پایان نامه با کلمات کلیدی سلطان محمد، زین العابدین، رحمه للعالمین، ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه ارشد

از باب سي‌ام (برگ ‎۳۰۸ نسخه) نام مصنف کنز الحکماء را (که در آن اختلاف است) ابوسعيد بن ابراهيم مغربي ضبط نموده. اين کتاب (به ضبط مقدمه دوم برگ ‎۱۰ نسخه و ترقيمه نسخه) در سال ‎۹۳۱ق. (برابر با “خير علاج و دواء”) تاليف شده و شايسته تحقيق، تصحيح و چاپ مي‌باشد. نسخه‌هاي خطي آن نيز بسيار کمياب است. (يک نسخه ديگر در کتابخانه ملي ايران است). نسخه حاضر کامل و از آنجا که به خط يکي از نوادگان مؤلف مي‌باشد بسيار نفيس مي‌باشد.
آغاز: « بسمله، نحمدک يا ذاالجلال و الکمال و الکرم و الاکرام و نستعين ببدايع حکمتک في دفع الادواء… و بعد فيقول العبد الفقير اول الاقلين مسعود بن حسين المدعو برکن‌الدين هذه اوراق مشتملة علي ذکر ادوية… انتخبتها من کتاب کنز الحکماء الذي کان مستخرجا من کتاب التذکرة تصنيف قدوة الحکماء… عزالدين ابي اسحاق… الشهير بابن السويدي رحمةالله عليه… (بعد از ‎۱۰ برگ) و هو مرتب علي ثلاثين باب کل باب منه مشتمل علي اقوال بحسب الامراض… و سميته بدرر کنز الحکماء… وقع تاريخ اتمام جمعه و کتابته خير علاج و دواء ‎۹۳۱ و بالله التوفيق»
انجام: «حرف الغين غاريقون بدله وزنه قسط و نصف وزنه عاقرقرحا، غبيرا بدله سويق النبق و سويق الزعرور و الله اعلم بالصواب تم الکتاب بعون الملک الوهاب في تاريخ يوم السبت ‎۱۷ من شهر رجب المرجب سنه ‎۱۰۹۲ علي يد العبد المذنب نظام‌الدين احمد بن نورالدين محمد بن جلال‌الدين محمد بن نورالدين محمد بن کمال‌الدين حسين بن رکن‌الدين مسعود الطبيب الشيرازي مصنف هذا الکتاب تم موافق اواسط مردادماه جلالي سنه تخافوي ئيل في قرية قمصر تاريخ جمعها و کتابتها انحصرت المنصف خير علاج و دوا ‎۹۳۱ »
نستعليق‎۱۶ سطری، کاتب: نظام‌الدین احمد بن نورالدين محمد بن…شیرازی(از نوادگان مؤلف)، تاريخ کتابت: سال ‎۱۰۹۲‎- قرن ‎۱۱‎ ق. محل کتابت: قمصر، کاغذی نخودي آهارمهره ، ‎۳۱۴ برگ ۵/‎۱۵* ۵/‎۹ ،عناوين به شنگرف، فواصل با نقاط شنگرفي، نسخه مذيل است به يک رساله ناقص الاخر در تدبير شراب از کتاب ذخيره به زبان فارسي در پنج صفحه، جلد تيماج قهوه‌اي، اهدايي بنياد شهيد تهران ارديبهشت ‎۱۳۷۸‎

