پایان نامه با کلمات کلیدی فراشناختی، نظام آموزشی، برنامه درسی، مهارت های فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

سی ها نشان می دهد که آموزش استراتژی های فراشناختی منجر به افزایش یادگیری می شود . این بررسی ها نشان می دهد آموزش این استراتژی ها می تواند مفید باشد .چون فرد به تدریج می تواند به صورت مستقل از آنها استفاده کند. تحقیقات مارتینز ، 2006، لوینگستون، 1996، موتن، 2008، کاریگان،2006، آلنسو و وویدس ، 2007نیز فراشناخت و اهمیت آن را در برنامه درسی مورد بررسی قرار داده اند. این گونه یافته ها به اتفاق ،آموزش راهبردهای فراشناختی را برای کسب موقفیت تحصیلی لازم دانسته اند(زارع،1391).
در پژوهشی دیگرمشخص شد که فراشناخت با یادگیری رابطه مثبت دارد و دانش آموزانی که خود را کار آمدتر می دانند، از راهبرد های شناختی و فراشناختی بیشتری برخوردارند و در حل مسائله موفق ترند (سون و متکف، 2000 ؛هافمنو اسپاتاریو،2008 ). دانشجویان و دانش آموزان قوی وضعیف در حل مساله ،از نظر دانش فراشناختی واستفاده از راهبرد های فراشناختی با یکدیگر متفاوتند( سالاری فر وپاکدامن، 1388).
بنا بر نظر پالینسکار و براون( 1988) بسیاری از مشکلات یادگیری و انتقال ناشی از فقدان مهارت ها و راهبرد های فراشناختی است. بنا بر این لازم است دانش آموزان در زمینه مهارت هایی از قبیل نظم دهی، نظارت بر خود، برنامه ریزی وتعین هدف، آموزش لازم را ببینند، تا بر راهبردهای شناختی تعمیم یافته ای مسلط گردند و پایه یادگیریهای جدید گردد. در غیر این صورت حل تکالیف جدید که قبلا با آن برخورد نداشته اند برایشان مشکل است( کارشکی1381) .
گروهی از روان شناسان، حل مساله را نوعی انتقال یادگیری می دانند. بنا به تعریف، انتقال یادگیری به تاثیر یادگیری های قبلی بر یادگیری های بعدی گفته می شود. مدافعان این نظر، که حل مساله نوعی انتقال یادگیری است می گویند در حل مساله چیز تازه ای آموخته نمی شود. بلکه یاد گیرنده اصول شناخته شده قبلی را در موقعیت های جدید به کار می بندد. در حل مساله پیدا کردن یک راه حل به خصوص برای حل یک مساله ویژه زیاد مورد نظر نیست، مهم آن است که در اثر حل مساله یک اصل یا قانون انتزاعی به دست آید که برای موقعیت های دیگر قابل تعمیم است، به همین سبب است که یادگیری به دست آمده از حل مساله، بیشتر از سایر یادگیری ها قابل انتقال به موقعیت های جدید است (سیف،1386). با توجه به اهمیت توانایی حل مساله در زندگی تحصیلی و حرفه ای متاسفانه در نظام آموزشی یادگیرندگان، به ندرت به حل مسائل مهم به عنوان بخشی از برنامه درسی خود ملزم می شوند. مسائل اندکی که دانش آموزان با آن روبرو هستند، معمولا مسائل خوش ساختارند که از نظر ماهیت با مسائلی که در زندگی روزمره ،حرفه ای وحتی زندگی تحصیلی شان (مدرسه) روبه رو می شوند، تفاوت دارند به عبارت دیگر علی رغم اهمیت حل مساله در زندگی واقعی، این مهارت به ندرت فراگرفته می شود ، زیرا به درستی آموزش داده نمی شود وتاکید نظام آموزشی، بیشتر بر چه فکر کردن می باشد تا چگونه فکر کردن .ازسوی دیگر، معلمان از دانش کافی در خصوص چگونگی حل مساله و فرایندهای آن برخوردار نمی باشند، هر چند که ممکن است این فرایند را طی حل مساله، به طور ناهوشیار مورد استفاده قرار دهند. در خصوص تاثیر فراشناخت برحل مساله بیشتر پژوهش ها بر روی تاثیر این عامل برحل مسائل درسی مخصوصا حل مسا ئل ریاضی وتا حدودی علوم اجتماعی بوده است و نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت آموزش فراشناخت در مهارت های حل مسائل ریاضی علوم اجتما عی (زارع و همکاران،1391) و (عابدی،1391 ) و ( هاشمی وشهر آرای، 1386) در دانش آموزان بوده است. ولی در مورد آموزش مهارت های حل مساله به طورکلی با استفاده از راهکار های فراشناختی در بررسی های به عمل آمده تحقیقات اندکی صورت گرفته که این موضوع جای پژوهش بیشتری دارد. با توجه به یافته های موجود ولزوم تقویت آگاهی های فرا شناختی فراگیران برای موفقیت در مهارت های حل مساله نیاز به طراحی وتدوین برنامه های آموزشی مبتنی برراهبرد های فراشناختی و ارائه آن در محیط های یادگیری وجود دارد لذا پژوهش حاضر در راستای این موضوع انجام می گیرد و در صدد است که با استفاده از آموزش مبتنی بر فراشناخت جهت آموزش مهارت های حل مساله ،تاثیر آن را بر میزان کسب این مهارتها به وسیله دانشجویان بسنجد.
