پایان نامه با کلمات کلیدی فرار مالیاتی، حاکمیت شرکتی، سود مشمول مالیات

دانلود پایان نامه ارشد

کند، که این مورد خود باعث مشکلاتی در حاکمیت شرکتی و تونل زدن در منابع اعضای شرکت(Tunnellig)می شود. که در این مورد گروههای تجاری پتانسیل ویران کردن ارزشها را دارند و باعث بیماری در اقتصاد کلان می شوند.
– خانا و پالف(2000a) Khanna and palepu 2000یافتند که گروههای تجاری تابعه در هند همبستگی منفی با سودآوری دارند؛ و بطور برعکس چانگ و چوی (1988) Chang and choiیافتند که سود برای شرکتهای کره ای تابع گروه بالاتر از شرکتهای مستقل است. خانا و پالف(2000B)یافتند که عضویت در گروه در شیلی بر سودآوری و نسبت Qتوبین اثر مثبت دارد.
– کلاسنس و همکاران Claessens, S., Fan, J.,& Lang,L. (2005)در مقاله ای تحت عنوان مزایاو هزینه های وابستگی گروهی: شواهدی از آسیای شرقی؛ بطور تجربی مزایا و هزینه های وابستگی به گروه را برای نمونه بزرگی از شرکتهای آسیای شرقی بررسی می کند. ارتباط شرکتهای مستقل در ساختارهای گروه با استفاده از بازارهای داخلی از جمله بازارهای مالی می باشد. طبق این مقاله شرکتها با محدودیت های مالی از گروههای وابسته سود بیشتری می برند.از طریق بازارهای داخلی گروهها ممکن ست سرمایه را بین شرکتها تخصیص دهند که این خود می تواند به مزایای اقتصادی منجر شود. مخصوصا زمانیکه بازارهای مالی خارجی کمیاب و نامطمئن هستند و از جمله برای شرکتهای جوان و با رشد سریع یا برای شرکتهایی که با کمبود منابع مالی موقتی روبرو هستند. مزایای بازارهای داخلی ممکن است در ارزیابی بالاتر شرکت و عملکرد بهتر آن منعکس شود.
– مزایای اقتصادی بازارهای داخلی در مقایسه با بازارهای خارجی بوسیله کاسی(1960) و ویلیام سون (1985) Coase 1960‚ Wiliamson 1985 بحث شده است.
– استین (1997) Stein 1997نقش گروهها را در کاهش هزینه های معاملات در بازارهای مختلف بویژه زمانیکه حساسیت در بازارهای مالی شدید است برجسته کرده و عنوان می کند که بازارهای داخلی می تواند مزایایی را در تخصیص کارآمدتر سرمایه تامین کند.
– کلاسنس و همکاران Claessens, S., Fan, J.,& Lang,L. (2005) شرکتها با سهامداران اکثریت ممکن است کانالی را در منابع شرکت طرح ریزی کنند که برای کنترل مالکان مطلوبیت ایجاد می کند؛ اما مزایای کمی را برای مالکان اقلیت تامین می کند. بیشتر ساختارهای مالکیت پیچیده گروهها با شاخه های زیاد که مستقیم یا غیرمستقیم اعضای گروهها را به نهادهای مالی متصل می کند ممکن است به هزینه های نمایندگی زیادی منجر شود.
– هوشی و همکاران (1990) Hoshi et al 1990یافتند که شرکتهای ژاپنی در گروههای صنعتی با ارتباطات مالی نزدیک با بانکها و تامین کنندگان بعد از آغاز بحران نسبت به شرکتهای غیرگروه بیشتر سرمایه گذاری می کنند و بیشتر می فروشند.
– هوشی و همکاران (1991) Hoshi et al 1991نقش وابستگی گروهی را در ژاپن تجزیه و تحلیل کردند و یافتند که شرکتها با وابستگی گروهی به بانکهای بزرگ ژاپن از کاهش مشکلات اطلاعاتی و انگیزه ای در سرمایه گذاری به علت حساسیت کمتر به نقدینگی سود می برند.
– پروتی و گلفر(2001) Perotti and Gelfer(2001) شواهدی را در مورد روسیه ارائه کردند که گروهها و بازارهای داخلی آنها مزایای مالی را برای شرکتهای وابسته به گروه تامین می کنند.
– لینز و سروس(1999) Lins and Servaes(1999)گزارش کردند که سرمایه گذاری های مختلف به منظور کاهش ریسک در شرکتهای وابسته به گروه در ژاپن نسبت به شرکتهای مستقل مطلوب نیست. در اضافه لینز و سروس(2002)برای یک نمونه از 7 بازار ایجاد شده، یافتند که سرمایه گذاری در موارد مختلف بمنظور کاهش ریسک برای شرکتهایی که بخشی از گروههای صنعتی هستند کاهش پیدا کرده است.
