پایان نامه با کلمات کلیدی سابقه خدمت، اسلام آباد غرب، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

1380)
(4)
3-8-5 تحليل واريانس(ANOVA)
آزمون تحليل واريانس تك عاملي به منظور بررسي معني‌دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات نمونه زمانيكه بيش از دو گروه وجود داشته باشد استفاده مي‌گردد. بيان آماري اين آزمون به صورت زير است.(آذر و مومني، 1380)
(5)
3-8-6 تجزيه و تحليل همبستگي و رگرسيون
تحليل همبستگي ابزاري آماري است که به وسيله آن ميتوان درجهاي که يک متغير به متغيري ديگر، از نظر خطي مرتبط است را اندازهگيري کرد. همبستگي معياري براي تعيين ميزان ارتباط دو متغير بوده و معمولاً با تحليل رگرسيون به کار برده ميشود. موضوع همبستگي با بحث درباره دو معيار ضريب تعيين (R2) و ضريب همبستگي (r) به صورت زير دنبال ميشود.(آذر و مؤمني،1385: 182)
ضريب همبستگي( r ) ريشه دوم ضريب تعيين است که ميتواند مقادير بين 1- و 1+ ، را به خود بگيرد. علامت آن همان علامت شيب خط رگرسيون(b) است يعني اگر شيب خط رگرسيون مثبت باشد ضريب همبستگي نيز مثبت، و اگر شيب خط رگرسيون منفي باشد ضريب همبستگي نيز منفي خواهد بود. همچنين اگر شيب خط رگرسيون صفر باشد ضريب همبستگي صفر مي گردد. ضريب همبستگي، شدت رابطه و همچنين نوع رابطه، را نيز نشان مي دهد. لازم به ذکر است که ضريب تعيين در مقايسه با ضريب همبستگي معيار گوياتري است.
(7)
ضريب تعيين (R2) مهمترين معياري است که با آن ميتوان رابطه بين دو متغير xوy را توضيح داد که ميزان انحراف مشاهدات (y) را با برآورد خط رگرسيون اندازه ميگيرد. اين ضريب، بين صفر تا يک در نوسان بوده بطوريکه مقدار صفر بيانگر آن است که خط رگرسيون هرگز نتوانسته است تغييرات y را به تغييرات متغير مستقلx نسبت دهد. مقدار يک نيز بيانگر آن است که خط رگرسيون به طور دقيق توانسته است تغييرات y را به x نسبت دهد. اين ضريب به صورت زير قابل محاسبه است.
(8)
در رگرسيون به دنبال برآورد رابطهاي رياضي و تحليل آن هستيم، به طوري که با آن بتوان کميت متغيري مجهول را با استفاده از متغيرهاي معلوم تعيين کرد. (آذر و مؤمني،1385: 63) مدلهاي رگرسيون، انواع مختلفي دارند که متداولترين آنها نوع ساده و مرکباند. رگرسيون ساده شامل ارتباط بين دو متغير و رگرسيون مرکب، ارتباط يک متغير را با دو يا تعداد متغير بيشتر نشان ميدهد. رگرسيون مرکب رابطه بين متغير وابسته را با يکي از متغيرهاي مستقل، در شرايط ثابت بودن ديگر متغيرهاي مستقل، نشان ميدهد. استفاده از مدلهاي رگرسيون متضمن پيش فرضهايي است که در ادامه مورد بحث قرار ميگيرد (آذر و مؤمني،1385: 73).
(9)
3-9 پايايي و روايي
3-9-1 سنجش پايايي پرسشنامه
قابليت پايايي يكي از ويژگي‌هاي فني ابزار اندازه‌گيري است كه نشان دهنده اين است كه ابزار اندازه‌گيري تا چه اندازه نتايج يكساني در شرايط مشابه به دست مي‌دهد. به منظور سنجش پايايي، پرسش‌نامه به صورت پيش آزمون به 30 نفر از مديران و كاركنان شرکت قند اسلام آباد غرب ارائه شد.
ميزان ضريب آلفاي كرونباخ براي 30 پرسش‌نامه در مرحله پيش آزمون، براي سؤالات مربوط به هر يك از متغيرها به ترتيب، 939/0 براي بازاريابي رابطه‌مند و 843/0 براي پيشبرد فروش و 935/0 (93%) براي كل سوالات به دست آمد. با توجه بالاتر بودن ضرايب مذكور از 7/0 (70 درصد) مي‌توان ادعا كرد كه پرسش‌نامه از پايايي(در مرحله پيش آزمون) مطلوبي برخوردار است.
جدول3 -2 نتايج آلفاي كرونباخ(پيش آزمون)
متغيرها تحقيق
تعداد سوالات
تعداد مشاهدات
آلفاي كرونباخ
بازاريابي رابطه‌مند
20
30
939/0
پيشبرد فروش
10
30
843/0
كل سوالات
30
30
935/0

