پایان نامه با کلمات کلیدی صنایع دستی، صنایع تبدیلی، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 125
4-3 فروش فیروزه در فصل های سال……………………………………………………………………………………………………………………….. 125

مقدمه:
معدن فيروزه نيشابور در 55كيلومترى شمال غرب شهرستان نيشابور واقع شده است. فيروزه بعنوان يك كانى ثانويه در نتيجه تاثير محلولهاى سطحى بر سنگهاى آذرين دوران سوم در نواحى با آلتراسيون1 و درزه ها و شكستگى هاي ثانويه تكتونيكى2 تشكيل شده است. كانى سازى آن به سه شكل: رگچه و رگه، جانشينى و پركننده حفرات مى باشد. سنگ فيروزه بر اساس شكل و رنگ به انواع مختلفى تقسيم مي شود.
سابقه بهره برداري از رخنمون معدن فيروزه نيشابور به 3000 سال قبل مى رسد كه آثار فعاليتهاى معدنكارى قديمي بصورت غارهاي كوچك و بزرگ در محدوده اطراف معدن ديده مى شود. بهره بردارى از معدن به شكل كنونى از سال 1332شروع شده است. كاهش و بعضا” اتمام استخراج فيروزه در كارگاههاى استخراجى، توقف ادامه پيشروى تونل اصلى، كاهش طرحهاى اكتشافى جديد و تعديل نيروى انسانى، باعث ركود فعاليت معدن كاهش توليد و همچنين نزول كيفيت فيروزه استخراجى شده است. بواسطه شهرت و اهميت جهانى فيروزه نيشابور، اشتغال زايى، رونق صنعت فيروزه تراشى.، انجام سرمايه گذارى هاى جديد در قالب طرحهاى اكتشافى با هدف رشد و شكوفايي صنايع معدنى ضرورى به نظر مى رسد بدين منظور برخى از نواحى كانى سازى بكر فيروزه با ذخيره و كيفيت قابل قبول جهت اجراى طرحهاى اكتشافى و استخراجى توصيه مي گردد.
در حال حاضر دو طرح اكتشافى شامل چاه اكتشافى غار سبز واقع در تونل اصلى با هدف دست يابى به كانى سازى احتمالى فيروزه در محدوده زير كارگاههاى قديمى غار سبز، و تونل اكتشافى ميل قره خالى واقعدر تونل قره دم براى رسيدن به نواحى بكر احتمالى واقع در زير مجموعه كارگاههاى قديمى قره دم در حال اجرا مى باشد.
غار عبد الرزاقى واقع در شمال شرق تونل اصلى از قديمى ترين و بزرگترين نقاط معدنكاري شدادى فيروزه محسوب مي شود. ادامه پيروى تونل اصلى براي رسيدن به نواحى كانى سازى بكر در زير غار عبدالرزاقى در صورت حل مشكلات موجود امكانپذير است. درغير اينصورت پس از بررسيهاى فنى و اقتصادى، حفر تونلى از سطح زمين جهت دستيابي به ذخاير احتمالى فيروزه مرغوب در زير غار مذكور و غارهاى مجاور، پيشنهاد مى گردد. شروع مجدد عمليات اكتشافي داخل چاه معدنى شماره 2 واقع در تونل اصلى معدن براى دستيايى به ذخاير احتمالى فيروزه در زير كارگاههاى استخراج شده ركوب كه از گسترش سطحى و ارتفاعى قابل توجهى برخوردارند، توصيه مى گردد.

1.کلیات طرح:
1-1 تاریخچه
فيروزه يکى از قديمى ترين کانى هاى شناخته شده با عنوان گوهر است .در کتاب هاى باستان شناسى غربى عنوان گرديده است که اين کانى اولين بار در چهار دستبند جسد موميايى شده يکى از شاهزادگان مصرى که مربوط به پادشاه دوم اولين سلسله حکمرانى مصر مى باشد،ديده شده است .فيروزه توسط مصريان و سومرى ها همراه با ساير سنگ هاى قيمتى ،بسيار مورد استفاده بوده است .بزرگترين معدن گزارش شده معدن فيروزه سینیا و قديميترين معدن فيروزه در وادى مغارا3در ناحيه سینیا4 است .اين معدن قديمى براى مدت دو هزار سال ،در خدمت فراعنه مصر بوده است .در اواسط قرن نوزدهم که اين معدن مجدد مورد بررسى قرار گرفت ،کار بر روى اين معدن قديمى ،تا اوايل قرن حاضر از سر گرفته شده است. هنديان و مردمان کلمبيايى ،اين کانى را به صورت دانه تسبيحى و آويز مورد استفاده قرار مى دادند.

