پایان نامه با کلمات کلیدی صاحب نظران، جامعه آماری، آلفرد مارشال، بوروکراسی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه
مثبت

رستو، نورکس، دکتر بروجردی، برخی صاحب نظران اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی
مثبت

اسداله نصراصفهانی، صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی زیاد دیگر، وبر، کینز، هیریشمن
هدایت سرمایه ها به سرمایه گذاری و کارهای تولیدی
مثبت

آدام اسمیت، رگنار نورکر، صاحب نظران دیگر
صرفه جویی و انباشت سرمایه و استفاده بهینه از آن
مثبت

نورمن بوکانان، آدام اسمیت، صاحب نظران دیگر
اسراف، ولخرجی، کارهای تشریفاتی هزینه بر
منفی

آلفرد مارشال، روتسو، نصر اصفهانی، کینز و پیروان، دکتر رزاقی، ماسگریو، رونالد مکینون، اسملسر
رهبری دولت در تجهیز پس اندازها و هدایت سرمایه گذاری
مثبت

آلفرد مارشال، دکتر عبدالناصر همتی، روستو و صاحب نظران اقتصادی دیگر، وبر
ایجاد نهادها و مؤسسات مشوق سرمایه گذاری
مثبت

کینز، دادگر کرماجانی، برخی کارشناسان اقتصادی
پرداخت یارانه و سوبسید به سرمایه گذاران
مثبت

هیرشین و صاحب نظران اقتصادی زیاد دیگر
اقدام دولت به سرمایه گذاری در زمینه های عمومی و زیربنایی
مثبت

کینز و پیروان او، روناد مکینون، کلبر
دخالت های سیاسی دولت در متغیرهای اساسی اقتصاد
مثبت

محمود روزبهان
دوگانگی اقتصادی و اجتماعی
منفی

نورکس، اسملسر، لومان، مک کله لند، گونترویس، ویلن، پارسونز، دورکیم، لومان
شرایط و ساختارهای اجتماعی و تأثیر آن در رفتارهای اقتصادی
مثبت یا منفی

کونکل، هومنز، اسملسر
تشویق و پاداش
مثبت

ماکس وبر
سازمانهای عقلایی یا دیوانسالاری عقلانی
مثبت

متغیرهای تحقیق
الف- متغیر مستقل:
مسائل و موانع اجتماعی که به نحوی پدیده سرمایه گذاری را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهند بعنوان متغیر مستقل و تأثیرگذار در این بررسی موردنظر است. یعنی موانعی که از طرف جامعه سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند. بعبارتی موانع و مشکلات اجتماعی و نه فردی که متغیرهای اصلی آن عبارتند از:
1- عدم یا ضعف امنیت: یعنی مسائل، تصمیمات و رفتارهایی که از سوی جامعه موجب ترس و تهدید سرمایه گذار می شوند.
2- عدم یا ضعف ثبات اقتصادی و اجتماعی: یعنی نوسانات و تغییرات موجود در شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با پدیده سرمایه گذاری مانند تغییرات قوانین و نرخهای اقتصادی
3- عدم یا ضعف حمایت از سرمایه گذاری: یعنی مجموعه برنامه ها و سیاستهای حمایتی که از سوی جامعه بویژه دولت می تواند در راستای نتیجه بخش شدن سرمایه گذاری از سرمایه گذار بعمل آید، مورد کم توجهی واقع شود.
4- عدم یا ضعف نظارت: یعنی مجموعه برنامه ها و راهکارهایی که بر فرایند سرمایه گذاری به منظور تسریع امور و پیشگیری از آسیب های اجتماعی احتمالی و حل و فصل مشکلات در زمان و مکان مناسب بر روی طرح سرمایه گذار می تواند اعمال شود، مورد غفلت واقع شود.
5- بوروکراسی: یعنی مسائل و مشکلاتی که از سوی سازمانها و ادارات مرتبط با پدیده سرمایه گذاری بر سرمایه گذار اعمال می شود مانند دوندگیهای اداری زمانبر و هزینه بر که به نحوی مانع از تسریع اجرای امورات سرمایه گذاری می شوند.
6- عدم یا ضعف هدایت سرمایه گذاری: یعنی مجموعه خدماتی که در راستای راهنمایی سرمایه گذار و آگاه نمودن وی از سوی مسئولین و سازمانهای مرتبط صورت بگیرد، مورد کم توجهی واقع شود.

ب- متغیر وابسته:
پدیده سرمایه گذاری: یعنی طرح یا موضوع و یا فعالیتی که توسط سرمایه گذار (غیردولتی) بصورت انفرادی و یا گروهی در زمینه های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات بر روی آن هزینه شده است و کار صورت گرفته است تا به مرحله بهره برداری رسیده است که میزان موفقیت آن تا حال حاضر ارزیابی می شود.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول: بین هدایت سرمایه گذاری و موفقیت سرمایه گذار رابطه وجود دارد. هدایت سرمایه گذاری عبارتست از مجموعه خدماتی مانند:
اطلاع رسانی، زمینه یابی، برنامه های آموزشی، مشاوره و رهنمودهایی که از سوی مؤسسات مرتبط با پدیده سرمایه گذاری به شخص سرمایه گذار ارائه می شود که هر چه میزان موارد مذکور بیشتر باشد میزان موفقیت سرمایه گذار زیاد می شود.

