پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان کتابخانه ها، مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، مراکز اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

به‌تجربه یافته یا درکتابهای پزشکی دیده است ، نگاشته شاه سلیمان صفوی تقدیم داشته است ،این کتاب در سال 1088ق موافق نام کتاب- اگر هاء تحفه تاء خوانده شود- تألیف آن شروع شده و روز 8محرم 1089 بپایان رسیده و مشتمل بر سه باب است ، دارای فصول بدین تفصیل : 1- درحقیقت جدوار، دارای 10فصل ،2- دربیان فاذزهر دارای 4 فصل ، 3- درفواید مومیا دارای 3فصل.
آغاز: «بسمله ،ثنایها مهمه ایزد پاک را =ثریاده طارم تاک را-که خورشید را صورت جام ازوست –شراب شفق درخم شام ازوست… تحفه بیحد حکیمی را سزد که حریفان بی پروا و رندان بی سروپا.»
انجام: «ازگرداب تخیلات نفسانی و ورطات و وساوس شیطانی… خدا پرستی وحقدانی رسد انشاء الله تعالی بحق محمد و آل محمد تمت تمام شد .»
نستعلیق 19سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:24 جمادی الاول 1237.، كاغذ:نخودی ،97گ17×26، عناوین وجداول اوراق به شنگرف،مذیل است به یک برگ در طرفیدن سم اسب و یکبرگ درخوردنی اسب و18برگ بیاض، جلد از شیرازه جداشده ، رطوبت رسیده و اوراق دارای آسیب رسیدگی ازحشرات ،جلد :تیماج فرنگی عنابی،اهدایی مقام معظم رهبری، 13/4/90.

تحفه الملوک28 (فارسی)(32410)
مؤلف: زید بن هبه الله بصری(قرن 8ق.)
انواع دارو واخلاط و معجونها که بکار زناشویی و مجامعت آید ،از 414 کتاب پزشکان عرب و فارس وهند و روم، دراین کتاب بدستورامیر طفار ابوالمظفر در 4 مقدمه و 17 باب گردآوری شده است . در نسخه حاضر تاریخ تألیف 936ق. ذکر شده است.
آغاز: «بسمله ، الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین ولا عدوان علی اللظالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وعترته اجمعین اما بعد چنین گوید زیدبن هبه الله البصری که چون سعادت خداوند امیر ظغاتکین ابوالمظفر من بنده را حاصل شد.»
انجام: «بجوشانید و پاره صوف بدان ترکند وزن بخود برگیرد مطلق دوشیزه گردد.»
نستعلیق 12سطری،كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:نخودی فرنگی آهارمهره،28گ16×11،گوی و عناوین به سرخی،روی برخی عبارات به سرخی خط کشیده شده ، برخی اوراق دارای حاشیه ، ظهر ورق اول حاوی مطالب طبی ،ظهر ورق آخر حاوی ترکیب حب لقمان ،نسخه رطوبت رسیده و وصالی شده ، اوراق بهم ریخته و از شیرازه جداشده و جلد پاره و فرسوده است، جلد :تیماج قهوه ای یکلای فرسوده،وقفی خانم صدیقه اخوی ، شهریور1384.

تحفة المؤمنین =تحفه حکیم مؤمن29 (فارسی) (1828)
مؤلف:حکیم محمد مؤمن بن میر محمد زمان تنکابنی دیلمی(11-12ق.)
مؤلف، آن رابر اساس کتب قانون و معالجات بقراطی و معالجات ایلاقی و مصنفات جالینوس و رازی و دیسقوریدوس و کامل الصناعة و ما لا یسع الطبیب جهله وجامع ابن بیطار و تذکره اولی الالباب ترجمه کتب هندی وغیره در 5 تشخیص و سه قسم دستورات در سال 1080ق تألیف وبنام شاه سلیمان صفوی (1077-1105ق.) موشح نموده است.
آغاز: «بسمله ،سبحانک اللهم یا قدوس و یا طبیب النفوس اتمم لنا انوار معرفتک و ارزقنا حلاوه .»
انجام: «مانند ریسمان بر اشجار و غیر آ« گذارند طیوری که بر آن نشیند پای بست گردد.»
نسخ ونستعلیق 26سطری،كاتب:مظفربن شاه مراد، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:نخودی فرنگی آهارمهره،207گ30×21،عناوین به سرخی،روی برخی عبارات به مشکی خط کشیده شده ،6 ورق آخر نسخه جزء نسخه می باشد که جداگانه نوشته شده است،جلد :میشن تریاکی،وقفی بیت آیت الله مرحوم دادمهر،تیر 1371.

تدبیر الابدان فی الاسفار(ترجمه-)(40186= ض15692)((فارسی)
مؤلف: قسطا بن لوقا بعلبكي رومي مسيحي ( ـ حدود 300 ق.) و ترجمه از علی بن حسن زواره ای
رساله‌اي است در بيان تدابيري كه هنگام سفر براي حفظ صحت بدن به كار برده مي‌شود. اين رساله مشتمل بر 13 يا 14 باب است.
نستعلیق محرر اواخر قرن10ق. 11برگ19*12، خریداری آستان قدس در اردیبهشت1367.

