پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

ودوسرترنج،وقفی مرحوم محمد بن زین العابدین حکیم عطار، مهر 1388.

زبدة الکحالین(43923) (فارسی)
مؤلف: محمد یوسف بن عبداللطیف کحال
رساله ای درمورد چشم پزشکی در یک مقدمه و 4 باب وخاتمه : مقدمه درتعریف چشم و تشریح اعضاء آن ، باب اول دربیان امراض طبقه ملتحمه و علاج آن ، باب دوم دربیان طبقه قرنیه و علاج آن ، باب سوم دربیان امراض عنبیه و دومرض مشترک ، باب چهارم درامراض پلک چشم خاتمه دربیان احراق ادویه و غسل و کیفیت ترکیب آن ، وکتاب را بنام فردی بنام عبدالله خان نگاشته است .
آغاز: «بسمله ، حمد مستقر و ثنای متواتر بصیری را که نور منیر آفتاب تأثیر را درمردمک دیده.»
انجام: « احمر را با شیاف اعلای ممزوج کشند و اگر آشوب در چشم بود احمر فقط کشندوالله تعالی اعلم بالصواب تمت الرساله.»
نستعلیق 19سطری،كاتب: نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره ، 16گ19×11، عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف خط کشیده شده است ، درحاشیه برگ 57 حاوی مطالبی از قرابادین کبیر جلد اول ص 891 می باشد ، بارموز «ص ، 7» ، اوراق رطوبت رسیده ، جلد :مقوای ضربی باترنج و دو سرترنج با عطف پارچه ای ، خریداری آستان قدس رضوی از محمودرضا علی نژاد ، دی 1389.
زبدۀ الکحالین(12218)(فارسی)
نام مؤلف با فحص بلیغی که در مظان مختلف بعمل آمد علی العجاله معلوم نشد ولی به قرینه ذکر نام خواجه نصیرالدین طوسی با جمله دعائیه علیه الرحمه معلوم میشود که مؤلف با ضعف احتمالات از رجال قرن هفتم و بنا با ظهر وجوه و باحتمال فوق العاده قوی از کحّالان قرن هشتم تا اواسط قرن نهم بوده است و به لحاظ این که اوائل نسخه ناقص و بعضی اوراق آن نیز در غیر موضع اصلی خود قرار گرفته است فهرست مطالب و تعداد فصول مقالات را نمیتوان بطور مفصّل و علی حده بدست داد و آنچه فعلاً معلوم میشود این است که کتاب مشتمل است بر شش مقاله در باین امراض چشم و علاج آنها از این قرار:
آغاز موجود:«شیاف اعلی که سبل و ناخنه و بیاض و خاریدن چشم بگیرد توتیای ده درهم و از فلفل ».
انجام: «زرنیخ زرد یک مثقال کوفته و بیخته بآب رازیانه شیاف کرده بکار برند».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر 1052، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، 13س، 111گ 13×20، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف میرزا رضاخان نائینی، تاریخ وقف مردادماه 1311.

سته ضروریّه(5100)(فارسی)
مختصری است در بیان قواعد حفظ صحّت از تألیفات عمادالدّین محمود بن سراج الدّین مسعود شیرازی مؤلف رسالات افیونیه و آتشک و بیخ چینی که آن را در سنه 944 بجهت شاه قلی سلطان حمزه استاجلو در یک مقدّمه و سه مقاله بشرح زیر تألیف نموده است:
آغاز: «بسمله حمد و سپاس بیقیاس مر حکیمی را که قامت استعداد انسان را».
انجام: «و گرمابه و آبزن نافع بود والله اعلم بالصواب».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر اوائل قرن یازدهم، کاغذ نخودی، عناوین بشنگرف، اندازه مسطر 6×12، جلد مقوا با رویه پارچه، 14س، 40گ 11×5/19، واقف اشرف السلطنه، تاریخ وقف 1334.