– بی و همکاران(2002) Bae et al(2002)یافتند که مالکیت بوسیله گروههای تجاری کره ای به عنوان یک راه برای سهامداران اکثریت استفاده می شود که ثروتشان را از هزینه سهامداران اقلیت افزایش دهند که این مطلب سازگار با عنوان تونل زدن(Tunneling)است.
2-23) تاثیر شرکتهای چند ملیتی بر میزان مالیات بر درآمد :
در اقتصاد جهانی شدن بر شرایطی دلالت می کند که اقتصاد تمام کشورها بویژه بازارهای مالی آنها آنچنان یکپارچه می شوند که یک بازار جهانی واحد را بوجود می آورند. یکی از تاثیرات جهانی شدن بر روند اخذ مالیات عدم توانایی یا اغلب عدم تمایل کشورها در مالیات گیری از سرمایه مالی و درآمدهای اشخاص با توانایی های بالای تجاری است. از آنجایی که بازار سرمایه بین المللی ادغام شده و کاراتر گردیده برای کشورها مشکل تر شده است که از سرمایه جابه جا شده یا افراد ماهر در نرخ های بالاتر از آنچه در خارج اخذ می گردد مالیات گرفته شود. نرخ های مالیاتی بالا در یک کشور به عنوان انگیزه مالیات دهندگان در خروج سرمایه به خارج به سوی محدودههایی که مالیات کمتر است، می گردد. این مسئله موجب مسائل غیرقابل حل مهمی در اتحادیه اروپا شده است و موجب شده کشورها نرخ های مالیاتی نهایی کمتری را بر افراد تحمیل نمایند و یا مالیات بر درآمد دوگانه ای را معرفی نمایند.در نتیجه مالیات های جهانی با نرخ های بالا در تحمیل به یک دنیای جهانی شده بطور روزافزونی با مشکل موجه می شوند.
– سلطانی و دستجردی(1391) در تحقیقی به بررسی فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن برآمدهای مالیاتی در ایران برای بازه زمانی 1352 تا 1385 پرداختند که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک رابطه مثبت می باشد. همچنین با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تاثیر این متغییر را با میزان خروج سرمایه بطور جداگانه تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، نتایج در این بخش نیز نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می باشد.
در تحقیقاتی که در شرکتهای چند ملیتی انجام شده است، مشخص گردید که شرکتهای چند ملیتی برای کاهش مالیات خود، سودهای خود را از کشورهایی که دارای نرخ های مالیاتی قانونی بالایی بودند به کشورهایی که دارای نرخ مالیاتی قانونی پایین بودند انتقال میدادند (کالینس و همکاران 1998، رگو2003،میلس و نوبری2004). براساس تحقیقات انجام شده، انتقال سود اصولا به عملیات شرکت های چند ملیتی آمریکایی در کشورهایی با قوانین مالیاتی متفاوت برمی گردد.بر اساس تحقیقات انجام شده این انتقال از راههای مختلف صورت می گیرد. از جمله در تحقیقاتی که به موضوع اجتناب مالیاتی می پردازد عنوان شده است که شرکتهای عضو گروه های تجاری بین المللی، از طریق معاملات درون گروهی با شرکتهای خود در کشورهایی که دارای قوانین مالیاتی مختلف هستند، درصدد کاهش مالیات خود برمی آیند(کالینس و همکاران 1998،رگو2003،میلس و نوبری2004)
– مناطقی که در آن قوانین و مقررات مالی سختگیزانه حاکم نیست و گاهی تحت حاکمیت هیچ کشوری هم نمی باشند به بهشت مالیاتی (Tax heaven) معروف هستند. از آنجا که این مناطق تحت حاکمیت قانون خاصی نیستند نقاط بسیار امنی برای پول شویان به شمار می روند که از این طریق معاملات و نقل و انتقال دارایی ها و اموال خود را انجام دهند و از پرداخت کلیه هزینه ها از جمله مالیات رها باشند. چندین عامل در بوجود آمدن بهشت های مالیاتی موثر است از جمله گسترش شبکه های پیشرفته مالی، دومین رویداد مهم تاثیر انقلاب انفورماتیک در حوزه مبادلات مالی بوده و نهایتا سومین عامل نیز آن که دولت های غربی بر خلاف سیاست های سختگیرانه داخلی خود در حوزه درآمدها و مالیات ها، در زمینه کنترل مبادلات در سطح بین المللی خود را کاملا منفعل نشان می دادند و سبب می شدند که زمینه برای شکل گیری هر چه گسترده تر شرکتهای فراملیتی فراهم شود.