اصلاً
خیلی کم اطلاع رسانی
کم آموزش
تا حدودی زمینه یابی
زیاد ارائه مشاوره
خیلی زیاد
کاملاً

فرضیه دوم: بین نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری و موفقیت سرمایه گذار رابطه وجود دارد. نظارت بر مراحل سرمایه گذاری عبارتست از بازدید، بازرسی، ارزیابی نحوه اجرای طرح و رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه گذار، از سوی سازمانهای مربوطه که هر چند اقدامات مذکور از زمان اجرای طرح بیشتر اعمال شود، میزان موفقیت سرمایه گذار زیادتر خواهد بود و برعکس.
اصلاً
خیلی کم
کم بازدید و بازرسی
تا حدودی رسیدگی به مشکلات
زیاد
خیلی زیاد
کاملاً

فرضیه سوّم: بین حمایتهای عملی از سرمایه گذار و موفقیت سرمایه گذار رابطه وجود دارد. حمایتهای عملی از امر سرمایه گذاری عبارتست از اقداماتی در راستای تقویت سرمایه گذار و کمک در جهت به سرانجام رساند و حفظ بقای حیات سرمایه گذار انجام شده مانند: بازاریابی، خرید محصول، اعطای یارانه، تخفیف مالیاتی، اعطای تسهیلات، ایجاد زمینه های مناسب، تأمین امکانات و نیازها و غیره که هر چه میزان برنامه های مذکور بیشتر باشد به تناسب آن میزان موفقیت سرمایه گذار بیشتر خواهد بود.

اصلاً تخفیف های مالیاتی
خیلی کم بازاریابی و خرید محصولات
کم + تشویق و پاداش
تا حدودی پرداخت یارانه
زیاد تسهیل صادرات
خیلی زیاد تأمین مواد اولیه و لازم
کاملاً امکانات آب و برق وگاز
تکنولوژی و فنون
ایجاد صنایع مکمل

فرضیه چهارم: بین بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی جامعه و موفقیت سرمایه گذار رابطه عکس وجود دارد.
بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی عبارتست از نوسانات و تغییرات مستمر و ناموزون پدیده ها و شاخصهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با پدیده سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، مانند قوانین نرخ ارز، قیمت کالا، نیازها، مالیات و غیره که هر چه میزان نوسانات در عوامل مذکور بیشتر باشد موجب شکست و تضعیف سرمایه گذار می شود.

اصلاً
خیلی کم تغییر قوانین
کم – تورم
تا حدودی تغییر قیمتها
زیاد تغییر نرخ ارز
خیلی زیاد تغییر نیازها
کاملاً تغییر مالیات و عوارض

فرضیه پنجم: بین عدم امنیت سرمایه گذاری و موفقیت سرمایه گذار رابطه عکس وجود دارد. ناامنیتی سرمایه گذاری عبارتست از مجموعه تهدیدها و اقدامات و سیاستهایی که موجب ترس و اضطراب و فرار سرمایه گذار می شود. مانند دخالتهای غیرضروری، برخی تعلیمات سیاسی، دزدی و سرقت، اعتمادی به سیاستهای دولت و غیره که هر چند حضور موارد مذکور در جامعه بیشتر و ملموس تر باشد، موفقیت سرمایه گذار کمتر خواهد بود.

اصلاً
خیلی کم دخالتهای غیرضروری دولت
کم – بی اعتمادی به سیاستهای دولت
تا حدودی نگرانی از آینده سرمایه گذاری
زیاد ترس و تهدید و اضطراب از سرمایه گذاری
خیلی زیاد دزدی و سرقت از طرح
کاملاً

جامعه و نمونه آماری :
طرح یا موضوع فعالیتی که توسط بخش غیردولتی بصورت انفرادی یا گروهی در زمینه های مختلف اقتصادی مانند بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و زیرمجموعه این سه بخش اصلی اقتصاد تا به مرحله بهره برداری رسیدن بر روی آن هزینه شده است و به نحوی تحت تأثیر مسائل وموانع ناشی از جامعه قرار گرفته اند، در حال حاضر فعال یا راکد می باشند، در این پژوهش بعنوان جامعه آماری لحاظ گردیده است که شهرستان خلخال وبخشهای آن بعنوان جامعه آماری انتخاب شده است و از بین طرحهای سرمایه گذاری در سطح شهرستان وبخشهای تابعه، صد نمونه مورد بررسی و مصاحبه قرار می گیرند. یعنی از محلهای سرمایه گذاری در دو شهرک صنعتی خلخال وبخشهای مختلف مانند: بخش شاهرود، بخش خورش رستم، وبخش مرکزی تعداد 100 نمونه از سرمایه گذاران و صاحبان طرح که در دسترس بوده و آماده همکاری باشند مورد بررسی و مصاحبه قرار می گیرند.