تذکره اولی الالباب فی الطب = تذکره اولی الالباب والجامع للعجب العجاب(10710) (عربی)
مؤلف: شیخ داود بن عمر انطاکی مشهور به بصیر(-1008ق.) که در اطّلاع بر موضوعات و دقایق فنون پزشکی و کثرت احاطه بر اجزاء حکمت از جمله افراد و مشاهیر علمای عصر و در غالب علوم صاحب تألیفات و تصانیف بود و چنان ک هدر ترجمه احوالش از او نقل نموده‌اند زبان یونانی را نیز می‌دانست . اسامی عده‌ای از کتب او را محبی در خلاصۀ الاثر درج کرده، و غیر از این کتاب که اصلاً مفصل و مشتمل بر سه مجلّد بوده و بعد آنرا تلخیص در یک مجلّد نموده سایر تآلیف او عبارتست از: النزهۀ المبهجۀ فی تشحیذ الاذهان و تعدیل الامزجۀ، و الدّرۀ المنتخبۀ فی ما صح من الادویۀ المجربۀ، و غایۀ المرام فی تحریر المنطق و الکلام، و زینۀ الطروس فی احکام العقول و النفوس، و رسالۀ فی علم الهیئۀ و رسالۀ فی الحمام(آن‌را به‌اسم استاد بکری تألیف نموده) و کفایۀ المحتاج فی علم العلاج و نزهۀ الاذهان فی اصلاح الابدان و تزئین الاسواق و الفیه(در طب) و نظم قانونچه و شرح آن و شرح مسمی به الکحل النفیس لجلاء عین الرئیس بر قصیده عینیه ابن سینا
این تذکره ای‌است در پزشکی حاوی یک مقدمه و4 باب و یک خاتمه به‌شرح زیر: مقدمه حاوی چند فصل ودر آن فصول از تعداد علوم و غایت هر علم و اینکه هر علم در چه مرتبه ای قراردارد وآموزش هر یک به چه صورت است سخن می رود، باب اول فی تعریف هذا العلم و المدخل الیه ، باب دوم فی قوانین الافراد والترکیب و اعماله العامه و ما ینبغی ان یکون علیه من الخدمه ، باب سوم فی المفردات والمرکبات و ما یتعلق بها ، باب چهارم فی الامراض وما یخصها من العلاج و بسط العلوم المذکوره ، خاتمه فی نکت وغرائب ولطایف و عجایب. 30
آغاز: «سبحانک یا مبدع مواد الکائنات بلا مثال سبق و مخترع صور الموجودات فی اکمل نظام و نسق».
انجام: «و ان قربت له قربانا من حیواناتیه(کذا) فتح منح(کذا) الشمس».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دهم، صفحه آخر نونویس، جداول اوراق و عناوین بشنگرف و برخی بزنگار، کاغذ نخودی روشن، جلد تیماج ضربی مشکی، محل کتابت ظاهراً مکه مکرمه، 29س، 422گ 5/15×5/30، واقف محمد ایرانی مجرد، تاریخ وقف بهمن 1350.

تذکرة الشهوات فی تبصره اللذات = لذات النساء31 (فارسی) (30970)
مؤلف:صفی الدین محمد طبیب گیلانی(قرن 10ق.)
این کتاب درزمان سلطان مرادخان بن سلطان سلیم خان بن سلطان سلیمان خان درمکه شروع به تألیف ودرمدینه خاتمه یافته است، بنابر قول نویسنده آن درباره نکاح وخواص نساء و مردان درنکاح است، علاوه برآن از آداب جماع وضعف قوای جنسی و رفع امراض ناشی از این صفت دریک مقدمه و هفت مقاله خاتمه می باشد.نسخه حاضر ناقص الطرفین است واز مقداری از مقاله ثانی تا اواسط مقاله هفتم را شامل می باشد.
آغازموجود: «ذر ورسوم اعضاء ظاهری و قوی سخت گردد و روح در وفایض شود.»
انجام موجود: «ودیدن چهارم فرمان بردن واز نشوز احتراز کردن.»
نسخ 14سطری، كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير : اواخر قرن 12ق.،كاغذ : نخودی آهارمهره،219گ5/21×12، عناوین وگوی به شنگرف،نقش سجع بامهر: مهر بیضوی وقفی «هو … کتابخانه دکتر محمد تقی مقتدری شماره …»،مهرمستطیلی وقف « اهدایی جناب آقای دکتر فریدون مقتدری به سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی »،اوراق از شیرازه جدا می باشد، جلد:میشن قهوه ای ، وقفی دکتر محمد تقی مقتدری توسط دکتر فریدون مقتدری، تاریخ وقف : نامعلوم.

