پایان نامه با کلمات کلیدی ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، مشتری گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

گرایی
176
14/17
516/2
750/2
000/0
عملکرد
176
31/15
744/3
993/1
001/0

با توجه به سطوح معنیداری بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که هیچ یک از مؤلفههای تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.

4-4) بررسی ضریب همبستگی فرضیات
وقتی صفتهای متعددی از یک جامعه را مورد مطالعه قرار میدهیم، ممکن است بخواهیم بدانیم بین این صفتها رابطهای وجود دارد یا خیر؟ به منظور بررسی روابط میان میان هر یک از متغیرها، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن(چون دادهها نرمال نیستند پس باید از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن برای بررسی همبستگی استفاده نمود) استفاده میشود. همیستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است. اندازه آن میزان رابطه بین این دو متغیر را نشان میدهد و جهت آن(مثبت یا منفی بودن آن) رفتار همسو یا عکس دو متغیر را نشان میدهد. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن این امکان را فراهم میآورد تا با لحاظ کردن سطح معنیداری بتوان معنیدار بودن آن را مورد بررسی قرار داد در این قسمت فرضیات پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

همبستگی اسپیرمن:
فرضیه این آزمون به این صورت است که:
{█(H_0=ندارند همبستگی@@H_1=دارند همبستگی@ )┤
بنابرین اگر p-value آن از 0.05 کمتر باشد موجب رد فرض H0 خواهد شد به این صورت که همبستگی را برای متغیرها مورد تائید قرار میدهد.
فرضیهی اصلی(1) :
مشتری گرایی بر عملکرد کسب و کار بانک ملت شهر کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد در این فرضیه مدل زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

در بررسی این فرضیه ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین دو متغیر مشتری گرایی و عملکرد را به دست آورده و معنیداری مقدار آن را بررسی میکنیم. براساس جدول زیر که نتیجهی خروجی SPSS است میزان برآورد شدهی ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین این دو متغیر برابر با 696/0 است. این همبستگی یک مقدار مثبت میباشد که موید همبستگی مثبت بین این دو متغیر است و مقدار آن در سطح 05/0 =α معنیدار است زیرا مقدارp-value کمتر از 05/0 است.
جدول4-5) آزمون فرضیه اصلی شماره (1)
متغیرها
مشتری گرایی

عملکرد

ضریب همبستگی اسپیرمن
696/0

p-value
0.00

تعداد
176

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مشتری گرایی، کیفیت خدمات، تعهد سازمانی