پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی، شیمی درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

امل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 1390 پرداخته شد.

جامعه پژوهش :
جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستانی هستند که تحت جراحی قرار گرفته و درمان های شیمی درمانی و رادیوتراپی را به اتمام رسانده باشند، و در زمان انجام پژوهش برای پیگیری به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی رازی و مرکز انکولوژی گیلان مراجعه کردند، که حدود 220 زن مبتلا به سرطان پستان بودند.

نمونه پژوهش:
نمونه های پژوهش این مطالعه شامل170 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی رازی رشت و مرکز انکولوژی و رادیوتراپی گیلان بودند که در صورت داشتن معیارهای ورود به مطالعه از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند.

روش نمونه گیری و حجم نمونه:
روش نمونه گیری به روش تدریجی می باشد، که طی آن نمونه های پژوهش در طول یک پروسه زمانی وارد مطالعه شدند.
همچنین برای تعیین حجم نمونه پس از انجام مطالعه پایلوت روی 15 نفر از جامعه پژوهش که دارای مشخصات واحدهای پژوهش بودند، آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی و تصویر ذهنی نمونه ها گرفته شد و 25/0- = r بدست آمد. که با اطمینان 95% و توان آزمون 90% در فرمول زیر 170 بیمار مبتلا به سرطان پستان تعیین شد.
n=(〖(Z_α+ Z_β)/C)〗^2+ 3 C=0.5× L_(n ) (1+r)/(1-r) α = 0.05 β= 0.1 r = – 0.246

n=(〖(1.96+ 1.28)/(-0.251))〗^2+ 3=(〖3.24/(-0.251))〗^2+3=(-12.91)^2+3= 166.67+3=169.67

مشخصات واحد های مورد پژوهش :
تمام بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به محیط پژوهش برای پیگیری وضعیت خود که تحت جراحی قرار گرفته و درمان های شیمی درمانی و رادیوتراپی را گذرانده اند و اکنون پس از اتمام درمان های کمکی برای پیگیری در طی فواصل منظم 1 ، 3 ، 6 ماه و سپس هر سال با توجه به شرایط شان و براساس دستور پزشک معالج به محیط های پژوهش مراجعه کرده اند، در طول یک پروسه زمانی وارد مطالعه می شوند.

براین اساس معیار های ورود واحدهای پژوهش شامل :
سن بالاتر از 18 سال
انجام جراحی پستان شامل ماستکتومی یکطرفه یا دوطرفه یا جراحی نگهدارنده
اتمام دوره های درمان کمکی (شیمی درمانی و رادیوتراپی)
حداکثر 2 سال پس از اتمام درمان ها
عدم وجود سابقه مشکلات روانی
عدم سابقه ابتلا به سایر سرطان ها
عدم انجام جراحی بازسازی پستان
عدم وجود عود بیماری
که معیار های ورود به مطالعه براساس بیان بیمار و پرونده پزشکی موجود بررسی شد.

محیط پژوهش:
محیط پژوهش درمانگاه سرطان مرکز آموزشی درمانی رازی رشت و مرکز انکولوژی و رادیوتراپی گیلان می باشد، که بیماران جهت پیگیری دوره ای وضعیت خود پس از اتمام درمان های کمکی (شیمی درمانی و رادیوتراپی) 1 ماه پس از آخرین نوبت درمان و سپس هر 3 ماه، بعد هر 6 ماه و در آخر هر سال برای پیگیری مراجعه می کنند. علت انتخاب این محیط، سهولت دسترسي به واحدهاي مورد پژوهش جهت تکمیل پرسشنامه ها بود .

