پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، صورتهای مالی، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

مالی خارج از ترازنامه
2-3-1-1 پیشینه پژوهشهای خارجی
ژانک (2007) تحقیقی با عنوان، نتایج اقتصادی تأمین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایهگذاری به روش ارزش ویژه، به بررسی مشخصات و نتایج بکارگیری نوع خاصی از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایهگذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این تحقیق همراه با پیشبینیهای تئوریکی نشان داده است، که شرکتهایی با هزینه نمایندگی بالا، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا و در نتیجه دارای انگیزههای مخاطره آمیز زیاد، به احتمال بیشتری سرمایهگذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تأمین مالی انتخاب میکنند(مرادزاده فرد و فرامرز، 1388: 10-7).
ولی جی (2006) تحقیقی تحت عنوان، فعالیتهای خارج از ترازنامه، ثبات درآمدها و قیمت سهام: شواهدی از اجارههای عملیاتی انجام داده است. در این تحقیق چگونگی کاربردی افشای اطلاعات در رابطه با اجارههای عملیاتی در یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی و پیشبینی درآمدها و بازده سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش در فعالیتهای اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمدهای آتی میشود. یافتههای مذکور با نزولی بودن بازده نهایی سرمایهگذاری در اجارههای عملیاتی سازگار است. آزمونهای نهایی نشان داد که سرمایهگذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیتهای اجاره عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمدهای آتی را دارند.
لیم، من و میهو (2005) تحقیقی را تحت عنوان “ارزیابی بازار تأمین مالی خارج از ترازنامه” انجام دادند. آنها چنین بیان کردند که اجاره عملیاتی یکی از مهمترین شکلهای تأمین مالی خارج از ترازنامه است که در یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی گزارش میشود، در حالی که تأثیر آن روی کاهش نسبت بدهی به چشم نمیآید. آنان نتیجهگیری کردند که، اجاره عملیاتی برای ارزیابیکنندگان واحد تجاری از اهمیت کمتری نسبت به سایر بدهیهایی که در ترازنامه نشان داده میشود، برخوردار است.
میلز و نیوبری (2004) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف: شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون” به مطالعه میزان صرفهجویی مالیاتی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکتهای فاقد این گونه تأمین مالی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن صورتهای مالی شرکتهای بزرگ ابراز کردند که فعالیت تأمین مالی خارج از ترازنامه، صرفهجویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تأمین مالی به همراه دارد.
نیو و ریچاردسون (2004) در تحقیقی تحت عنوان “کیفیت سود، ریسک تأمین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارایی مالی” به مطالعه ریسک ناشی از فعالیتهای تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداختند. آنان با بررسی صورتهای مالی شرکتهایی که از این نوع تأمین مالی استفاده کردند، نشان دادند که ریسک ناشی از این گونه فعالیتهای تأمین مالی مشابهه ریسک بتا و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای میباشد. در ضمن آنان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیتهای تأمین مالی خارج از ترازنامه بیش از ریسک تحمیل شده آن میباشد.
لیلند و اسکارابوت (2003) در تحقیقی تحت عنوان “همکنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت: دلالت بر ترکیب شرکتها و تأمین مالی خارج از ترازنامه” با استفاده از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای همکنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکتها ارائه شد، نشان دادند که تأمین مالی خارج از ترازنامه به دلیل شکلدهی ساختار سرمایه به نحوهی مناسب، ارتباط مستقیم با همکنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکتها دارد.
گراف (2001) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامهای شرکتها با اجاره عملیاتی، چگونگی تمایز بدهی از اجاره” به این نتیجه رسید که تأمین مالی خارج ترازنامه به جای تأمین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه میتواند راهکار مناسبتری برای تحصیل داراییهای مشهود باشد.
تحقیق کامپوباسو (2000) در پژوهشی به بررسی رابطه تأمین مالی خارج از ترازنامه و منحنی ریسک پرداخت. نتایج وی نشان داد که تأمین مالی خارج ترازنامهای یکی از روشهای تأمین مالی است که ساختار سرمایه موجود شرکت را شکل داده و منحنی ریسک را بهبود میبخشد.
لیگ و اورن (2000) تحقیقی تحت عنوان ” تأمین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت میشود”، انجام دادهاند. در این تحقیق چهار عامل کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت میبایست، مد نظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار عامل عبارتند از: هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینههای انجام معامله/ عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر در هر یک از عاملهای مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تأمین مالی خارج ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج تحقیق به این صورت بوده است که تأمین مالی خارج ترازنامه از طریق تغییر در چهار عامل مشروحه بالا موجب ارزش افزایی میشود.
