پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

است و تنها شامل مقاله سوم در بیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بیماران می باشد وظاهرا اندکی افتادگی دارد و در برگ 13و 32 افتادگی دارد ، نسخه کامل آن به ش 1/1773 در فهرست گلپایگانی 3/56 و نسخه ای از مقاله سوم در فهرست الهیات مشهد 1/428 معرفی شده و اما مولف صاحب دیوان شعر هم بوده ( الذریعه 9/113و 868) ومدت 50سال قاضی اردبیل بوده و پسرش ظهیرالدین کبیر لطیفی اردبیلی نیز بخاطر تشیع در 930 ق. شهید شده و همو صاحب وفیات الاعیان ابن خلکان هم بوده و معروف به قاضی زاده بوده ودرمصر شهید شده ابتدا حنفی وسپس شیعی بوده .
آغازموجود:«مقاله سیم دربیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بدان ایدک الله که علاج بیماران دوقسم است یک قسم اینست که علاج ایشان بمجرد اغذیه کنند.»
انجام موجود: «وگوشت فروجه بدهند وباسفناج وگشنیز تراوش ماش مقسر واندک.»
مذیل است به 4 ورق حاوی استعاری منظوم در منطق .
نسخ 15سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت : قرن 13ق.،کاغذ: نخودی وفستقی فرنگی آهارمهره، 35گ16*11،عناوین به سرخی ، روی برخی عبارات به سرخی خط کشیده شده است ، حواشی اوراق رطوبت رسیده ،جلد: ندارد،وقفی محمد شهبازی ، 13/2/1368.

نورالابصار(18276)(فارسی)
رسالهای است در بیان امراض چشم و طرق علاج آنها از موسی بن علی رضا ساوجی مطابق با اقوال جالینوس و متقدمین از اطبای اسلامی.
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چنین عرض میکند بنده روسیاه… که چون بعضی از مخادیم که این ذره بیمقدار در خدمت ایشان استفاده مینمودم».
انجام: «و سحق بلیغ نمایند تا چون غبار شود اکتحال نمایند».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر 1290، محل تحریر اردوی شاهرود بسطام، کاغذ حنائی فرنگی، 16س، 106گ 13×8/20، جلد تیماج یک لا، واقف زین العابدین پیوندی، تاریخ وقف شهریور 1371.

وافیه(47224)(فارسی)
ترجمه اي‌است با اختصار از “قانونچه” محمود بن محمد خوارزمي چغميني(745) . مترجم در مقدمه كتاب گويد : چون تركان در محرم سال 850 به‌خراسان حمله كردند و كشتاري عظيم بپاساختند بكار ترجمه قانونچه پرداختم تا وسيله سلوت باشد .179
آغاز : “حمد بي غايت و ثناي بي نهايت حضرت خداوندي را كه اعاجيب قدرت او مدرك اوهام انس و جان نيست “.
انجام موجود : «وسرخی رخساره خاصه در وقت شب … رنگ گرده سله است وگرده … و تمدد وی. .»
نستعلیق15سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت : قرن 12ق.،کاغذ: نخودی ،49گ5/22*5/18، اوراق رطوبتی، آسیب دیده و لمینه شده ، جلد: تیماج عنابی فرنگی زرکوب ، اهدایی مقام معظم رهبری، 13/4/90.

وسائل الوصول الی مسائل الفصول(5155)(عربی)
ملخص فصول بقراط است از ابراهیم کشی مطابق با قول حاجی خلیفه در کشف الظنون.
آغاز: «بسمله اما بهد الحمدلله الذی جعل معرفته لمرض القلوب شفاء و خلق لکل داء دواء».
انجام: «من لحمه رطب جوّع لیجففه».
نسخ، تاریخ تحریر نیمه اول قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، 11س، 17گ 5/11×18، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف آقا زین العابدین، تاریخ وقف 1166.

الوصایا الطبیه(ابواب فی -)180 (40233) (عربی)
جامع شناخته نشد.متن از قطب الدین شیرازی(-710ق.)
نسخه حاضر ظاهراً کامل وحدود 20 سطر بیشتر از نسخه 41951 آستان قدس می باشد.
آغاز:«بسمله، ابواب فی الوصایا التقطوها من الکتب … الباب الاول فی ماینبغی ان یکون الطبیب علیه.»
انجام: «کما قال الشاعر واذالطبیب رأیته متمرضا هل یستطیع لغیره تصحیحا.»
نسخ خوش 33سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت :قرن 10ق.،کاغذ: نخودی آهارمهره، 9گ27*16،عناوین به سرخی ، ، جلد: تیماج قهوه ای ضربی زنجیره ای ،وقفی فاضلخان ، 1065ق./1363ش.

ینبوع =ینبوع الحکم= ینبوع الطب181 (15722) (فارسی)
مؤلف: ملا شرف الدین حسن طبیب شیر ازی (قرن 9ق.)
مشتمل است بر 19 فصل : فصل اول در حکایت قوتها ومحل هر قوتی ، فصل دوم درسر فصل ، فصل سوم در چشم ، فصل چهارم در گوش ، فصل پنجم در بینی ، فصل ششم در دهن ، فصل هفتم در حلق ، فصل هشتم در سینه وشش ، فصل نهم در دل ، فصل دهم در معده ، فصل یازدهم در جگر، فصل دوازدهم در زهزه ، فصل سیزدهم در کلیه ، فصل چهاردهم در روده ، فصل پانزدهم در خضیه و قضیب ورحم ومقعد ، فصل شانزدهم در مفاصل و اعراض استخوان وکیفیت اصلاح آن ، فصل هفدهم در اورام وبثور و استسقاء و جذام وامراض جلد ، فصل هجدهم در حمیات ، فصل نوزدهم که قسمت عمده کتاب است شامل دوقسم است: 1-اغذیه 2- ادویه ، فصل بیستم در اعمال اشربه و معاجین وادهان ومراهم و مرکبات (شامل 16 اصل و هریک در چند فصل)
نسخه حاضر ناقص الطرفین و ناقص الوسط است و موجودی از اوایل فصل اول تا اواخر فصل بیستم را شامل است واز اواخر فصل نوزدهم تا اصل ششم از فصل بیستم (دراعمال مرکبات )نیز افتادگی دارد
آغازموجود:«وماده شخصی دیگر می گردد وخدمت غاذیه میکند چهارقوت دیگر اول .»
انجام موجود: «وبا وعیه منی میفرستد تا بفعل انثیین منی میشود.»
نستعلیق14سطری،کاتب:نامعلوم ، تاریخ کتابت :قرن 13ق.،کاغذ: نخودی فرنگی آهارمهره، 196گ19*5/14،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به مشکی وشنگرف خط کشیده شده ، مهر بیضوی با سجع محمد باقر العلوم ، در ورق 45 مهر ناخوانا، ذیلا اوراق ضمیمه است ، اوراق رطوبت رسیده، جلد: مقوا با عطف وگوشه تیماج قهوه ای ، خریداری آستان قدس رضوی ، اردیبهشت 1367.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، زین العابدین Next Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، استان یزد، ادبیات تحقیق، جمعیت شناختی