پایان نامه با کلمات کلیدی فراشناختی، یافته های پژوهش، دانش آموزان دختر، تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

،1987؛استرنبرگ،2003) که در حل مسائل بد ساختار مجموعهای از مولفه های گوناگون اعم از دانش حیطه خاص، دانش ساختاری،فرا شناخت ، قضا وت های تاملی یا باورهای معرفت شناسی ، مهارت های استدلالی جهت توجیه باز نمایی ها وراه حل های انتخاب شده و عوامل غیر شناختی چون هیجان ،نگرش، انگیز ش ،باور ها و ارزش ها دخالت دارند (به نقل از هاشمی و شهر آرای1386).
2-5-2- تحقیقات داخلی
در پژوهشی که به وسیله غباری بناب و راقبیان در سال1387 انجام شد تاثیر مثبت راهبرد های فرا شناختی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان را نشان داد.در تحقیقی دیگر که تحت عنوان “اثر آموزش فراشناختی حل مساله بر ناتوانی یادگیری ریاضی” توسط زارع و همکاران به عمل آمد نتایج نشان دادند که آموزش فرا شناختی حل مساله باعث بهبود عملکرد دانش آموزان در حل مساله ونمره کلی ریاضی در پس آزمون نشد، اما با گذشت زمان این توانایی ها بهبود یافتند وبه سایر تکالیف نیز تعمیم پیدا کردند.
در قلمرو ارتباط فر شناخت با حل مساله ی ریاضی بیات و ترمیزی در سال 2010نتیجه گرفتند که همبستگی مثبت و متوسطی بین راهبرد های فرا شناختی و عملکرد حل مساله جبر در دانشجویان وجود دارد.
در بررسی به عمل آمده تحت عنوان ” بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان که توسط هاشمی وشهر آرای(1386) انجام شد یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمامی دانش آموزان با عملکرد موفق در مقایسه با دانش آموزان با عملکرد نا موفق درارائه بحث و استدلال جهت توجیه باز نمایی ها و راه حل های ارائه شده عملکرد خوبی داشتند . در برسی انجام شده توسط کاظمی و کشاورزان در سال1391 تحت عنوان “نقش فرا شناخت در پیش بینی روان شناختی در دانش آموزان دختر وپسر شهر اصفهان” یافته ها نشان دادکه دانش آموزان دختری که هنگام برخورد با مشکلات و تکالیف یادگیری از فرایند تفکر خویش آگاه بودند همچنین به توان خود در حل مساله اعتماد بیشتری دارند و دانش آموزان پسر که هنگام بر خورد با موضوع یادگیری عملکرد خود را باز بینی و اصلاح کرده و از سبک اجتنابی کمتر استفاده می کنند، احساس سلامت روان بیشتری داشته و سطح سازگاری بالاتری در برخورد با تکالیف از خود نشان داده اند. همچنین جزایری و اسماعیلی در تحقیق خود با نام بررسی تاثیر آموزش راهبرد های فرا شناختی بر عملکرد حل مساله در دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر تهران در سال (1381) به این نتیجه رسیدند که آموزش راهبرد های فرا شناختی بر عملکرد حل مساله دانش آموزان تاثیرات بسزایی دارد .
درخصوص مهارت های حل مساله نیزصورت گرفته به عنوان مثال در تحقیق به عمل آمده توسط راستگو و همکاران در سال (1389) در اردبیل تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله انجام شد نتایج این بررسی نشان دادکه بین گروه کنترل و شاهد از نظر مولفه های اعتماد بهنفس در حل مساله ،استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مساله ،کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مساله و حل مساله به طور کلی تفاوت معنی داری وجود دارد.
از سویی دیگر یافته های مطالعه نادی و همکاران در سال( 1390) با عنوان تاثیر آموزش تفکر انتقادی ،حل مساله و فرا شناخت بر یادگیری خود راهبری در دانشجویان حاکی از تاثیر معنا دار آموزش تفکر انتقادی ،حل مساله و فر شناخت بر میزان یادگیری خود راهبر وکل مولفه های آن ( خود ترغیبی، زغبت برای یادگیری ،خود کنترلی ) بود ه و آن را افزایش می دهد. در برسی دیگری که در سال (1391) توسط محمدی احمد آبادی و همکارانش در یزد با نام تاثیر راهبر های فرا شناختی برحل مساله ریاضی در دانش آموران دوره اول دبیرستان نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش فرا شناخت و رویکرد های آن بر قابلیت حل مساله دانش آموزان دارای تاثیر مثبتی است و این فعالیت های فرا شناختی باعث تر غیب و تشویق دانش آموزان به یاد گیری ریاضی می شود. در بررسی های به عمل آمده توسط جوادی و همکاران در سال( 1389) در خصوص میزان کاربست راهبرد های حل مساله در مطالعه در دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی یافته های پژوهش حاکی از این است که راهبرد حل مساله یک روش فعال و نوعی آگاهی فراشناختی در مطالعه است که می تواند در کمک به یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی اثر گذار باشد.

جدول شماره (2- 2 ).جمع بندی از مبانی تجربی تحقیق
صاحب نظرا ن
عنوان تحقیق
نتایج پژوهش
جزایری و اسماعیلی (1381)
بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مساله در دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر تهران
آموزش راهبرد های فرا شناختی بر عملکرد حل مساله دانش آموزان تاثیرات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استراتژی ها، یافته های پژوهش، ارتباط معنی دار، عملکرد تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تعارض نقش، توزیع فراوانی، رهبری مدیران، آموزش عالی