پایان نامه با کلمات کلیدی سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی، پرخاشگری، سازگاری عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

که نمره سازگاری شان متوسط و ضعیف بود مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس در این پژوهش نشان داد که روش فنون درمان مرور زندگی بر افزایش سازگاری زنان فرهنگی بازنشسته موثر بوده است.
بررسی رابطه جنبه های مختلف سازگاری (تندرستی، خانوادگی، اجتماعی، هیجانی و تحصیلی) و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحقیقی است که توسط زهراکار (1383) به انجام رسانده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین جنبه های مختلف سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد. با توجه به اینکه نمره بالای سازگاری بیانگر سازگاری نامناسب و نمره پایین بیانگر سازگاری مناسب است لذا نتایج این تحقیق نشان می دهد هرچه سازگاری افراد مناسب تر باشد عملکرد تحصیلی آنها نیز بهتر خواهد بود.
تحقیق دیگری در زمینه رابطه سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی توسط یارمحمدیان و همکاران (1381) با موضوع بررسی رابطه بین دوستی های دو جانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره66 و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که چون تحصیل و یادگیری در محیط اجتماعی رخ می دهد، عوامل اجتماعی زیادی از جمله رفتار گروهی، نقش های اجتماعی و سازگاری اجتماعی تاثیر فراوانی بر امر یادگیری شاگردان باقی می گذارند.
در تحقیق شریفی (1376) در زمینه سازگاری فردی و اجتماعی و عملکرد تحصیلی معلوم شد رابطه مثبتی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی هرچه دانش آموز از نظر فردی و اجتماعی سازگارتر باشد عملکرد تحصیلی وی بالاتر است.
حیدری (1387) رابطه سازگاری اجتماعی با هوش هیجانی را در 250 نفر دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه قم که به روش نمونه تصادفی انتخاب شده بودند، بررسی کرد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
در مطالعه ای که توسط عارفی (1378) به منظور بررسی رابطه سازگاری عاطفی – اجتماعی و پرخاشگری ارتباطی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز انجام شد، این رابطه در دانش آموزان دختر و پسر معنادار گزارش شده است.
روهنده (1387) با تحقیقی به بررسی نفش عوامل خانوادگی موثر بر میزان اعتماد به نفس نوجوانان دختر پرداخت و به این نتیجه رسید که یکی از عوامل خانوادگی تاثیر مذهبی بودن والدین نوجوان در میزان اعتماد به نفس وی است که این میزان مذهبی بودن با شاخص هایی چون تلاوت قرآن، سفر به اماکن مذهبی، پرهیز از دروغ و غیبت، پایبندی به حجاب و… در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که خانواده هایی که از اعتقادات مذهبی بالایی برخوردارند نقش موثرتر و بیشتری در میزان اعتماد به نفس فرزندان خود دارند. این امر با در نظر گرفتن دیدگاه اسلام پیرامون تربیت فرزندان در سایه احکام دینی و اصول اخلاقی اسلامی، بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است.
شاه نظری (1385) در تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عمل به باورهای دینی به این نتیجه رسید که بین ویژگی های شخصیتی و عمل به باورهای دینی رابطه معناداری وجود دارد.
قادری (1385) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی، دروغ پردازی و اختلال شخصیت پارانویید در زنان و مردان پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین عمل به باورهای دینی و اختلال شخصیت پارانویید در دانشجویان زن و مردارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار در میزان عمل به باورهای دینی در زنان و مردان طیف سنی (24-20) و (13-12) سال می باشد.
صفوی (1384) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان همدان پرداخت و نشان داد که بین دلبستگی به والدین و سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
رجبی (1384) در نتایج تحقیقاتی بیان کرد که بین سبک تفکر قانون گذارانه والدین و سازگاری کلی، سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی فرزندان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
شریفی (1383) با پژوهشی به عنوان مقایسه رابطه بین عملکرد خانواده و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پرداخت و نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده و ابعاد سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) رابطه معناداری وجود دارد.
مهرفردی (1381) با تحقیقی تحت عنوان رابطه نگرش مذهبی، نوع دوستی و سازگاری اجتماعی دانشجویان نشان داد که با افزایش میزان نگرش مذهبی و نوع دوستی، سازگاری اجتماعی نیز افزایش می یابد. این مساله بیانگر اهمین میزان نوع دوستی و اعتقادات مذهبی در حفظ و ایجاد سازگاری اجتماعی است.
