پایان نامه با کلمات کلیدی سازگاری عاطفی، باورهای دینی، جوادی آملی، احساس ناامنی

دانلود پایان نامه ارشد

اولین بار انسان با آنها برخورد می کند. رشد اجتماعی، نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون انسان با آنها سر و کار دارد موثر است، بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی آنها نیز تاثیر دارد. (نیکتاش، 1379)
به نظر ریمون بودون برای اینکه سازگاری اجتماعی فرد عملی باشد باید:
الف) افکار و برخورد گروه در تضاد با افکار و برخوردهای فرد که مشخص کننده تعلق او به یک گروه دیگر است، نباشد.
ب) افکار و برخوردهای گره در تضاد با برخوردهای عمقی فرد نباشد به طوری که سیستم ارزش مرتبط، شخصیت او را دچار مشکل کند. (یمینی دوزی، 1373)
سازگاری اجتماعی دربرگیرنده ارزیابی های ذهنی و ارزیابی های عینی است. بدین معنی که ارزیابی های ذهنی از میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش ناشی می شود و ارزیابی عینی به معنی پذیرش فرد توسط همسالان وی می باشد. برای مشخص کردن این نوع سازگاری باید هم به خود فرد و هم به گروه دوستان و همسالان و محیط وی توجه نمود تا درک بهتری از سازگاری جتماعی او به دست آید. (غباری، 1380)
سازگاری عاطفی
منظور از سازگاری عاطفی، شناخت احساسات و عواطف مثبت و منفی در خود و کنترل احساسات در ارتباط با خود و دیگران است (فغانی، 1389). عوامل زیادی با سازگاری در ارتباط است از جمله: ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیازهای جسمانی و روانی. سازگاری عاطفی به ثبات نسبی واکنش های عاطفی گفته می شود. به سلامت روانی خوب و مقاومت در برابر عوارض فشار روانی، خلق مثبت و رضایت از زندگی شخصی و مدرسه و هماهنگی مناسب میان احساسات، فعالیت ها و افکار، سازگاری عاطفی گفته می شود. . (شعاری نژاد، 1375)
پروت30 و براون31 (1999) معتقدند عدم هماهنگی میان واقعیت و طرح واژه های فرد (الگوهای فرد برای مواجهه با موقعیت های خاص در محیط) منجر به آشفتگی عاطفی در او می شود. هنگامی که آشفتگی عاطفی رخ می دهد یم فرد سازگاری برانگیخته می شود تا اطلاعات بیشتری کسب کند و به این وسیله طرح واژه های خود را بازسازی می نماید.
احساس ناامنی، طرد و حقارت سه احساسی است که می تواند حسادت و رقابت را به نحوی برانگیزد که کودک، خود را در حات تنش بیابد و در دراز مدت به سوی عدم تعادل عاطفی کشیده شود.
احساس ناامنی غالب ترین احساس در حرمت نفس پایین و رفتار منفی است. اکثر رفتارهای نادرست در کلاس ناشی از پایین بودن حرمت نفس است. برون ریزی هیجانات کودک در کلاس ممکن است ناشی از احساس ناایمنی به توانایی تحصیلی، موقعیت اجتماعی و یا وقایعی باشد که امکان دارد در خانه یا مدرسه برایش اتفاق افتاده باشد. (فغانی، 1389)
خانواده نقش مم و زیربنایی در سازگاری عاطفی افراد دارد. مطالعه برخورد والدین با فرزندان در دوران رشد نشان می دهد که معمولاً والدینی ناآگاه، عجول، بی ثبات، منفی بین، سختگیر، تحقیر کننده و مقایسه کننده فرزندانی مضطرب و ناتون بار می آورند و والدین آرام و مسلط، مثبت بین، احترام گذار و ترغیب کننده فرزندانی با آرامش روان و اعتماد به نفس بار می آورند. (موسوی، 1391)
ویژگی های افراد با سازگاری عاطفی
• در ایجاد رضایت و اثبات وفاداری توانا است.
• از ایجاد رضایت برای دیگران بیشتر لذت می برد تا کسب رضایت برای خود.
• از اوقات فراغت خود، ساعاتی خلاق می آفریند و آن را صرف فعالیت های مانند توجه به پیشرفت اطلاعات، امور خانواده و جامعه اش می کند.
• در یادگیری تواناست و از اشتباهات خود برای موفقیت های بعدی درس می گیرد.
• از ترس و اضطراب و تنش نسبتاً راحت است.
• بر مشکلات غلبه می کند و به سوی مقصد پیش می تازد.
