پایان نامه با کلمات کلیدی فلسفه آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

كه از مهارت انساني قوي برخوردارند، مي توانند با والدين دانش آموزان ارتباط برقرار كنند از يك طرف حمايت هاي مالي و تخصصي و اجتماعي خانواده را جلب و از طرف ديگر زمينه هاي يگانگي تربيتي بين مدرسه و خانواده و جامعه را فراهم آورند. مي توان مشخصه اصلي مديران را در بعد برقراري روابط با والدين را به شرح زير بيان داشت: (سلطاني، 1377).
• به نظريات خانواده دانش آموزان احترام مي گذارند.
• برقراري روابط با والدين را زمينه پويايي مدرسه مي دانند
• فرصت اظهارنظر و انتقاد از مدرسه را به والدين دانش آموزان مي دهند
5ـ گروهي كار مي كنند: مديران داراي مهارت انساني قوي، ‌به دليل آنكه مي توانند با تك تك كاركنان رابطه دوستانه برقرار كنند از توان و استعداد و تخصص آنها در حل و فصل مسائل بهره مي برند، در نتيجه کارکنان تحت تأثير قرار مي گيرند و در تصميم گيري و برنامه ريزي و اجراي آن مشاركت مي كنند.
مي توان مشخصه اصلي مديران را در بعد گروه گرائي به شرح زير بيان داشت:
• صحبت كردن در گروه را دوست دارند
• از گسترش روابط با افراد جديد لذت مي برند
• در مذاكره از دادن و گرفتن دريغ ندارند
• مشكلات مدرسه را از طريق روابط دوستانه حل و فصل مي كنند.
6ـ شايعات را به حداقل ممكن مي رسانند: معمولاً مديران داراي مهارت انساني قوي از طريق ترتيب دادن جلسات گفت و شنود دوستانه و برقراري ارتباطات انساني، واقعيات و اخبار گوناگون را به كاركنان منتقل و از اين طريق زمينه هاي شايعه پراكني را در نطفه از بين مي برند.
مي توان مشخصه اصلي مديران را در بعد ريشه كني شايعات به شرح زير بيان داشت:
• از طريق جلسات گوناگون به اطلاع رساني مي پردازند.
• از بيان چهره به چهره زياد استفاده مي كنند.
• با ايجاد روابط دوستانه سازمان غير رسمي را با سازمان رسمي يكي مي كنند.
• به جاي صدور بيانيه رسمي گفتگوي دوستانه را ترتيب مي دهند. (سلطاني، 1377).
7ـ از ارتباط غير كلامي زياد استفاده مي كنند: مديراني داراي مهارت كافي در زمينه روابط انساني از حركات سر،‌ صورت، چشم، دست و انــدام ها براي تأثير بهتر بهره مي گيرند و اين به دليل آن است كه حركات و اشارات زبان بي زباني بهتر از زبان گفتاري حقايق را بيان مي كند.
مي توان مشخصه اصلي مديران در بعد ارتباطات غير كلامي را به شرح زير بيان داشت:
• از تماس چشمي براي نشان دادن علاقه به طرف گفتگوي خود زياد استفاده مي كنند
• از هدايت غيرمستقيم براي غني ساختن روابط استفاده مي كنند
• دريافت پيام طرف مقابل را با چشمان فرد تأئيد مي كنند
• از حركات توصيفي در بيان گفته هاي خود زياد بهره مي گيرند (سلطاني، 1377 : 32 ـ 30)
8- قابل اعتماد هستند: بهترین راه های برقراری ارتباط برای مدیران به شرح ذیل می باشد:
• حفظ راستی و درستی
• سخن گفتن به صورت آشکار از ارزش ها و تصورات
• نشان دادن احترام به کارکنان به عنوان شرکای برابر
• تمرکز بر هدف های مشترک به جای اهداف شخصی
• انجام کار درست صرفنظر از خطرات شخصی
راه كارهاي تقويت مهارت انساني در مديران :
• گوش دادن را جايگزين شنيدن كنيد: براي اين كه بتوانيد مهارت روابط انساني خود را به سمت وضعيت مطلوب سوق بدهيد بايد فعالانه و به طور ارادي و با دقت زياد به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهيد تا بهتر به تعبير و تفسير پيام هاي گوينده بپردازيد.
• جرأت خود را در بيان تقويت كنيد: بعضي مديران اطلاعات لازم را دارند، ولي براي بيان آن جسارت و جرأت لازم را ندارند و همين امر آنها را در برقراري روابط با ديگران ناتوان و ذليل مي كند. مديران از طريق تقويت جرأت مي توانند مهارت انساني خود را تقويت كنند و اين كار با تمرين و آموزش صورت خواهد گرفت.
• همدلي با ديگران را در خود تقويت كنيد: اگر مديران توانائي همدلي با ديگران را بيابند، آنان را به راحتي درك و در نتيجه روابط انساني خوبي برقرار خواهند كرد.
