پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، مطالعه موردی، بانکهای دولتی، متغیرهای کلان

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبار دهی بانکهای دولتی هندوستان
رانجان و دال 201334،در یک مطالعه تجربی به ارزیابی 3 عامل اقتصادی و مالی اثرگذار بر تسهيلات غیر جاری بانکهای هند در دوره زمانی 2003-1993 پرداختند.این عوامل شامل طول دوره اعتبار دهی ‌،شوکهای کلان اقتصادی و ریسک پذیری بودند.نتایج حاصله با استفاده از مدل رگرسیون پانل دیتا نشان میدهد که طول دوره اعتبار دهی اثر بسیار مهمی بر تسهیلات غیر جاری بانکها دارند.

2-14-2-7) عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق بانکی/مطالعه موردی بانکهای آمریکا
عظیم و کوثر 352012،در این تحقیق نرخ تسهیلات غیر جاری را مهم ترین عامل بقای بانک ها دانسته و به بررسی عوامل مختلف درون بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر گذار بر این نرخ پرداخته اند.در این تحقیق عواملی نظیر تولید ناخالص داخلی‌،نرخ تورم و وامهای اعطایی به عنوان متغیر مستقل و نرخ تسهیلات غیر جاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.اطلاعات مورد نیاز از سیستم فدرال بانکی آمریکا طی سالهای 2010-1985 بدست آمده است و با استفاده از روش رگرسیون و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج حاصله نشان داد که تمامی متغیر های مستقل اثر معنا داری بر متغیر وابسته دارند و بانکها برای پایین آوردن نرخ تسهیلات غیر جاری باید سیاستهای اعتباری خود را با توجه به این عوامل ترمیم کنند.

نمودار 2-1 تسهيلات غيرجاري در سال‌هاي 1386 تا 1391 در بانك‌هاي خصوصي

فصل سوم
روش تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رشد تولید، تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی، ریسک اعتباری Next Entries مقاله با موضوع قیمت گذاری، غیر سیستماتیک، دارایی ها، بورس اوراق بهادار