پایان نامه با کلمات کلیدی روزنامه‌نگاری، ساختار و محتوا، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به سرعت تغییر در فناوری‌های جدید، اهمیت دارد»(پرایس، 1388، ص89).

بازنشستگی
بازنشستگی آخرین مرحله از فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی و به معنای پایان فعالیت و خدمات‌دهی فرد به سازمان است و با قطع همکاری اما دریافت حقوق مستمر همراه می‌باشد. افراد بازنشسته به اندازه سال‌هایی که خدمت کرده‌اند و بر اساس آخرین حقوق دریافتی خود از مزایای حقوق بازنشستگی برخوردار می‌شوند. از آنجا که بیشتر بازنشستگان به دلیل گذراندن دوره‌های آموزشی متعدد و حدود سه دهه فعالیت صاحب تجارب ارزشمندی هستند و جایگزینی نیروهای جوان و تازه کار ممکن است واحد و یا سازمان را با مخاطراتی مواجه سازد، مدیران این سازمان ها ترجیح می‌دهند تا فرارسيدن موعد آمادگی نیروهای تازه وارد به سطح مورد نظر با تمدید سنوات خدمت نیروهای بازنشسته از میزان مخاطرات احتمالي در روند فعاليت‌هاي رسانه بکاهند. در حال حاضر شناخت روبه‌رشدی در خصوص نیاز به دقت و توجه به نیروی کار و درک اهمیت افراد به عنوان يك رکن اصلی‌ که برنامه‌سازی برآن استوار است وجود دارد. از مدیران منابع انسانی انتظار می‌رود که در اداره کارکنان به لحاظ تخصصی صلاحیت لازم را داشته باشند.آمادگی پرسنل بخش منابع انسانی برای هدایت و پشتیبانی از مدیران و کارکنان، بویژه برنامه‌سازان در مورد مقررات استخدامی، حقوق و مزایای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. آگاهی کارکنان از حقوق و مزایای مربوطه و برخورداری کامل از آن در ارتقاء انگیزش و راندمان کاری نقش خواهد داشت.

4-2 تعاریف نظری در باره متغیرهای وابسته و شاخصهای آن
همانگونه که در فصل نخست پژوهش حاضر بطور مبسوط بیان شد محقق در نظر دارد نقش و رابطه بین عوامل درونسازمانی و کمیت و کیفیت اخبار را در داخل اتاق خبر یعنی جایی که خبر تولید، پردازش و پخش میشود از دیدگاه کارکنان و کارشناسانی که بطور مستقیم در تولید خبر نقش دارند بررسی نماید. با توجه به وسعت گسترده عناصر و عوامل متعددی که با دخالت در فرایند تولید خبر از طریق دو مولفه ساختار و محتوا، کیفت خبر را میسازند و از طرفی خود تحت تاثیر عوامل دیگری مانند عوامل درونسازمانی و برونسازمانی هستند توضیحاتی در باره هریک ارایه میشود.

کمیت خبر:
فرهنگهای‌ فارسی معین، انگلیسی به فارسی آریانپور و انگلیسی به انگلیسی لانگمن، واژه های متعدد مقدار، اندازه، تعداد، قدر، درجه، میزان، ارزش، و شماره را برای مفهوم و معنای کمیت آوردهاند. منظور ما از واژه کمیت در این تحقیق نیز ، تعداد، میزان و تنوع محصولات خبر است.

کیفیت خبر:
در بارهی کیفیت مشکل بتوان تعریف جامع و مانعی ارایه داد. «شاید بتوان کیفیت را میزان مرغوبیت محصولی یا ارائه خدمتی بالاتر از حد متوسط، با توجه به قیمت مناسب و قابل رقابت تعریف کرد. یا به قول مککنزی67 کیفیت ارزشی است که انسان درک میکند چیزی بهتر از چیز دیگر است»(نجفبیگی، 1385، ص، 190). در مقوله کیفیت با دو شاخص کلی ساختار و محتوا سروکار داریم. ساختار در خبر بنیان و چارچوبی است که گردانندگان رسانههای خبری را قادر میسازد تا رویدادها را به شکلها و شیوههای گوناگون و متناسب با نیاز و تقاضای جامعه هدف، تولید و ارایه کنند. بررسیها نشان داده است ساختارهای خبری در افزایش توجه مخاطب نقش دارند. و منظور از محتوا، همان موادی است که تحت عنوان اطلاعات و یا مطالب آگاهیبخش در قالب ساختار برای مخاطب پخش میشود. محتوا میتواند با افزودن بر اطلاعات و آگاهی مخاطب زمینه اعتماد بیشتر آنها را نسبت به رسانه فراهم نماید.

خبر:
علی رغم پژوهش‌های پرشماری که در حوزه خبر صورت گرفته است، هنوز اتفاق نظری پیرامون این نکته که اصولاً خبر چیست وجود ندارد و عموماً صاحب نظران بر اساس علایق پژوهشی و سلایق شناختی خود دست به تعریف این مفهوم زده‌اند؛ اما آنچه مشخص است تفاوت ماهوی بین خبر و حقیقت وجود دارد. والتر لیپمن در تعریف خبر می‌گوید خبر انعکاس موقعیت‌های اجتماعی نیست بلکه گزارش جنبه‌های مطرح شده در جامعه است. خبر به مسایلی می‌پردازد که فوری، تازه، پیچیده و مبهم باشند. درضمن وی معتقد است؛ خبر و حقیقت الزاما یکی نیستند. وظیفه خبر این است که حادثه‌ای را مطرح کرده و سر زبان‌ها بیندازد حال آنکه وظیفه حقیقت آن است که واقعیت پنهان و نامعلوم را روشن کرده، آنها را به هم ربط داده و تصویری از واقعیت بهدست دهد که بیشتر براساس آن عمل کند (پژوهش و سنجش، شماره 12،ص 2). «اریک سی هوپ وود» آمریکایی خبر را نخستین گزارش حادثه با معانی که مورد توجه عامه است، تعریف می‌کند(مسعودی،1383،ص 13). در واقع همه وقایع به خودیخود جنبه خبری ندارند و آنچه ارزش خبری ایجاد می‌کند اهمیت و اعتباری است که اجتماع برای آن قائل است. بنابراین تازگی رویداد و جالب بودن آن برای عامه، ترین معیار ارزیابی خبر به شمار می‌رود؛ لذا خبر را می‌توان، اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی، تعریف نمود(معتمدنژاد و مصنفی، 1368،ص 18-17). اگر بخواهیم خبر را با توجه به خبرنگار و فرایند تولید خبر، تعریف کنیم؛ با یک جمع‌‌‌بندی به تعریفی جامع و مانع خواهیم رسید: «خبر، فرآیند ارزش‌گذاری عناصر رویداد عینی است، با توجه به منافع فرستنده و نیاز مخاطب» (مسعودی، 1383،ص 14).

