پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، افشای اطلاعات، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ه صورت زير بيان نموده است:
«هدف كلي گزارشگريمالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را بيان و از اين طريق سرمايهگذاران، اعتباردهندگان تسهيلات مالي و ساير استفادهكنندگان برون سازماني را در قضاوت و تصميمگيري نسبت به امور يك واحد انتفاعي ياري دهد».
همچنين به گفته FASB8‌ گزارشات مالی باید اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی و بالقوه و بستانکاران وسایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود وآنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری، دادن وام به شرکت و تصمیمات مشابه، به شیوهای بخردانه عمل کنند.(هندریکسن و ون بردا، 1992).
احمد رياحي بلكويي9 در كتاب تئوري هاي حسابداري به نقل از التود10(1992) وماريومورفي11(1994) اهداف افشاي اطلاعات را به شرح زير بيان نموده است:
ارائه شرحي از اقلام شناسايي (ثبت) شده و ارائه مقادير «مربوط» اين اقلام؛ غير از مقادير ارائه شده در صورتهاي مالي.
شرح اقلام شناسايي (ثبت) نشده و ارائه اطلاعاتي كه در مورد اين اقلام «سودمند» باشند.
ارائه اطلاعات به منظور كمك به اعتباردهندگان و سرمايهگذاران جهت ارزيابي ريسك ها و تواناييهاي بالقوه اقلام شناسايي (ثبت) شده و اقلام شناسايي (ثبت) نشده.
ارائه اطلاعات مهم كه براي استفادهكنندگان از صورتهاي مالي اين امكان را بوجود آورد كه مقادير متعلق به دو سال (يا دورههاي درون يكسال) با مقادير متعلق به يك سال را با هم مقايسه كنند.
ارائه اطلاعات درباره جريانهاي نقدي ورودي يا خروجي آينده.
كمك به سرمايهگذاران در راه ارزيابي بازده سرمايهگذاريها.
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده میتوان گفت یکی از مهمترین اهداف افشای اطلاعات، ارائه اطلاعاتی میباشد که در جهت تصمیمگیری در رابطه با امور واحد تجاری، سرمایهگذاران را یاری رساند.