– اتیوسانیا(2011) Olatunde j.otusanya(2011)در مقاله نقش شرکتهای چند ملیتی را در فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات در کشور نیجریه مورد بررسی قرار داد. در این مقاله نیز عنوان شده است که فرار و اجتناب از مالیات درآمد دولت را کاهش می دهد، و این مسئله یک اثر زیان آور با اهمیت در تدارکات زیربنایی، خدمات عمومی و سودمندی عمومی دارد. شرکتهای چند ملیتی در نفت،گاز و بخش های تولیدی از برنامه های مختلف مالیاتی جهت اجتناب از پرداخت مالیات در نیجریه در گزارش سود استفاده می کنند. این مقاله بر نقش شرکتهای چند ملیتی بر مالیات عملکرد واقع شده است، و عنوان می کند که شرکتهای چند ملیتی برای سودهای بیشتر می توانند توافقاتشان را با سایر شرکتهای چند ملیتی برای بکار بردن فرار مالیاتی و اجتناب از هر هزینه ای توسعه دهند. در واقع این شرکتها در جستجوی راههای جدید برای بالا بردن درآمدشان بوسیله توسعه ساختارهای پیچیده و بهره برداری از ابهامات موجود در قانون هستند. شواهد نشان می دهد که نرخ پایین مالیات، دوری از مراکز مالی، جهانی شدن ساختارهای مهمی در آسان شدن مالیات عملکرد شرکتهای چند ملیتی است. این شرکتهای چند ملیتی با جابه جایی بار مالیاتی با کمترین انتقال سرمایه به کشورهای کمتر ثروتمند ساختار اجتماعی نیجریه را از زیر خراب می کنند. و نهایتا این مقاله اصلاحات مالیاتی مورد نیاز در کاهش مشکلات ایجاد شده بوسیله شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای وابسته به آنها در نیجریه را مورد بحث قرار می دهد.
– اولابی باکری Owolabi M bakre(2012)در مقاله ای تحت عنوان فرار مالیاتی، فرار سرمایه،و فقر در نیجریه. عدم همکاری نخبه ها، شرکتها چند ملیتی و حسابدارها؛ به بررسی عوامل موثر در فرار مالیاتی می پردازد.وی معتقد است که نیجریه هر سال چندین بیلون دلار از درآمد مالیاتی را از دست می دهد در طی عدم تغییر شکل رژیم مالیاتی، وضع قوانین مالیاتی بی نتیجه، که به اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی بوسیله ثروتمندان و شرکتهای محلی و چند ملیتی کمک می کند. نیجریه سالانه 8000میلیارد دلار از فرار سرمایه فعالیتهای بالادستی صنعت نفت و گاز از دست می دهد. با وجود فعالیت موسسات مختلف در نیجریه جهت پیدا کردن و گزارش فساد و انحرافات مالی، حسابداران و حسابرسین راههای مختلفی را در فروش برنامه های مختلف در فرار و اجتناب مالیاتی و فرار سرمایه غیر قانونی ثروت های شخصی، شرکتهای محلی و چندملیتی انتخاب می کنند.آنها همچنین به تصمیم نخبگان در استفاده نامشروع از دارایی ها و انتقال وجوه نامشروع به حسابهای خصوصی در خارج از کشور کمک می کنند. در نتیجه استقلال کشور با بحران کمبود درآمد، در زیربنای مالی و خدمات عمومی ضروری، دچار مشکل می گردد.و فساد مالی بیشتر گرسنگی، فقر، بیماری و سلب مالکیت را میان توده مردم نیجریه تسریع می کند. این مقاله شواهدی از اختلاس، تغییر جهت از عواید مالیات در حسابهای شخصی، عدم مدیریت درآمد مالیات بوسیله مقامات رسمی فدرال در بخشهای مختلف کشور، قوانین استثمارکننده و مخالف اصول اجتماعی حسابدارها در این جرایم مالی را ارائه می کند. و نهایتا این مقاله این بینش را دارد که نیجریه بطور جدی به تجدید ساختار در سیستم های مالیاتی نیازمند است، با ارائه جایگاه موثر مالیات قانونی که اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه غیرقانونی و سایر سازماندهی های جرایم مالی را ممنوع می کند.
2-24) عضویت در گروه و مدیریت سود:
– همواره بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در شرکتها اختلاف بارزی وجود دارد و مدیریت سود یکی از دلایل وجود این اختلاف است یکی از ابزارهای جلوگیری از مدیریت سود که بر سود مشمول مالیات تاثیر بسزایی دارد وجود حاکمیت شرکتی است.
– باباجانی و عبدی(1389)به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکتها پرداختند.این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دوگانگی وظایف مدیرعامل)و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکتهایی که معیار حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکتهایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکتها،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گزارشگری مالی، صورتهای مالی، مالیات بر درآمد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، معافیت مالیاتی