دستورالاطباء= اختیارات قاسمی78 (20968) (فارسی)
مؤلف:حکیم محمد قاسم بن غلام علی هندوشاه استرآبادی
مشتمل است بریک مقدمه و 3 مقاله و یک خاتمه : مقدمه درارکان بدن واخلاط و جزآن در 9 فایده ، مقاله اول ادویه مفرده و اغذیه مفرده به ترتیب حروف تهجی در باب ها و مقاله دوم در ادویه مرکبه مشهوره در 15 باب و مقاله سوم در معالجات علل به طریق اجمال ، خاتمه در شرح انواع مزه.
آغاز: «بسمله ، حمد بیحد مرخدایرا که بر حکم و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین رایات شوکت محمد ی صل الله علیه و آله وسلم مرتفع ساخته.»
انجام : «چنانکه گذشت بقدر ادراک خود آنچه تحقیق کرده شد بقیه قلم آورده شد و الله اعلم بالصواب.»
نستعلیق 15سطری، كاتب:جهان علی امان خان،کتابت شده بنام : بدستور نجم الدوله عطایارخان بهادرجنگ، تاريخ تحرير :4شنبه 4 شعبان 1184.، كاغذ:نخودی آهارمهره،168گ5/19×5/10،گوی و عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف خط کشیده شده است، نقش سجع بامهر: ظاهرا مهر دارد که فراموش شده است، برخی اوراق دارای حاشیه ، اوراق آسیبدیده ازحشرات، جلد:مقوا با عطف تیماج قهوه ای،وقفی دکتر فریدون مقتدری، تیر 1383.

دستورالعلاج(10505)(فارسی)
تألیف سلطان علی طبیب گنابادی است که آنرا پس از چهل سال بحث و فحص و مطالعه علوم پزشکی در سنه 930 نگاشته است .این کتاب مشتمل است بر دو مقاله» (انتهی باختصار):
– در امراض مختص بعضو معین در بیست و پنج باب و هر باب مفصل بر چند فصل و هر فصل در چندین نوع.
– در امراض غیر معین بعضو مشتمل بر هشت باب و هر باب در چندگونه.
آغاز: «بسمله… الحمدلله الذی فضّل نوع الانسان بطلق اللسان و ایده بفهم المقصود و جعله طلسما ظاهرا تأثیره فی هذا العالم و الوجود».
انجام موجود: «و یعجن بما الورد عجنا جیدا و یوخذ من المسک لکل مثقال».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن8ق، عناوین ابواب و اسامی ادویه و طلسمات و جداول اوفاق به شنگرف، کاغذ حنائی ضخیم، 13س، 101گ 13×5/17، جلد تیماج ضربی دو رویه، واقف زین العابدین خادم اصفهانی، تاریخ وقف رجب 1166.

دستور الفصد = فصد عروق انساني79 (33254) (فارسي)
مؤلف: محمد بيگ بلخي از تبار مغول به روزگار همايون پادشاه (جل 937ـ963ق.) و مؤلف «خواص ‌الاشياء» در سال 944ق.
رسالة مختصري است در جراحي عمومي عروق انساني كه از ذخيره خوارزمشاهي و ديگر كتب و رسائل معتبر طبي انتخاب شده و آن مشتمل بر شش «باب» و هر باب در چند «فصل» است: باب 1ـ شرايط فصد (9 فصل) 2ـ فصد عروق سر و گردن (15 فصل) 3ـ فصد عروق هر دو دست (6 فصل) 4ـ فصد عروق هر دو پا (3 فصل) 5ـ در گشادن شرايين (5 فصل) 6ـ معالجه جراحات شرايين و عصب و علاج غشي (4 فصل).
آغاز: «بسمله. سپاس بيكران و ستايش بي‌پايان مرحكيم مطلق را سزد»
انجام: «اگر از روغن كنجد گرده هم چرب دارند خالي از منفعت نخواهد بود»
نستعليق تحريري 19 سطري، تاريخ تحرير: 1889م. (1307ق.)، كاغذ: نخودي آهارمهره، 16گ 5/23×13، عناوين به شنگرف، جداول به سرخي و لاجورد، كاتب نسخه را از روي نسخه‌اي آسيب‌ديده استنساخ كرده، جلد: ميشن عنابي، اهدايي در بهمن 1384.

