پایان نامه با کلمات کلیدی روانشناسی، دانشگاه فردوسی، کارشناسی ارشد، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی. مجموعه سخنرانی های ارائه شده در نخستین همایش پیشگیری از وقوع جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا.
سلمانی، م. و دیگران. (1387). بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده های و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک. مجله پژوهش های جغرافیایی انسانی، شماره 65.
سلیمان اختیاری، ی. و شمس، م. (1388). بسیج‌های رسانه‌ای اطلاع رسانی آموزشی و پیشگیری از حوادث ترافیکی. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره دوم: 252-267.
سنایی نسب، ه.؛ ایرانی، ق. ا.؛ رفعتی، ح. و کریمی، ع. ا. (1388). بررسی فراوانی و عوامل موثر بر تصادفات رانندگی در یک مرکز نظامی در تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،1، 19-30.
سواری، ح. (1384). تکنیک های آموزشی عملی رانندگی. بیشتر بدانیم، بهتر برانیم، ایمن بمانیم.
سوری، ا. (1387). روانشناسی ترافیک، همایش «مشهد، ترافیک، آینده»، مشهد: ناجا.
سهرابی، م. ص.؛ معتمدزاده، م.؛ گل محمدی، ر. و مقیم بیگی، ع. (1390). استفاده از شبیه ساز رانندگی بمنظور ارزیابی زمان واکنش راننده به دو نوع چراغ ترمز. دو ماهنامه سلامت کار ایران، دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392.
سیف‌نیا، ف. (1387). بررسی حوادث و تصادفات جاده‌ای استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای کاهش آن، تبریز، انتشارات معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی
شاکری‌نیا، ا. و محمدپور، م. (1389). رابطه ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید صدوقی یزد، ویژه نامه همایش رفتارهای پرخطر، 18و 225.
شاکری نیا، ا. (1384). رابطه ویژگی های شخصیتی،سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر. مطالعات مدیریت ترافیک، 4، 61-74.
شفاهی، ج.؛ ابولقاسمی، ع. و عبادیان، ع. (1389). نقش عوامل شخصیت در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر در رانندگان متخلفان شهر اردبیل. اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
شفیعی، ف. (1376). رفتارهای بهداشتی و آموزش بهداشت-تئوری، پژوهش و عملکرد. کارن گلاز، فرانسیس مارکوس، لوئیس باربارا رایمر. تهران: انتشارات لادن، چاپ اول، زمستان 1376.
شمس، م.؛ رشیدیان، آ.؛ شجاعی‌زاده، د.؛ مجدزاده، ر. و منتظری، ع. (1389). رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران: نگرش، رفتارهای خودگزارشی و مشاهده ای. فصلنامه پژوهشگده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی. سال نهم، 4، 403-416.
شمس، م.؛ رشیدیان، آ.؛ شجاعی‌زاده، د.؛ مجدزاده، ر. و منتظری، ع. (1387). وضعیت نگرش و رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران. برگزیده مجموعه مقالات دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران.
شهرداری مشهد. (1387). آمارنامه شهر مشهد، معاونت برنامه ریزی و توسعه
صباغ‌پور، ع. (1387). منافع فردی و منافع جمعی، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
طبیبی، ز. و هاشمیان، س. (1390). تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان. اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد
طبیبی، ز. و هاشمیان، س. (1391). عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره 3، شماره 10، تابستان 1392.
عریضی، ح. ر. و براتی، ه. (1390). پیش بینی خطاها، لغزش ها و انحرافات رانندگی با استفاده از ویژگی های شخصیتی و عملکرد در آزمون خطرپذیری رانندگی وین. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 8، شماره 4، 48-60.
عریضی، ح. ر. و حقایق، س. ع. (1388). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر. فصلنامه پایش، 8(4)، 21-28
علمی، م. (1384). نقش عوامل اجتماعی موثر بر قانون گرایی شهروندان تبریز، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد واحد خلخال)، 2 (7)، 51-76.
علیزاده اقدم، م. و صالحی، ز. (1391). سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها (مورد مطالعه: رانندگان درون شهری تبریز)، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، 1، 11-30.
کلانتری، ص. و همکاران. (1384). ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 5(18)، 62-78.
کوزر، ل. و روزنبرگ، ب. (1378). نظریه های بنیادی جامعه شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی، چاپ اول.
گودرزی، م. ع. و شیرازی، م. (1384). بررسی رابطه تحریک جویی و رفتار رانندگی پرخطر. مجله روانشناسی، 9، 34-50.
فرهادی، س.؛ تقدیسی م. ح. و صلحی م. (1384). بررسی تاثیر آموزش از دو طریق سخنرانی و داستان گویی بر آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرکرد درباره پیشگیری از حوادث و سوانح در سال 83-82. مجله طلوع بهداشت دانشکده بهداشت یزد، سال چهارم، شماره اول.
مازلو، آ. (1372). انگیزش و شخصیت، مترجم، احمد رضوانی، مشهد، به نشر.
محمدفام، ا. و گل محمدی، رستم. (1382). بررسی رفتارهای ناایمن بین رانندگان اتوبوس بین شهری همدان، مجله طبیب شرق، 5(4)، 251.