تصویر 1-1 نمونه ای از سنگ فیروزه
2-1 بیان مسئله
فیروزه و صنایع مرتبط آن در همه جا ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است.از آنجایی که این سنگ قیمتی به کشورهای مختلف به خصوص کشور های عربی صادر می شود بسته بندی شکیل و مناسبی ندارد و صاحبان صنایع برای بسته بندی آن از کاغذهای معمولی و مدل های پیش پا افتاده استفاده می کنند.برای حل این مسئله به دنبال راه حل های جدید هستیم تا بتوانیم با یک بسته بندی متفاوت وجذاب بر ارزش آن بیفزاییم و آن را پر اهمیت تر جلوه دهیم ،با این کار به ملت هایی که این سنگ قیمتی را تهیه می کنند بفهمانیم که ما برای حفظ صنایع ملی خودمان می کوشیم و اهمیت و خواص این سنگ را کشف می کنیم.
1-2-1 فیروزه چیست؟
يك آلومينیوم فسفات آبدار مس است.فیروزه به معناي سنگ تركي است، پس از استخراج رگه‌هاي اين سنگ از معادن براي تراش، آن را ابتدا به كشور عثماني (تركيه حاضر) فرستاده و سپس قسمت عمده آن از طريق جاده ابريشم به كشورهاي مختلف صادر مي‌شد. از اين رو اروپاييان كه براي نخستين بار اين سنگ را در عثماني مشاهده كردند، نام آن را سنگ تركي نهادند. با توجه به شرايط بسيار سخت تشكيل فيروزه، تنها منبع شناخته شده اين سنگ گرانبها تا زمان‌هاي طولاني معادن فيروزه نيشابور بود كه برخي از انواع آن از كيفيتي استثنايي برخوردار بودند. جهت درك اهميت جواهرات خصوصا فيروزه در روزگار گذشته تنها اشاره به اين نكته كه بخش قابل‌توجهي از فيروزه‌ها و لاجوردهايي كه به‌طور گسترده در مقبره‌ها و تابوت فراعنه مصر به‌كار رفته از ايران در آن زمان صادر شده است.با توجه به اينكه در ساختمان فيروزه مقاديري آب وجود دارد، در صورتي كه فيروزه در جاي گرم و خشك نگهداري شود به‌تدريج آب خود را از دست داده و رنگ آن كمرنگ خواهد شد. از اين رو سنگ‌هاي فيروزه نيشابور به سبب داشتن رنگ عالي، سختي بالا و وجود مقادير كم آب در ساختمان فيروزه، از كيفيتي خاص برخوردارند.

تصویر1-2ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
2-2-1 آب و هوای منطقه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آب و ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻓﺮاوان ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎطﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻳﻚ دوره 24 ساله در حدود 14.5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در داﻣﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺳﺮد ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .وزش ﺑﺎد در اﻏﻠﺐ اﻳﺎم ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ رش ﺑﺎران ﻣﻮﺳﻤﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼب در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

3-2-1 وضعیت اجتماعی
در نزدیکی معدن فیروزه دو روستای معدن علیا و سفلی قرار دارند که مجموعاً دارای حدود 350 خانوار سکنه می باشد . به علت کمبود بارندگی در این منطقه ، کشاورزی رونق چندانی ندارد و اندک آبی که از قنات های کوچک منطقه بدست می آید صرف آبیاری باغات گردو و انگور و کشت صیفی جات می گردد . به علاوه در سال هایی که بارندگی مناسبی وجود دارد می توان مزارع نسبتاً نخود و هندوانه را در منطقه مشاهده کرد که به صورت دیم کاشته شده اند . دامداری نیز در این منطقه به صورت سنتی دیده می شود که عمدتاً به صورت نگهداری گوسفند می باشد . به صورت کلی می توان گفت که زندگی مردم این منطقه وابساته به صنعت فیروزه بوده و قریب به اتفاق آن ها یا در معدن فیروزه شاغل هستند و یا به تراش سنگ فیروزه و خرید و فروش آن اشتغال دارند .
4-2-1 اسناد تاریخی
اسناد تاریخی و باستان شناسی فراوانی برای قدمت فیروزه در ایران یافت شده است . در حفاری های شهر سوخته سیستان که مربوط به 2300 سال پیش می شود مقادیر زیادی فیروزه ، عقیق و لاجورد کشف شده است . ولی قدیمی ترین آثاری که از فیروزه کشف شده است مربوط به حفاری های اخیر آقای دکتر کاراژیان و گروه همراه ایشان در محدوده شهر قدیم نیشابور می باشد . در این حفاری اسکلتی مدفون مربوط به یک زن حدود 45 ساله در میان بقایای یک لایه تاریخی یافت شده است که یک قطعه فیروزه سوراخ شده در نزدیکی کمر اسکلت شناسایی شده است . آزمایش روی استخوان ساق پای این اسکلت مطلق به4360 سال پیش از میلاد را نشان می دهد که قدیمی ترین نمونه فیروزه تراشیده کشف شده در حال حاضر می باشد .

