پایان نامه با کلمات کلیدی صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

دستی…………………………………………………………………………………………………………….. 122
3-1-4 بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی……………………………………………………………………………………………………….. 122
4-1-4 اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………. 122
5-1-4 جلب مشتری برای خرید صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………………… 122
6-1-4 ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها………………………………………………………………………………………………………. 122
7-1-4 نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده………………………………………………………………………………………………………… 123
2-4 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
3-4 حوزه طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
1-3-4 لیست بایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
2-3-4 لیست نبایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-3-4لیست خواسته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
4-3-4 لیست ناخواسته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
فصل پنجم:طراحی
5- طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
1-5 طراحی مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
2-5 تجزیه و تحلیل طرح ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
3-5 انتخاب طرح برتر…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. 136
4-5 طراحی جزئیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136
5-5 الگوریتم محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137
6-5 ساخت و بررسی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137
7-5 طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 148

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 1-1 نمونه ای از سنگ فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
تصویر1-2 ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر…………………………………………………………………………………………………….. 6
تصویر1-3 ﭘﺸﺖ و روي ﻓﻴﺮوزه ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 4360 سال قبل از میلادو ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ آن در ﻛﻨﺎر اﺳکلت…… 8
تصویر 1-4مسیرهای دسترسی به معدن فیروزه نیشابور………………………………………………………………………………………………………………. 18
تصویر2-1 نمونه ای ازسنگ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
تصویر2-3فیروزه عجمی خام (سمت راست)فیروزه عجمی به شکل نگین انگشتری (سمت چپ )………………………………………………… 24
تصویر 2-4 فیروزه شجری خام (سمت راست)فیروزه شجری به شکل نگین انگشتری (سمت چپ)…………………………………………….. 24
تصویر 2-5 چند نمونه فیروزه خام و تراشیده به رنگ سبز و آبی……………………………………………………………………………………………… 26
تصویر2-6 ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴ ﺮوزه ﻋﺠﻤ ﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﻲ از ﻣﺤﺪوده ﭼﺎه آﺑﺪار…………………………………………………………………………………… 27
تصویر2-7 ﭼﻐﺎﻟﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺤﺪوده ﻏﺎر دم دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ي ﺷﺪه و آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار………………………………………………………………………… 27
تصویر2-8 ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ي رﮔﻪ دار اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﻧﻞ زاك………………………………………………………………………………………… 28
تصویر 2-9 دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻓﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺤﺪوده ﭼﺎه آﺑﺪار………………………………………………………………………………………………. 28
تصویر 2-10 از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻓﻴ ﺮوزه ﻫﺎ ي اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﻲ از ﭼﺎه آﺑﺪار، ﺗﻮﻧﻞ ﻏﺎر ﺳﺒﺰ، ﺗﻮﻧل ﻏﺎرودم و زاک…………………………………… 31
تصویر 2-11 سنگ های ریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
تصویر 2-12 سنگ های درشت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
تصویر 2-13 ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﺣﺎل ﻛﺎرﻛﺮدن…………………………………………………………………………………………………… 45
تصویر 2-14 معدن فیروزه قبل از انفجار………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
تصویر 2-15 ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ واﮔﻦ و ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر……………………………………………………………………………… 49
تصویر 2-16 ﻓﻴ ﺮوزه آﺑ ﻲ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲ ﻓﻴ ﺮوزه ﻧﻴ ﺸﺎﺑﻮر در ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………. 50
تصویر 2-17 نمونه های موجود در بازار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
تصویر 2-18 مسیر استخراج فیروزه و حمل آن با واگن…………………………………………………………………………………………………………. 64
تصویر3-1 بررسي رنگ در بسته بندي و ارتباط آن با فروش…………………………………………………………………………………………………… 87
تصویر3-2 بررسي خلاقيت گرافيکي در بسته بندي و ارتباط آن با فروش……………….. ……………………………………………………………….. 89
تصو3-3 استفاده از خلاقیت و ایجاد تفاوت…………………………………………………………………………………………………………………………. 90
تصویر 3-4انتخاب رنگ و فونت در طراحی بسته بندی………………………………………………………………………………………………………… 91
تصویر 3-5 استفاده از تصاویر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
تصویر 3-6 بازشدن آسان و امنیت بالا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
تصویر3-7 مشخصات و ویژگی رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1 بیشترین مشتری خرید فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
4-2 بودجه مشتری برای خرید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تحلیل اطلاعات Next Entries تحقیق درمورد شعر فارسی، تاریخ ادبی، تاریخ ادبیات