سهرابی (1380) در بررسی میزان تاثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان به این نتیجه رسید که بین نگرش مذهبی و بهداشت روانی رابطه معنادار وجود دارد. به طور کلی نتایج نشان داد که نگرش مذهبی از جمله عوامل موثر بر بهبود بهداشت روانی نوجوانان می باشد.
گلزاری و همکاران (1380) در پژوهشی با عنوان ارتباط افسردگی و اضطراب با سبک زندگی، به این نتیجه دست یافتند که بین فعالیت های مذهبی و سلامت روان همبستگی معناداری وجود دارد و این نشانگر سالم تر بودن سبک زندگی افرادی است که فعالیت های معنوی بیشتری دارند و از اضطراب پایین تری برخوردار هستند.
طبق تحقیقی که سهرابیان (1380) انجام داد بین نگرش مذهبی و سازگاری فردی – اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.
در تحقیقی با عنوان «رابطه بین استقلال و سازگاری در دانشجویان ایرانی» که توسط شیخ الاسلامی و عرب مقدم صورت گرفت، نتایج نشان داد که بین استقلال با افسردگی، اضطراب، نشانه های جسمانی و بدکارکردی اجتماعی رابطه منفی وجود دارد.
صادقیان، عابدی و باغبان( 1388) در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و همچنین تیپ شخصیتی برونگرا رابطه معناداری وجود دارد.
یافته های تحقیق «رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری در افراد مبتلا به سرطان» که توسط رجب پور و توکلی زاده (1391) صورت گرفته نشان می دهد که بین هوش هیجانی با سازگاری جسمانی و سازگاری عاطفی همبستگی معناداری وجود دارد. از میان ابعاد هوش هیجانی ، بعد انطباق پذیری 43% از واریانس سازگاری جسمانی، و دو بعد خلق و خوی و کنترل تنش روی هم رفته 63% از سازگاری عاطفی را پیش بینی می کند. همچنین تمام مولفه های 15 گانه هوش هیجانی به جز مولفه همدلی با سازگاری جسمانی و سازگاری عاطفی همبستگی معناداری داشته که از میان این، بیشترین میزان همبستگی در سازگاری جسمانی مربوط به مولفه مسئولیت پذیری و در سازگاری عاطفی مربوط به مولفه عزت نفس بوده است.
زارعی و میرهاشمی (1391) در تحقیق خود نشان دادند که سبک های تفکر قضایی، اجرایی، سلسله مراتبی، آزاداندیش، بیرونی و سبک های نوع اول، ارتباط مثبت معنی دار و سبک تفکر آنارشیست ارتباط منفی معناداری با سازگاری تحصیلی دارند و 4/20 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی براساس سبک های تفکر قابل تبیین است.
در پژوهشی که عمیدنیا، سودانی و نیسی (1389) به بررسی رابطه بین ابراز وجود و سازگاری فردی-اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه واحد مسجد سلیمان پرداختند، نتایج حاصل نشان داد که بین ابراز وجود و سازگاری فردی دانشجویان دختر و خرده مقیاس های آنها، همچنین بین ابراز وجود و سازگاری اجتماعی دانشجویان و خرده مقیای هاس آنها رابطه مثبت وجود دارد.
در پژوهش دیگری که توسط خدری و عسگری انجام گرفت، هدف مورد نظر مقایسه ویژگی های شخصیتی و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر تک والد و دو والد شهر اصفهان بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دانش آموزان تک والد و دو والد از لحاظ ویژگی های شخصیتی و سازگاری فردی-اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.
پژوهش غباری (1380) که سازگاری در خانه، سازگاری تندرستی، سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی در افراد معلول شاغل بطور معناداری از افراد غیر شاغل بیشتر است. این یافته ها بر این دلالت دارند که اشتغال در سلامت روانی و سازگاری افراد معلول تاثیر می گذارد.
«تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله» تحقیق دیگری است که توسط درتاج، مصائبی و اسدزاده (1388) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بعد از آموزش مدیریت خشم، پرخاشگری گروه آزمایش کاهش و سازگاری اجتماعی آنها افزایش یافته است. از این پژوهش اینطور برمی آید که می توان از آموزش مهارت های کنترل خشم به بالاتر رفتن سازگاری اجتماعی کمک کرد.