• براي خود استانداردهاي رفتاري تعيين كنيد: يكي از راههاي تقويت مهارت انساني در مديران اين است كه خود را به رعايت الگوهاي رفتاري و انساني موظف و متعهد كنند؛ وقتي مديران براي غني شدن رابطه انساني با کارکنان قيد و بندي نداشته باشند و عامل كنترلي در كار نباشد، مهارت انساني آنان در برخورد با مجموعه کارکنان وضعيت مطلوبي نخواهد داشت، ولي وقتي در اين زمينه استاندارد تعيين كنترل دروني شد، روابط انساني سالم، پايدار و پويائي در محیط کار حاكم خواهد شد.
• اخلاق شخصي خود را تقويت و آن را عملي كنيد: اخلاق يكي از عوامل بسيار مهم در برقراري روابط انساني مطلوب و پوياست، براي ايجاد روابط انساني مطلوب بايد مجموعه باورها و اعتقاداتي را كه به الزامات اوليه و پايه تعيين مي كند كه چه كاري درست و چه كاري نادرست است، تقويت كرد تا افراد مرز بين كارهاي خوب و بد را بدانند و از صحبتها، اعمال و رفتارهايي كه روابط انساني را با بحران روبرو مي كند، خودداري ورزند. مديران مدارس بايد اخلاق نظري را به اخلاق عملي تبديل كنند و دانا شدن را زير بناي دارا شدن قرار دهند.
• از ارتباطات غير كلامي زياد استفاده كرده و آنها را معني دار كنيد: برقراري ارتباط با ديگران تنها از طريق زبان گفتاري انجام نمي گيرد بلكه گاهي اوقات تأثير حركات و اشارات و ارتباطات غير كلامي در غني كردن روابط انساني بيشتر از گفتار زباني است مديران مدارس بايد از حركات و اشارات براي غني كردن روابط انساني بهره كافي بگيرند.
• از همكاران خود بازخورد دريافت كنيد: يكي از راههايي كه بطور عملي مهارت انساني مديران را تقويت مي كند، اين است كه ديگران آنان را ارزشيابي كنند. اين امر سبب مي شود مـــديران رفتارها و نحوه ارتباط معقول را تجربه كنند و دائماً از طريق راهنمائي هايي كه به آنها ارائه مي شود. مهارت انساني خود را بهبود بخشند. مديران مدارس بايد خود داوطلب ارزشيابي شوند(سلطاني، 1377 : 34ـ 32).

2-9-3. مهارت فني:
يعني دانائي و توانايي در انجام دادن وظايف خاص كه لازمه آن ورزيدگي در كاربرد فنون و ابزار ويژه و شايستگي عملي در رفتار و فعاليت است. مهارت فني از طريق تحصيل، كارورزي و تجربه حاصل مي شوند. مديران معمولاً اين مهارت ها را طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي فرا مي گيرند نظير دانش، فنون و روش هاي برنامه ريزي، بودجه بندي، كنترل، حسابداري، امور مالي، كارگزيني، كارپردازي و غيره. ويژگي بارز مهارت فني آن است كه به بالاترين درجه شايستگي و خبرگي در آن مي توان دست يافت؛ زيرا اين نوع مهارت، ماهيتاً مشخص، داراي ضوابط عيني و قابل اندازه گيري است از اين رو، كنترل و ارزشيابي آن، هم در جريان آموزش و هم در مرحله كاربرد و عمل آسان است. مهارت فني مورد نياز مديران علاوه بر موارد فوق، شامل مهارت و تبحر در برنامه ريزي ، ارزشيابي ، راهنمائي ، متون و روش ها و فنون اداري و مالي آموزشي و پرورشي است. (علاقه بند، 1380 : 88)
2-9-3-1. مهارت فنی به معنای داشتن اطلاعات و کارورزی عملی در موارد زیر می باشد:
– کارگزینی-روش های مصاحبه ، آزمون و استخدام
– ارزشیابی، نظارت و کنترل کارکنان
– برنامه ریزی ، طرح ریزی
– سازماندهی منابع انسانی
– آمار و اطلاعات ، نظام اطلاعاتی و امور مربوط به آن(سیدعباس زاده،1381 : 38).
2-9-3-2. «فايون» بر اين باور است كه براي مديريت سه دسته توانمندي لازم است: توانمندي هاي عام كه شامل امور مالي، بازرگاني، حسابداري، تأميني، توليدي و اداري است. توانمندي هاي فني و توانمندي هاي خاص كه مديريت، قدرت، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، فرماندهي و كنترل است و وظايف خاص مدير يا عناصر مديريت ناميده مي شود.
بطور كلي، بعضي از مهارت هاي فني كه يك مدير نياز دارد عبارت است از:
• مهارت هاي مورد نياز در زمين پرسنل آموزشي:
– مهارت در بيان نيازها
– مهارت در مصاحبه و تعبير توصيه نامه هاي شغلي
– مهارت در سازماندهي گروهي
– مهارت در تحليل داده هاي پرسنل
• مهارت هاي مورد نياز در زمينه ساختار و سازمان
– مهارت در تفويض اختيار
– مهارت در پيش بيني وقايع ياري دهنده و اخلال گر در برنامه ريزي
– مهارت در تغيير نيازهاي آموزشي
– مهارت در تطبيق برنامه هاي آموزشي با تسهيلات سازمان
• مهارت در مديريت مالي ـ اداري:
– مهارت در بودجه بندي
– مهارت در معامله و خريد
– مهارت در سرمايه گذاري و كسب درآمد (سلطاني، 1375 :40).

