پایان نامه با کلمات کلیدی عابر پیاده، درک خطر

دانلود پایان نامه ارشد

41(5): 427-443.
Victoir, A., Eertmans, A., Bergh, O., & Broucke, S. (2005). Learning to drive safely: cognitive responses are predictive of performance rated by novice drivers and their instructors. Transportation Research Part F, 8, 59-74.
Warner, H. W., & Aberg, L. (2006). Drivers’ decision to speed: A Study inspired by the theory of planned behavior, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 9, 427-433
West, R., Elander, J., & French, D. (1993). Mild social deviance, Type A behaviour and decision making styie as predictors of self reported driving style and traffic accident risk. British Journal of Psychology,84,207-219.
Westerman, S.J., & Haigney, D. (2000). Individual difference in driver stress, error and violation. Personality and Individual Differences, 29, 981-998.
Whissell, R.W., & Bigelow, B.J. (2003). The speeding attitude scale and the role of sensation seeking in profiling young drivers at risk. Risk Analysis, 23, 811-820.
Whitlock, G. et al. (2003). Motor vehicle driver injury and marital asatus: a cohort study with prospective and retrospective injuries. Journal of Epidemiology and community Health, 57: 512-516
Wiled, G.J.S. (2002). Does risk homeostasis theory have implications for road safety? British Medical Journal, 324, 1149-1152.
Wiled, G.J.S. (1988). Risk homeostasis and traffic accidents: propositions, deductions and discussion of recent commentaries. Ergonomics,31, 441-468.
Wiled, G.J.S. (1982). The theory of risk homeostasis: implications for safety and health. Risk Analysis, 2, 209-225.
Williams, A.F., & ONeill, B. (1974). On the road driving records of licensed race drivers. Accident Analysis and Prevention, 6, 263-270.
Wilson, R.J. (1990). The relationship of seat belt non use to personality, lifestyle and driving record. Health Education Research Theory and Practice, 5,175-185.
World Health Organization. (2004). World report on road traffic injury prevention: Genrva: World Health Organization.
Yilmaz, V., &Celik, H.E. (2006). Risky driving attitudes and self-reported traffic violations among Turkish drivers: the case of Eskisehir. Dogus universitesi dergisi, 7, 127-138
Zadeh, H.S., Vahabi, R., Nazparvar, B., Amoei, M. (2002). An epidemiological study and determination of causes of traffic accident-related deaths in tehran, Iran (during 2000-2001). Journal of Clinical Forensic Medicine, 9, 74-77.
Zelazo, P.D., & Muller, U. (2002). Executive functions in typical abd atypical development. In U. Goswami (Ed.), Blachwell handbook of childhood cignetive development, 445-469, Oxford: Blackwell.
Zuckerman, M. (1994). Behavioural expressions and biological bases of sensation seeking. Cam bridge: Cambridge University Press.
Zuckerman, M., Kolin, I., Price, L., & Zoob, I. (1964). Develpment of a sensation seeking scale. Journal of Consulting Psychology, 28. 477-482.

پيوست‌ها

آزمودني گرامي، اين پرسشنامه براي سنجش رفتار رانندگي شما است. خواهشمندیم در ابتدا به سوالات مربوط به ویژگی های شخصی خود و نيز به پرسشنامه هايي که در ادامه آمده است، پاسخ دهید. همه اطلاعات اين پرسشنامه و اطلاعات شخصي شما به صورت محرمانه در اختيار ما خواهد بود.
تاریخ تولد…….. جنسیت……….. ساکن شهر………….. ميزان تحصيلات…………….
چند سال است که گواهینامه گرفته اید؟
چند سال است که رانندگی می کنید؟
متوسط ساعت رانندگی در طول 24 ساعت چقدر است؟
در یک سال گذشته چندین بار تصادف کرده اید (هر نوع تصادف از خش خوردگی اتومبیل تا فوت شخصی )
هیچ یکبار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار بیش از7 بار
لطفا در مقیاس صفر تا 10 که عدد صفر تعیین کننده خیلی بد و 10 به معنای خیلی خوب است “میزان مهارت خود نسبت به ديگران در رانندگی را تخمین زنید”؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرسشنامه درک خطرات ترافیکی
این پرسشنامه شامل جملاتی درباره میزان احساس خطری است که شما ممکن است در موقعیتهای مختلف ترافیکی تجربه کنید. هر جمله را به دقت بخوانید. سپس میزان خطری را که شما در آن موقعیت احساس میکنید و احتمال میدهید که مصدوم شویدرا با علامت زدن گزينه مناسب مشخص کنید.
چقدر احتمال دارد که شما به علت رویدادهای زیر مصدوم شوید؟