شرايط جراحي = طب شاهرخي94 (40183) (فارسي)
مؤلف: ابو زين کحّال (قرن 9ق.) صاحب رساله «نوريه».
کتابي است مشتمل بر ده «مقاله» و هر يک در چند «شرط»: مقاله اول در شناختن نسبت بدن و ارکان و … به طريق کلي (22 شرط) 2- شناختن فصد و آداب آن (26 شرط) 3- شناختن ترکيب ادويه به طريق سؤال و جواب و غيره (11 شرط) 4- شناختن تفرق الاتصال و آماس و … (6 شرط) 5- شناختن اسباب و علامات امراض به طريق کلي (87 شرط) 6- شناختن امراض هر عضوي به طريق دقيق (31 شرط) 7- شناخت نبض و اسباب آن (9 شرط) 8- شناختن ترتيب هر علاجي (101 يا 109 شرط) 9- شناختن برخي گفتني هاي اين فن به طور کلّي (24 شرط) 10- انواع بهائم (26 شرط).
مؤلف اين کتاب را در هرات به نام «شاهرخ بهادرخان» (807-850ق.) نگاشته است.
نسخه حاضر ناقص‌الآخر و موجودي آن شامل تمام مقاله ششم و اوايل مقاله پنجم (5 شرط) است که ابتدا مقاله ششم و سپس مقاله پنجم کتابت شده.
آغازکتاب: «بسمله. الحمد لله الذي خلق المرض و الشفاء و جعل لکل داء دواء و قدّر … اما بعد از حمد [ثناي] حضرت جبار … بنابراين معني اين فقير نيازمند ابو زين کحّال مي‌خواست به ياد … او را شرايط جراحي نام نهادم»
آغاز نسخه: «و اين مقاله شش شرط باشد شرط اول در شناختن تفرّق الاتصال شرط دوم در»
انجام موجود: «[مقاله پنجم] شرط پنجم در شناختن طاعون و اسباب … اين ماده بيشتر در زمان کرم باشد و درين زمان نيز»
نستعليق 14 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، کاغذ: نخودي فرنگي، 9گ 20×15، برخي عناوين به سرخي و برخي نانويس، جلد: تيماج قهوه اي ضربي يک لا با ترنج و دو سرترنج و حاشيه زنجيره اي، اهدايي مقام معظم رهبری در مهر 1386.

شرایف العلاج95 (43763) (فارسی)
مؤلف : محمد شریف بن محمد قاسم شریف کرمانی متطبب(زنده در 1070ق.)
کتابی طبی مشتمل بر 6 گفتار : گفتار اول در بیماری های کودکان در 2 باب ، گفتار دوم درزینت و آراستگی در 11 باب ، گفتار سوم در حمیات غیر مشهوره در 18 باب ، گفتار چهارم در حصبه و آبله و جدری و آماس ها در 4 باب ، گفتار پنجم در انواع بیماری ها از سر تا پا در 17 باب ، گفتار ششم در قرابادین د ر3 باب .
آغاز: «بسمله ،الحمد لله الذی هدانا منهاج العلاج واذهب بلطفه الاسقام عن المزاج.»
انجام موجود: « بدست نرم کنند و قدری نوشادر … بران پاشند … بردیگدان ببار کنند و در … وبدستور خبر … .»
مصدراست به 5/11 ورق حاوی مطالب طبی شامل ظاهرا صفحاتی از ذخیره خوارزمشاهی ، علاج یرقان ، صفت قرض ، حب الزمان ، معجون میعه ،حب اسهال خون ، معجون حجر الیهود.»
نسخ 17سطری، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ : نخودی فرنگی آهارمهره ، 142گ21×5/10،عناوین به شنگرف ، فواصل بین ابیات با سه نقطه شنگرفی ، نقش سجع بامهر : مهر بیضوی « عبده الطفعلی 1143»، مهر بیضوی « المتوکل علی الله عبده محمد قاسم 1430»، مهر بیضوی « عبده محمد قاسم » ، برخی اوراق دارای حاشیه با رموز « 12» ، اوراق رطوبتی ، آسیب دیده از حشرات و وصالی شده ، جلد :تیماج قهوه ای فرسوده ، خریداری آستان قدس از محمود هاشمی از کرمان ،16آبان 1389.

شرح القانون96 (18116) (عربی)
مؤلف:شمس الدین محمدبن محمودآملی(-753ق.)
شرحی است مفصل با عناوین قال اقول و بعضا مزجی بر کتاب مشهور قانون ابن سینا که بنام سلطان جمال الدین ابواسحق بن محمودشاه انجو(744-758ق.) نگاشته و از شرح قطب الدین شیرازی پیروی کرده است این غیر از شرح وی بر مختصرالقانون = الفصول الایلاقی شرف الدین ابی عبدالله محمدبن یوسف ایلاقی است ، این شرح با شرح قانون از صدرالدین علی حکیم گیلانی تحت عنوان جامع الشرحین درلاهورچاپ سنگی شده است. نسخه حاضرناقص الآخر رها شده است و موجودی تا اول جمله اول از تعلیم پنجم از فن اول کتاب اول است .
آغاز: «بسمله ، الحمدلله الذی دقت حکمته فی خلقه الانسان وعمت نعمته علیهم من فرط الاحسان.»
انجام موجود: «قال الشیخ الرئیس رحمه الله الجمله الاولی فی العظام والمفاصل وهی ثلثون فصلا … من جوه الاول قدتم بعض من شرح قانون… .»
نستعلیق 19سطری،كاتب:احمدبن حسین بن احمد حکیم شریف تنکابنی طهرانی، تاريخ تحرير: 5شنبه 25 ذی حجه 1293.، كاغذ : نخودی آهارمهره صنعتی، 133گ5/21×5/17، روی برخی به مشکی خط کشیده شده ، نقش سجع بامهر: مهری با سجع : عبده الراجی احمد ، عزیزالله بن حسین الحسینی ، دارای یادداشت مالکیت عزیزالله بن حسین الحسینی ، جلد : میشن قهوه ای ، سید عباس رفیع جاه ، دی ماه 1370.