2-9-4. مهارت حرفه اي:
پرداختچي به نقل از توماس سرجيوواني12 به تفاوت ظريف مهارت فني و مهارت حرفه اي اشاره مي كند: «اقتدار حرفه گرائي مشابهت هايي با اقتدار فني منطقي دارد به عنوان مثال، هر دو بر تخصص مبتني است. منتهي، فرض اقتدار فني بر آن است كه دانش به خودي خود اصيل است و در درجه اول قرار دارد و اين دانش از معلم و زمينه كار او جداست. بنابراين، وظيفه معلم تنها كاربرد دانش در عمل است. به عبارت ديگر، معلم تابع دانش است كه زير بناي تدريس را تشكيل مي دهد فرض اقتدار حرفه اي بر آن است كه مهارت و خبرگي معلم مهم است و دانش مجزا از معلم و زمينه كار او نيست. بنابراين معلم مقدم و برتر از دانش است و از آن به طور مجازي براي اطلاع رساني استفاده مي كند در اين دانش جنبه تجويزي وجود ندارد. اقتدار حرفه اي نيروي بسيار قدرتمندي براي نظارت بر آن كاري است كه معلمان انجام مي دهند. (پرداختچي، 1372 :7).
بنابراين، مديريت در عين حال كه شغل است، حرفه اي است كه بايد مهارت هاي حرفه اي آن كسب شود. در واقع، مدير بايد اقتدار حرفه اي به شكل تخصص شخصي، دانش، اطلاعات و مهارت به هنگام پيدا كند. زماني كه عمليات مديريت بر اقتدار حرفه اي مبتني باشد، از کارکنان انتظار مي رود كه به مساعي مشترك، اصول و قواعد پذيرفته شده حرفه اي و تخصص دروني شده پاسخ دهند. حرفه گرايي دو بعد دارد كه يكي بعد دانشي، تخصصي و صلاحيت است. فرض اقتدار حرفه اي در اين بعد آن است كه مهارت و خبرگي مدير مهم است. بعد ديگر، متضمن ملاكي بر رفتار است كه حالتي تقوا گونه دارد و تعهدي در جهت تعالي است كه جنبه اخلاقي دارد. بنابراين كار حرفه اي هم خدمتي مبتني بر مهارت و هم رعايت تقوا در عمل است.
مهارت هاي حرفه اي مدير به اطلاعات و نگرش هاي تربيتي بر مي گردد، به طور كلي، در حوزهی مهارت هاي حرفه اي مدير بايد در زمينه هاي زير اطلاعات عميق و همه جانبه اي بدست آورد و آنها را بكار گيرد. (سلطاني، 1377).
• آشنايي با روش هاي تدريس مترقي تا بتواند مشكلات را حل كند: دفتر بين المللي تعليم و تربيت، وابسته به يونسكو بيش از 30 روش تدريس شناخته شده را ذكر كرده است و براي تقسيم بندي اين روشها، آنها را بر حسب سه الگوي، پيش سازمان دهنده، مشكل گشائي و فرد مداري معرفي كرده است. در اين زمينه مي توان به تقسيم بندي الگوهاي تـدريس در كتاب الگـــوهاي تدريس «بــروس جوي»، «مارشال ويل»، «بورلي شاورز»13 اشاره كرد. در اين كتاب الگوي تدريس به چهار خانواده اجتماعي، اطلاعات پردازي، فردي و سيستم هاي رفتاري تقسيم مي شود.
• آشنايي با فلسفهی آموزش و پرورش: مدير نه تنها بايد فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش جامعه را به صورت عميق و كاربردي بشناسد بلكه بايد با ديدگاه هاي گوناگون فلسفه آموزش و پرورش آشنايي داشته باشد و ارتباط آنها را با فلسفه آموزش و پرورش جامعه درك كند و از جنبه ها و رهنمودهاي تربيتي آنها در جهت اهداف مدرسه استفاده كند.
• مدير بايد با فلسفه هاي تربيتي زير آشنايي داشته باشد:
– فلسفه تربيتي اسلام: با هدف آموزش تربيت انسان متعالي
– فلسفه تربيتي پايدارگرائي: با هدف آموزش تربيت انسان منطقي و پرورش عقل
– فلسفه تربيتي بنيادگرائي: با هدف تربيت انسان شايسته
– فلسفه تربيتي پيشرفت گرائي: با هدف تربيت انسان اجتماعي
– فلسفه تربيتي باز ساخت گرائي: با هدف تربيت انسان براي تغيير و اصلاح اجتماعي
– فلسفه تربيتي وجود گرائي: با هدف آموزش خويشتن شناسي
– فلسفه تربيتي عقل گرائي: با هدف تربيت جنبه هاي عقلاني
• آشنايي با شيوه هاي اندازه گيري اندوخته اي دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط انسانی، هدایت و رهبری، شناخت انسان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مهارت حل مسئله