پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان فضایی، مدل سازی، مصرف کننده، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

در زمان سفر وزن دهی می شوند ، این نوع اندازه قابلیت دسترسی بر تعداد مقصدها و فرصتهای بالقوه تأکید می کند و بر فاصله تاکید ندارد،آن را به کار نمی بریم.
– قابلیت دسترسی مبتنی بر تئوری صنایع همگانی، برای دستیابی به حداکثر سودمندی است و در مورد عنصر فعالیت به انگیزه ی گردشگر اهمیت بیشتری نسبت به جذب می دهد29،حذف می شود.
– لذا اندازه ی قابلیت دسترسی مبتنی بر جاذبه را به کار می بریم که با عنوان این پژوهش همخوانی بیشتر و بهتری دارد.
مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی در قسمت پیوست شماره ی (د) قابل مشاهده است.

3-2-4 مدل اثر متقابل فضایی :(Spatial Interaction)
مدل ارتباط متقابل فضایی، مدلهای مکان گزینی و نفوذ بازار را ترکیب می کننداین مدل جریان نیروی انسانی و سرمایه را از یک منطقۀ مسکونی تعیین شده به یک مرکز خرید با بازار فروش مشخص را پیش بینی می کنند. این جریان سرمایه و نیروی انسانی، متغیر وابسته می باشد و متغیرهای مستقل در طرف دیگر معادله شامل :
1) میزان تقاضا در منطقۀ تعیین شده 2) میزان جذب مرکز و بازار فروش 3) میزان هزینۀ سفر و یا فاصلۀ مابین منطقۀ مسکونی و بازار یا مرکز خدماتی 4) سطح رقابت در منطقۀ مطالعه و بازار فروش
اثر متقابل فضایی را می توان به عنوان جریان کالاها، نیروی انسانی و یا اطلاعات ما بین مکانها تعریف کرد. برای برقراری ارتباط متقابل فضایی سه ویژگی بایستی برقرار باشد:
• کامل بودن (Complementarity): موجود بودن شرط برقراری ارتباط متقابل فضایی (نقصان در یک محل و مازاد در محل دیگر).
• قابلیت انتقال (Transferability) : امکان نقل و انتقال کالای مورد تقاضا از طریق پرداخت هزینه.
• عدم وجود فرصت مداخله (Intervening Opportunity): بین دو موقعیتی که ارتباط ما بین آن دو برقرار خواهد شد، فرصت مداخله ای موجود نباشد. به عبارت دیگر، فرصت مداخله در صورتی مانع برقراری ارتباط متقابل فضایی بین دو نقطه خواهد شد که نیازهای یکی از موقعیت ها مرتفع شود.
هر نوع مدلی که ارتباط متقابل بین دو مکان را به صورت تابعی از اندازۀ دو مکان و فاصلۀ بین آنها بیان می کند، مدل جاذبه می باشد.
این مدلها، بیان کنندۀ این موضوع هستند که عموماً ویژگی اول (کامل بودن) با بالا رفتن میزان جمعیت در هر مکان افزایش می یابدو قابلیت انتقال نیز با افزایش فاصله کاهش می یابد و احتمال وجود فرصت مداخله نیز با افزایش فاصله زیاد می شود. بنابراین ارتباط متقابل فضایی بدین صورت محاسبه می شود:
3-7
در اینجا ، میزان ارتباط متقابل فضایی می باشد. K، ضریب ثابت می باشد و عامل تعیین مقیاس می باشد، و نقاط مبدأ و مقصد هستند و به عبارت دیگر نقاط عرضه و تقاضا می باشند، فاصله بین مبدأ و مقصد می باشد. در فرمول بالا، بدین خاطر به فاصله تقسیم می کنیم که فاصله دارای رابطۀ معکوس با ارتباط متقابل فضایی دارد ( که ما از این به عنوان تلفات فاصله در ارتباط متقابل فضایی یاد می کنیم). و فاصله را بدین خاطر مربع می کنیم که در اغلب موارد احتمال وجود فرصت مداخله سریع تر از فاصله افزایش می یابد بدین خاطر ما مجبور نیستیم که فاصله را فقط مربع کنیم بلکه می توانیم از هر مقدار توان استفاده کنیم. در نتیجه، مدل عمومی تر ازتباط متقابل فضایی به صورت زیر می باشد:
3- 8
3-9
ضریب K را می توان به عنوان یک عامل تعیین مقیاس بیان کرد و توان a “اصطکاک فاصله” می باشد و نشان دهنده میزان اثر دخالت عوامل دیگر در برقراری ارتباط متقابل بین نقاط عرضه و تقاضا می باشد. این مقدار هرچه بیشتر باشد احتمال میزان وجود فرصت مداخله را در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته ایم. (Lbid,5,8).
با توجه به دیتاهایی که با به کارگیری مدلهای پیشین بدست می آید، این مدل را می توان به عنوان مکمل مدلهای قبلی به کار برد و از سه ویژگی لازم برای برقراری ارتباط متقابل فضایی برای نتیجه گیری ارتباطات بین گردشگاهها استفاده کرد.
دو فرضیه ی اصلی این مدل را متناسب با قدرت جذب و قابلیت دسترسی مرکز جاذبه ی هر بخش در مقایسه با تمام مکانهای گردشگری چهار بخش شهرستان کاشان در نظر می گیریم. بنابراین مدلسازی اثر متقابل فضایی را مبتنی بر این فرض می گیریم که در موقع انتخاب بین نقاط و مراکز گردشگری ، گردشگران برای مکانها و مراکز جذاب (با قدرت جذب بیشتر) اولویتی را قرار می دهند و تمام موارد دیگر را یکسان در نظر می گیرند. همچنین موقعی که این گردشگاهها قدرت جذب مشابهی داشته باشند، قابل دسترسی ترین را انتخاب خواهند کرد.(مقوله ی ارتباطات و محورهای گردشگری) این مدل جریانات هزینه را در بین نقاط مبدأ و مقصد مبتنی بر دو فرضیۀ اصلی اختصاصی می دهد:
• اول اینکه میزان جریان بین نقطۀ مبدأ (تقاضا) و نقطۀ مقصد (عرضه) متناسب با قدرت جذب آن نقطه در مقایسه با نقاط مقصد دیگری باشد.
• دوم اینکه میزان جریان بین نقطۀ مبدأ و نقطۀ مقصد متناسب با قابلیت دسترسی آن نقطه در مقایسه با تمام نقاط مقصد دیگر خواهد بود.
برای برقراری ارتباط متقابل فضایی بین گردشگاههای شهرستان کاشان، با توجه به مدل های قبلی که به کار بردیم باید مشخص نماییم که هر کدام از گردشگاههای تاریخی-فرهنگی، طبیعی و مذهبی در کدام قسمت ها شاخص هستند و اولویت بندی آنها به چه صورتی است.