شرح الاسباب و العلامات(5193)(عربی)
شرح مزجی است از برهان الدّین نفیس بن عوض بن حکیم کرمانی(متوفی در سنه 841 یا 842) مؤلف شرح موجز القانون از ابن النفیس القرشی و یکی دو کتاب دیگر ایضا در موضوع طب بر کتاب الاسباب و العلامات تألیف نجیب الدّین ابوحامد محمد بن علی بن عمر السمرقندی مذکور در صفحات قبل که شارح پس از آن بدستور میرزا الغ بیک گورکانی از مسقط الرأس خود کرمان حضار به سمرقند شده بود آن را تألیف و باو تقدیم نموده است(در سنه 827 بموجب قول حاجی خلیفه).
آغاز: «بسمله حمدله…و بعد فیقول الفقیر الی الله تعالی… انی کنت من اهل بیت مشهورین بهذه الصناعۀ ».
انجام: «فانها یشد العضو و ینشف الرطوبات».
نستعلیق خوش، کاتب مولانا طالب شیرازی، تاریخ تحریر چهارشنبه 12 ربیع الاول 1004، محل کتابت بخارا، کاغذ نخودی، عناوین در متن و حاشیه به شنگرف، اندازه مسطر 3/8×5/19، متن اصلی متمایز به خطی در بالای عبارات به شنگرف، 27س، 260گ 17×31، جلد تیماج خرمائی ضربی، واقف میرزا رضاخان نائینی، تاریخ وقف مرداد 1311.

شرح الاسباب والعلامات(ترجمه-) (18046) ( فارسی)
ماتن: نفیس بن عوض کرمانی (-842ق.)
از آنجا که در نسخه حاضر اواخر مقدمه و اوایل فن اول بعد ازترجمه اول افتادگی دارد عنوان دقیق کتاب و نام مولف یا مترجم بدست نیامد؛ اما چون بخش اعظم کتاب ترجمه شرح الاسباب است با همان عنوان معرفی شد؛ اما مترجم بعد ازحکیم مومن تنکابنی ودرقرن 12یا 13ق می زیسته است.
ترجمه و تدوینی است جامع که همانند موجز القانون علاء الدین ابن نفیس قرشی (-687ق.) شامل چهار فن می باشد: فن اول درقواعد کلی طب در دو جزء نظری وعملی ، این فن احتمالا یا تألیف مولف است و یا ترجمه همراه با اختصاراز فن اول موجز القانون ،فن دوم در ادویه واغذیه مفرده و مرکبه مترجم وجامع این فن را نگاشته و مخاطب را به کتاب تحفه المومنین حکیم محمد مومن که درزمینه ادویه و اغذیه جامع مختصر و بزبان فارسی است ارجاع داده است، فن سوم درامراض مختصه به هر عضوبدن ، فن چهارم درامراض مختصه به تمام بدن نه یک عضو مترجم فن سوم وچهارم را عینا ازکتاب شرح الاسباب والعلامات نفیس بن عوض کرمانی(-842ق.) به فارسی ترجمه کرده است.
آغاز: « بسمله ، حمد بیحد وثناء بیعدد مرحکیمی را سزد که … حدوث باسهال امکان تنقیه … فرموده و مفرح یاقوتی و نفخت فیه من روحی صمت و قوت وجوب داده.»
انجام موجود: «که ساخته شوداز بابونه والکلیل الملک وتخم کتان.»
نستعلیق 15 سطری، كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير : قرن 13ق.،كاغذ : نخودی فرنگی آهارمهره ،454گ20×5/14،جای عناوین سفید و برخی دیگر به شنگرف ،روی برخی عبارات به شنگرف ولاجورد خط کشیده شده ، برخی اوراق دارای حاشیه ، یادداشت مالکیت، حواشی برخی اوراق وصالی شده ، جلد: تیماج مشکی ، خریداری از عبدالوهاب حکیم افغانی ، 31شهریور1370.

شرح دستور العلاج(5178)(عربی)
شرح مزجی مختصری است از حسن بن زین العابدین سبزواری بر ارجوزه طبی خود او موسوم به دستور العلاج.
آغاز: «الحمد لله الطبیب الشافی الواهب الصحۀ و المعافی».
انجام: «فی فن الطب ما اجتهدت فی تلفیقه و ترکیبه و الحمد لله علی توفیقه».
نستعلیق شکسته به خط شارح، تاریخ تحریر ربیع الثانی 1294، کاغذ شکری آهاری، مختلف السطر، 69گ 11×17، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف عماد فهرستی، تاریخ وقف تیرماه 1310.

شرح قانون(5101)(عربی)
اصل کتاب از تصانیف شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زاد المسافر، عبدالفتاح، زبان عربی، احمد شاه قاجار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قطب الدین رازی، نادرشاه افشار، خواجه نصیر، غازان خان