لمون و شالهایم (1998) بیان کردهاند که اجاره عملیاتی نسبت به اجاره سرمایهای بخش بزرگتری از ساختار واقعی سرمایه شرکت را تشکیل میدهد و سطح بالای استفاده از اجاره عملیاتی تا حدود زیاد به دلیل مزایای ناشی از مدیریت ترازنامه که از اجاره عملیاتی حاصل میشود، بوده است.
دهاوان (1997) در پژوهشی به بررسی رابطه جریان اطلاعات آزادانه و تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداخت. یافتههای وی حاکی از این است که اگر جریان اطلاعات آزادانه باشد، تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق بهبود در نسبتهای کلیدی باعث افزایش ارزش شرکت میگردد.
در پاسخ تحقیق دهاوان، تحقیقی که توسط آکرلف (1997) انجام شده، چنین نتیجهگیری نمود، که در واقع اطلاعات میتواند به صورت کاملاً آزادانه جریان داشته باشد و هرینههای سنگین و پیچیدگیهای مربوط، منجر به تضعیف جریان اطلاعات میشوند. در این تحقیق، به این پرسش که آیا تأمین مالی خارج ترازنامه منجر به ارزش افزایی برای شرکت میشود یا نه، پاسخ داده نشده است.

2-3-1-2 پیشینه پژوهشهای داخلی
مرادزاده فرد و فرامرز (1388) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه این شده که تأمین مالی خارج از ترازنامه بر بالا بردن ارزش شرکت تأثیر مثبت نداشته و حتی میتوان گفت اثر منفی و عکس داشته است.

2-3-2 بخش دوم: پیشینه واکنش سرمایهگذاران
2-3-2-1 پیشینه خارجی
میشایل پوزنر و همکاران (2013) با در نظر گرفتن گروهی از مطالعات در ارتباط با فرهنگ و سرمایه اجتماعی و به صورت ویژه اعتماد، همچنین مطالعات انجام شده در ارتباط با واکنش سرمایهگذاران به اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها، در تحقیقی با عنوان وقتی که شرکتها حرف میزنند؛ آیا سرمایهگذاران گوش میکنند؛ سطح اعتماد در یک کشور که بر درک سرمایهگذاران و بهرهگیری از اطلاعاتی که توسط شرکتها منتشر میشود؛ را بررسی میکنند. در این تحقیق دو فرضیه رقیب در نظر میگیرند: از یک سو اطلاعات درآمد شرکتهای بزرگ با اعتبار بیشتر اعتماد سرمایهگذاران در جوامع بیشتر و در نتیجه واکنش سرمایهگذاران را جلب میکند. از طرف دیگر، اعتماد اجتماعی، نگرانی سرمایهگذاران را از ارزشهای اخلاقی و اطلاعات سود شرکت را کاهش میدهد. در ادامه با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات پیشین و با استدلال از آنها، در سه فرضیه دیگر به صورت جدا موارد؛ اعتماد و نهادهای رسمی جانشین هستند، حفاظت از سرمایهگذار و الزامات افشاء، سطح سواد سرمایهگذاران و عدم تقارن اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد. در این پژوهش با توجه به ویژگیهای متفاوت شرکت در سطح کشورها متغیرهای کنترلی زیادی را در نظر میگیرند.
نتایج تحقیق بیان میکند که واکنش سرمایهگذاران به اخبار واطلاعات سود منتشر شده از سوی شرکتها به میزان قابل توجهی به اعتماد در کشورها بستگی دارد. با در نظر گرفتن خصوصیاتی در سطح کشور ازجمله منشأ قانونی، حمایت از سرمایهگذاران، الزامات افشاء، کیفیت سود ودیگر ابعاد فرهنگی نتیجه بدست آمده مستندتر میشود. اثراعتماد بر واکنش سرمایهگذاران به دنبال الزامات افشاء و حفاظت از سرمایهگذاران ضعیف، سطح آموزش پایین و هنگامی که سطح عدم تقارن اطلاعات بالا ست، تحت تأثیر قرار میگیرد. بنابراین، نتایج دیگر پژوهش بیان میکند که:
1) هنگامی که حفاظت از سرمایهگذار و الزامات افشاء در یک کشور ضعیف باشند؛ اعتماد به عنوان جایگزینی برای نهادهای رسمی مطرح میشود.