دستور مسیحی(7103)(فارسی)
تألیف محمد مسیح ابن محمد صادق طبرسی رازی از شاگردان حکیم محمد مؤمن تنکابنی معاصر شاه سلیمان صفوی است مرتب بر چهار مقاله هر مقاله در چند باب و هر باب در چند فصل و مبتنی است بر کتب بقراط و رازی و ابن ابی صادق و یوحنا بن سرابیون و سید اسماعیل جرجانی و غیره.
آغاز موجود: «او شفاعت گستری که بمدلول و ما ارسلناک الّا رحمۀ للعالمین وجود ما جودش(کذا) رحمت عالمیانست».
انجام: «و اگر بی پرهیزی و بی تدبیری نماید و خود را بیمار نماید و برو عیب بود و معذور نباشد».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر 1249 هجری قمری، عناوین در متن غالباً به شنگرف و در حاشیه به سیاهی، کاغذ نخودی آهاری، 25س، 341گ 20×33، جلد تیماج قهوهای ساده، ورق اول افتاده، خریداری آستان قدس در بهمن 1327.

دقائق العلاج(5179)(عربی)
تألیف حاج محمد کریم خان کرمانی(1225ـ 1288ق.) از اعلام شيخيه است که بعد از «حقائق الطب» و قبل از «حقائق الطب»80 نوشته است و مشتمل است بر مقدمهای در چندین فصل و پنج مقاله در چندین باب و هر باب در چندین مطلب و هر مطلب در چندین مقصد و قس علی هذا.
آغاز: «بسمله حمدله اما بعد فیقول العبد الاثیم کریم بن ابراهیم بعد ما کتبت کتاب حقائق الطب الخ».
انجام: «من زماننا و بلادنا و القیاس یقتضی دانقین الی ثلثۀ» (ظاهراً کاتب بقیه را ننوشته).
نسخ، کاتب نامعلوم، عناوین بشنگرف، تاریخ تحریر اوائل قرن سیزدهم، کاغذ نخودی فرنگی، جلد تیماج ضربی، 18، 398گ 14×22، واقف میرزا رضاخان نائینی، تاریخ وقف مرداد 1311.

دَوارِشِ دَم81(12748)(فارسی)
مختصری است در تشریح و عمل قلب و اقسام عروق که آنرا دکتر طولوزان حکیم باشی ناصرالدین شاه قاجار از زبان فرانسه به فارسی ترجمه نموده و مشتمل است بر فصولی چند82
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد این رساله ایست در تشریح قلب».
انجام: «و خون ماهی سرخ است و گلبول آنها نیز بزرگ و بیضی است».
نستعلیق مخلوط با شکسته، کاتب سید موسی حسینی بهشتی(نسخه را بجهت آقا میرزا نصرالله حکیم‌باشی نوشته)، تاریخ تحریر جمعه 20 ذیحجه 1293، عناوین با رنگ بنفش، 17س، کاغذ فرنگی، جلد مقوا، 33گ 16×3/21، وقفی حسین کی استوان در آبان 1348.

ذخیره کامله(8699)(فارسی)
تألیف حکیم محمد(در متن به حروف مقطع) از اطبای عهد شاه صفی صفوی است در بیان جراحی زخمها در شش فصل و سی باب و خاتمه در دو جمله از قرار تفصیل
83آغاز: «بسمله سپاس و ستایش حکیمی را که عظمت و بزرگی او بی زوالست و ذات کمال و صفاتش بی زوال».
انجام موجود: «مرهم شکستن چیز… باید بست و سوخته گذاشتن و اگر ورم دارد».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دوازدهم، کاغذ حنائی، عناوین به شنگرف، دارای چند تصویر ساده از آلات جراحی، 14س، 270گ 11×17، جلد تیماج، وقفی علی اصغر اصغرزاده موسوی در اردیبشهت 1338.