علاوه بر این در پژوهش احمدی، حاتمی و اسدزاده (1391) که به تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته اند، نتایج نشان دهنده آن است که تفاوت معناداری بین میانگین سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد.
موسوی، رئیسی و اصغرنژاد فرید (1391) در تحقیق خود با عنوان رابطه هوش هیجانی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان دختر به این نتیجه دست یافتند که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و سازگاری تحصیلی وجود دارد.
تحقیقات خارج از ایران
یک مطالعه توسط فالوت67(1980) با تمرکز روی استفاده از مرور زندگی، به عنوان یک ابزار درمانی انجام شد. 36 زن در گروه های سنی متفاوت در دو گروه درمانی 1 ساعته شرکت کردند. این گروه ها از یک گروه با مرور زندگی و یک گروه بدون مرور زندگی تشکیل شده بود. بخش ها طوری تقسیم شدند که نیمی از خانم ها مرور زندگی را در ابتدای دوره و نیمی از آنها مرور زندگی را در پایان دوره دریافت کردند. این مظالعه، خلق و هیجان مثبت را در گروهی که مرور زندگی داشتند نشان می دهد. نتایج این تحقیق، این فرضیه را که مرور زندگی ممکن است سازگار باشد تایید می کند. (کریمی، 1387)
لاو68، اسکیلی69و همکاران در تحقیقی به بررسی سازگاری اجتماعی و روانی در بیمارانی که دارای سرطان پروستات بودند، پرداختند. نمونه شامل 307 مرد بود که 211 نفر در مراحل اولیه و 156 نفر در مراحل پیشرفته سرطان بودند. نتایج مشابه نشان داد مردانی که در مرحله پیشرفته سرطان بودند نسبت به گروهی که در مراحل اولیه بودند و گروهی که سرطان نداشتند، سازگاری پایین تری داشتند. (لاوو اسکیلی، 1389)
در تحقیقی که پرینستن70و همکاران (2001) با عنوان «پرخاشگری رابطه ای و آشکار در بزرگسالان: سازگاری روانشناختی – اجتماعی پرخاشگران و قربانیان» انجام دادند، رابطه اشکال آشکار و رابطه ای پرخاشگری و آزار با نشانه های افسردگی، تنهایی، عزت نفس و رفتار برونگرایانه در بزرگسالی را بررسی کردند. یافته های این فرضیه را تایید کردند که قربانیان اشکال مختلف پرخاشگری بیش از قربانیان فقط یک شکل یا هیچ کدام از اشکال پرخاشگری در معرض خطر مشکلات سازگاری هستند و حمایت اجتماعی از سوی دوستان صمیمی به عنوان سپری در برابر تاثیرات سازگاری است.
در تحقیقی با عنوان «گرایش های سازگاری روانی-اجتماعی در دانش آموزان ادغام شده دو مدرسه راهنمایی» که توسط اولوفینتویه71، دانشکده آموزش دانشگاه ایالت اکیتی72در نیجریه صورت گرفته، سازگاری روانی-اجتماعی در بین دانش آموزان با و بدون نقص شنوایی مورد بررسی قرار گرفت. اکثر این دانش آموزان از لحاظ روانی-اجتماعی سازگار بوده و ارتباط خوبی بین سازگاری اجتماعی، روانشناختی و روانی-اجتماعی آنها وجود داشت. طبق یافته های به دست آمده می توان با مداخلات برنامه های مشاوره ای به سازگاری روانشناختی افرادی که دچار ناتوانی در مهارت های اجتماعی شان هستند، کمک کرد.
پژوهش جانسون73(2007) درمورد روابط بین فردی موثر نشان داد که روابط بین فردی موثر بر سلامت روانی فرد تاثیر مستقیم دارد، سازگاری فرد، بهره وری شغلی و موفقیت را افزایش می دهد، تندرستی و سلامت جسمانی به همراه می آورد، باعث مقابله سازنده با استرس می گردد و خودشکوفایی به همراه می آورد. (بهمنی، 1389)

فصل سوم
(روش شناس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازگاری اجتماعی، باورهای دینی، عمل به باورهای دینی، خودآگاهی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی باورهای دینی، عمل به باورهای دینی، تحلیل داده، سازگاری اجتماعی