2-4- ميزان و سطح افشاي اطلاعات
اصطلاح افشا در گسترده ترين مفهوم به معناي ارائه اطلاعات است. در حسابداري، از اين اصطلاح ‌ بهنحو محدودتري استفاده ميشود و صرفاً به معناي ارائه اطلاعات مالي مربوط به يك شركت در گزارشهاي مالي و يا گزارشهاي سالانه ميباشد. در برخي موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معناي ارائه اطلاعاتي كه در صورتهاي مالي منظور نشده است تلقي ميشود. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش يا جريان وجوه نقد نيز بر اساس ضوابط شناخت و اندازهگيري حل و فصل ميگردد. بنابراين افشا در محدودترين معناي خود شامل مواردي نظير بحث و تحليل مديريت، يادداشت هاي توصيفي همراه صورت هاي مالي و صورت هاي مالي مكمل ميشود.
هيأت تدوين استاندارد هاي حسابداري مالي ايران نيز در اين مورد به شرح زير اظهار نظر كرده است:
«بكارگيري مباني مختلف در اندازهگيري ارزش عناصر حسابداري، شناسايي درآمد به انحاي گوناگون، وجود مباني مختلف براي مقابله هزينه ها با درآمد و تنوع رويههاي حسابداري، افشاي رويههاي حسابداري و توضيحات ديگري را لازم ميسازد كه توصيف رويدادهاي اقتصادي را كامل و اقلام صورت هاي مالي را شفاف و گويا كند» (شباهنگ، 1382، ص 153).
سطح اطلاعاتي كه لازم است افشا شود به ميزان آگاهي و تخصص استفاده كنندگان بستگي دارد. نقطه نظر هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ايران در اين مورد به شرح زير است:
«اطلاعاتي قابل فهم است كه استفادهكنندگان عادي بتوانند موضوع را درك و آثار آن را ارزيابي كنند. استفادهكنندگان عادي از اطلاعات مالي كساني هستند كه دانش متعارفي از مسائل كسب و كار، اقتصاد و حسابداري دارند و ميخواهند با مطالعه دقيق اطلاعات، بر اساس آن قضاوت يا تصميمگيري كنند» (شباهنگ، 1382، ص 155).
سطح اطلاعات افشا شده در عين حال به مفاهيم مورد قبول حرفه حسابداري نيز بستگي دارد مفاهيم توصيه شده در اين مورد عبارتند از افشاي مناسب12، افشاي منصفانه13 و افشاي كامل14.
افشاي مناسب از ويژگيهايي است كه بيش از بقيه مورد استفاده قرار ميگيرد و به معني كمترين اطلاعاتي است كه افشا ميشود به نحوي كه استفادهكنندگانرا گمراه نكند. افشاي اطلاعات منصفانه بدين معني است كه هدف مبتني بر رعايت اصول اخلاقي يا آيين رفتار حرفهاي مورد توجه قرار ميگيرد بهگونهاي كه با همه خوانندگان بالقوه صورت هاي مالي، به صورتي يكسان رفتار خواهد شد. افشاي اطلاعات كامل بدين معني است كه همه اطلاعات مهم و اثر گذار افشا خواهد شد. به هر حال چنانچه اين مفاهيم سهگانه به شكل مناسب مد نظر قرار گيرد، تفاوت واقعي ميان آنها وجود نخواهد داشت(هندريكسنوون بردا، 1992).
2-5- نقش افشا در بازار هاي سرمايه
امروزه وجود اطلاعات شفاف يكي از اركان اساسي پاسخگويي و تصميم گيري هاي اقتصادي آگاه محسوب مي شود. افشاي اطلاعات توسط شركت ها يكي از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتي براي سرمايهگذاران، اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان مي باشد. هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد (بلور و كافمن15، 2005). از بازارهاي مهم فعال در بخش خصوصي بازار سرمايه مي باشد كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت موثر است.بهعبارتی نقصان اطلاعاتباعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازاردر تخصيص بهينه منابع مي شود. اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميمات صحيح تري در زمينه تخصيص بهينه منابع شود كه در نهايت منجر به رسيدن به كارآيي تخصيصي مي شود كه هدف نهاييبازار سرمايه است (تجويدي، 1387). از این رو افشای اطلاعات توسط شرکتها نقش حیاتی را در عملکرد کارایی بازار سرمایه ایفا می کند.
از طرفي بدليل اينكه مسايل اطلاعاتي و انگيزشي مانع از تخصيص كاراي منابع در بازارهاي سرمايه مي شود، لذا افشاي اطلاعات و راهكارهاي افزايش اعتبار افشا بين مديران و سرمايهگذاران نقشي مهم در جهت كاهش اين مشكلات ايفا مي كند. يكي از چالشهاي مهم اقتصادي، تخصيص بهينه پس اندازها در فرصتهاي سرمايه گذاري است. عموما شركتهاي بسياري وجود دارند كه بدنبال جذب پس اندازهاي خانوارهايي هستند كه به طور گسترده در سطح جامعه وجود داشته و درصدد سرمايهگذاري ميباشند. هنگاميكه شركتها و پساندازكنندگان مايل به تجارت با يكديگر هستند، تخصيص پس اندازها به فرصتهاي سرمايه گذاري به دو دليل پيچيده است. اولاً، مديران اغلب اطلاعات بيشتري نسبت به پساندازكنندگان در خصوص ارزش فرصتهاي سرمايه گذاري دارند. همچنين آنان مايل به بيش نمايي ارزش شركت خود هستند. در اين حالت پس انداز كنندگان پس از سرمايه گذاري در اين شركت با مشكل اطلاعات16 مواجه مي شوند. ثانياً، شركت سرمايه پذير ممكن است در صدد سوء استفاده از حقوق سرمايهگذاران برآيد كه اين امر منجر به ايجاد مسائل نمايندگي17 خواهد شد (هيلي و پالپو18، 2001). در ادامه به تشريح اين مشكلات و نقش افشاي اطلاعات در كاهش اين مسائل خواهيم پرداخت.

مشكل اطلاعات
مسائل نامطلوب اطلاعاتي از عدم تقارن اطلاعات و انگيزه هاي متضاد سرمايهگذاران و مديران ناشي مي شود. اين امر منجر به از كارافتادگي عملكرد بازار سرمايه خواهد شد. چندين راه حل براي حل اين مشكل وجود دارد كه عبارتند از: 1- قراردادهاي بهينه بين شركتها و سرمايهگذاران انگيزه مديران را براي افشاء كامل اطلاعات افزايش داده ومنجر به كاهش ارزيابيهاي گمراهكننده مي شود. 2- وضع مقرراتي در جهت الزام مديران به افشاي كامل اطلاعات مشكل عدم تقارن اطلاعات را كاهش مي دهد. 3- اين مشكل ممكن است از طريق اطلاعات واسطهاي موثر همچون نقطه نظرات تحليلگران و موسسات تعيين كننده رتبه اعتباري شركتها كاهش يابد (هيلي و پالپو،2001).
نمودار شماره 2-1 نقش افشا و واسطه هاي مالي و اطلاعاتي را در بازار سرمايه نشان ميدهد. سمت چپ نمودار بيانگر جريان سرمايه از پس انداز كنندگان به واحد تجاري مي باشد كه به دو طريق صورت ميپذيرد : الف- مستقيما از طريق پس اندازكنندگان ويا ب- از طريق واسطه هاي مالي مانند بانكها، صندوقهاي سرمايهگذاري و شركتهاي بيمه. سمت راست نمودار جريان اطلاعات را از واحد تجاري به پس انداز كنندگان و واسطه ها نشان مي دهد. شركت ها ميتوانند به طور مستقيم به وسيله صورت هاي مالي، جرايد، رسانهها و يا از طريق واسطهها ي مالي و اطلاعاتي همچون تحليلگران مالي با سرمايهگذاران ارتباط برقرار كنند.