خبر چیست؟
علمای مختلف ارتباطات اجتماعی و نویسندگان کتاب‌های روزنامه‌نگاری برای خبر تعریف‌های گوناگونی ذکر می‌کنند که به عنوان مثال چند نمونه را نقل می‌کنیم: لیل اسپنسر آمریکایی مؤلف کتاب «خبرنویسی»، خبر را شامل هر عمل و اندیشه واقعی که برای عده کثیری از خوانندگان جالب توجه باشد معرفی می‌کند (معتمدنژاد، ص 17) .خبر گزارش عینی از واقعیت‌ها است که دارای یک یا چند ارزش خبری بوده و احتمالاً تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته است (محسنیان راد، 1377). شکرخواه در اثر خود به نام خبر بر این عقیده است که «خبر گزارش واقعیت‌ها است، اما هر واقعیتی را نمی‌توان خبر نامید» (شکرخواه، 1374،ص 6 – 5). فرناندوترو68 رئیس و استاد انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس در یکی از کتاب‌های خود به نام «خبر»، آورده است، خبر، «انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی‌ها و دانش‌های انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی» است.(معتمدنژاد، 1368،ص 18) . خبر گزارشی است که در آن کوشش میشود تا وجوهی از تصویر جاری یک رویداد یا فرآیند که مورد توجه مخاطب است، فراهم آید. (شکرخواه،1379،ص 9). اریک سی هوپ وود آمریکایی، خبر را اینگونه معرفی کرده است: «نخستین گزارش حادثه یا معنایی که مورد توجه عامه است.خبر، گزارش از رویدادهای واقعی و عینی است که دارای یک یا چند ارزش خبری است» (بدیعی و قندی، 1381،ص43).میچل وی چارنلی نیز معتقد است که خبر گزارش مناسب، خلاصه و دقیق یک رویداد است و نه خود رویداد (معتمدنژاد، 1368،ص18). خبر شرح گواهیگونه‌ای از یک رویداد است. اما تنها نه یک گواهی عادی و معمولی که خبرنگار آنچه را دیده است بگوید و غیر از آنچه دیده است نگوید، خبرنگار، گزارشگر یک شاهد فعال و گلچین‌ کننده است. فعال از این بابت که به جستجوی عوامل مختلف و غالباً ناپایداری رویداد می‌پردازد و گلچین کننده از آن جهت که فقط قسمت‌هایی از رویداد را که برای مردم جالب است برمی‌گزیند و آنگاه برای روایت این ماجرا، جملات و کلماتی را انتخاب می‌کند که بتواند با حداکثر روشنی، دقت و امانت چگونگی رویداد و جزئیات آن را برای خواننده و شنونده مجسم کند.برای رسیدن به این هدف، قائده‌ای به قدمت خود روزنامه‌نگاری وجود دارد. این قاعده شش سؤال: که ؟، چه؟، کجا؟، کی؟، چگونه؟ و چرا؟ را دربر می‌گیرد، یک خبر کامل پاسخ به این شش سؤال است.بدیهی است اهمیت نسبی هر یک از این پرسش‌ها بسته به نوع واقعیت تفاوت می‌کند، اما در هر حال اصولی‌ترین خبر آن است که دستکم برای چهار سؤال اول، جواب داشته باشد. (بدیعی، 1380،ص 128). همان گونه که ذکر گردید علمای مختلف ارتباطات اجتماعی و نویسندگان کتاب‌های روزنامه‌نگاری برای خبرهای مطبوعاتی تعریف‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند اما باتوجه به چارچوب نظری در این پژوهش که بر نظریه سیستم استوار است جامع ترین و نزدیک‌ترین تعریف به آن تعریفی است که دکتر نصرالهی در کتاب اصول خبرنویسی ارایه کرده و عبارت است از:«خبر گزارش و بيان برخي از رويدادهاي خبري است كه ارزش‌هاي خبري دارد و در فرايند تبديل رويداد به خبر، ممكن است تحت تاثير عوامل درون‌رسانه‌اي و برون‌رسانه‌اي، از ميزان عينيت آن كاسته مي‌شود».(نصراللهی،1382،ص 37)

ارزش‌های خبری69
«هر روز صدها و شاید هزاران رویداد کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد اما امکان تهیه گزارش از همه‌ي آن‌ها وجود ندارد و تعداد زیادی از وقایع نیز ارزش خبری لازم را برای گزارش و انتقال آن‌ها به مخاطبین ندارند. بنابراین برای تشخیص اینکه چه رویدادی ارزش تهیه گزارش دارد، به معیارهایی نياز است که به کمک آن بتوان وقایع را ارزش‌یابی و گزارش جامعی از آن رویداد برای مخاطبان تهیه کرد. این معیارها که به تنهایی یا با ترکیب با یکدیگر، یک رویداد را پدید می‌آورند ارزش خبری نامیده میشود»(بديعي،قندي،1383 20). «ارزش های خبری در دل رویدادها قرار دارند به عبارت دیگر هر رویداد فی‌نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه‌ای از ارزش‌ها است که همواره رگه اصلی خبر را تشکیل می‌دهند . طبعا توان تعیین و شناسایی این ارزش‌ها مقوله‌ای مهم و تعیین‌کننده است»(شکرخواه،1388 ،ص12). ارزش های خبری هفت گانه که حالتی استاندارد به خود گرفته و در سراسر جهان برای اصحاب رسانه شناخته شده است عبارت اند از:

