پایان نامه با کلمات کلیدی روانشناسی، جامعه شناسی، انسجام اجتماعی، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهای جهان سوم نمی شود پیش از جنگ جهانی دوم مسابقات فوتبال ،المان،فرانسه ،انگلستان،بدلیل سابقه تاریخیی اختلافات به وژه جنگ جهانی اول دایما با نشرهای سیاسی در سطح ملی همراه بود .،این تنش ها ،پس از جنگ،به مسابقات فوتبال کشیده میشوند.ورویاروی کشورهای شرق و غرب در میادین فوتبال ،به ویژه در فضای موسوم برده و همیشه چنبه سیاسی داشت.
مسابقات ایران و امریکا در جام جهانی 1998، در نمونه های ازاین فوتبال سیاسی بوده است بنابر این می توان گفت از زاویه نیز نگریست ،شواهد تجربی نشان داده است که فوتبال ایران ازعرب منطقه ،خلیج همیشه فارس مثل عراق ،عربستان ،بحرین ،همراه با حرف و حدیث است و ذهنیت تاریخی نسل امروزی که (جوانان )ما نسبت به کشورهای عرب همسایه جنگ نا مسالانه ایران ، و عراق، جدای بحرین از ایران 30 سال پیش، همه باد آور ذهنیتهای منفی به این نیم هاست لذا این بازیها جنبه،حیثیتی سیاسی دارند که امروزه ملی سر دیگر طبقات است و تجربیات نشان داده است که شکست تیم ملی از ایرلند، سوریه، آلمان، به سبب درگیری و خشونت نشده است ولی هر بار تیمهای ملی با داخلی (استقلال ـ پرسپولیس) در مشاهده با تیم های غربی مذکور شکست خوردتد به نوحی روح ملی آزرده شده و شرایط را برای خشونت فراهم کرده است.
بازی انتقامی ـ سیاسی همواره به مسایل اهمیتی همراه بوده، بویژه اگر که با شکست روبرو باشند بنابر این در تبین سیسی خشونت فوتبال از نگاه جامعه شناسی فوتبال از چشم انداز حامعه شناسی فرهنگ.
آنچه که حایز اهمیت است اینکه جوامع برای انسجام اجتماعی خود، عوامل وحدت سازه اسطوره های ملی هستند و از دوره های مختلف تاریخ، متفاوت و متنوع بوده و در دوره های رشد تاریخی جوامع نیز، با همدیگر تفاوتهای بسیاری دارند امروزه جامعه شناسان فوتبال، به عنوان یکی از استوره های جامعه طبعیت میکند (اکبری خرم، 1386).
ریبل جامعه شناس امریکای با اشاره به نفس وسایل ارتباطات جمعی در امریکا در بروز خشونت وفوتبال، تبدیل فوتبال به عنوان یک اسطوره ملی با باور ملی که باور فرهنگی است تحلیل خود این مفهوم تشریح می کند لذا اگر این اسطوره ملی در نقطه ای با مرحله ای از زمان دچار خشونت آسیب پذیری گردد.باور جمعی ایرانیان آسیب دیده است.
جامعه‏شناساني كه با استفاده از ديدگاه كاركردگرايي ساختي به تحقيق و مطالعه درباره مسائل اجتماعي ورزش مي‌پردازند، توجه خود را معطوف به اين موضوع مي‌كنند كه ورزش با چه كاركردهايي و از چه طريق به تحقق نيازهاي سيستمي‌– همنوايي، انسجام و همبستگي، هدف يابي، و مديريت تنشها و حفظ الگوها – كمك مي‌كند. به اين ترتيب، مي‌توان اذعان نمود كه در تئوري كاركردگرايي ساختي ارتباط بين مشاركت ورزشي و شكل گيري شخصيت اجتماعي مناسب يكي از محورهاي مهم و مطالعه پژوهش به شمار مي‌آيد. در اين مطالعه به بررسي اين موضوع پرداخته مي‌شود كه آيا فعاليت‏هاي ورزشي مي‌توانند تجربه‏هايي از جامعه‏پذيري ارائه كنند كه از طريق آنها مردم ارزش‏ها و هنجارهاي اجتماعي را فرا گيرند، و آيا فعاليت‏هاي ورزشي مي‌توانند محيط‏هايي را ايجاد كنند تا مردم اين امكان را بيابند با استفاده از شيوه‏هاي سودمند مبادرت به رهايي از تنش‏ها و ناكامي‌هاي خويش نمايند، به گونه‏اي كه نظم و ثبات جامعه نيز حفظ شودفعاليت‏هاي ورزشي و عرصه‏هاي برگزاري آنها حيطه‏ي مناسبي براي تخليه سودمند انرژي پرخاشجويانه و خشونت‏آميزي است كه احتمالاً در ساير عرصه‏هاي زندگي اجتماعي متراكم شده‏اند. خشونت و پرخاشگري در صورتي كه خارج از ضوابط و مقررات حاكم بر ميادين ورزشي صورت پذيرد، به عنوان ”رفتاري كجروانه“ و داراي كاركرد نامناسب تلقي مي‌شود كه بر ساختار نهاد ورزش و سيستم عملكردي آن پيامدهاي سوء و منفي مي‌گذارند. از اين منظر، مي‏توان خشونت و پرخاشگري را به عنوان رفتاري كجروانه كه نتيجه‏ كاستي در تركيب اجزاي مختلف تشكيل دهنده ای رفتار است، مورد مطالعه قرار دارد.
