پایان نامه با کلمات کلیدی فراواني، نسبي، تراکمي

دانلود پایان نامه ارشد

تهيه جدول فراواني دادهها
– رسم نمودار مناسب دادهها
-تعريف پارامتر و شاخصهايي براي بهدست آوردن اطلاعات بيشتر در مورد دادهها
4-1-2-جدولهاي آماري
وظيفهي جدولهاي آماري مانند ساير جدولهايي که در خصوص دادههاي باستانشناسي بهکار ميروند، ارائه خلاصهاي از اطلاعات مفيد است. بهگونهاي که با يک نگاه کلي بتوان وضعيت دادههاي مورد مطالعه را درک کرد و با ديگر مشاهدات مقايسه کرد. تنها تفاوتي که اين جدولها با هم دارند، اين است که جدولهاي آماري حاوي اطلاعات کمي دادههاي باستانشناسي هستند که احتياج به اندازهگيري و محاسبات دارند و بر طبق قوانين و دستورالعملهاي آماري تهيه شدهاند در حالي که ديگر جداول بر طبق مشاهدات، منطق .و اصول باستانشناسي تنظيم شدهاند. يکي از مهمترين جدولهاي آماري که به خلاصه اطلاعات کمي دادههاي باستانشناسي ميپردازد، جدول فراواني است.
قبل از آشنايي با نحوه تهيه و تنظيم جدول فراواني دادهها لازم است با انواع فراوانيها آشنا شويم.

4-1-3- فراواني و فراواني نسبي:
فراواني همانطور که از نامش پيداست به تعداد دادههاي مورد مطالعه گفته ميشود، حال اگر فراواني دادههاي مختلف را بر تعداد کل دادهها تقسيم کنيم، فراواني نسبي بهدست ميآيد. به زبان آماري هرگاه n داده از k نوع با فرض n به ترتيب با تعدادهاي تشکيل شده باشد، اين تعداد فراواني و را فراواني نسبي دادهها گوييم، فراواني نسبي را با نشان ميدهند(بهبوديان، 1374: 10).
4-1-4- فراواني تراکمي و فراواني نسبي تراکمي
با توجه به فراواني () و فراواني نسبي () براي k،1،2،3=i : ، بهترتيب فراواني تراکمي و فراواني نسبي تراکمي گويند. واضح است که:
,
مثال:جدول زير فراواني سفالهاي بهدست آمده از ترانشهي کاوشهاي باستانشناسي تپه زاغه در سال 1380 به سرپرستي فاضلي است (فاضلي نشلي و ا عليياري، 1385: 37 و جدول 11-2 ). فراواني تراکمي و فراواني نسبي تراکمي سفالها را بهدست آوريد.
جدول4-1-: جدول فراواني سفال ترانشه
فراواني
نوع سفال
833
380
567
121
سفال ساده زاغه
سفال منقوش زاغه
سفال نوع تگرگي
سفال نوع چشمهعلي

جدول4-2-: جدول محاسبه انواع فراواني سفال ترانشه

فراواني نسبي تراکمي
فراواني تراکمي()
فراواني نسبي()
فراواني()
نوع سفال
0.20
0.64
0.94
1.00
380
1213
1780
1901

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نمونهبرداري، بررسي، قابليت Next Entries منبع تحقیق با موضوع اصلاح هندسی، توزیع فراوانی، آزمون ویلکاکسون