رایانه ای جای دهند، آن است که ارتکاب جرم با رایانه اوصاف جدیدی بر ويژگی های جرم سنتی می افزاید، به گونه ای که گاه موجب تردید در ارکان مادی جرم می شود . با نظر به این نکته که نوعا ارتکاب جرم از طریق رایانه و به خصوص شبکه جهانی وب موجب بروز اوصاف خاص در جرم سنتی می شود ،می توان این نوع جرایم را با مسامحه جرم رایانه ای شمرد و در مجازات مرتکبین نیز کیفیات مشدده و استثنائا کیفیات مخففه22 را نیز لحاظ کرد .
اغلب مواد جای گرفته شده در دسته اول جرایم رایانه ای نیز جز در موارد محدودی مانند سرقت اینترنت، نفوذ غیر مجاز و عبور از رمز رایانه جزء جرایم سنتی هستند که به دلیل موضوع جرم قرار گرفتن رایانه در بیشتر نوشـته های حقوقـی جرم رایانه ای شـمرده شده اند. به بیان دیگر قانونگذاران به جـهت حمایت از فن آوری نوین رایانه، جرایم سنتی خاصی مانند تخریب را به دلیل اهمیت موضوع جرم رایانه ای جرم مستقلی قلمداد کرده و به وضع قوانین و مجازات های جدید پرداخته اند.
در هر حال با توجه به تعاریف صورت پذیرفته از جرم رایانه ای می توان گفت : هر فعل یا ترک فعلی که علیه رایانه یا شبکه های رایانه ای صورت گرفته یا به واسطه رایانه یا شبکه های رایانه ای محقق شود جرم رایانه ای است .
ج( جرم اینترنتی
اصطلاح جرم اینترنتی بعد از پیدایش و بکارگیری اینترنت مورد استفاده قرار گرفته است . این اصطلاح همانگونه که از نامش پیداست فقط شامل جرایمی می شود که با استفاده از امکانات و خدمات اینترنت ارتکاب یافته است . 23رابطه جرایم رایانه ای و جرایم اینترنتی عموم و خصوص مطلق است . یعنی هر جرم اینترنتی جرم رایانه ای تلقی می شود ؛ اما هر جرم رایانه ای لزوما جرم اینترنتی نیست . این امر در شرایط کنونی که لازمه دسترسی به اینترنت و ارتکاب جرم در آن استفاده از رایانه است موضوعی پذیرفته شده است . حیطه شمول این اصطلاح بسیار محدود است زیرا اولا این اصطلاح شامل نسل اول جرایم فناوری اطلاعات نمی شود . ثانیا آن دسته از جرایم نسل دوم را نیز که از طریق سایر شبکه های رایانه ای غیر از اینترنت واقع می شوند را در بر نمی گیرد .
د ) جرم شبکه
اصطلاح جرم شبکه نیز طیف خاصی از جرایم فناوری اطلاعات را در بر می گیرد و این اصــطلاح در وسیع ترین معنای خود فقط شامل آن دسته از جرایم فناوری اطلاعات می شود که با استفاده از شبکه های رایانه ای مانند اینترنت ، اکسترانت ، اینترانت ها و سایر شبکه های جهانی ، منطقه ای و محلی ارتکاب یافته باشند و نسل اول جرایم فناوری اطلاعات را که بدون استفاده از شبکه قابلیت ارتکاب دارند را در بر نمی گیرد.24 جرم شبکه عبارت است از هر گونه سوء استفاده از فناوری اطلاعات همچون هرزه نگاری ، اقدامات علیه نظم عمومی ، فعالیت غیر مجاز سیاسی فعالیت تروریستی یا نشر اکاذیب که در واقع نوعی جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی نیز محسوب می شوند .25
ه ) جرم فناوری اطلاعات
پروفسور زیبر که نقش عمده ای در برگزاری کنفرانس انجمن بین المللی حقوق جزا بر عهده داشت ، مقالات ارائه شده در این کنفرانس را جمع آوری و آنها را در سال 1994 در قالب یک کتاب منتشر نمود . ولی به جای عنوان طولانی” جرایم رایانه ای و دیگر جرایم علیه فناوری اطلاعات ” که در تمام مقالات این کتاب مورد استفاده قرار گرفته بود ، اصطلاح” جرم فناوری اطلاعات ” را برای این کتاب بر گزید26و شورای اروپا نیز عنوان ” جرم فناوری اطلاعات ” را برای توصیه نامه شماره 13 ( 95 ) R خود بر گزید .
اصطلاح “جرم فناوری اطلاعات ” اصطلاحی بسیار موسع است که هم شامل همه جرایم نسل اول و دوم مربوط به فناوری اطلاعات می شود و هم تمام ارکان فناوری اطلاعات را مانند فناوری رایانه، فناوری شبـکه
سازی و فناوری اینترنت که جرم علیه آنها یا بوسیله آنها یا در بستر آنها ارتکاب می یابد را در بر می گیرد .27
گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت
الف) مفهوم عفت و اخلاق
عفت ، نقطه مقابل شکــم پرستی و شهوت پرستی اســت که از مهمترین فضایل انسانی محسوب می شود .
عفت به گفته راغب اصفهانی ، یعنی” پدید آمدن حالــتی در نفس است که آدمــی را از غلـبه شهوت باز می دارد و عفیف به کسی گفته می شود که دارای این صفت و حالت باشد .”28
اصولا لفظ اخلاق به عنوان صـفت برای اخلاق و رفتار خاصـی قرار می گیرد و یا پس از آن صفـتی قرار می گیرد که توضیح دهنده و تعیین کننده مفهوم آن است ؛ برای مثال گاهی گفته می شود عمل فلان شخص اخلاقی است و یا فلان رفتار غیر اخلاقی است و یا مثلا در ترکیب اخلاق با اصطلاحات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی منافی عفت، جنس مخالف، آداب و رسوم