پایان نامه با کلمات کلیدی زاد المسافر، عبدالفتاح، زبان عربی، احمد شاه قاجار

دانلود پایان نامه ارشد

احمد کلارئي، تاريخ تحرير: 1269ق. (به قرينه مجموعه)، كاغذ: نخودي آهارمهره فرنگي، 4 گ 22×16، جلد: تيماج قهوه‌اي، اهدايي در مهر 1386.

رجوع الشیخ الی صباه(ترجمه-)(5062)(فارسی)
اصل از مولى شهاب الدین ابوالعباس احمد بن یوسف التیفاشی متوفای 651 ق / 1253 م است، مى‏باشد.ترجمه از محمدسعید(مهارت‌خان)بن‏محمدصادق طیب اصفهانی(قرن10ق.)و مشتمل است بر دو جزو هر جزو در 30 باب، و این نسخه تا ابتدای باب هشتم از جزو اول را بیشتر ندارد.
نسخه ای از این کتاب در نشریه دانشگاه تهران (دفتر9/ص211)معرفی شده که اصل نسخه در کتابخانه مخطوطات باکو آذربایجان نگه‌داری می‌شود.
آغاز: «بسمله الحمدلله الذی خلق الانسان من ماء معین ثم جعله نطفۀ فی قرار مکین».
انجام موجود: «باب هشتم در بیان مقدمه که در معرفت ترکیب نمودن ادویه باهیه لازم است».
نستعلیق شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن سیزدهم، عناوین بشنگرف، 13-15س، 26گ کاغذحنائی، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف حاج سید محمد، تاریخ وقف 1309.

رجوع الشیخ الی صباه فی القوة علی الباه(ج2-1)87 (6097) (فارسی)
مؤلف : مولی احمدبن سلیمان معروف به ابن کمال پاشا(-940ق.)
وی کتاب را برای سلطان سلیم عثمانی تألیف کرده است و در دو جزء کلی ، اول در اسرار رجال در 30 باب و دوم در اسرار نساء در 30 باب می باشد.
آغاز: «بسمله ،الحمد لله الذی خلق الاشیاء بقدرته واتفقها بلطیف صنعته ودبرها.»
انجام: «ویسقی منه وزمن دانق ونصف فی … اوغیره فاعلم ذلک تم … .»
نسخ 37سطري ،كاتب: نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:نخودی آهارمهره ، 42گ5/26×17، عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات خطی به شنگرف کشیده شده ،جلد :مقوا با روکش پارجه ای ، وقفی رضاخان نائینی ، مرداد 1311.

الرحمه فی الطب والحکمه88(35777) (عربی)
مؤلف : شیخ محمد مهدی بن علی بن ابراهیم صبیری یمنی مهجمی مقری (-815ق.)
درعلم طب ، وحاوی 5 باب است : 1- فی علم الطبیه وما اودع الله فیها من الحکمه 2- فی طبایع الاغذیه والادویه ومنافعها 3- فیما یصلح للبدن فی حال الصحه 4- فی علاج الامراض الخاصه لکل عضو مخصوص 5- فی علاج الامراض العامه المنتقله فی البدن .

آغاز: «بسمله ،الحمد لله الذی اخترع من العدم الموجودات و اظهر الی الموجودات الکاینات … وسمیته کتاب الرحمه فی الطب والحکمه .»
انجام: « اومره علی قدر ضعف الشخص وقوته فانه نافع صحیح مجرب والله اعلم فهذا اخر ما اوردنا والیه قصدنا من کتابنا هذالموسوم بکتاب الرحمه فی الطب والحکمه فنسأل الله ان ینفعنا ..»
نستعلیق 22سطري ،كاتب: نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 14ق.، كاغذ:نخودی فرنگی آهارمهره ، 21گ21×5/15، عناوین به شنگرف ، درحاشیه ، حواشی اوراق کمی رطوبت رسیده، جلد :مقوا با عطف تیماج قهوه ای ، وقفی آیه الله محمد حسین شمس الاشراق ، بهمن 1386.