روش تحقیق
روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای و اسنادی و همچنین پیمایشی (میدانی) می باشد. بعبارت دیگر ضمن پرداختن به بحث های نظری پیرامون اهمیت موضوع و نیاز شدید شرایط فعلی کشوروبه خصوص شهرهایی مانندخلخال به سرمایه گذاری به منظور حل و فصل مشکلات اجتماعی و اقتصادی فعلی و آتی و ذکر آمارها و شاخصهای مربوطه و نیز بیان نظرات، یافته ها و گفته های قبلی در خصوص موانع اجتماعی سرمایه گذاری و عوامل تسریع و تسهیل آن، در بخش دوم با استفاده از روش پیمایشی عملاً به سراغ محلهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران رفته و با انجام مصاحبه حضوری اطلاعات لازم گردآوری شده و با توجه به اینکه پدیده سرمایه گذاری بعنوان مقوله اقتصادی از دیدگاه اجتماعی هدف بررسی می باشد و تئوریهای جامعه شناختی که مستقیماً بیانگر موضوع باشند موجود نیست، لذا هدف ارزیابی تئوریهای خاص و تکرار پژوهشهای پیشین نیست و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است و به همین جهت با استفاده غیرمستقیم از تئوریهایی به نحوی مرتبط با موضوع سعی بر این است با جمع آوری یافته ها و شاخصها و گفته های قبلی و نیز گردآوری اطلاعات عینی از طریق مصاحبه حضوری به یک نتیجه و جمع بندی در مورد موانع اجتماعی سرمایه گذاری برسیم.

وسیله اندازه گیری :
اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه که در آن انواع سئوالات بسته و باز تدوین شده است، جمع آوری می شود. از سؤال 1 الی 22 مربوط به ویژگیهای طرح یا موضع فعالیت سرمایه گذار جهت شناخت بیشتر وضعیت طرح می باشد که بصورت اسمی و فاصله ای با جواب کوتاه تنظیم شده است.
سؤال 23 مربوط به متغیر وابسته است که بصورت رتبه ای حدود موفقیت سرمایه گذاری انجام یافته اندازه گیری می شود. سؤال 24 الی 35 میزان حمایت از سرمایه گذاری را بصورت رتبه‎ای مسنجد. سؤال 36 الی 39 حدود هدایت سرمایه گذاری را بصورت رتبه ای می سنجد. سؤال 40 الی 47 مربوط به مسائل و مشکلات بوروکراسی است که بصورت رتبه ای و فاصله طراحی شده اند. سؤال 48 تا 53 در مورد بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی است که بصورت رتبه ای سنجیده می شوند. سؤال 54 الی 59 در مورد امنیت بصورت رتبه ای تدوین شده است. سؤال 60 و 61 در مورد نظارت می باشد که بصورت رتبه ای اندازه گیری می شود. سؤال 62 بصورت باز جهت اطلاعات بیشتر از مشکلات اجتماعی سرمایه گذاری منظور شده است (نمونه پرسشنامه به پیوست ارائه می گردد) در ضمن شاخصهای مربوط به متغیرهای فرضیه ها که بصورت رتبه ای اندازه گیری می شوند، در سؤالات زیر می باشند:
سؤال شماره 23 ، حدود موفقیت سرمایه گذار را بعنوان متغیر وابسته که در تمام فرضیه ها موجود است می سنجد. سؤالهای شماره 36 ، 37، 38 و 39 شاخصهای متغیرهدایت سرمایه گذاری (مربوط به فرضیه شماره 1) می باشند. سؤالات شماره 60 و 61 متغیر نظارت بر سرمایه گذاری را (مربوط به فرضیه شماره 2) را می سنجند. سؤالهای شماره 30، 31، 32، 33، 34 و 35 شاخصهای متغیر حمایت از سرمایه گذاری (فرضیه شماره 3) می باشند. سؤالات شماره 48، 49، 50 و 52 شاخصهای متغیر بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی (فرضیه شماره 4) هستند. سؤالهای شماره 54، 55، 56، 57، 58 و 59 شاخصهای متغیر ناامنی سرمایه گذاری (فرضیه شماره 5) می‎باشند.
نحوة استخراج داده ها و روشهای آمار:
– داده های بدست آمده با استفاده از ماشین کامپیوتر و بکارگیری دستورالعملهایی از نرم افزار SPSS مورد استخراج و تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرند.
– یافته های تحقیق با استفاده از روشهای آماری توصیفی، مورد تحلیل یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صاحب نظران، قانونگذاری، آلفرد مارشال، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نرخ بهره، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک، بوروکراسی