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق
هم زمان با ورود به هزاره سوم دانش بشری در کمتر از 5 سال دو برابر خواهد شد و پیش بینی در اوایل سال 2020 میلادی این است که دانش بشری در مدت 73 روز دو برابر خواهد شد. این افزایش کمی پر شتاب ، دنیای کیفی در نظام آموزش، روش های یاد دهی و یاد گیری را متغیر و متحول کرده است .جهان از مدل جامعه صنعتی به مدل جامعه یادگیری ، و از یک سیستم خطی به یک سیستم فرا پیچیده وبی نظم تغییر هویت و جهت داده است. این تغییرات نیازمند افرادی است که در آنها دانش، نگرش و مهارت های فرایندی فراشناختی، وعادات ذهنی جهت یادگیری مادام العمر را در جهان متنوع و پر شتاب و متغیر ایجاد نمود، تا قادر باشند شناسایی های خود را به شناسایی بکشانند، و انسان های خود آغازگر،خود مشاهده گر، خود قضاوت کننده، خود تغییر دهنده، خود راهبر و خود مدبر باشند. بایدآنها را قادر ساخت تا ظرفیت های جدیدی در خود به وجود آورده وآگاهانه، مستمرانه و سریعا تغییرات ایجاد نموده و پا سخ گوی سریع جامعه در حال یاد گیری باشند.(نیاز آذری،1382).
درخصوص قابل آموزش بودن راهبردهای فراشناختی نیز تحقیقات زیادی انجام گرفته است. به اعتقاد شراو (1998)، تمامی تحقیقات نشان می دهد که دانش و تنظیم فراشناختی با تمرینات کلاسی ارتقاء می یابد.
بو کرتس( 1997). ادعا می کند که راهبردهای فراشناختی با یادگیری خود تنظیمی، قابل آ موزش است و برای این منظور معلمان می توانند در ایجاد ساختار ها و شبکه های مربوط به یادگیری معنادار، در دانش آموزان نقش مهمی ایفا کنند.دیکسون –کراس (9996). اعتقاد دارند که اگر معلمان بتوانند راهبرد های مناسب وموثری را به دانش آموزان خود آموزش دهند، آنان را قادر می سازند تا از مهارت های فراشناختی خود به شکل مطلوب تری استفاده کنند. (لوکانجلی و دیگران، به نقل از پار سونز و همکاران،1385). با این حال زوهار (1998). معتقد است که بسیاری از معلمان از مهارت های فراشناختی خود اسنفاده نمی کنند واین امر موجب می شود تا آنان در آموزش این مهارت ها به دانش آموزان خود دچار مشکل شوند(به نقل از صفری1391).
از سوی دیگر بر حسب نظریه های مختلف تربیت ، مهارتها و فرایندهای شناختی از قبیل : درک مطلب، حل مساله ، تفکر نقا دی ، تفکر منطقی ، استنباط و استدلال هدف اساسی یادگیری و نیز پایه اساسی سایر یادگیری ها محسوب می شو ند و آموزش آنها ضروری است. (انیس، لیمپن ، پل ، 1985، به نقل از مار زینو وهمکاران،1986ترجمه قدسی احقر 1380) . با پذیرش این که راهبردها و فرایندهای شناختی آموزش پذیرند ، لازم است نسبت به آموزش و یادگیری آنها اقدام نمود.
فلاول (1978). در مورد نقش موثر فراشناخت اظهار می دارد: گمان می رود که مهارت های فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیت های شناختی، از جمله رد و بدل کردن اطلاعات به صورت کلامی، ترغیب کلامی،درک و فهم کلام، درک مطالب نوشته شده، نوشتن، فراگیری و زبان، ادراک، توجه، حافظه، حل مساله، شناخت اجتماعی واشکال مختلف خود آموزی ایفا می کنند(به نقل از جباری،1384).
پانورا و فیلیپو (2007) فراشناخت را فرایندی می دانند که افراد به تفکر، در باره تفکر خود می پردازند و راهبردهایی را برای حل مساله گسترش می دهند، علاوه بر این، این راهبردها مبتنی بر هدف هستند ،آگاهانه بر انگیخته می شوند و تلاش دانش آموزان را بیشتر می کنند (به نقل از عابدی وهمکاران،1391).
برخی یافته های پژوهشی نشان می دهد که علی رغم اهمیت مقوله فراشناخت، این موضوع در برنامه درسی کشور به خوبی لحاظ نشده است .اما در سند برنامه درسی ملی، ایجاد زمینه برای خود –راهبری در یادگیری و خود ارزش یابی پیش بینی شده است(صفری و مرزوق،1387 ).