الرحمه فی الطب والحکمه(ترجمه -)89 (47333) (فارسی)
مترجم : خواجه عبدالله تمکین مشهور به سید عبدالفتاح (قرن 12ق.)
ترجمه ای است از رساله طب از زبان عربی به‌فارسی که مؤلف آن مهدی بن علی بن ابراهیم صبیری است ، مترجم بنابر آنچه در دیباچه آورده بدستور درویش خان که از نزدیکان احمد شاه قاجار است این کتاب را اززبان عربی بفارسی ترجمه کرده و منتخباتی از قانون بوعلی سینا را درآن داخل کرده و مشتمل بر 5 باب و فصول نموده است ، باب اول درعلم طبیعی است و آنچه حق تعالی درآن نهاده است ازحکمت ، باب دوم درطبایع غذاها ودواها ، باب سیوم دراشیائی که صالح اند درحالت صحت (فیما یصلح فی حال الصحه ) ، باب چهارم درعلاج امراض خاصه از سرتاقدم و باب پنجم درعلاج امراض عامه می باشد .
آغاز: «بسمله ،حمدله اما بعداین رساله است ترجمه کتاب رحمه فی الطب والحکمه تألیف احقر العباد والمخاطب من الرسول الامین به خواجه عبدالله تمکین مشهور به عبدالفتاح خان حکیم.»
انجام: «هرهفت باد ماهی دوبار یا یکبار موافق قوه مریض و ضعیف آن تمام شد بعون الله.»
نستعلیق تحریری 13سطري ،كاتب: نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:نخودی ، 45گ21×14، عناوین به شنگرف ، معلق به حواشی تصحیحی با رمز ص ، مذیل است به چند سطر در صفت روغن از عبدالله تمکین و هفت برگ در طب ، نسخه حکیم شریف الدین خان بغدادی وطریقه حلوا ساختن وترکیب ساختن مربا ی هلیله وقرص خشخاش ومعجون مسک و علاج چشم و علاج دندان از حضرت علی بن موسی الرضا ع ، اوراق رطوبت رسیده و آسیب دیده و لمینه شده ، جلد : تیماج فرنگی عنابی زرکوب ،اهدایی مقام معظم رهبری ، 13/4/90.

زاد المسافرین= تدبیر مسافر(6875)(فارسی)
نام مؤلف را کاتب این نسخه غلام‌رضا بن محمد باقر خوانساری نوشته باین عبارت: «و بعد چنین گوید کم گشته دیار سرگردانی و مبتلا برنج هیچ ندانی… غلام رضا بن محمد باقر الخوانساری… که چون دوستان روحانی و برادران ایمانی را بهره‌مند گردانیده(چه کسی معلوم نیست) و استاد جامع الجونی(کذا) محمد اسماعیل کنکونی والد کمترین حاجی محمد باقر جدیدالاسلام را الخ».
در دو ” مطلب ” و چند فصل . روزگار نگارنده به دست نيامد ، جز آنكه نسخه هاي شناخته شده كتاب از 1275 ق كهن‌تر نيست . مطلب اول ، در تدبير مسافرين و قوانين حفظ صحت ايشان ؛ مطلب دوم ، در معالجه صنفي چند از امراض كثير الوقوع كه بدون حضور طبيب معالجه توان نمود . نسخه اي به همين نام در دو مطلب بسيار نزديك به همين كتاب ، در كتابخانه مجلس نگاهداري مي شود ( شورا ، 19/33 ) كه در آنجا نام نگارنده ، در ديباچه ، محمد حسين بن محمد جعفر بهبهاني آمده است. گويا هر دو تحرير ( خوانساري و بهبهاني ) از زاد المسافرين ملامحمد مهدي شريف طبيب متاثر باشند كه پس از 1141 ق ، در همين زمينه نوشته شده است ( نسخه ها ، 1/546 ) .منابع ديگر : حسيني ، 5/142 ؛ نشريه ، 11 – 12/115 .
نسخ، و نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر رمضان 1244، کاغذ فستقی، عناوین و جداول و کمندها بشنگرف، 20س، 35گ 20×30، جلد مقوا با رویه پارچه واقف، درۀ السلطنه ملک‌زاده کوثر، تاریخ وقف آبان 1326.

زادالمسافرین=تدبیر مسافر90(26377) (فارسی)
مؤلف : ملامحمد مهدی بن علینقی شریف همدانی طبیب(قرن 12ق.)
مولف به خواهش میرزا محمد اسماعیل ، پس از روزگار آشوب افغان در شیراز نگاشته در10صفر 1114 در2 مطلب به انجام رسانده است : 1- تدبیر مسافر و تندرستی 2- معالجه صنفی چند ازامراض سبک ،درفهرست ها چند نام آمده از جمله ملا محمد مهدی بن علینقی شریف طبیب خوانساری و برخی نسخه ها ناشناخته مانده است و چند بارچاپ شده است.
نسخه ناقص الاول است و ظاهرا یک ورق از اول افتادگی دارد و ناقص است
آغازموجود: «وسلامه علیهم اجمعین ما راجع المریض الی الطبیب وانس الحسب الی الحبیب اما بعد چنین گوید گمگشته دیار سرگردانی ومبتلای مرض هیچ ندانی الواثق بالله اللطیف محمد مهدی بن علینقی الشریف عفی الله عنها.»
انجام : «ماراز دارنده زهر و عقرب ازدارنده گوگرد میگریزد والله اعلم بحقایق الامور بدانکه آنچه ازمعالجات دراین اوراق پریشان … که سهو نسیان را معذور خواهند داشت.»
ذیلا 15 صفحه حاوی دورساله بنام مجربات که ظاهراً از همین مولف و همچنین رساله ای در ذکر بعضی امراض ضمیمه است و درپایان دو برگ نیز حاوی مطالبی متفرقه ضمیمه است.
شکسته نستعلیق 15سطری،كاتب: نامعلوم، تاريخ تحرير:رجب 1246.، كاغذ:نخودی فرنگی آهارمهره ، 97گ5/15×5/10،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف ، حواشی اوراق رطوبت رسیده ، جلد : تیماج قهوه ای روشن با حاشیه ضربی زنجیره ای یکلا،اهدایی بنیاد شهید تهران ، فروردین 1378.

