پایان نامه با کلمات کلیدی سبک زندگی، شبکه اجتماعی، مبانی نظری، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ر حال ظهور است و فرهنگ غربی و ارزش‌های آن در حال گسترش به سراسر جهان و از جمله کشورمان و بسط هژمونی خود است. چنان‌که زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و هنجاری، تعارض و ناهماهنگی ارزش‌ها در جامعه ما شده است. این تعارض و دگرگونی ارزشی در جامعه ما نیز به نوبه خود تغییر در سبک زندگی و روش زندگی جوانان و عدم تعادل جامعه شده است. بنابراین این موضوع سبب شده است تا رابطه میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تغییرات ارزشی و گرایش به ارزش‌های غربی به‌عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود.

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش
ارزش‌‌ها نقش اساسي در تبيين، كنترل، هدايت، نظارت و پيش‌بيني كنش دارند و عنصري بنيادين در هر نظام فرهنگي بشمار مي‌روند. تا جائي‌كه اغلب نظريه‌پردازان علوم اجتماعي و بخصوص جامعه‌شناسي به بررسي و شناسائي آن در اجتماعات بشري پرداخته‌اند و لزوم بررسي آن‌را براي پيش‌بيني و تبيين پديده‌هاي بشري و كنش‌هايشان مورد علاقه قرار داده‌اند. در اين ميان مي‌توان از دوركيم با بحث وجدان جمعي و همبستگي مكانيكي و ارگانيكي و نظام ارزشي هر يك از آن‌ها، پارسنز با بحث از نظام فرهنگي كه از طريق ارزش‌ها و هنجارها به ساير خرده نظام‌هاي كنش نظارت – كنترل مي‌كند و اطلاعات مي‌رساند و از طريق همان‌ها به تبادل اطلاعات در بين ساير خرده‌نظام‌ها و ساير نظام‌هاي اجتماعي جوامع مي‌پردازد، وبر با بحث ارزش‌هاي سنتي در برابر ارزش‌هاي عقلاني و كنش‌هاي مربوط به هر كدام و اقتدار مربوط به هر کدام، ماركس با بحث فرهنگ به‌عنوان روبنا و تأثير پذيرنده از زيربناي اقتصادی و هابرماس با بحث از بحران مشروعيت‌ها (خالقی‌فر، 1388: 67).
با همه مزایای شگفت‌انگیز آموزشی، اطلاعاتی و فراغتی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، باید به جنبه‌های تاریک و آسیب‌های فرهنگی و تربیتی آن از جمله ناهنجاری‌های رفتاری، فروپاشی ارزش‌ها، گم‌کردگی هویت و نقش‌ها، سردرگمی اجتماعی و فرهنگی برخواسته از گسترش روزافزون کاربری شبکه‌های اجتماعی اینترنتی اشاره کرد که باعث تعارض و ناهماهنگی ارزش‌ها در جامعه که خود تغییر در سبک زندگی جوانان و عدم تعادل جامعه را رقم زده است. مظاهر این گرایش به ارزش‌های غربی توسط نوجوانان و جوانان در قالب تغییر سبک زندگی، سست شدن ارزش‌های مذهبی، ناهنجاری‌های رفتاری، گرایش به ارزش‌های مادی‌گرایانه و فردگرایانه را نیز می‌توان در بین جوانان شهر خلخال مشاهده کرد. رفتار و با ارزش شده ارزش‌هایی که ریشه در خاک این مرز و بوم ندارند و منشأ اخذ آن‌ها محل تأمل است. از این رو ضرورت بررسی پدیده‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن در گرایش جوانان به ارزش‌های غربی، احساس می‌شد.
گرچه اینترنت در محافل علمی کشور بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است اما هنوز در حوزه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مطالعات چندانی صورت نگرفته است. از این رو تحقیق حاضر می‌‌تواند برای پژوهشگران و محققان حوزه علوم اجتماعی، رسانه‌ها و مطالعات جوانان حائز اهمیت باشد. همچنین در سطح سیاست‌گذاری، فقدان شناخت و درک جامع از ماهیت و کارکردها و آثار فرهنگی شبکه‌های اجتماعی مجازی، نحوه عملکرد و کم‌رنگ بودن ادبیات مرتبط با سواد رسانه‌ای، نمی‌توان با داشتن تصویر مبهم و غیرشفاف از این فضا و جوامع به سیاست‌گذاری برای آن پرداخت. بنابراین یافته‌های این تحقیق می‌تواند به سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و مسئولان فرهنگی برای شناخت شبکه‌ها و تأثیرات فرهنگی آن کمک کند. بنابراین جذابیت شبکه‌های اجتماعی مجازی از یک‌سو و سهولت فعالیت در این فضا از سوی دیگر سبب می‌شود تا رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اینترنتی و گرایش جوانان به ارزش‌های غربی به‌عنوان یک پرسش جدی مطرح شود.