ورزش بخشی از يك سيستم ساختاري اجتماعي است كه به همراهِ، ودركنارساير نهادها يا اجتماعي
در صورتي كه بين اهداف فرهنگي جامعه و ابزارهاي نهادي تحقق آنها شكاف ايجاد شود، ثبات اجتماعي دچار كاركرد و نقش موثر و سودمندي در حفظ نظم و ثبات اجتماعي دارا مي‌باشد اختلال مي‌شود. مقاله‏ي حاضر به تفسير و تبيين پديده‏ي خشونت و پرخاشگري تماشاگران مي‏پردازد.
برخي محققين براساس شيوه‏ي تجلي پرخاشگري و خشونت، آن را به دو نوع كلامي و فيزيكي تقسيم‏بندي كرده‏اند. پرخاشگري كلامي در جريان تقابل و روياروئي دو فرد يا گروه و از طريق تهديد، جنجال، تمسخر و استهزاء و سخنان توهين‏آميز بروز مي‏كند. دانينگ و همكارانش در دانشگاه ليسستر با اشاره به فرضي و خيالي بودن تقسيم‏بندي‏هاي صورت گرفته در مورد انواع خشونت و پرخاشگري، حالت‏هاي مختلف آن را رفتار واقع بر طيفي مي‌دانند كه بازتاب آميزه‌اي از فكر و احساس است و هيچ شكلي از خشونت در آن هرگز به ‌صورت خالص يافت نمي‌شود. به بيان اين پژوهشگران ”خشونتِ ابزاري مي‏تواند هيجان انگيز هم باشد، يا خشونت عاطفي ممكن است طراحي يا تدارك شده باشد. ارونسون با تمايز بين دو نوع پرخاشگري، يعني پرخاشگري ابزاري و بازتابي يا عاطفي، امكان وقوع هر دو را در عرصه‏ي ورزش متذكر مي‏شود. پرخاشگري بازتابي با هدف آسيب فيزيكي يا رواني انجام مي‏شود. هدف از اين نوع پرخاشگري كه احساسي بوده، آسيب‏رساني است پرخاشگري ابزاري شامل ضرب و جرح و ايجاد درد و رنج به عنوان ابزاري براي دستيابي به يك هدف است كه شكل محسوس آن مي‏تواند دستيابي به هدف‏هاي‌ گوناگوني مانند پاداش مادي، پيروزي، افتخار يا تحسين باشد. اين نوع پرخاشگري، خشونتي غيراحساسي و هدف از آن انجام وظيفه است . دانينگ و همكارانش در دانشگاه ليسستر با اشاره به فرضي و خيالي بودن تقسيم‏بندي‏هايي كه‌ در مورد انواع خشونت و پرخاشگري‌ صورت گرفته، حالت‏هاي گوناگون آنها را رفتارهايي مي‏دانند كه بازتاب آميزه‏اي از فكر و احساس هستند و هرگز در آنها هيچ نوع خشونتي به صورت خالص يافت نمي‏شود . بنابراين، هرگاه طرفداران يك تيم ورزشي با هدف تضعيف روحيه بازيكنان تيم حريف بخواهند زمينه‌اي براي پيروزي تيم خود ايجاد كنند، شعارهاي تحقيرآميز مي‏دهند ‌يا به اصطلاح به پرخاشگري ابزاري مبادرت مي‏ورزند. امّا اگر طرفداران، اشيايي به سوي بازيكنان تيم حريف پرتاب، ‌‌يا نزاع فيزيكي كنند، آنگاه گفته مي‏شود مرتكب خشونت فيزيكي شده‏اند. حال اگر اتفاقي خلاف ميل طرفداران يك تيم روي دهد- مانند خطاي بازيكن تيم حريف روي بازيكن تيم محبوب‏ يا تصميم‏گيري داور به زيان تيم مورد علاقه در پاسخ رفتار يا اعمال پرخاشجويانه و خشونت آميز از خود بروز ميدهند، آنگاه مرتكب پرخاشگري بازتابي شده‏اند، اين نوع پرخاشگري نيز مي‏تواند كلامي يا فيزيكي باشد(عنبری، 1381).