نمودار شماره 2-1: جريان هاي مالي و اطلاعاتي در بازار هاي سرمايه

مسئله نمايندگي
مسائل نمايندگي ريشه در اين واقعيت دارد كه سرمايه گذاران معمولا مايل به ايفاي نقشي فعال در مديريت شركت نيستند؛ لذا اين مسئوليت را به مديران محول ميكنند. مادامي كه هر يك از طرفين رابطه نمايندگي در پي حداكثر كردن منافع شخصي خود باشند و در صورتي كه اعمال نظارت بر عملكرد نماينده نيز مستلزم صرف هزينه باشد، اين امر دليل قانع كننده اي براي طرح اين ادعاست كه نماينده ممكن است همواره درصدد تامين منافع مالك نباشد. به عنوان مثال شركت قادر خواهد بود آورد سرمايهگذاران را براي تحصيل درآمد، پرداخت پاداشهاي گزاف و يا تصميمات سرمايهگذاري وعملياتي كه مطابق با علايق سرمايه گذاران نيست به كار گيرد. به گونه اي مشابه اگر پساندازكنندگان اوراق بدهي شركت را تحصيل كنند، شركت قادر است با افزايش انتشار سهام ممتاز، پرداخت سود سهام يا سرمايهگذاري در پروژه هاي پر ريسك، توانايي شركت را در باز پرداخت بدهي ها كاهش دهد (اسميت و وارنر19، 1979).
جهت كاهش مسائل نمايندگي نيز چندين راهكار وجود دارد كه برخي از آنها بدين شرح است: نخست، توافقات در خصوص پاداش مديران و قراردادهاي بدهي باعث همسو شدن علايق مديران، سهامداران خارجي و بستانكاران مي شود. اين قراردادها مديران را ملزم به افشاي اطلاعاتي مي كند كه سرمايه گذاران را در بررسي اينكه آيا مديران طبق مفاد قرارداد عمل نموده اند يا خير ياري نمايد. مكانيسم دوم در كاهش مسايل نمايندگي به نقش هيات مديره در همسو كردن منافع مديران با مالكان اشاره ميكند. نهايتا واسطه هاي مالي مانند تحليل گران مالي و بنگاههايي كه اقدام به تعيين رتبه شركتها مي كنند از طريق بررسي اطلاعات خصوصي شركتها به كشف موارد استفاده نادرست از منابع ميپردازند. بازار نيز از طريق كنترل شركت سعي در كاهش چالشهاي نمايندگي و رفتارهاي خصومت آميز بين درون سازمانيها و سرمايه گذاران خارجي دارد (هيلي و پالپو،2001).
بنابراين از مهمترين دلائل تقاضا براي افشاي اطلاعات مسائل نمايندگي و مشكل اطلاعات ميباشد و افشاي اطلاعات توسط مديران، چه به صورت الزامي و چه به صورت اختياري در جهت كاهش اين مسائل از اهميت ويژهاي برخوردار است. چراكه افشاي اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين افراد درون سازماني و برون سازماني و همچنين بين افراد آگاه و ناآگاه برون سازماني خواهد شد.

2-6- انواع افشا
با توجه به وجود يا عدم وجود قوانين و مقررات در رابطه با افشاي اطلاعات، ميتوان افشا را به دو دسته تقسيم كرد:
الف- افشاي اجباري20 ب- افشاي اختياري21
در صورتي كه شركتها توسط قوانين و مقررات مربوطه، مراجع ذيصلاح حرفهاي و يا استانداردهاي موضوعه به افشاي اطلاعات ملزم شوند افشاي اجباري ناميده ميشود كه از طريق صورتهاي مالي، يادداشتهاي توضيحي و ساير ضوابط و مقررات تعيين شده صورت ميپذيرد و هنگامي كه شركتها بهصورت داوطلبانه به افشاي اطلاعات اضافي مانند پيش بيني هاي عملكرد آتي، تجزيه و تحليلهاي مالي و… بپردازند، افشاي اختياري ناميده ميشود كه از طريق يادداشتهاي توضيحي، جرايد،‌ رسانه ها و… صورت ميپذيرد.

2-6-1- افشاي اجباري
2-6-1-1- دلایل لزوم وضع مقررات افشاء
در رابطه با لزوم وجود قوانين و مقررات جهت افشاي اطلاعات توسط شركت ها استدلالهاي گوناگوني وجود دارد. بسياري از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش شرکت، افشای اطلاعات، متغیر مستقل، ارزش بازار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اندازه شركت، ارزش بازار