رشد عاطفی مانند هر نوع دیگر کمال، آرمانی است که هرکس می تواند گام به گام به آن نزدیک شود. (رجبی، 1384)
سازگاری شغلی
اصطلاح سازگاری شغلی اغلب برای خلاصه کردن فرآیندهایی استفاده می شود که هر فرد طی آن مهارت های کلی و تواناهایی را که برای برآوردن نیازهای محیط شغلی لازم است را بالا می برد. (رایت32، 1980 به نقل از استراتر33و لاستینگ34، 2003)
سازگاری شغلی عبارت است از اجرای درست وظایف کاری در سطح ملی و در یک فرهنگ خاص. (ویلیامز35و کوپر36 ، 2002)
دلفگاو37(2007) سازگاری شغلی را به عنوان داشتن نگرش های مثبت نسبت به اهداف شغلی و تا زمانی که فرد نتواند در محیط شغلی و موقعیت ها ارتباط برقرار کند در عملکرد شغلی نتایج مورد انتظار را بدست نمی آورد. (گلن38، 2001).
سازگاری با فشارهای کاری مفهوم کلیدی در فهم چگونگی ارتباط افراد با نقش های کاری شان است. افراد در محیط های کاری با انواع مختلف تقاضا روبرو می شوند که ممکن است سطح هماهنگی و سازگاری آنها را کاهش دهد. مثال هایی از عوامل فشارزای شغلی شامل کار بیش از حد، مشکلات مربوط به نقش، کنترل ضعیف بر کار، فقدان حمایت از جانب کارفرما و همکاران و تعارضات بین فردی می باشد.
این عوامل ممکن است به علایم روانشناختی (مثل افسردگی، بی قراری و فرسودگی)، علائم رفتاری (مثل غیبت از کار، پرخاشگری) و علائم فیزیکی (مثل سر درد، عرق ریزی، تپش قلب) منجر گردد. (بیکر39و همکاران، 2005)
سازش شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال. سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است. به عنوان مثال عواملی نظیر ارتباط متقابل با سایرین، دید مثبت نسبت به شغل، درآمد کافی و ارزش گذاری به کار باعث می شوند که فرد با شغل خود سازگار گردد و به آن ادامه دهد. (شفیع آبادی و ناصری، 1386)
سازش شغلی با کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار مشخص می شود. سازش شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می شود. از این رو در تعریف سازگاری بر عوامل فردی، حمایت اجتماعی و عوامل کاری تاکید می شود. (کیانگ چی40و یانگ چی یو41، 2007)
سازگاری شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری و سودآوری کارکنان نسبت به سازمان تعلق و وابستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. (مقیمی، 1388)
عمل به باورهای دینی
در سرتاسر تاریخ و در ورای نهان گاه های تاریک کهن ترین فرهنگ های نژاد بشری، دین مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشری بوده است. برای فهم تاریخ و حیات بشری، فهمیدن دین ضروری است و در جهان برای درک مفهوم زندگی آنگونه که در نگرش های اغلب متفاوت با دیدگاه ما ملاحظه می گردد، باید مکاتب و ادیان ملل دیگر فهمیده شود.
دین پدیده ای گرانمایه و پیچیده است که نه تنها از پیچیدگی ای برخوردار است که حاکی از لزوم حفظ جنبه های ظاهری و باطنی در کنار هم است بلکه در شکل های اعتقادی متنوعی وجود داشته و دارد. (اسمارت، ترجمه گودرزی، 1383)
در لغت نامه دهخدا واژه دین به معنای کیش، طریقت و مسئولیت آورده شده است. ویلیام جیمز42در کتاب دین و روان خود در تلاش برای ارائه تعریف مفهومی از دین اینگونه بیان می کند که: « مذهب عبارت خواهد بود از تجربه احساس رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه وابستگی ها روی می دهد. بطوری که انسان از این مجموعه درمی یابد که بین او و آن چیزی که آن را امر الهی می داند رابطه ای برقرار کرده است. و از آنجایی که این ارتباط یا از روی عقل و یا بوسیله اجرای اعمال مذهبی برقرار می گردد مسلم است که فلسفه و علم کلام که مربوط به عقل و سازمان های کلیسا و روحانیت است از بحث ما خارج بوده و ما فقط به تجارب شخصی و فردی مذهب می پردازیم و از علم کلام یا سازمان های روحانیت کمتر صحبت خواهیم کرد.»
