پایان نامه با کلمات کلیدی صنعت بیمه، جبران خسارت، متغیر مستقل، ارزش واقعی

دانلود پایان نامه ارشد

ه نظرات و مستندات فوق متغیر ها و رابط بین این متغیر ها در این تحقیق بدین شرح
می باشند . متغیر مستقل دزدی دریایی و متغیر های وابسته پوشش بیمه ای ، انتخاب مسیر تردد ، حق بیمه باربری ، قوانین ، خسارت بیمه باربری در نظر گرفته شد .در حقیقت تلاش شده تا تاثیر متغیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه های باربری ، بر انتخاب مسیر تردد ( تغییر مسیر ، دور شدن از مسیر ) و افزایش حق بیمه باربری و قوانین ( داخلی و بین المللی ) و خسارت بیمه های باربری اندازه گیری و بر اساس نتایج حاصله به بررسی تاثیر این متغیر مستقل (دزدی دریایی) بر متغیر های وابسته فوق پرداخته شود.
1-7 مدل تحقیق :
با توجه به محدودیت تحقیقات انجام شده با موضوع فوق در رشته مدیریت مدل مناسبی که بتواند بدرستی منطبق با روند این تحقیق باشد یافت نشد لذا بر اساس روابط بین متغیر های وابسته و متغیر مستقل در این تحقیق مدل مفهومی تحقیق بصورت زیر تدوین و نمایش داده می شود.

1-8 روش تحقیق:
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل
داده ها توصیفی– همبستگی می باشد .بطوری که به بررسی وضعیت موجود موضوع تحقیق پرداخته و سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق می پردازد. برای گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع کتابخانه ای مطالعات و پژوهش های شرکتها و موسسات معتبر بین المللی مرتبط با موضوع وپایان نامه ها و… استفاده شده است . مطالعات کتابخانه ای بمنظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیع شده بین صاحبنظران و خبرگان
بیمه های باربری در سطح ملی و بین المللی استفاده شد.