1ـ4ـ اهداف پژوهش3
1ـ4ـ1ـ هدف کلی (اصلی)
بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به ارزش‌های غربی در بین جوانان شهر خلخال در سال 1392.

1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (جزئی)
1ـ بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به ارزش‌های مادی.
2ـ بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به سبک زندگی غربی.
3ـ بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به فردگرایی.
4- بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سست شدن ارزش‌های مذهبی.
1ـ5ـ سازماندهی رساله
جهت پاسخ به پرسش و اهداف این پژوهش، در فصل دوم که به بررسی تئوریک پژوهش می‌پردازد، ابتدا به بررسی چیستی و ماهیت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن، ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تفاوت آن با سایر رسانه‌ای ارتباط جمعی، کارکردهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پرداخته، و پس از بررسی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه، مبانی نظری را از سه رویکرد: روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناختی و رویکرد رسانه‌ای مورد بررسی قرار داده و نهایتاَ چهارچوب نظری تدوین و مدل نظری پژوهش ارائه شده است.
فصل سوم، بخش تجربی پژوهش می‌باشد. در این فصل به روش پژوهش، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، جامعه آماری و حجم نمونه، روش‌ یا روش‌های نمونه‌گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت اعتبار و قابلیت اعتماد ابزارهای اندازه‌گیری پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم، اختصاص دارد به یافته‌های تحقیق و از دو بخش تشکیل شده است. در بخش آمار توصیفی به توصیف ویژگی‌های مخاطبان، توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و در بخش آمار استنباطی به همبستگی متغیرهای مطرح در پژوهش پرداخته شده است.
فصل پایانی به نتایج و یافته‌های پژوهش مربوط است. در این فصل به بیان یافته‌های به‌دست آمده از هر فرضیه و توضیح پشتوانه نظری هر فرضیه، نتیجه‌گیری، پیشنهادها، ارائه راهکارها و محدودیت های پژوهش خواهیم پرداخت.

فصل دوم

بررسی پیشینه و چهارچوب نظری پژوهش

ـ مقدمه
ـ بررسی چیستی و ماهیت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی
ـ بررسی پیشینه پژوهش
ـ مبانی نظری پژوهش
ـ تدوین چهارچوب نظری
ـ فرضیه‌های پژوهش
ـ مدل نظری پژوهش

2ـ1ـ مقدمه
محققان رسانه‌ها توسعه پژوهش در باب هر رسانه یا تکنولوژی جدید را تابع یک مدل تکاملی چهار مرحله‌ای می‌دانند. در مرحله اول، خود رسانه، چیستی، تفاوت و تشابه آن با رسانه‌های پیشین، در مرحله دوم کاربری‌ها و کاربران رسانه، در مرحله سوم، آثار و پیامدهای رسانه و در مرحله چهارم مدیریت رسانه‌ها در دستور کار محققان قرار می‌گیرد (ویمر و دومینیک، 1384: 10). ما نيز در اين پژوهش در مورد شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از چنين الگويي پيروي خواهيم كرد. بدين صورت كه بعد از تعريف شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، تاریخچه و انواع آن، تشريح ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی و تفاوت آن با ساير وسايل ارتباط جمعي، کارکردهای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها خواهيم پرداخت و سپس وارد نظرياتي خواهيم شد كه هر كدام تبييني در خصوص چگونگي تأثير شبکه‌های اجتماعی اينترنتی بر گرایش به ارزش‌های غربی ارائه مي‌دهند.

2ـ2ـ شبکه‌های اجتماعی اينترنتی
همانند سایر پدیده‌های نوظهور، در مورد شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد. آنچه مورد توافق است امکان برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در این‌گونه شبکه‌ها از طریق ایجاد یک پروفایل و مرتبط نمودن آن با دیگران به منظور ساختن یک شبکه شخصی است. هر چند ماهیت، فهرست علائم و اصطلاحات هر سایت ممکن است با دیگری متفاوت باشد. هایدمان پژوهشگر آلمانی شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز معتقد است:
شبکه‌های اجتماعی مجازی گونه‌ای از الگوهای تماس هستند که در آن‌ها تعامل و ارتباطات بین عوامل شبکه‌ای توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. در این شبکه‌ها هدف، علاقه یا نیاز شدید می‌تواند عنصری پیونددهنده باشد که باعث می‌شود تا عوامل مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرار گرفته‌اند (شهابی و بیات، 1391: 65).
اساساً، شبکه‌هاي اجتماعی ساختاري اجتماعی هستند که از گره‌هایی که عموماً فردي یا سازمانی هستند تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل‌اند، براي مثال؛ قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندي، تجارت، لینک‌هاي وب، سرایت بیماري‌ها (اپیدمولوژي) یا مسیرهاي هواپیمایی. این شبکه‌ها اغلب داراي ساختارهاي بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه‌هاي اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردي درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران می‌باشند. انواع زیادي از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. تحقیق در تعدادي از زمینه‌هاي آکادمیک نشان داده است که شبکه‌هاي اجتماعی در بسیاري از سطوح به‌‌کار گرفته می‌شوند از خانواده‌ها گرفته تا ملت‌ها و نقش مهمی در تعیین راه حل مسائل، اداره کردن تشکیلات و میزان موفقیت افراد در رسیدن به اهدافشان ایفا می‌کند. در ساده‌ترین شکل یک شبکه‌هاي اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌هاي مربوط، میان رأس‌هاي مورد مطالعه است. شبکه‌هاي اجتماعی هم‌چنین می‌توانند براي تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد.
آنالیز شبکه‌هاي اجتماعی مجازي نیز نشان می‌دهد که شبکه‌هاي اجتماعی مجازي براي اشاره‌هاي ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد در سیستم‌هاي اجتماعی در تمامی مقیاس‌ها از روابط بین فردي گرفته تا بین‌المللی در فضاي مجازي مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک شبکه اجتماعی مجازي کاربران به‌عنوان یال‌هاي مرتبط با هم می‌توانند با رأس‌هاي شبکه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. در این میان ارتباط نزدیک ارکان موجود به‌عنوان یک فضاي باز، پویا و نظامند با کاربردهاي متفاوت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادي عمل کرده که قادر است تأثیرات متقابل داشته باشد. همچنین امکاناتی از قبیل ایجاد صفحات و پروفایل‌هاي شخصی، ساخت وبلاگ‌ها و میکروبلاگ‌ها، جستجوي اینترنتی، اطلاع از اخبار و رویدادها، شرکت در فضاهاي گفتگو از قبیل چت‌روم‌ها و فرم‌ها، فضا براي آپلود تصاویر و فایل‌ها و غیره که تا پیش از این کاربران براي استفاده از هر کدام باید عضو سایتی می‌شدند، حال از طریق تنها یک عضویت قابل دسترس است. از این منظر، هر یک از یال‌ها و رأس‌ها در یک شبکه به هم پیچیده به‌عنوان فضاي اندیشه‌اي قابلیت تأثیرگذاري بر یک ساختار را پیدا می‌کند. در چنین زنجیره پیچیده‌اي از مناسبات اجتماعی در جغرافیایی نامحدود، ایده‌ها و ایده‌آل‌ها به مثابه ابزاري براي رأس خواهد بود که می‌تواند ساختاري اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را سرنگون و ساختاري جدید را برقرار سازد. در نهایت، بر اساس مدل شبکه اجتماعی، می‌توان به مدلی از شبکه‌هاي اجتماعی مجازي و استراتژي فضاي اندیشه با قابلیت ساختارسازي در یک فضاي واقعی رسید (امینی و علمداری، 1389: 56ـ54).

شکل شماره (2ـ1): مدل شبکه‌هاي اجتماعی مجازي و استراتژي فضاي اندیشه (امینی و علمداری، 1389: 56ـ54)

2ـ3ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اينترنتی و انواع آن
ظهور سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در سال 1995 با سایت همکلاسی4 که به اعضا کمک می‌کرد دوستان دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه را پیدا کنند کلید خورد. در آن زمان کاربران امکان ایجاد پروفایل را نداشتند اما رویکرد این شبکه موفقیت‌آمیز بود. سپس شبکه اجتماعی سیکس دگریس5 که طلایه‌دار پایگاه‌های اجتماعی به معنای مدرن است در سال 1997 به‌وجود آمد. این شبکه از نخستین پایگاه‌هایی بود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی، سبک زندگی، روابط اجتماعی، زیست جهان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی، فضای مجازی