3-2-5 عملیات همپوشی لایه ها
عملیات انطباق و یا همپوشی لایه ها به صورت منطقی و حسابی قسمتی از اتمام بسته های نرم افزاری GIS می باشد . انطباق ریاضی عملیاتی نظیر جمع ، تفریق و تقسیم و ضرب مقادیر موجود در یکی از داده ها با مقادیر مربوط در لایه دیگری می باشد . انطباق شامل یافتن آن مناطق است که در انها مجموعه ای از شرایط صادق باشد . برای مثال مناطق مناسب برای ساختن یک کلبه روستایی ممکن است مناطقی باشند که در آنها پوشش گیاهی و جنگلی وجود داشته باشد ، دارای خشک و دانه های آفتاب گیر باشد . اگر پوشش گیاهی و خاک و جهت دامنه ها هر یک در لایه جداگانه درGIS قرار گرفته باشد ، آنگاه برای تعیین موقیت هایی که در آنها این شرایط صدق می کنند ، می توان از اعملیات انطباق منطقی استفاده نمود .
شکل (3-5) نشان دهنده یک تابع حسابی از دو لایه داده ها می باشد که در یک محیط رستری اجرا شده است . مقدار مربوط به هر موقعیت در لایه ورودی (A ) با مقدار متناظر آن در لایه (B ) جمع شده و نتیجه در سلول مشابه در لایحه خروجی نوشته می شود (همان،37-36).
شکل 3-5 عملیات حسابی که بر روی دو لایه از داده ها در محیط رستری انجام گرفته است .
3-2-6 مدلسازی هندسی شبکه
مدل سازی هندسی شبکه 30 ، مجموعه ای از عوارض (شامل (لبه،تقاطع و…) 31می باشد که با عوارض خود دارای ارتباط بوده و از قوانین پیوستگی به منظور نمایش و مدل سازی هندسی شبکه تبعیت می نماید. شبکه های توزیع آب و فاضلاب، برق، گاز ، سیستم آتش نشانی، خدمات تلفن، شبکه های جریان آب، جریان رودخانه ها و… نمونه هایی از مدل سازی و کاربرد تحلیل شبکه می باشد. شبکه ها در یکGeodatabase (درون یکFeature Data set ) نگهداری می شوند.بنابراین شامل عوارض (Feauture Class) می باشند. عوارضی که در ساخت یک شبکه32 دخیل هستند باید در شرایط زیر صدق کنند:
(1)سطحی نباشند. (2)جهت دار33 نباشند. (3)Annotation نباشند.
(4)در ساخت شبکه ی دیگر دخیل نباشند(بدین معنی که عوارض به کار رفته در یک شبکه نمی توانند در ساخت یک شبکه ی دیگر سهیم باشند.)
عوارض شبکه شامل عوارض خطی و نقطه ای می باشند که به دو دسته ی کلی ساده 34وپیچیده 35تقسیم می شوند.
عوارض ساده فقط دارای دو تقاطع36 در ابتدا و انتهایشان هستند.(شکل 3-6)
عوارض پیچیده حداقل دارای دو تقاطع در ابتدا و انتهایشان می باشند و می توانند به تقاطع های های دیگر در طول مسیرشان متصل گردند و همچنان به صورت یک عارضه ی منفرد باقی بمانند.(شکل 3-7)

شکل 3-6 : نمونه ای از عوارض ساده
(سنجری،1390،211)

شکل 3-7 : نمونه ای از عوارض پیچیده
(همان،212)
دو واژه ی کلیدی در مدلسازی هندسی شبکه شامل موارد زیر می باشد:
SOURCE : به عنوان منبع در شبکه تعریف می شود و نوعی از تقاطع می باشد.
SINK : به مصرف کننده اطلاق می گردد و نوعی تقاطع است.
به عنوان مثال در یک شبکه ی آب، منابع آب به عنوان SOURCE ،مصرف کننده ها به عنوان SINK و خطوط انتقال آب به عنوان Edge به کار می روند. جهت جریان همیشه از منبع به سمت مصرف کننده ها می باشد.
لازم به توضیح است که، در یک شبکه سه نوع جریان وجود دارد:
1. جریان شناخته شده 37∆ بدین معنی که جریان در شبکه برقرار است و جهت آن نیز کاملا مشخص می باشد. با کلیک بر روی نماد آن قادر خواهید بدو تغییراتی را از جمله رنگ سمبل اعمال نمایید.(توصیه می شود رنگ این نماد را تغییر دهید.)

2. جهت جریان ناشناخته38 ● به عبارتی دیگر، جریان در شبکه برقرار است ولی جهت آن معلوم نیست.(همانند حلقه ها) .(توصیه می شود رنگ این نماد را نیز تغییر دهید.)