1-9 قلمرو تحقیق :
صاحبنظران و خبرگان درصنعت بیمه و کشتیرانی و خبرگان حقوق دریایی مرتبط و دارای تخصص در رشته بیمه باربری در سطح ملی و بین المللی در سال 1393 می باشند
1-9-1 قلمرو موضوعی :
از نظر موضوع این تحقیق در حوزه مدیریت بیمه قرار می گیرد. در این خصوص از صاحبنظران و خبرگان درصنعت بیمه و کشتیرانی که به حمل و نقل و بیمه باربری و خبرگان حقوق دریایی مسلط بیمه های باربری در سطح ملی و بین المللی در سال 1393 استفاده شد
1-9-2 قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق در سطح ملی و بین المللی شامل 29 شرکت بیمه فعال ایرانی، سندیکای بیمه گران ایران در رشته باربری ، کشتیرانی ، شرکتهای فعال در زمینه حقوق دریایی وتعداد بسیار معدودی از افراد متخصص و فعال در عرصه بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند. این افراد عمدتا از نظر جغرافیایی در کشور های اروپایی علی الخصوص انگلستان قرار دارند .
1-9-3 قلمرو زمانی :
این تحقیق در مقطع زمانی فروردین تا خرداد 1393 با صرف 57 روز کاری زمان انجام شد.
1-10 جامعه آماری:
جامعه آماری کارشناسان و صاحبنظران فعال در 29 شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در رشته بیمه های باربری و فعالان درصنعت کشتیرانی و حقوق دریایی می باشند. به تعداد انگشت شماری نیز از خبرگان صنعت بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعات دریافت شد که بدلیل محدودیت چندان روی نتایج تجربی حاصله تاثیر گذار نمی با شد .
1-11 حجم نمونه:
بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه در صورتیکه حجم جامعه مشخص نباشد و یا بیش از 000ر100 نفر باشد تعداد نمونه معادل 384 نمونه تعیین می گردد. از آنجاییکه امکان برآورد دقیق حجم کل جامعه میسر نبود برای تهیه نتایج تجربی این تحقیق به تعداد کل جامعه یعنی 384 نمونه پرسشنامه تهیه و از طریق ایمیل و مراجعه حضوری در بین متخصصین و صاحبنظران صنعت بیمه شامل فعالان در رشته بیمه های باربری شرکتهای بیمه اعم از مدیران
بیمه های باربری و کارشناسان خبره ( صدور ، خسارت و ارزیاب خسارت) و متخصصین دارای تجربه فعالیت در بیمه های باربری در صنعت کشتیرانی و حقوق دریایی شامل حقوق دانان دریایی ، مدیران و وکلاء بین المللی حقوق دریایی در سطح ملی و بین المللی در مقطعی از زمان در سال 1393 توزیع شد که از این تعداد 120 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج آماری این تحقیق حاصل تجزیه و تحلیل بر اساس 120پرسشنامه جمع آوری شده می باشد.
1-12 محدودیت ها و مشکلات تحقیق :
با توجه به اینکه شرکتهای بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشور های پیشرو و فعال در بازارجهانی بیمه دارای قدمت چندانی نیستند بنابراین صنعت بیمه کشور را می توان جزء صنایع جوان و نو پا قلمداد نمود. از طرف دیگر بیمه های باربری جزء رشته های تخصصی بیمه ای است که دارای ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات بین المللی می باشد ، عدم وجود اطلاعات ، آمار و مطالعات کافی بدلیل فعالیت خاص و محدود این رشته در کشور و از سوی دیگر تنوع قوانین و مقررات بین المللی و عدم آشنایی نسبی بازرگانان و بعضا کارشناسان صنعت بیمه به این قوانین و مقررات از محدودیت های این پژوهش می باشد.
1-13 تعاریف و مفاهیم :
1-13-1 بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده میشود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. اما معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده است. لغت شناسان معتقدند که واژه انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. به نظر میرسد که ریشه اصلی همان بیم است. زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع مییابد.(کریمی،1386،34)
تعاریف دیگری نیز برای بیمه ارائه شده است برخی از آنها به شرح ذیل بیان می شوند .
1-13-1-1 تعریف ماده 1 قانون بیمه مصوب (7/2/1316) :
« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.»( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1386،ماده 1)
1-13-1-2 تعریف حقوق فرانسه از بیمه :
« بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمهگذار با پرداخت حق بیمه به بیمهگر که یک سلسله خطرات را قبول میکند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران مینماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل میکند.این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمهگر انجام میشود.» (هوشنگی، 1369،22)
1-13-2 بیمهگر
بیمهگر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمهگذار تعهده جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده میگیرد. بیمهگر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمهگری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین میکند دارا باشد. در این خصوص مادۀ 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مقرر میدارد:
«عملیات بیمه در ایران به وسیلۀ شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»(هوشنگی ،1369،22)
بيمه‌گر طبق تعریف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين ‌بيمه‌نامه درج گرديده است و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين ‌بيمه‌نامه به عهده دارد.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1386،ماده2)
1-13-3 بیمهگذار
بیمهگذار طرف تعهد بیمهگر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار میدهد. ضمناً بخلاف بیمهگر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمهگذار میتواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی ( شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره) باشد. (هوشنگی ، 1369،22)
1-13-4 مورد بیمه
مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش قرار می گیرد می تواند شخص یا شیء باشد . در صورتیکه مورد بیمه شیئی باشد، بیمهگر در مقابل خسارات وارد به آن شیئی، متعهد خواهد بود، در اینجا شیئی اعم از بیروح یا ذیروح است مانند بیمه آتشسوزی اموال منقول یا غیر منقول، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه مرگ و میر حیوانات، بیمه محصولات کشاورزی و غیره ؛ این قسم بیمه را بیمه اشیاء ) یا اموال)3 مینامند. (هوشنگی ، 1369،22)
1-13-5 مبلغ بیمه شده
مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمهگر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).
1-13-6 خطر یا موضوع بیمه
خطر به حادثهای گفته میشود که در صورت وقوع آن بیمهگر موظف به انجام تعهد خود میگردد. مانند خطر آتشسوزی، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.
همه نوع خطری قابل بیمه کردن نیست. خطری قابل بیمه کردن است که دارای شرایط زیر باشد:
الف ) بقدر کافی اتفاق بیفتد:
خطری که به ندرت اتفاق میافتد قابل بیمه کردن نیست زیرا نمی توان از این خطر اطلاعات آماری صحیح بدست آورد در حالی که میدانیم اساس بیمه آمار و محاسبات مبتنی بر احتمالات است. بنابراین خطر نادرالوقوع قابل بیمه کردن نمیباشد. ( هوشنگی،1369،22)

