پایان نامه با کلمات کلیدی سطح معنادار، آزمون فرضیه، رفتار حرفه ای، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

آقایان می گردد. ازمیان پرسشنامه های توزیع شده بین دانشجویان سال اول و آخر 178 مورد پاسخ ها مربوط به خانم ها و 190 مورد مربوط به آقایان می باشد. حال از طریق آزمون من – ویتنی مقایسه پاسخ های دو جنس خانم و آقا انجام می گردد. نتایج آزمون فوق درجدول 4-4 آورده شده است:
جدول 4-4: نتایج آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان
متغیرهای پژوهش
سوال
آماره Z
p-value
درستکاری و بی طرفی
1
1.277-
0.201

2
0.191-
0.848

3
2.744-
0.061

ادامه جدول 4-4: نتایج آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان
متغیرهای پژوهش
سوال
آماره Z
p-value
درستکاری و بی طرفی
4
2.385-
0.171
رازداری
5
2.878-
0.004

6
2.709-
0.479

7
1.491-
0.136
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
8
1.881-
0.060

9
0.403-
0.687
استقلال
10
3.623-
0.0001

11
3.623-
0.0001

12
1.04-
0.298
رعایت رفتار حرفه ای
13
4.553-
0.06

14
3.006-
0.13

15
1.118-
0.263
التزام به اصول و ضوابط حرفه ای
16
0.236-
0.813

17
5.057-
0.52
منبع: محاسبات پژوهش

با توجه به نتایج حاصل شده میان پاسخ های خانم ها و آقایان به جز سوالات 5 و 10و 11 تفاوت معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد؛ در واقع جنسیت باعث نظرات متفاوت نشده است و اکثرا نظرات مشابهی در این زمینه دارند. بنابراین مقایسه پاسخ های دانشجویان سال اول و آخر بدون توجه به جنسیت در مرحله بعد انجام می گردد. جداول مربوط به نتایج فوق در پیوست شماره (4) قابل مشاهده است.

4-6-3- آزمون فرضیه های پژوهش(مقایسه پاسخ ها میان دانشجویان سال اول و چهارم):
همانطور که بیان شد برای آزمون مقایسه میانگین بین دو نمونه وقتی تعداد نمونه کم یا توزیع نرمال نباشد از آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم. باتوجه به توضیحات فصل 3 و اینکه دو جامعه مستقل از هم (سال اول و سال آخر) هستند از آزمون رتبه ای من – ویتنی استفاده می‌کنیم. نتایج آزمون در جدول 5-4 قابل مشاهده می باشد:

جدول 4-5: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه
متغیرهای پژوهش
سوال
آماره Z
p-value
فرضیه اول
درستکاری و بی طرفی
1
0.016-
0.812

2
0.581-
0.561

3
0.058-
0.954

4
0.104-
0.917
فرضیه دوم
رازداری
5
0.068-
0.946

6
7.388-
0.0001

7
0.730-
0.465
فرضیه سوم
صلاحیت و مراقبت حرفه ای
8
2.370-
0.018

9
0.997-
0.319
فرضیه چهارم
استقلال
10
1.455-
0.146

11
1.455-
0.146

12
3.488-
0.0001
فرضیه پنجم
رعایت رفتار حرفه ای
13
0.559-
0.576

14
0.174-
0.862

15
0.003-
0.997
فرضیه ششم
التزام به اصول و ضوابط حرفه ای
16
1.059-
0.290

17
1.554-
0.120
منبع: محاسبات پژوهش

با توجه به آزمون من – ویتنی که در بالا انجام شد نتایج صفحه بعد حاصل می گردد:
درخصوص فرضیه اول مشتمل بر چهار سوال، با توجه به مقادیر سطح معناداری، به این نتیجه دست یافته شد که میان پاسخ های دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد. در واقع تحصیل باعث نظرات متفاوت نشده است و اکثراً نظرات مشابهی در این زمینه دارند.
درخصوص فرضیه دوم مشتمل بر سه سوال که با توجه به مقادیر سطح معناداری در مورد دو سوال 5 و 7، به این نتیجه دست یافته شد که میان پاسخ های دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد. در واقع تحصیل باعث نظرات متفاوت نشده است و اکثراً نظرات مشابهی در این زمینه دارند.
درخصوص فرضیه سوم مشتمل بر دو سوال، با توجه به مقادیر سطح معناداری، نمی توان به صورت قطع اظهار نظر نمود چرا که یکی از مقادیر سطح معنی داری بیشتر و دیگری کمتر از 0.05 می باشد.
درخصوص فرضیه چهارم مشتمل بر سه سوال که با توجه به مقادیر سطح معناداری در مورد دو سوال 10 و 11، به این نتیجه دست یافته شد که میان پاسخ های دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد. در واقع تحصیل باعث نظرات متفاوت نشده است و اکثراً نظرات مشابهی در این زمینه دارند.
درخصوص فرضیه پنجم مشتمل بر سه سوال، با توجه به مقادیر سطح معناداری، به این نتیجه دست یافته شد که میان پاسخ های دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد. در واقع تحصیل باعث نظرات متفاوت نشده است و اکثراً نظرات مشابهی در این زمینه دارند.
درخصوص فرضیه ششم مشتمل بر دو سوال، با توجه به مقادیر سطح معناداری، به این نتیجه دست یافته شد که میان پاسخ های دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت معناداری در سطح 0.05 وجود ندارد. در واقع تحصیل باعث نظرات متفاوت نشده است و اکثراً نظرات مشابهی در این زمینه دارند.
باتوجه به نتایج فوق می توان بیان کرد که دوره کارشناسی بر ارتقا شناخت دانشجویان این دوره درخصوص احکام آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، تاثیر معناداری نداشته است. جداول مربوط به نتايج فوق در پيوست شماره (5) قابل مشاهده مي باشند.

4-7- خلاصه فصل
در این فصل نتایج آزمون های آماری فرضیه ها ارائه شده است. در این راستا، ابتدا آمار توصیفی شامل میانگین، دامنه و میانه برای پاسخ های هر سوال ارائه شد و سپس نرمال بودن داده ها بوسیله آزمون کالماگورف- اسمیرانف یک نمونه ای بررسی گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها جهت تاثیر جنسیت بر نتایج پژوهش به مقایسه پاسخ های میان خانم ها و اقایان پرداخته شد و درنهایت بوسیله آزمون رتبه ای من- ویتنی، فرضیه های پژوهش آزمون شد. در فصل بعد، نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه تفسیر و با نتایج سایر پژوهش های مرتبط مطابقت داده می شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی میزان آشنایی، دوره کارشناسی، آزمون فرضیه، رفتار حرفه ای Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ذهن آگاهی، خودکنترلی، تحلیل واریانس، مبتنی بر ذهن