دربرگیری70
«رویدادی دارای ارزش دربرگیری است که برتعداد فراوانی از افراد جامعه تاثیرگذار باشد،و مهم نیست که این تاثیر مثبت یا منفی، مستقیم یا غیر مستقیم باشد. مثلا خبر تعویض شناسنامهها، یک خبر دارای دربرگیری است، زیرا که برای همه مخاطبان مهم است و همه آنان را در بر می‌گیرد»(همان منبع،ص14).

شهرت71
«اشخاص، اشياء و نهادهايي كه داراي شهرت هستند از ارزش خبري برخوردارند»(همان، ص14). اشخاص حقیقی و حقوقی که به خاطر فعالیت‌هایشان در جامعه شناخته شده باشند دارای این ارزش خبری هستند. «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به خاطر شغل و فعالیتش در جامعه شناخته شده باشد، اخبارش دارای ارزش «شهرت» است. البته این شهرت می‌تواند منفی یا مثبت باشد» (مسعودی، 1383،ص 45). بر این اساس علاوه بر رهبران سیاسی، فعالیت‌های ورزشکاران و چهره‌های سرشناس برنامه‌های سرگرم کننده منبع خبری مهمی به حساب می‌آیند. حتی برجستگی چهره‌های سرشناس منفی نیز دارای ارزش خبری است.

جذابیت 72(استثناء‌ها، شگفتی‌ها)
وقایع و رویدادهای نادر و کمیاب، همواره باعث شگفتی انسان‌ها می‌شوند؛ زیرا وقوع چنین رویدادهایی برخلاف انتظار طبیعی انسان‌ها است.«اين نوع رويدادها از وجه غيرعادي بودن و يا عجيب و استثنايي بودن از ارزش خبري برخوردارند»(شکرخواه،1388،ص15).

زمان یا تازگی رویداد73
«این ارزش خبری به فاصله بین زمان وقوع رویداد و زمان انتشار آن اشاره دارد. در واقع هیچ رویدادی بدون داشتن ارزش خبری تازگی نمی‌تواند عنوان خبر را به خود اختصاص دهد» (نصرالهی، 1382،ص 58).
مجاورت و نزدیکی 74
مخاطبان تفسیرهای خبری مایلند که مسائل روزمره داخلی و خبرهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر از سایر مسائل مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرند. یعنی ارزش مجاورت خبری بیش از سایر ارزش‌ها مورد توجه قرار گرفته‌ است. «این ارزش خبری به میزان نزدیکی مکانی یا معنوی افراد به محل رویداد مربوط می‌شود» (مسعودی، 1383، ص 51). به لحاظ ارزش خبری، مجاورت در دو شکل گزینش می‌شود: مکانی و معنوی. مجاورت مکانی مثل شهر، کشور و منطقه مجاور و مجاورت معنوی مثل مشابهت‌های فرهنگی، عقیدتی، قومی، اجتماعی و نظایر آنها است.

کشمکش، برخورد و اختلاف 75
«اين‌گونه رويدادها حاوي برخورد(اختلاف‌ها، كشمكش‌ها يا درگيري) ميان افراد،گروه‌ها، ملت‌ها ، حيوانات با يكديگر در طبيعت است. برخورد ممكن است جسماني(فيزيكي)يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی انسانی، حسابداری مالی، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روزنامه‌نگاری، مقوله بندی