در نهايت ميزان ضريب آلفاي كرونباخ براي 91 پرسش‌نامه عودت داده شده براي سؤالات مربوط به هر يك از متغيرها به ترتيب، 880/0 براي بازاريابي رابطه‌مند و 830/0 براي پيشبرد فروش و 901/0 (90%) براي كل سوالات پرسش‌نامه به دست آمد. با توجه بالاتر بودن ضرايب مذكور از 7/0 (70 درصد) مي‌توان ادعا كرد كه پرسش‌نامه از پايايي مطلوبي برخوردار است.
جدول3 -3 نتايج آلفاي كرونباخ(نهايي)
متغيرها تحقيق
تعداد سوالات
تعداد مشاهدات
آلفاي كرونباخ
بازاريابي رابطه‌مند
20
91
880/0
پيشبرد فروش
10
91
830/0
كل سوالات
30
91
901/0

3-9-2 سنجش روايي پرسشنامه
مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازه‌گيري‌هاي نامناسب و ناکافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد.(خاکي، 1384: 71)
در اين پژوهش براي بررسي روايي پرسش‌نامه از روايي محتوي استفاده مي‌شود. براي تعيين اعتبار محتوي، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتيد مديريت و بازرگاني داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزيابي فرضيهها نظرخواهي گرديد، نهايتاً روائي پرسش‌نامه تاييد گرديد.
3-10 خلاصه
در اين فصل، ضمن بيان روش و نوع تحقيق، جامعه آماري و روش نمونه‌گيري، نحوه تعيين نمونه آماري بيان گرديد، در ادامه نيز به بيان توضيحاتي در مورد نحوه گردآوري داده و تعيين پايايي و روايي پرسش‌نامه پرداخته شد.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل آماري

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد؛ تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش‌هاي تحقيق محسوب مي‌شود. داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گيرند. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، ميزان تحصيلات، سن و سابقه خدمت مي‌پردازد؛ مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين به منظور بررسي روابط بين بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش از آزمون‌هاي ضرايب همبستگي و رگرسيون استفاده شده است.

4-2 آمار توصيفي
در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي چون جنسيت، ميزان تحصيلات، سن و سابقه خدمت پرداخته مي‌شود.
4-2-1 تحليل توصيفي جنسيت پاسخ دهندگان
جدول4-1 و همچنين نمودار4-1 توزيع فراواني معيار جعميت نوع جنسيت را در نمونه آماري نشان مي‌دهد.
جدول4-1 توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت
درصد تجمعي
درصد
فراواني
جنسيت
7/52
7/52
48
مرد
100
3/47
43
زن

100
91
کل

نمودار4-1 ترکيب جمعيتي نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت(درصد)

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول4-1 و نمودار4-1، جنسيت 7/52 درصد (48 نفر) مرد و 3/47 درصد (43 نفر) زن مي‌باشد. همانگونه كه مشاهده مي‌شود اكثريت پاسخگويان مرد مي‌باشند.

4-2-2 بررسي توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات
جدول4-2 و همچنين نمودار4-2 توزيع فراواني معيار جعميت شناختي ميزان تحصيلات را در نمونه آماري نشان مي‌دهد.
جدول4-2 ﺗﻮزيع ميزات تحصيلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري
تحصيلات
تعداد
درصد
درصد تجمعي
ديپلم
37
7/40
7/40
فوق ديپلم
18
8/19
4/60
ليسانس
26
6/28
0/89
فوق‌ليسانس
10
0/11
100
جمع
91
100

ﻧﻤﻮدار4-2 ﺗﻮزيع ميزان تحصيلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري(درصد)

براساس اطلاعات مندرج در جدول4-2 و نمودار4-2، 37 نفر معادل 7/40% داراي تحصيلات ديپلم، 18 نفر معادل 8/19% داراي تحصيلات فوق‌ديپلم، 26 نفر معادل 6/28% داراي تحصيلات ليسانس و 10 نفر معادل 0/11% داراي تحصيلات فوق‌ليسانس مي‌باشند. همانگونه كه مشاهده مي‌شود اكثريت پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي ديپلم مي‌باشند.
4-2-3 بررسي توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سنوات خدمتي(سابقه‌كار)
جدول4-3 و همچنين نمودار4-3 توزيع فراواني معيار جعميت شناختي سنوات خدمتي(سابقه كار) را در نمونه آماري نشان مي‌دهد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اسلام آباد غرب، قدرت بازار، رقابت در بازار، مصرف کننده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، حمل و نقل، متصدی حمل، جبران خسارات