ذخیره نظام شاهی84(26294) (فارسی)
وی پزشک خان احمد گیلانی است که به دربار نظام شاه دکن راه یافته بود و مشتمل بر 20 باب می باشد: 1- درمعرفت ادویه سر و داروهایی که صداع را زایل کند ، 3- دربیان دراوهایی که در مرضهای گوش نافع بود ، 11- داروهایی که دربیماری مثانه بکار آید ، 16- در داروهایی که ورم کرم و ثبوت را بکار آید ، 20- دربیان داروهای مفرده و مرکبه و ذکر اوزان و مانند آن .
آغاز: «بسمله ،ثنایی که حاوی قانون تحمید و شامل کلیات تحمید بودحکیمی را که اصول اشجار.»
انجام موجود: «بپالایند و بر اکله نهند شفا یابد … وی بیاشامند منی جریان نماید.»
نستعلیق تحریری مختلف سطری، كاتب:نامعلوم ، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ: شکری فرنگی آهارمهره،173گ29×5/19،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف و مشکی خط کشیده شده ، نقش سجع بامهر: مهربیضوی : الراجی ابن زین العابدین بن سیدعلی الموسوی، عبده الراجی … الموسوی عبده علی بن ملاباشی الموسوی 1324، دومهر ناخوانا ، یادداشت خرید در1305ق.، جلد:تیماج قهوه ای با عطف پارچه ای ، وقفی محمود فرخ ، اسفند 1327.

الذهبیه (ترجمه -)85 (19269) (عربی و فارسی)
مترجم شناخته نشد.
مروی عنه: امام هشتم،علی بن موسی الرضا ع (153-203ق.)
ترجمه رساله ذهبیه است که مشهور به طب الرضا است ، حضرت آن را به منظور بهداشت وسلامتی توسط غذا ودارو و حجامت و دیگر امور بهداشتی برای مأمون عباسی مرقوم فرموده اند.
آغازموجود: «جعلت علی …خملک الجسد هو ما فی القلب والعمال العروق والاوصل .»
انجام: «فان الله تعالی یعطی العافیه لمن یشاء ویمنحها ایاه الحمد لله رب العالمین … محمد و آله اجمعین.»
خط اول و آخر به رقاع و بفیه نسخ 12سطری، كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير : قرن 11ق.،كاغذ : نخودی آهارمهره ،49گ5/19×13، سطر اول و آخر به خط رقاع به لاجورد ، ذیل هر سطرترجمه فارسی سرخ ،جداول به طلا وتحریر ولاجورد، حاشیه اوراق وصالی شده ، جلد:تیماج قهوه ای با ترنج ، وقفی احمد مقدم تهرانی،اردیبهشت 1373.

راحة الانسان (رسالة ـ ) (36759) (فارسي)
مؤلف: شيخ ابوطاهر ابراهيم بن محمد غزنوي (قزويني) معاصر «سلطان اولجايتو ملقب به سلطان محمد خدابنده» (680 ـ 703 یا 716ق.)
رساله مختصري است در درمان بيماريها كه به دستور «شاه سلطان محمد خدابنده» تأليف شده. اما طبق سرآغاز نسخه مرعشي و ازبکستان و نسخه 53/690 دانشکده الهيات مشهد به ترتيب به دستور مأمون، هارون الرشيد و حضرت امام علي (ع) نگاشته شده و بيشتر شامل پند و نصايح لقمان حكيم، بقراط و جالينوس مي‌باشد.86
آغاز: «بسمله. اما بعد چنين آورده‌اند كه در ايّام خلافت شاه سلطان محمد جميع علماء و حكماء خود را طلب كرد كه از براي من کتابي اختيار کنيد که در اسفار فائده به من دهد شيخ ابراهيم»
انجام: «اهل دنيا كسي است كه بسيار خورد و بسيار خندد و بسيار خوابد… هذا كلّه صحيح مجرّب كذا في النسخة المعتبرة»
نستعليق تحريري مختلف‌السطر، کاتب: ابوالقاسم بن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، واجب الوجود Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، مقام معظم رهبری