ب ) متمرکز نباشد:
خطر ات بیمه شده باید پراکنده باشد. منظور از پراکندگی خطر این است که همه مورد بیمهها یک مرتبه دچار حادثه نشود زیرا در آن صورت بیمهگر قادر به جبران خسارت وارده نخواهد بود و یا لااقل با وضع مالی نامطلوبی دچار خواهد شد. ( هوشنگی،1369،22)
ج ) متجانس باشد:
منظور از این ویژگی این است که بیمهگر خطرات بیمه شده را تقسیم بندی کرده و با قرار دادن خطرات مشابه در یک گروه و اخذ اطلاعات آماری از لحاظ میزان حق بیمه و خسارات احتمالی، حرفه بیمهگری را با واقع بینی و رعایت جنبههای علمی و فنی آن انجام دهد.( هوشنگی،1369،22)
1-13-7 حق بیمه
حق بیمه وجهی است که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد تا در مقابل، بیمهگر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمهگذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. حق بیمه ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه شده باشد. حق بیمه یا یک قسمت از آن می بایست قبل از شروع خطر به بیمهگر پرداخته شود(هوشنگی،1369،22)
در بیمه های باربری حق بیمه می بایست قبل از شروع حمل به بیمه گر پرداخت شود .
پرداخت حق بیمه جزء تعهدات غیر مرتبط با تحقق حادثه می باشد و بیمه گذار نه تنها مکلف است حق بیمه یا سهم مشارکت را بطور منظم بپردازد بلکه باید هر وضعیتی که باعث تشدید خطر مورد تامین باشد را به اطلاع بیمه گر برساند ( دشتکی پور ، 1389پژهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شماره های152 و 153 ، ص 28 )
1-13-8 الحاقی ( الحاقیه)
الحاقی نوشتهای که متعاقب صدور بیمهنامه، به وسیله بیمهگر تنظیم میشود و آن تغییراتی که لازم است در بیمهنامه به عمل آید منعکس میگردد. معمولاً تغییرات بیمهنامه بوسیلۀ بیمهگذار تقاضا
میشود لکن بیمهگر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمهنامه تغییراتی داده شود در این صورت موافقت بیمهگذار نیز باید تحصیل گردد بهر حال الحاقی پس از اینکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمهنامه تلقی میشود و معتبر خواهد بود.(هوشنگی،1369،22)
1-13-9 بیمه نامه :
عقد بیمه متکی به رضای طرفین است و بیمه نامه به منزله مدرکی دال بر رضای طرفین قرار داد است.قرار داد بیمه باید کتبی و با حروف خوانا باشد . در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرار داد بیمه محسوب می گردد.(کریمی، 1386،59)
1-13-10 تعریف بیمه حمل و نقل کالا
بیمه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فعالیت های روزانه، سلامت اجتماعی، سبک های هویت، تفکر انتقادی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، جبران خسارت، دزدی دریایی، اصل حسن نیت