مرادی، م. و محمدی، ا. (1390). نقش و تأثير رسانه‌های جمعی در ارتقاء و توسعه فرهنگ ترافیک. یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
مرادی کوچی، م؛ و بلاغی، ک. (1390). کیفر محرومیت از رانندگی و پیشگیری از جرایم رانندگی. مجله تعالی حقوق، 12، 77-89.
مردی، ص. (1385). بررسی رابطه تحصیلات و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، فصلنامه دانش انتظامی، 8(4)، 43-56.
مروتی شریف آباد، م. ع.؛ غفرانی‌پور، ف.؛ حیدرنیا، ع؛ و بابایی روچی، م. (1384). بهینه‌سازی الگوی ارتقاء سلامت و ارزیابی بکارگیری آن همراه با تئوری آموزش بزرگسالان در تغییر رفتارهای ارتقاء دهنده‌ی سلامت در سالمندان شهر یزد. پایان‌نامه دکتری تخصصی (ph.D)، آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس.
مظلومی س. و صیادی م. ح. (1384). بررسی میزان شیوع حوادث ناشی از وسایل نقلیه در شهرستان تفت سال1383. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مدیریت آموزش و پژوهش.
مومنی، پ. (1380). قانون گریزی، علل و عوامل، مجله وکالت، 6، 58-62
نادری خورشیدی، ع؛ فقیه علی آبادی، ه. و شموشکی، م. (1390). نقش عوامل ساختاری برخاسته از باورها و ارزشها در رفتار کاربران ترافیکی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، 171-199.
هاشمیان، ک.؛ صابری، ه. و بهادری، ا. (1389). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در رانندگان پرخطر و عادی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 5، 71-83.
هاشمی برزآبادی، ح. (1390). نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکی، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد .
هاشمی جوزدانی، ه. (1390). نقش کنش‌های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد .
هل، گ. (1389). روانشناسی رانندگی، ترجمه ع، شفیع آبادی، ح، اکبری و ع، اسماعیلی، تهران، انتشارات ترمه.
یعقوبی، ح. (1379). بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران.مجله اندیشه و رفتار، 1، 60-67.
یونسیان، م. و مرادی، ع. (1384). آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان وسایل نقلیه در زمینه مقررات راهنمایی و رتنندگی تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت، 11،57-66.

منابع لاتين
AbdolHanan, S. (2010). Are you a mindful driver? Center for Accident Research and road Safety-Queensland.
Aberg, L., & Rimmo, P.A. (1998). Dimensions of aberrant driver behavior. Ergonomic, 41, 39-56.
Adrian, J., Postal, V., Moessinger, M., Rascle, N., & Charles, A. (2011). Personality traits and executive funcations related to on-road driving performance among older drivers. Accident analysis and prevention, 43, 1652-1659.
Ajzen, I. (2006). Constructing a TPB questionnaires: Conceptual and methodologicall considerations. Brief Description of the Theory of Planned Behavior.
Ajzen, I. (2002a). Preceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.
Ajzen, I. (2002b). Residual effects of past on later behavior: habituation and reasoned action perspectives. Personality and Social psychology Review, 6(2), 107-122.
Ajzen, I. (1996). The theory of Planned Behavior: A Bibliography.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
Ajzen, I. (1988). Attitudes, Personality and Behavior. Maidenhead: Open University Press.
Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed), Advancees in experimental social psychology (Vol. 20, pp. 1-63). New York: Academic Press
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: a theory of planned behavior. In: J. Kuhl and J.Beckman (Eds). Action control: from cognition to behavior. Berlin, Springer
Ajzen, I. (1980). Understanding the attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Ajzen, I., Fishbein, M. (1972).Attitudes and normative belifs as factors influencing behavioral intention. Journal of personality and Social Psychology, 21:1-9.
Andersson, A-L., Bunketorp, O., & Allebeck, P. (1997). High rates of psychosocial complications after road traffic injuries. Injury, 28: 539-543.
Andreasen, A.R. (1968). Leisure mobility and lifestyle patterns. Washington: American Marketing Association Conference Proceedings.
Anstey, K.J., Wood, J., Lord, S., & Walker, J.G. (2005). Cognitive, sensory and physical factors enabling driving safety in older adults. Clinical Psychology, 25, 45-65.
Armitage, C.J., Conner, M. (2001). Efficacy of the Theory of Planned Behavior: A meta- analytic review. British Journal Psychology Society, 40, 471-449.
Arnett, J. J. (1996). Sensation seeking, aggressiveness, and adolescent reckless behavior. Personality and Individual Differences, 20(6), 693-702 .
Arthur, W., &Doverspike, D. (2001). Predicting motor vehicle crash involvement from a personality measure and a driving knowledge test. Journal of Prevention & Intervention in the communit, 22, 35-42.
Arvidsson, S. (2010). Determinants of traffic violations: The role of age and gender. Preliminary Draft, 28, 1-28.
Awopetu, O., Brimacombe, M., & Cohen, D. (2008). Fetal Alcohol Syndrome Disorder pilot Media Intervention in New Jersey.
Babite RossSilcock. (2003). Transport Research Laboratory. Guidelines for estimating the cost of road crashes in developing countries. London, Department for International Development.
Baksteen, B. (1995). Flying is not safe. Safety Science, 19, 287-294.
Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: ferryman.
Barkley, R.A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention and executive functions: Constructing a

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی درک خطر، راهنمایی و رانندگی، پیش آزمون، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی of، and، the، driving