2) هنگامی که سطح آموزش یک کشور پایین است، افراد کمتر تحصیل کرده در تصمیمات اقتصادی خود بر اعتماد تکیه میکنند.
3) هنگامی که عدم تقارن اطلاعات در سطح بالایی باشد، از این مفهوم که اعتماد نقش مهمی را در محیط فقیر از نظر اطلاعات دارد، حمایت میکند.
لنگ، لینز و مافیت (2012) در تحقیقی به بررسی رابطه بین شفافیت در سطح شرکت، نقدینگی بازار سهام و ارزیابی در کشورها با تمرکز بر ارتباطهای گوناگون با توجه به ویژگیهای شرکت و محیطهای اقتصادی پرداختند. در آزمون اول ارتباط شفافیت با هزینههای معامله و نقدینگی بازار سهام بررسی میشود که جهت اندازهگیری شفافیت از چند متغیر شرکت با توجه به تحقیقهای پیشین از جمله میریت سود، کیفیت حسابرس و تعهد به استفاده از استانداردهای حسابداری بینالمللی و استفاده از اجماع اطلاعات خارج از شرکت مثل پیشبینی تحلیلگران استفاه شده است. با در نظر گرفتن محیط بینالمللی و با توجه به اینکه ارتباط بین شفافیت، نقدینگی و هزینه سرمایه وارزیابی شرکت در سراسر کشورها، توسط عوامل سازمانی و در سطح بنگاه و با تنوع در سری زمانی در عدم قطعیت تحت تاثیر قرار میگیرد ؛ و با در نظر گرفتن متغیرهای اندازهگیری شفافیت نتایج ذیل به دست آمده است: به دنبال مشاهدههای کمتر از مدیریت سود، نقدینگی بالاتر و هزینههای معامله پایینتراست، با در نظر گرفتن متغیرها؛ نقدینگی بالاتر و هزینههای معامله پایینتر است و اینکه مقدار اقتصادی بیانگر ارتباط معنادار اقتصادی بین شفافیت با نقدینگی است.
در آزمون دیگر، حد اهمیت شفافیت در سطح بنگاه در سراسر سیاستهای اقتصادی متفاوت است را بررسی میکند. با انتظار از اهمیت شفافیت در سطح بنگاه به جهت تقاضای سرمایهگذاران به اطلاعات بیشتر به دنبال عدم اطمینانی که محیط شرکت ایجاد میکند، مورد را در سه جنبه، سطح کشور، سطح شرکت و زمان بررسی میکند.
در سطح کشور، استدلال میکنند که اهمیت شفافیت در سطح بنگاه در کشورهای مبتلا به کدورت به طور کلی بیشتراست. نمونه را بر اساس چند اقدامات سازمانی و پیدا کردن ارتباط بین شفافیت و نقدینگی در سطح بنگاه به ویژه در کشورهایی که در آن به احتمال زیاد خرید و فروش قوی قابل توجهی وجود دارد، الزامات افشای نسبتاً ضعیف است و نفوذ رسانه کم است تقسیم میکند. هنگامی که حفاظت از سرمایهگذار، الزامات افشاء و نفوذ رسانههای گروهی فقیر هستند؛ ارتباط بین شفافیت و نقدینگی در دوره نوسانات بالا برجستهتر است. در سطح شرکت؛ با توجه به تنوع در سطح بنگاه و مشکلات حکومتی ارتباط بین شفافیت و نقدینگی بررسی میشود که با توجه به در نظر گرفتن سطح بالایی از تمرکز مالکیت، شفافیت به نقدینگی بالایی منجر میشود.
از نظر تغییرات سری زمانی به این نتیجه دست یافت که نوسانات بالا با سطح بالایی از شفافیت، نقدینگی را کاهش میدهد و این اهمیت شفافیت را در دورههایی که عدم قطعیت بیشتر است را میرساند.در نهایت نشان می دهد که نقدینگی یک کانال قابل توجهی است که از طریق آن ، شفافیت بر ارزیابی بنگاه و هزینه حقوق صاحبان سرمایه سهام تاثیر می گذارد.
بلسام و یانگ (2011)، در پژوهشی به بررسی تخصص صنعت حسابرسی و کیفیت سود پرداختند. آنان با توسعه پژوهش پیشین و با این استدلال که تخصص صنعت با تضمین حسابرسی بیشتر و با کیفیت بهتر درآمد همراه است؛ سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود، از شرکتهای حسابرسی شده توسط متخصصان صنعت با آن دسته از شرکتهایی که توسط متخصصان صنعت،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مالی رفتاری، تداوم فعالیت، حسابداری اجتماعی، بازار کار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران