پایان نامه با کلمات کلیدی صنعت بیمه، روش پیمایش، جمع آوری اطلاعات، پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد

حساس که می تواند در دامنه بسیار نزدیک نیز مسیر نزدیک شدن دزدان دریایی را مشخص نماید.
3- نور افکن ها برای روشن کردن و چراغانی شناور (به منظور تامین نور مناسب جهت تشخیص ورود دزدان دریایی به عرشه)
4- تجهیزات مخصوص دید در شب و دوربین هایی گرمایی (حساس به گرما)
5- انواع سیستم های هشدار صوتی و بصری
6- سیستم های دفاع صوتی
7- سیستم های ردیابی ماهواره ای که سبب می شود تا شرکت های کشتیرانی قادر به ردیابی کشتی های خود باشند.
8- سیستم های تجسس هوایی
9- کشتی های فاقد سر نشین با کنترل از راه دور خودکار بمنظور گشت زنی و پاسبانی (Sakellaridou,2009,15)

فصل سوم :
روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه :
در تحقیق جمع آوری اطلاعات یکی از کلیدی ترین مباحث می باشد . هر تحقیق دارای روشهای خاصی خود می باشد در حقیقت از طریق یک روششناسی مناسب است که دادههای مناسب و با کمترین ضریب خطا بدست میآیند. این فصل به روششناسی استفاده شده در این تحقیق میپردازد.
3-1 روش تحقيق:
این تحقیق یک تحقیق پیمایشی است که در مقطع زمانی در سال 1393 انجام شده است و صرفاً جمع آوری داده و بررسی همبستگی میان متغیرها، در این مقطع زمانی مد نظر است و نه انجام مقایسه با زمانهای گذشته و حال، این تحقیق از نوع مقطعی یا همبستگی میباشد. در این تحقیق از دو روش استفاده شده است به لحاظ مفهومی از روش مطالعۀ اسنادی که در این راستا مطالعه و جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی وپایان نامه های موجود در سطح جهان مطالعات و تحقیقات شرکتها و موسسات معتبر بین المللی استفاده شد. از حیث تجربی برای بررسی متغیرها و چگونگی توزیع آنها در جامعه از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شد. به دلایل ذیل انتخاب روش پیمایشی برای تحقیق در نظر گرفته شده است. روش پیمایشی هم می تواند به صورت ((توصیفی)) و هم ((تبیینی)) باشد. تحقیق توصیفی با ((چگونگی)) امور و نه ((چرایی)) آنها سر و کار دارد. توصیف دقیق نیز اهمیت بسزایی دارد زیرا می تواند پایه و اساس یک نظریۀ معتبر قرار می گیرد.
1- “پیمایش عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف و پیش بینی و به منظور تجزیه و تحلیل روابط میان برخی متغیر ها صورت می پذیرد که معمولا در مقیاس وسیع انجام می شود.” (اوپنهایم، 9, 1375).
2- ” این روش ابزاری مفید برای توصیف و ردیابی تغییرات در جوامع است و چنانچه به شیوه ای مطلوب اجرا شود به شناخت زندگی اجتماعی در زمان حال خدمت می کند”(پاشا شریفی، 253,1383).
3- “روش پیمایشی عام ترین نوع روش تحقیق است و روشی برای گرد آوری داده ها است که در آن از گروه‌های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای افراد یکسان است) پاسخ دهند؛ این پاسخ ها مجموعۀ اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند.” (بیکر، 197, 1383).
3-2 جامعه آماری:
با توجه به اینکه صنعت بیمه صنعتی جوان در کشور ایران است و در حال حاضر 29 شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران به فعالیت مشغول می باشند .جامعه آماری این تحقیق محدود به فعالان صنعت بیمه در رشته باربری و فعالان درصنعت کشتیرانی و حقوق دریایی در سطح ملی و بین المللی در سال 1393 می باشند به تعداد انگشت شماری نیز از خبرگان صنعت بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعات دریافت شد که بدلیل محدودیت چندان روی نتایج تجربی حاصله تاثیر گذار نمی با شد .