3. عدم جریان39 ○ جریان در مدار برقرار نمی باشد.

شکل 3- 8 : نمونه ای از برقراری یک Geometric Network
(همان، 213)
این تحلیل در واقع نمایی دیگر از تحلیل نهایی ما می باشد و شبکه ی پیوندهای نهایی حاصل از نتایج تحلیل های قبلی را به صورت شماتیک به تصویر می کشد.
مراحل کلی مدلسازی هندسی شبکه در قسمت پیوست شماره ی (ه) قابل مشاهده است.

3-3 چارچوب نظری پژوهش:
یک ناحیه ی جغرافیایی،زاییده ی توزیع و ترکیب سازمان یافته ی عناصر طبیعی و انسان ساخت در بخشی از سرزمین می باشد، که هویت یابی و پویایی آن در قالب سازمان فضایی انجام می پذیرد.
بنابراین برای مرحله ی شناسایی محورهای گردشگری شهرستان کاشان که در واقع، یک ناحیه ی جغرافیایی به حساب می آید باید سازمان فضایی را شناخت و نخستین مقوله ی مورد بررسی ما فضا می باشد.
سازمان فضایی هرناحیه،نتیجه ی ترکیب سازمان یافته ی مجموعه ای از فعالیت ها در فضاست، که شامل نظامی از مکان های مرکزی (گره ها)،حوزه ی نفوذ وشبکه ی ارتباطی بین آنهاست.
لذا برای شناسایی مجموعه ی فعالیت ها در فضا،مراکز،عناصر همراه با منابع و نقاط جذب و جریان و انواع آن(جریان نامشخص،جریان منقطع)باید تعریف شوند .40
از طرفی با توجه به روش تحلیل پژوهش که مبتنی بر تحلیل شبکه می باشد، در مرحله ی بعد باید شبکه
،مدل شبکه، عناصر شبکه و توپولوژی که در واقع محیط و مبنای ساخت شبکه می باشد، تعریف و بررسی شوند.
شیوه ی تکامل و نوع پیوند های شبکه،متاثر از دو عامل اصلی است:
نخست: موقعیت جغرافیایی و به تبع آن محیط طبیعی،به عنوان بستر اولیه ی برپایی ،که توانمندیها یا تنگناها ،شکل یا دامنه ی شبکه ی سکونتگاهی را تحت تاثیر قرار می دهند.
دوم: سطح فرهنگ و فناوری جوامع انسانی،که میزان بهره مندی یا برخورد آنها را با عامل نخست مشخص می نماید و آنگاه با درهم آمیختگی پدیده های انسان ساخت،الگوهای سکونتی را دستخوش تحول می کند.
شبکه ی سکونتگاهی در چارچوب فرایند و فرم،در نهایت منجر به سازمان فضایی می شود که شرایط لازم را برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع محلی موزاییک وار به وسیله ی فضای طبیعی تدارک دیده شده،فراهم می کند.
از این رو با هر نوع جامعه در هر مرحله از فرایند تاریخی،اشکالی از سازمان دهی فضا به وجود آمده و با آن سازگار می شود.با تحلیل و نیز تقسیم بندی سازمان فضایی می توان،از یک سو به تحلیل نقش عوامل طبیعی در ساختارهای اجتماعی-اقتصادی جامعه و از سوی دیگر به مناسبات سلسله مراتبی میان اجزای تشکیل دهنده ی فضا پرداخت.(اولیویه دولفوس،1374،142-141 )

3-3-1 فضا چیست؟
طبق تعریف گاترل (1991) : فضا ” رابطۀ تعریف شده مبتنی بر مجموعه ای از عوارض می باشد” که شامل هر مجموعۀ سازماندهی شده نیز می باشد همۀ ما دارای یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، میراث فرهنگی، ایستگاه آتش نشانی، مکان یابی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، پژوهش علمی، جامعه آماری، نفت و گاز