پایان نامه با کلمات کلیدی علم حضوری، معرفت شناسی، مبناگرایی، فلسفه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2ـ1ـ12ـ مبناگرائی خطا ناپذیر ……………………………………………………………………………………………………………………………….42
2ـ1ـ13ـ مبناگرائی تجربه گرا …………………………………………………………………………………………………………………………………42
2ـ1ـ 14ـ مبناگرائی عقل گرا…………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2ـ1ـ 15ـ مبناگرائی برهانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3ـ جایگاه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی………………………………………………………………………………………………………………43
3ـ1ـ مشائیان ـ معرفت شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..46
3ـ1ـ 1ـ مبناگرائی سینوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………48
4ـ بدیهیات وعلم حضوری……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-1- بدیهیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-2ـ علم حضوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
فصل سوم (مبناگرایی ازمنظر شیخ اشراق ……………………………………………………………………………………………………….55
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
1ـ زندگینامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
2ـ معرفت شناسی شیخ و مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………………………..58
2ـ1ـ علم از نظرشیخ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2ـ2ـ ماهیت و منشأمعرفت …………………………………………………………………………………………………………………………………….60
2ـ3ـ اداراک حسی و مبناگرائی ……………………………………………………………………………………………………………………………….63
3ـ مبناگرائی خطا ناپذیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3ـ1ـ بدیهیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3ـ1ـ1ـ اقسام بدیهیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3ـ2ـ علم حضوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3ـ2ـ1ـ شهود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3ـ2ـ1ـ1ـ حجیت شهود ………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
3ـ2ـ2ـ بحث ویژگی علم حضوری ………………………………………………………………………………………………………………………..81
3ـ2ـ3ـ مصادیق علم حضوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
3ـ2ـ3ـ1ـ علم حضوری ذات به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………………81
3ـ2ـ3ـ2ـ علم حضوری ذات به اشیاء………………………………………………………………………………………………………………………………………82
3ـ2ـ3ـ3ـ مفاهیم کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
3ـ2ـ3ـ4ـ صورت خیالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….84
3ـ2ـ4ـ اثبات علم حضوری …………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4ـ ادله اثبات باورهای پایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..86
4ـ1ـ تسلسل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
5ـ سیر از بدیهیات به غیر بدیهیات …………………………………………………………………………………………………………………………87
فصل چهارم (مبناگرائی ازمنظر علامه طباطبائی )……………………………………………………………………………………………………94
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
1ـ زندگینامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
2ـ معرفت شناسی علامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
2ـ1ـ واقع گرائی در معرفت …………………………………………………………………………………………………………………………………100
2ـ2ـ رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی علامه …………………………………………………………………………………………………..105
2ـ3ـ نقش حس در معرفت شناسی علامه ……………………………………………………………………………………………………………..106
3ـ مبناگرائی علامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
3ـ1ـ مبناگرائی خطاناپذیر ـ مضاعف ـ ………………………………………………………………………………………………………………….109
3ـ2ـ باورهای پایه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………112
3ـ2ـ1ـ ویژگی باورهای پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………113
4ـ2ـ بدیهیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
4ـ1 ـ ویژگی بدیهیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………117
4ـ2ـ اقسام بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………119
5ـ علم حضوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
5ـ1ـ اثبات علم حضوری …………………………………………………………………………………………………………………………………….122
5ـ2ـ ملاک علم حضوری …………………………………………………………………………………………………………………………………….124
5ـ3ـ منشأ علم حضوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..125
5ـ4ـ مصادیق علم حضوری …………………………………………………………………………………………………………………………………125
5ـ 5ـ باور پایه وعلم حضوری ……………………………………………………………………………………………………………………………..127
6ـ ادله اثبات باورهای پایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………130
6ـ 1ـ تسلسل از منظر علام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی معرفت شناسی، مبناگرایی، شیخ اشراق، علامه طباطبایی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مبناگرایی، معرفت شناسی، شیخ اشراق، علامه طباطبایی