تصویر1-3ﭘﺸﺖ و روي ﻓﻴﺮوزه ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 4360 سال قبل از میلادو ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ آن در ﻛﻨﺎر اﺳﻜﻠﺖ
5-2-1 دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
با وجود آنکه در سال های اخیر و با کشف معادنی در ایالات متحده آمریکا و چین ، این کشور ها در حجم تولید فیروزه از ایران سبقت گرفته اند ولی بی تردید مرغوبترین و با ارزش ترین فیروزه در جهان کماکان متعلق به معدن فیروزه نیشابور می باشد . دلیل تمایز فیروزه نیشابور از دیگر فیروزه های موجود در جهان رنگ بی نظیر و منحصر یه فرد آن است . به صورتی که در اغلب نقاط جهان فیروزه نیشابور را با نام اختصاصی فیروزه آبی می شناسنند . امروزه معدن فیروزه نیشابور سالیانه 40 تن سنگ خام فیروزه تولید می نماید که در تاریخ چندین هزار ساله آن کم نظیر می باشد .

3-1 تعریف مشکل
سنگ فیروزه از مشهورترین سوغات شهرستان نیشابور به شمار می آید که شهرت جهانی دارد و از این رواولین ارتباط مشتری با کالاهای غیر نفتی از طریق بسته بندی است و این در حالی که بسته بندی مناسبی برای صادرات این کالا در نظر گرفته نمی شود و این امر موجب شده که شهرت جهانی فیروزه نیشابور دربازارهای جهانی کاهش یابد.

باید با جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به جای کالاهای ایرانی دربازار جهانی از حیثیت و آبروی بخش تولید داخلی کشوردر بازار جهانی حمایت ‌کنیم. چنانچه قواعد صادرات را رعایت کنیم و بر پایه برنامه در این مسیر گام ‌برداریم، می‌توانیم به آینده صادرات کالاهای غیرنفتی امیدوار باشیم. تمرکز بر روی صادرات کالاهای غیر نفتی، می‌تواند دراین منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال، ثمرات بی‌شماری برای اقتصاد کشور داشته باشد زیرا با توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت‌های صنعتی این استان می‌توانیم تا حدودی زیادی تاثیر گذار باشیم.
اولین ارتباط دیداری مشتری با کالاها ی غیر نفتی از طریق بسته ‌بندی است زیرا بسته ‌بندی نامناسب بر روحیه جامعه مصرف کننده تأثیر نا‌مطلوبی برجای می‌ گذارد.
بسته‌بندی زیرمجموعه و تابعی از دانش و هنر بسیار گسترده‌تری به نام بازاریابی است، زیرا یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در بازارجهانی و رقابت بسته‌بندی شکیل و مناسب است وبه همین علت با بسته بندی‌های مناسب کالاهای غیرنفتی می توانیم صادرات این کالاها را در بازارجهانی گسترش دهیم.
صادرات غیرنفتی پروژه خیلی بزرگی است زیرا اقتصاد برخی از دولت‌ها بر صادرات غیرنفتی استوار است و از این راه، سود سرشاری به دست می‌آورند و با توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت‌های صنعتی این استان می‌توانیم تا حدودی زیادی مشکلات بیکاری را برطرف کنیم.
4-1 اهمیت مسئله
فیروزه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است. با در نظر گرفتن این موضوع آن طور که باید به آن ارزش داده نشده است و در هنگام خرید دارای بسته بندی شکیل و زیبایی نمی باشد بخصوص که فیروزه صادر می شود و باید در بازار خرید بیشتر روی آن فوکوس شود، به خاطر همین راه حل هایی ارائه می دهیم که این سنگ قیمتی علاوه بر پر اهمیت بودن آن دارای جذابیت بیشتری، هم از نظر خود سنگ و هم از لحاظ بسته بندی توجه بیشتری را به خود بگیرد.

1-4-1 دلیل انتخاب موضوع
1-ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی.
2-کمک به حفظ صنایع دستی و اثار ملی.
3-بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی.
4-اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی.
5-جلب مشتری برای خرید صنایع دستی.
6-ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها.
7-نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده.
2-4-1 نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور
صنایع دستی هر جامعه کانال ارتباط فرهنگی بین مناطق مختلف جغرافیایی است.صنایع دستی در کشور می‌تواند برای همیشه ارزش‌های بومی و دینی ملت را در خود ضبط و به درون خانواده‌های مختلف کشور

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد شعر فارسی، تاریخ ادبی، تاریخ ادبیات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صنایع دستی، در بازارهای جهانی، فرهنگ سازی