به هيچ وجه احتمال ندارد
احتمال خيلي کم دارد
احتمال کمي دارد
احتمال زيادي دارد
احتمال خيلي زيادي دارد
خارج شدن ماشین از جاده.

برخورد با وسیله نقلیه دیگری که در جهت مخالف شما در حرکت است.

برخورد با خودرو دیگر از پشت سر.

تصادف جلو به جلو با وسیله نقلیه دیگر.

برخورد با وسیله نقلیه دیگر در حال چرخش در جهت موافق یا مخالف.

برخورد با یک عابر پیاده که از مقابل ماشین عبور می کند.

واژگون شدن وسیله نقلیه در جاده.

برخورد با یک حیوان.

تصادف در حین پارک کردن.

به عنوان موتورسوار در ترافیک.

به عنوان دوچرخه سوار در ترافیک.

به عنوان عابر پیاده در ترافیک.

به عنوان سرنشین اتومبیل در ترافیک.

اگر هر یک از این حوادث برای شما اتفاق بیافتد عواقب جسمی(پزشکی) ناشی از آن با چه شدتی خواهد بود؟

هيچ
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
خارج شدن ماشین از جاده.

برخورد با وسیله نقلیه دیگری که در جهت مخالف شما در حرکت است.

برخورد با خودرو دیگر از پشت سر.

تصادف جلو به جلو با وسیله نقلیه دیگر.

برخورد با وسیله نقلیه دیگر در حال چرخش در جهت موافق یا مخالف.

برخورد با یک عابر پیاده که از مقابل ماشین عبور می کند.

واژگون شدن وسیله نقلیه در جاده.

برخورد با یک حیوان.

تصادف در حین پارک کردن.

به عنوان موتورسوار در ترافیک.

به عنوان دوچرخه سوار در ترافیک.

به عنوان عابر پیاده در ترافیک.

به عنوان سرنشین اتومبیل در ترافیک.

اگر هر یک از این حوادث برای شما اتفاق بیافتد عواقب روانی ناشی از آن با چه شدتی خواهد بود؟

هيچ
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
خارج شدن ماشین از جاده.

برخورد با وسیله نقلیه دیگری که در جهت مخالف شما در حرکت است.

برخورد با خودرو دیگر از پشت سر.

تصادف جلو به جلو با وسیله نقلیه دیگر.

برخورد با وسیله نقلیه دیگر در حال چرخش در جهت موافق یا مخالف.

برخورد با یک عابر پیاده که از مقابل ماشین عبور می کند.

واژگون شدن وسیله نقلیه در جاده.

برخورد با یک حیوان.

تصادف در حین پارک کردن.

به عنوان موتورسوار در ترافیک.

به عنوان دوچرخه سوار در ترافیک.

به عنوان عابر پیاده در ترافیک.

به عنوان سرنشین اتومبیل در ترافیک.

پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت / عدم رعایت سرعت و سبقت در رانندگی
خواهشمندیم سناریوی زیر را با دقت بخوانید. خود را در موقعیت سناریو قرار دهید و سوالات را پاسخ دهید. لطفاً شماره اي را که فکر می¬کنید با ایده شما در این موقعیت مطابقت دارد، انتخاب كنيد.
سناریو1: شما در حال رانندگی در خیابانهای داخل شهر هستید. ساعت 11.30 در یک روز خوب و از نظر آب و هوایی خشک است. محدودیت سرعت در خیابان 45 کیلومتر در ساعت است. اما شما با سرعت 65 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستید
1)من قصد دارم در یک ماه آینده با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در خیابان با محدودیت 45 کیلومتر/ ساعت رانندگی کنم.

به هیچ وجه قصد ندارم
1
2
3
4
5
6
7
خیلی زیاد قصد دارم
2)من مطمئن هستم میتوانم با سرعت 65 کیلومتر/ ساعت رانندگی کنم.
خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
3)از نظر من رانندگی با سرعت 65 کیلومتر /ساعت …

کاملا ضروری است
1
2
3
4
5
6
7

کاملا غیرضروری است

4)رانندگی با سرعت 65 کیلومتر/ ساعت در خیابان 45 کیلومتر/ ساعت برای من …

خيلي آسان است
1
2
3
4
5
6
7

خیلی سخت است

5)رانندگی با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت عمل نادرستی است.

خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
6)خانواده از شما میخواهد با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت رانندگی کنید.

خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
7)رانندگي با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت براي شما …..
لذت‌بخش است
1
2
3
4
5
6
7
ناخوشايند است

8)رانندگی با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت…
کاملا هیجانانگیز است
1
2
3
4
5
6
7

کاملا بدون هیجان است

9)شما میخواهید در یک ماه آینده با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت رانندگی نمایید.

خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
10)از نظر شما رانندگی با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت….
کاملاً عاقلانه است
1
2
3
4
5
6
7
کاملاً احمقانه است
11)رانـنـدگـي با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت در شما احساس گناه ايجاد مي‌کند.
خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
12)خانواده شما رانندگی با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت را …
کاملاً تاييد میکنند
1
2
3
4
5
6
7
کاملاً رد مي‌کنند
13)خانواده شما با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت رانندگي میکنند.

هرگز

1
2
3
4
5
6
7
همیشه
14)دوستان شما با سرعت 65 کیلومتر/ساعت در محدوده 45کیلومتر/ساعت رانندگی میکنند.
هرگز

1
2
3
4
5
6
7
همیشه

سناریو2:: سبقت گرفتن خطرناک: شما در حال رانندگی در یک جاده دو طرفه هستید که محدودیت سرعت در آن 90 کیلومتر بر ساعت است. ساعت 11.30 در یک روز خوب و از نظر آب و هوایی خشک است. در این قسمت از جاده که شما در حال رانندگی هستید، چندین گردنه پشت سر هم وجود دارد و همچنین دید شما کم است. در جلوی شما یک کامیون قرار دارد که با سرعت 65 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. حدود 2 کیلومتر است که شما در پشت این کامیون گیر افتاده اید و 5 دقیقه است که هیچ راننده دیگری را ندیده اید. وقت شما هرچه بیشتر دارد گرفته میشود. با وجود محدودیت دید، شما از کامیون سبقت می گیرید.
1- من قصد دارم در یک ماه آینده در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز را بگیرم.

به هیچ وجه قصد ندارم
1
2
3
4
5
6
7
خیلی زیاد قصد دارم
2- من مطمئن هستم میتوانم در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز را بگیرم.
خیر، به هیچ وجه
1
2
3
4
5
6
7
بله، خیلی زیاد
3- از نظر من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز….

کاملا ضروری است
1
2
3
4
5
6
7

کاملا غیرضروری است

4- برای من در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز گرفتن….

خيلي آسان است
1
2
3
4
5
6
7

خیلی سخت است

5- در چنین شرایطی سبقت غیرمجاز گرفتن عمل درستی است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی and، of، the، driving Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، ایران و چین، نفت و گاز، اقتصاد انرژی