تلاش در جهت تشخیص و شناساندن نقش دین و باورهای دینی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان ها همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه مذهب و معنویت و نقش آن در سلامت روانی افراد، اهمیت این مساله به مراتب بطرز پر رنگ تری شکل گرفته است. هم اکنون بیش از 30 اقامتگاه در دانشگاه های مختلف جهان بر دوره های خاص آموزش برای پرداختن به باورهای معنوی و مذهبی بیماران تاکید دارند و رهنمودهای انجمن روانپزشکی آمریکا در 1995 برای بذل توجه به باورهای معنوی و مذهبی بیماران نقش مثبتی را در نظر می گیرند که مذهب و معنویت می توانند در درمان بیماران روانی ایفا کنند. (فغانی، 1389)
در نگاهی به تعریف دین از دید بزرگان می توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
– علامه طباطبایی: دین روش مخصوص در زندگی است که صلاح دنیا را به گونه ای که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تامین می کند. (طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 342)
دین در عرف قرآن همان سنت اجتماعی جاری سنت اجتماعی جاری در جامعه است که می تواند دین حق فطری باشد یا دین تحریف شده از راه حق. (طباطبایی ، ج 10، ص 131)
– آیت الله جوادی آملی: معنای لغوی دین انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزاست و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد. (جوادی آملی، 1377)
– ملکیان: مجموعه گزاره هایی که پس از اعمال روش شناسی علوم تاریخ درمورد سخنان به جا مانده از مرجع یا مراجع فوق سوال یک دین صدورشان از آن مرجع یا مراجع احراز شود، دین نام دارد. (مجله نقد و نظر، ش 2، 1374، ص 10)
ابعاد دین
یکی از ابعاد دینداری که تقریباً در تمامی ادیان وجود دارد، اعتقادات یا باورهای دینی است. بعد اعتقادی عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان هر دین به آنها اعتقاد داشته باشند (کاظمی و فرجی، 1386). در دین اسلام مواردی همچون اعتقاد به خدا، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به بهشت و جهنم، شیطان، حقیقت داشتن دین اسلام و در مجموع اعتقاد به اصول دین را می توان مورد بررسی قرار داد.
از نظر نینیان اسمارت، دین 5 بعد دارد که عبارتند از:
1) بعد مراسم عبادی. دین تا حدودی گرایش بدان دارد تا از طریق مراسم عبادی از جمله پرستش، نماز و نیایش، نذورات و صدقات و امثال آن، خود را بیان کند. در این رابطه چندین نظریه وجود دارد:
الف)وقتی به مراسم دینی فکر می کنیم اغلب درمورد امری بسیار رسمی و سنجیده می اندیشیم در صورتی که حتی کوچک ترین و ساده ترین حالت های ارتباط با خدا نیز اگر هماهنگ با نیت درونی باشد، مراسم عبادی تلقی می شود.
ب) چون مراسم عبادی هم مستلزم جنبه درونی است و هم ظاهری، همواره این امکان وجود دارد که جنبه ظاهری بر جنبه درونی غلبه کند. در این صورت است که مراسم عبادی تا حد یک فرآیند مکانیکی یا قراردادی تنزل پیدا می کند. در واقع اگر افراد حرکات و اشارات مراسم مذهبی را بدون اینکه هیچ نیت یا احساسی که به آن رفتار معنی می دهد انجام دهند، این مراسم دینی صرفاً بعد صوری خواهد داشت.
ج) بسط معنی «مراسم عبادی» فراتر از اشاره آن به صور پرستش، قربانی و غیره نسبت به خدایان در عمل سهل خواهد بود. معنای مراسم عبادی بدون مراجعه به جوّ اعتقادی که این مراسم در آنها اجرا می گردد، قابل فهم نیست. بنابراین نماز و دعا در بیشتر آیین ها در مقابل یک وجود الهی به جا آورده می شود.
2) بعد اسطوره ای. کاربرد واژه اسطوره در ارتباط با پدیده های دینی نسبت به حقانیت یا کذب داستانی که در اسطوره از آن تحلیل کرده کاملاً طبیعی است. کاربرد واژه اسطوره نه تنها داستان هایی درباره خدا و خدایان و … را دربر می گیرد بلکه رویدادهای تاریخی با اهمیت دینی در یک سنت را نیز شامل می شود. بنابراین دین تحت عنوان بعد اسطوره ای، داستان هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که به رویدادهای تاریخی مهم مربوط می شوند و باز نسبت به واقعیت و صحت این داستان ها بدون تعصب است.
3) بعد اعتقادی و اصول عقاید. همواره به راحتی نمی توان میان جنبه اسطوره ای و نمادین دین و آنچه در الهیات بیان می گردد تمایزی قائل شد. اصول عقیدتی کوششی است تا به آنچه از طریق زبان اسطوره ای و نمادین ایمان دینی و مراسم عبادی متجلی می گردد نظم، شفافیت و نیروی عقلانی بخشد. بطور طبیعی الهیات باید از نمادها و اسطوره ها استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازگاری اجتماعی، رشد اجتماعی، سازگاری خانوادگی، احساس امنیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی باورهای دینی، عمل به باورهای دینی، میزان سازگاری، رفتار انسان