ابزار و روش گردآوری اطلاعات :
ابزارگردآوری اطلاعات یک پرسشنامه خود ساخته و 2 پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی از جسم خویش و کیفیت زندگی می باشد.
بخش اول پرسشنامه محقق ساخت اطلاعات فردی، اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد که شامل : سن، وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی، شغل، محل سکونت، وضعیت مسکن، درآمد ماهیانه خانواده، بیمه بهداشتی، نوع بیمه بهداشتی، بیمه تکمیلی، سابقه ابتلا به توده خوش خیم پستان، سابقه سرطان پستان در بستگان، سابقه بیماری مزمن، نوع بیماری مزمن، سابقه جراحی دستگاه تناسلی، نوع جراحی دستگاه تناسلی، طول مدت تشخیص بیماری سرطان پستان، نوع جراحی روی پستان، طول مدت پس از جراحی، تعداد دوره های شیمی درمانی، طول مدت سپری شده پس از آخرین شیمی درمانی، تعداد جلسات رادیوتراپی، طول مدت سپری شده پس از آخرین رادیوتراپی است. که پس از بررسی متون و مقالات مرتبط در این زمینه و با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور تهیه شد.
بخش دوم پرسشنامه مقیاس استاندارد تصویر ذهنی(BIS) 10 آیتمی می باشد(183). این ابزار اثر جراحی روی خود آگاهی108، جذابیت جسمی و جنسی، زن بودن، رضایت با بدن و زخم، تمامیت بدن و رفتار اجتنابی بیماران مبتلا به سرطان پستان را می سنجد. که درجه بندی تغییرات BI از 0 (اصلا) تا 3 (خیلی زیاد) می باشد، (نمره 0 نشانه عدم اختلال و 1-3 نشانه افزایش اختلال در BI بود.) امتیاز نهایی بین 0-30 می باشد، که امتیاز بالاتر نشانه اختلال بیشتر از BI می باشد. که این امتیاز به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه می شود.
بخش سوم پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی شامل 2 بخش است :
پرسشنامه عمومی کیفیت زندگی : پرسشنامه WHOQOL-BREF چهار حیطه سلامت جسمانی (سوالات3و4و10و15و16و17و18)، سلامت روانی(5و6و7و11و19و26)، روابط اجتماعی (20و21و22) و سلامت محیط (8و9و12و13و14و23و24و25) را با 24 سوال می سنجد (هریک از حیطه ها به ترتیب دارای 7 ، 6، 3و8 سوال می باشند.) دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت وکیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابراین پرسشنامه مجموعا 26 سوال دارد. که به هر سوال امتیازی از 1 تا 5 داده می شود، که این امتیازات در مورد سوال 3، 4 و 26 معکوس می گردد. در هر حیطه امتیازی معادل 4-20 داده می شود که 4 نشانه بدترین و 20 بهترین وضعیت حیطه مورد نظر است. امتیازات این پرسشنامه قابل تبدیل به 0-100 نیز می باشند، که در این مطالعه از این روش نمره دهی استفاده گردید.
روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است ، که ضریب آلفا در تمام حیطه ها بالای 7/0 بدست آمد بجز حیطه اجتماعی که 55/0 بود. به همین علت دو سوال 27 و28 به حیطه روابط اجتماعی اضافه شد(184) .
پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستان : EORTC QLQ-C23.V.3 که به بررسي 4 حيطه عملكردي(عملكرد جنسي (سوالات21و22)، لذت جنسي (23) ، تصویر بدنی (9و10و11و12) و دورنمای آینده (13) و4 حيطه علائم (ناراحتي از ريزش مو(4و5)، عوارض جانبي درمان (1و2و3و6و7و8) ، علائم بازو شامل درد، تورم و اشکال در حرکت (14و15و16)، علائم پستان شامل درد، تورم، حساسیت و ضایعات پوستی (17و18و19و20) مي پردازد.
نمره دهي حيطه هاي پرسش نامه EORTC QLQ-BR23 بر طبق راهنماي سازمان طراح پرسشنامه انجام می شود كه بر طبق آن تمام حيطه ها نمرهاي بین 0-100 می گیرند . در مورد حيطه هاي عملكردي و نمره كلي كيفيت زندگي نمره بالاتر نشانگر وضعيت بهتر فرد در مورد آن حيطه خاص مي باشد ولي در حيطه هاي علائم نمره بالاتر نشاندهنده بيشتر بودن علائم و مشكلات بيماري در فرد مي باشد .
روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی سرطان پستان در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است و ضریب آلفا بین 63/0 – 95/0 بود(185).

جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده گردید. به این صورت كه پژوهشگر پس از اخذ مجوز از معاونت محترم پژوهشی و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارائه آن به مراکز آموزشی درمانی رازی و انکولوژی گیلان جهت انجام پژوهش کسب اجازه نمود. سپس برای پر کردن پرسشنامه ها که روایی و پایایی آن قبلا تعیین شده است پژوهشگر به محیط های پژوهشی مورد نظر مراجعه کرد. پس از تعیین بیماران مبتلا به سرطان پستان و کسب رضایت از نمونه های پژوهش و دادن توضیحاتی در رابطه با اهداف تحقیق با خواندن پرسشنامه ها برای نمونه های پژوهش اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نمود. گردآوری داده ها به مدت 100 روز (از اول شهریور ماه تا اواسط آذر ماه 1390) صورت گرفت. که از میان جامعه پژوهش 177 زن معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، که از این میان 7 نفر حاضر به همکاری نشدند.
نحوه بکارگیری ابزار بدین صورت بود که ابتدا بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، اجتماعی و مرتبط با بیماری/سلامتی از طریق مصاحبه با بیماران جمع آوری شد. سپس جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران، بخش دوم و سوم پرسشنامه نیز از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل شد. با توجه به متفاوت بودن سطح تحصیلات واحدهای مورد پژوهش جهت پیشگیری از هر گونه سوء برداشت، پرسشنامه برای کلیه واحدهای مورد پژوهش شخصاً توسط پژوهشگر خوانده و در صورت لزوم راهنمایی های یکسان به آن ها ارائه شد و با توجه به پاسخ های دریافت شده از بیماران در ستون مربوطه علامت زده شد.

تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار:
اعتبار علمي يا روائي109 ابزار
در این پژوهش جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا استفاده گردید، بدین صورت که پس از تهیه ابزار محقق ساخته مشخصات فردی، اجتماعی و مرتبط با بیماری/سلامتی که پس از بررسی مقالات مرتبط و پژوهش های مشابه و نیز راهنمایی اساتید راهنما و مشاور طراحی شده بود و هم چنین ترجمه پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی از جسم خویش (BIS) به فارسی و مجددا بازگرداندن آن به انگلیسی توسط دو تن از اساتید زبان انگلیسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این پرسشنامه در اختیار 18 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار گرفت و پس از جمع آوری پیشنهادات و بررسی اساتید راهنما و مشاور و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.
اعتبار و اعتماد علمی دو پرسشنامه عمومی کیفیت زندگی(WHOQOL-BREF) و ˜پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستان (EORTC QLQ-BR23.V.3) قبلا انجام گرفته و پرسشنامه ها در ایران استاندارد سازی شده بودند.
اعتماد علمي يا پايايي110 ابزار
برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از آنجایی که براساس مقیاس لیکرت بودند، از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. بدین منظور با انجام یک مطالعه پایلوت روی 15 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستانی که دارای مشخصات واحدهای پژوهش بودند و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با SPSS16 ، ضریب آلفا کرونباخ برای 10 آیتم پرسشنامه تصویر ذهنی از جسم (BIS) 93/0 بود، که نشان دهنده پایایی پرسشنامه و تجانس درونی بالای آن می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها :
داده های این پژوهش در یک مرحله و از طریق تک گروهی و چند متغیری جمع آوری شد. با در نظر گرفتن عنوان پژوهش متغیرهای اصلی این پژوهش عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی (شامل عوامل فردی – اجتماعی و عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی ) به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و اختصاصی و تصویر ذهنی به عنوان متغیر وابسته مطرح شدند . یافته های پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی می باشند.
از عوامل فردی : سن (کمی- پیوسته)، وضعیت تاهل (کیفی- اسمی)، تحصیلات (کیفی – رتبه ای)، شغل (کیفی-اسمی)، درآمد(کمی- پیوسته). همچنین به علت پراکندگی در وضعیت شغلی واحدهای پژوهش برای بررسی ارتباط شغل با متغیرهای وابسته تحقیق شغل به دو گروه خانه دار و شاغل دسته بندی شد.
از عوامل اجتماعی: محل سکونت(کیفی- اسمی)، وضعیت مسکن(کیفی- اسمی)، بیمه بهداشتی(کیفی-اسمی)، بیمه تکمیلی(کیفی- اسمی).
از عوامل مرتبط با بیماری: سابقه ابتلا به توده خوش خیم پستان (کیفی- اسمی)، سابقه سرطان پستان در بستگان(کیفی- اسمی)، سابقه بیماری مزمن(کیفی- اسمی)، تعداد بیماری مزمن(کمی- گسسته)، سابقه جراحی دستگاه تناسلی(کیفی- اسمی)، نوع جراحی دستگاه تناسلی(کیفی- اسمی)، طول مدت تشخیص بیماری سرطان پستان (کمی- پیوسته)، نوع جراحی روی پستان (کیفی- اسمی)، طول مدت پس از جراحی(کمی- پیوسته)، تعداد دوره های شیمی درمانی(کمی- گسسته)، طول مدت سپری شده پس از آخرین شیمی درمانی(کمی- پیوسته)، تعداد جلسات رادیوتراپی(کمی- گسسته)، طول مدت سپری شده پس از آخرین رادیوتراپی(کمی- پیوسته).
نمره کل تصویر ذهنی و ˜کیفیت زندگی عمومی و اختصاصی هم کمی- پیوسته می باشد.
همچنین با توجه به ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، تصویر ذهنی، عملکرد جنسی، کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت زندگی، انحراف معیار، تصویر ذهنی، عوامل فردی