زبدۀ الحکمه(8745)(فارسی)
اصل این کتاب تألیف دکتر پولاک نمساوی91(= اطریشی) طبیب خاصه ناصرالدّین شاه قاجار و معلم دارالفنون است و ترجمه فارسی آن از شاگرد او علی نقی بن محمد اسماعیل و مشتمل است بر یک مقدّمه در تعریف علاج و اقسام آن و دو جمله
آغاز: «بسمله حمد له اما بعد این رساله وجیزه¬ صورت تحریریست از تقریرات استاد مکرم».
انجام: «گنه گنه مخلوط نموده بکار برند که نافع است».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر 5 صفر 1294، کاغذ شکری فرنگی آهاری، 13-16س، 162گ(با کتاب ناقص دیگری که در صدر آن و در 40 ورق است تقریبا) 17×21، جلد تیماج قهوه¬ای ساده، واقف خان بابا مشار، تاریخ وقف شهریور 1338.

زبدة الطب= زبدة الکامل(30194)(فارسی)
ناظم: حکیم شرف‌الدین(زنده در910ق.)
آغاز:« بسمله. بنام الله عظیم علیم/سمیع بصیر قدیر حکیم»
انجام موجود:« لسان البقر لوبیا ای عزیز…چو لبلاب و شمع»
نستعلیق17سطری دو ستونه، کاتب:میرزا ابوالقاسم شیرازی، تاریخ تحریر: قرن13ق. 102برگ21*5/14، کاغذ شکری فرنگی، جلد تیماج قهوه ای، وقفی جچة الاسلام محمد حسن علامی در اسفند1382.

زبدۀ الطب (10064)(عربی)
مختصری است مجهول المؤلف مشتمل بر ده مقاله به تفصیل ذیل:
المقالۀ الاولی- فی امور الطبیعیۀ در پنج فصل -المقالۀ الثانیۀ- فی التشریح، در هفت فصل -المقالۀ الثالثۀ- فی احوال البدن، مشتمل بر پنج فصل -المقالۀ الرابعۀ- فی النبض و التفسرۀ، در شش فصل. – المقالۀ الخامسۀ: فی تدبیر الاصحا و علاج المرضی علی -المقالۀ السادسۀ- فی امراض الرأس، شامل سیزده فصل -المقالۀ السابعۀ- فی امراض الاعضاء من الصدر الی اسفل التفسرۀ(کذا)، در 18 فصل -المقالۀ الثامنۀ- فی امراض بقیۀ الاعضاء در هشت فصل -المقالۀ التاسعۀ- فی العلل التی یعرض فی الظاهر الجسد و الحمیات در هشت فصل-المقالۀ العاشرۀ- فی القوی الاطعمۀ و الاشربۀ المالوفۀ، در سیزده فصل
آغاز: «بسمله حمد له و بعد فهذا مختصر مشتمل علی زبدۀ ما یجب استحضاره من صناعۀ الطب».
انجام: «غلیظ مولد للسدۀ».
نسخ، کاتب قاسم، تاریخ تحریر رجب 1293، کاغذ نخودی، عناوین با مرکب بنفش، جلد تیماج یک لا، 13س، 58گ 11×17، واقف دکتر شمس الدین جزایری، تاریخ وقف مرداد 1348.

زبدة قوانین العلاج92 = قوانین العلاج(29838)و(40112) و (15692)93 (فارسی)
مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد]محمود[ بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب (قرن 9-10ق.)مؤلف «مراة الصحة» در 896ق.
کتابی طبی در14 باب و هر باب در فصل هایی و شمار فصول در نسخه ها یکسان نیست، این کتاب بدرخواست برخی ازدوستان در871 ق نگاشته شده ودر 1386با مقدمه محمد مهدی اصفهانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ شده است.
آغاز قوانین العلاج: «بسمله ، الحمدلله الذی خلق الانسان وجعله اشرف موالید الارکان … باب اول درامراض سر مشتمل بر پانزده فصل .»
انجام: «وبنابراین تصویر بر تسمیه اش … پس چون اعزه و اصدقا معز ملاحظه و عین الرضا … معمول را مطابق مأمول یابند فمن الله العصمه والتوفیق والاذیل عفو و اغماض برین اخفاق و اقماض پوشیدن دریغ نفرمایند والسلام علی من اتبع الهدی.»
نستعلیق 14 سطری،كاتب: نامعلوم، تاريخ تحرير:قرن 13ق.، كاغذ:فستقی ونخودی آهارمهره ، 60گ22×17، عناوین به سرخی ، جای برخی عناوین بیاض ، روی برخی عبارات به سرخی وسیاهی خط کشیده شده است ، برخی اوراق دارای حاشیه «2،12»، برخی اوراق رطوبتی ، اوراق ازشیرازه جداست ، جلد : تیماج قهوه ای ضربی با ترنج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، واجب الوجود Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، مقام معظم رهبری