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری :
همانگونه که می دانیم بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه در صورتیکه حجم جامعه مشخص نباشد و یا بیش از 000ر100 نفر باشد تعداد نمونه معادل 384 نمونه تعیین
می گردد. تعداد کل شاغلین صنعت بیمه در کل کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس سالنامه آماری91 حدود 17640 نفر می باشند از این تعداد کمتر از 500 نفر در رشته باربری فعالیت
می نمایند طبق سالنامه آماری سال 91 تعداد مدیران تایید صلاحیت شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدود 85 نفر می باشند. تعداد مدیران باربری سراسر کشور حد اکثر 29 نفر می باشد. از آنجاییکه امکان برآورد دقیق حجم کل جامعه میسر نبود به تعداد کل جامعه 384 نمونه از طریق ایمیل و مراجعه حضوری در بین متخصصین و صاحبنظران صنعت بیمه و کشتیرانی و حقوق دریایی داخل و خارج کشور توزیع گردید که از این تعداد 120 پرسشنامه جمع آوری شد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد نیاز این تحقیق دراختیار افراد خاص یعنی خبرگان و متخصیصن رشته باربری درصنعت بیمه و متخصصین حقوق دریای و کشتیرانی مسلط به حمل و نقل دریای و بیمه باربری می باشد بنابر این در این راستا تلاش گردید تا پرسشنامه ها در مقاطع زمانی مختلف و بین گروههای متخصص و دارای تجربه کاری در رشته بیمه های باربری توزیع و حتی الامکان عوامل تاثیر گذار بر پاسخگو نیز از میان بر داشته شود بدین منظور 57 روز کاری صرف توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها شد .
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات:
منظور از آن ساختن ابزاری است که بتوان از طریق آن دادههای مناسب و ضروری را برای آزمون فرضیهها بکار بست.(ساعی، 1381: 25)
با توجه به محدودیت های این تحقیق در روش مطالعۀ اسنادی با استفاده از آخرین اطلاعات روز دنیا مندرج در سایت های سازمان ملل متحد ، قطعنامه ها و راه حل های سازمان ملل متحد ، سازمان جهانی دریانوردی و نقشه های هوایی ناسا در سایت دفتر بین المللی در یانوردی ،سایت های بیمه گران خارجی،سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کتابخانه های الکترونیکی، کتابخانه پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، کتابخانه دانشکده بیمه اکو ، کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ، مقالات و پایان نامه های منتشره در سایت ها ی دانشگاهی داخلی و خارجی و نشریات بیمه ای خارجی و داخلی، نشریات حقوقی و دریایی خارجی و داخلی، گزارشات آماری داخلی و خارجی اشاره نمود.
به لحاظ تجربی برای بررسی متغیرها و چگونگی توزیع آنها در جامعه و جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه بعنوان ابزار جمع آوری اطلاعات کمی بر مبنای طیف لیکرت استفاده شد. بر اساس فرضیات بطور متوسط بین 3 تا 7 سوال برای هر فرضیه طراحی و جمعا پرسشنامه ای با 28 سوال تهیه شد. پرسشنامه بگونه ای طراحی شد که روایی و پایایی آن نیز با روش های آماری قابل سنجش و تایید باشد پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت دارای طیف از خیلی کم، کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد می باشد .
اين پرسشنامه شامل دو بخش است، بخش اول شامل سؤالات بسته و بخش دوم شامل تعداد اندکی سوال باز در مورد سن، میزان تحصیلات و…می باشد.
3-4-1 مقیاس یا طیف لیکرت :
مقیاس لیکرت یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری در تحقیقاتی است که براساس پرسش نامه انجام می شود و توسط رنسیس لیکرت (1903 -۱۹۸۱)ابداع شده است. در این مقیاس یا طیف محقق با توجه به موضوع تحقیق خود، تعدادی گویه را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد تا براساس گویه ها و پاسخ های چندگانه، میزان گرایش خود را مشخص کنند(مادسیج،1، 1393)
تعداد گویه ها در مقیاس لیکرت حداقل ۱۵ تا ۳۰ گویه است. در ساختن طیف لیکرت می بایست مراحل زیر را رعایت کرد:
۱- انتخاب موارد تشکیل دهنده مقیاس اندازه گیری و تدوین گویه های مناسب و نامناسب مربوط به موضوع
۲- انجام یک نمونه اولیه از گویه ها در نمونه ای تصادفی از پاسخ دهندگان
۳- ارزش گذاری و محاسبه نمره کل برای هر پاسخ دهنده
۴- تعیین توان افتراقی گویه ها
۵- انتخاب گویه های برگزیده
۶- تعیین ضریب قابلیت اعتماد مقیاس (مادسیج،1، 1393)
پاسخ ها به صورت چند گزینه ای است که بطور مثال در حالت ۵ نقطه ای گزینه ها شامل ” کاملا مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و کاملا موافق ” می باشد. معمولا درپرسشنامه ها براساس مقیاس لیکرت از حالت پنج گانه ذکر شده استفاده می شود، اما بسیاری از روان سنج ها از حالات هفت و نه گانه نیز استفاده می کنند. سپس هر یک از گویه ها از نظر عددی ارزش گذاری
می شوند  حاصل جمع عددی این ارزش ها نمره را در این مقیاس به دست می دهد که بیانگر گرایش پاسخ دهندگان است؛ به همین دلیل به این مقیاس ، مقیاس مجموع نمرات نیز گفته می شود (مادسیج،1، 1393)

3-4-2 نحوه جمع آوری پرسشنامه ها :
دادههای این تحقیق با استفاده از پرسشنامه طراحی شده بر اساس نظرات خبرگان و با مراجعه حضوری به شرکتهای بیمه و کشتیرانی و سندیکای بیمه گران ایران و… جمع آوری شده است بخشی از پرسشنامه ها نیز از طریق ایمیل ارسال و جمع آوری شد.