التذكرة الهادية و الذخيرة الكافية (مختصر – ) = تذكرة السويدي (اختصارـ) (عربي) (37033)
مؤلف شناخته نشد.
مختصري است از «تذكرة السويدي» موسوم به «التذكرة الهادية» تأليف عزالدين ابواسحاق ابراهيم بن محمد سويدي حوراني انصاري شافعي معروف به ابن طرخان (600-690ق.). اين مختصر32 كه عنوان آن در برگ (17 ر) نسخه آمده شامل اختصار تمام جلد اول و بخش اندكي از جلد دوم تذكره سويدي33 است كه در جلد اول به ذكر ادويه مفرده اعضاء و امراض (از علاج صلابة العصب تا علاج الدود و الحيّات التي في البطن) پرداخته و جلد دوم از علاج الرمل و الحصا تا علاج تقوية الشهوة است.
رساله‌اي مختصر و مجرب در بيان امراض و صفات ادوية مناسب و طريقه علاج آنها براساس اقوال حكيم جالينوس است..
آغاز: «بسمله. علاج صلابت العصب شحم العنز الانثي اذا سلي و خلط فيه فراسيون مدقوق ناعماً و ضمد به صلابت العصب»
انجام جزء اول: «كذلك بزر الحنضل اذا شرب منه درهمان اخرج حبّ القريح محرب عند سائر الاطباء الي هنا انتهي اختصار الجزء الاول من تذكرة الامام السويدي رحمه الله تعالي و لنشرع من اختصار الجزء الثاني فنقول و بالله التوفيق و بحول …»
انجام جزء دوم: «و كذلك اللفت كيف ما اكل نياً او مشوياً او مطبوخاً يعين علي الباه لاسيما يزده [برزه] تمت»
نسخ 24 سطري، كاتب: شيخ سلمان بن خليل (خليفه سيد عزالدين بن سيد شعبان رئيس خلفاء الرفاعيه)، تاريخ تحرير: شنبه 14 محرم 1215، كاغذ: نخودي فرنگي، 17گ 21×15، خطوط روي برخي عبارات به مشكي، اثر دو مهر در صدر و ظهر برگ اول، جلد: تيماج مشكي ضربي با ترنج و دو سر ترنج با عطف تيماج قهوه‌اي و سجاف مشمع مشكي، اهدايي در مهر 1386.

ترقیق الاسل لتصفیق العسل(5060)(عربی)
کتابی است از ادیب و لغوی مشهور مجدالدّین ابو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی(729-817 در زبید از بلاد یمن) صاحب یک عده از نفایس کتب نظیر سفر السعادۀ در احادیث نبوی و الاشارات الی ما فی کتب الفقه من الاسماء و الاماکن و اللغات و بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز و نزهۀ الاذهان فی تاریخ اصبهان و البلغه فی تاریخ ائمه اللغه و القاموس المحیط که معروفترین کتاب اوست، و آن مخصوص است به تحقیق در باب معنی عسل که آیا رضاب است(آب دهن، کفک شهد) یا لعاب(انگبین، آب دهن که روان باشد) یا ونیم است(پیچال مگس) یا نسیل(انگبین گداخته) و یا بلَل(شهد درخت)34 و مفصّل است بر پنج فصل35
آغاز: «بسمله الحمدلله الذی شفا صدرنا من العلل و کفی صدرنا بالعسل».
انجام: «و الباب واسع لایمکننی استغراق الزمان فیه لکونی بصدد ما هواهم من ذلک وفق الله الکریم لاتمامه کما وفق لاتمام هذا بمنه و انعامه».
نسخ، کاتب رساله اول نامعلوم و کاتب دو نسخه اخیر محمد بن محمود بن محمد الکازرونی، رساله اول مشکول و تاریخ تحریر آن اواخر قرن هشتم و دو رساله اخیر قرن نهم، کاغذ حنائی، اندازه مسطر 5/9×5/18، فصول و آیات قرآنی، بقلم ثلث، جلد تیماج زرشکی با سجاف مشکی، نسخه مقابل شده، 21س، 47گ 12×5/21، واقف ابن خاتون(سجع مهر واقف: یا اسدالله غلام توام این شرفم بس که بنام توام)، تاریخ وقف 1067.

ترياق = تركيب ترياق(36924) (فارسي)
مؤلف: (احتمالاً) مولوي احمد بن قاضي نصر الله بن دبيلي تتوي سندي (ـ992ق.)
رساله‌اي است با عناوين «جزء ـ جمله» در سبب تركيب و فوايد پزشكي ترياق مشتمل بر سه جزو و چهار جمله: جزو اول در بيان سبب تركيب ترياق2- در وجه اختيار هر يك از اجزاي ترياق 3- در اوزان مفردات ترياق. جمله اولي در اسنان ترياق، جمله ثانيه در قواعد امتحان ترياق، جمله ثالثه در فوايد ترياق،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، کریم خان زند