حل مساله فرایندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راه هایی که به یک هدف یا یک راه منتهی می شود. در موقعیتی که انسان با مساله ای روبرو می شود باید برموانع یا مشکلاتی که بر سر رسیدن به هدف وجود دارد، غلبه کند . در روان شناسی، مساله معمولا به محیط بیرونی فرد مر بوط می شود، مانند ماز، معما ومساله ریاضی که برای هر کدام یک راه حل و پاسخ مشخص یافت می شود. عامل اصلی در حل مساله، عبارت است از کاربرد تجربه قبلی فرد برای رسیدن به راه حل و پاسخی که پیش از آن برای انسان ناشناخته بوده است، حداقل در موقعیت ویژه ای که شخص در آن قرار دارد. تجربه، دانش و مهارت گذشته، پیش نیاز حل مساله محسوب می شود (صفوی،1385). طی سه دهه اخیر بر اساس مفاهیم رویکرد پردازش اطلاعات، مدل هایی جهت توضیح فرایند حل مسئله ارائه شده است که عمدتا در آنها فرایند حل مسئله را در انواع مسائل مشابه یکدیگر فرض نموده اند و بیشتر این مدل ها فرایند حل مسائل خوش ساختار را تحت پوشش قرار می دهند ( جا ناس 19970 به نقل از هاشمی وشهر آرای 1386) .
اسانا، دری، و لوین (1995). نیر با توجه به تغییر و تحولات پیچیده در سطح جوامع و جهان بر لزوم حرکت نظام آموزشی به سمت ایجاد اصلاحاتی در پر ورش توانایی های عالی تفکر نزد یاد گیرندگان در حیطه هایی که هم سنخ موقعیت های زندگی واقعی می باشد، تاکید نموده اند(به نقل از هاشمی وشهر آرای،1386).
از آن جایی که نظام آموزشی فعلی ما یاد گیرندگان را برای پاسخ دادن به پرسش هایی که به خوبی تعریف شده اند آماده می سازد و با توجه به کاستی های موجود در نظام آموزشی دانش آموزان و دانشجویان به ندرت پس از اتمام تحصیل و آموزش برای حل موثر مسائل در زندگی واقعی وحرفه ای به طرز مناسبی آماده می شوند.جدایی بین آن چه که فراکیران نیاز دارند (تجربه حل مسائل پیچیده) وآن چه که نظام رسمی آموزش و پرورش ارئه می دهد، از موضوعات مهم در ایران و حتی در سطح جهان، به خصوص در قرن حاضر می باشد.لذا با توجه به یافته های موجود و لزوم تقویت آگاهی های فرا شناختی برای موفقیت در حیطه های مختلف و توانایی تعمیم آن به موقعیت های زندگی واقعی پژوهش حاضر در صدد است تا با آموزش مبتنی بر پردازش فرا شناختی، مهارت دانشجویان را در حل مساله بسنجد.
1-4 – اهداف تحقیق
1-4-1- هداف اصلی :
تعیین میزان تاثیر آموزش مبتنی بر پردازش فراشناختی بر ارتقاء سطح مهارت های حل مساله
دا نشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1-4-2- اهداف فرعی
1-4-2-1-تعین میزان مهارت های حل مساله درگروه آزمایشی و گواه پس از اجرای عمل
1 -4-2-2- تعیین میزان تاثیر آموزش مبتنی بر فرا شناخت در مهارت اعتماد به حل مساله
دا نشجویان
1-4-2- 3- تعیین میزان تاثیر آموزش مبتنی بر فرا شناخت در کنترل شخصی دا نشجویان
1-4-2-4- تعیین میزان تاثیر آموزش مبتنی بر فرا شناخت در سبک گرایش- کنترل دا نشجویان
1-4-2-5- مقایسه میزان تاثیر آموزش مبتنی بر فرا شناختی ازلحاظ مهارتهای حل مساله در گروهای آزمودنی و گواه باتوجه به جنسیت
1-4-2-6- مقایسه میزان تاثیرآموزش مبتنی برفراشناختی ازلحاظ مهارتهای حل مساله در گروهای آزمودنی و گواه با توجه به رشته تحصیلی

1-2-3-اهداف کاربردی:
آموزش به دانشجویان
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- مهارت های حل مساله گروه آزمایشی از گروه گواه پس از اجرای عمل آزمایشی بالاتراست.
1-5-2- بین گروه آزمایشی وگواه از لحاظ مهارت های اعتماد به حل مساله پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد .
1-5-3- بین گروه آزمایشی و گواه از لحاظ سبک گرایش– اجتناب پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد.
1 -5-4- بین گروه آزمایشی و گواه از لحاظ کنترل شخصی پس از اجرای عمل آزمایشی تفاوت وجود دارد.
1 -5-5- بین گروه آزمایشی و گواه از لحاظ مهارت های حل مساله با جهت گیری جنسیتی تفاوت وجود دارد.
1 -5-6- بین گروه آزمایشی و گواه از لحاظ مهارت های حل مساله با توجه به رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد.
1-6- تعريف واژه‏ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پیش آزمون، انحراف معیار، رشته تحصیلی، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فراشناختی، مهارت های فراشناختی، مبانی نظری، روان شناسی