3-5 روش تجزیه و تحلیل دادهها
در اين تحقيق داده ها در دو سطح توصیفی و تحلیلی مورد سنجش قرار گرفته اند برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد سنجش در این تحقیق از مدل t تک نمونهای استفاده گردیدبا استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در سطح توصیفی از جداول فراوانی وتوزیعی دادهها استفاده شد در بررسی پایایی متغیرها از الفای کرونباخ استفاده شده است.
3-6 روایی و پایایی:
الف ) روایی
روایی نشان دهنده جنبه های مادی دقت است. سوالی که در آزمون روایی مطرح میشود این است که آیا واقعاً همان چیزی اندازه گیری می شود که ما مدعی اندازهگیری آن هستیم. برای پی بردن به روایی یک شیوه یا ابزار مطالعه راههای مختلفی وجود دارد که یکی از این راهها اعتبار صوری است.
منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است. (ساروخانی287:1373).
در این تحقیق پس از تهیه پرسشنامه جهت کسب اعتبار صوری به اساتید و صاحبنظران و خبرگان مراجعه و نظرات آنان در پرسشنامه اعمال شد.
ب ) اعتماد ( پايايي )
يك مقياس قابل اعتماد مقياسي است كه در آن افراد در دو موقعيت زماني مختلف امتياز يكساني را به دست آورند. فقدان قابليت اعتماد در يك مقياس، ناشي از گويههاي غير قابل اعتماد است، بنابراين لازم است هر گويه را براي قابليت اعتماد آن بيازمائيم.
مقياس تك بعدي مقياسي است كه در آن همه گويه ها مفهوم واحدي را اندازه گيري مي كند كه براي سنجش آن از تكنيك تحليل گويه ها استفاده شده است. راه پي بردن به اينكه آيا پاسخ هاي مربوط به يك گويه خاص، با پاسخهاي گويههاي ديگر هماهنگي دارد يا خير، محاسبه ضريب همبستگي ميان نمره افراد در آن گويه و نمره آنها در بقيه مقياس است. اين ضريب، ضريب گويه به مقياس ناميده مي شود.(Corrected Item-Total Correlation) ضريب همبستگي از 0 تا 1 در تغيير است. هر چه اين ضريب بالاتر باشد تعلق گويه به مقياس بيشتر آشكار مي شود، بر اساس يك قاعده سرانگشتي اگر اين ضريب كمتراز 0/3 باشد، بايد گويه مربوط بدان از مقياس حذف شود. (دواس،1376: 331)
از آنجا كه بيشتر اوقات دستيابي به افراد در دو موقعيت امكانپذير نيست، رهيافت علميتر توجه به هماهنگي پاسخ يك فرد به يك گویه در مقايسه با هر يك از گويههاي ديگر مقياس است. (همبستگيهاي گويه به گويه) اين رهيافت سنجهاي براي اندازهگيري قابليت اعتماد كلي مقياس فراهم ميكند. شاخص آن آمارهاي است كه ” آلفاي كرونباخ ” ناميده ميشود. اين آماره از 0 تا 1 تغيير ميكند، هرچه اين رقم بالاتر باشد، قابليت اعتماد مقياس بيشتر است. براساس يك قاعده سر انگشتي، آلفا بايد حداقل 0/7 باشد تا بتوانيم بگوييم كه مقياس داراي قابليت اعتماد است.(همان،332)
نتایج آزمون آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای تحقیق در ادامه آمده است:

جدول شماره3-1: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي”
بر اساس پاسخ های دریافتی در ردیف های 1و6و9و10و11و12و13برای سنجش ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي استفاده شده است .
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)
1
X1
دزدی دریایی باعث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قراردادهای بیمه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، حمل و نقل، صنعت بیمه