2- 2 نظریه های مرتبط با خشونت و پرخاشگری
2-2-1 نظریه همراهی هیجان با خشونت:
در این نظریه که خشونت لازمه هیجان است گفته می شود که باید ریشه های هریک از عوامل ی خشونت و هیجان جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند تا چنانچه مشابهتی داشته باشند، احتمالا دلیلی بر لزوم همراهی خشونت و هیجان تلقی گردد، در زیر به مواردی از تفکیک خشونت و هیجان اشاره می گردد.
هیجان پذیری و خشونت مطرود است. اگرچه مطالعات هیجانات و آثار رونی و اجتماعی آن از دید روانشناسی نیازمند بررسی جداگانه ای است، لیکن دریافت کنندگان هیجان اغلب به حالات شخصی و فردی خاصی می رسند و معتقدند که جنبه های اجتماعی هیجان با وجود شورآفرینی و تنوع، اغلب به دلیل دلپذیری که برای جوانان دارند مورد استقبالند. در حالیکه دریافت کنندگان و مخاطبین خشونت فوتبال از اهانت های فردی و جمعی گرفته تا درگیری های داخل و خارج استادیوم ورزشی یا نزاع های خانودگی و جبهه گیری های فیزیکی، جسمانی، روانی و اجتماعی و یا موارد خودکشی (بعضی نوجوانان پرورشگاهی در تهران) و یا در گیری های جمعی که موجب جبهه سازی دو طرف و حتی جنگ هوایی (برزیل و آمریکایی جنوبی) شده بود همگی حاوی یک نوع ناروایی وآسیب زدگی اجتماعی هستند.
هیجان، شور و خشونت تخریب است. در گروههای تماشاگر فوتبال از جمع شیپور زنان، کف زنان، داد زنان و پایکوبان گرفته تا هیجان آفرینی که با پرچم مواج خود در گوشه ای از استادیوم متحد فریاد می کشند، کمتر به تفرق و اختلاف افکنی و بیشتر برای تهییج و شورآفرینی و تقویت روحی اجتماعی بازیکنان تلاش می کنند که این وضعیت اغلب یک حالت سازنده به وجود می آورد. بدیهی است هر قدر بازیکنان، مربیان و داوران هماهنگی بیشتری از حیث تاکتیک و تکنیک، هدایت و داوری در مسابقه اعمال کنند. زمینه هیجان تماشاگران فوتبال شورانگیزتر نیز می گردد. در حالیکه ممکن است عاملان خشونت فوتبال اغلب دانسته و یا نادانسته به تخریب محیط اجتماعی فوتبال (وندالیست) بپردازند و کمتر حامل رهنمود و سازندگی برای بهبود مسابقات باشند (محسنی تبریزی،1379).
هیجان، مطلوب و خشونت اصلاح پذیر است. هیجان در فوتبال بعضا به شکل سنتی شیپور زدن، و همراه دم دادن جمعی ویا کف زدن و گاه پایکوبی جمعی نشاط انگیز می گردد. در حالیکه شیوه های ابزار خشونت در فوتبال حتی در میدان مسابقه به ندرت به شادی می انجامد و بیشتر حالت انتقام جویی، درهم ریزی و خرابکاری به خود می گیرد. علل بروز هیجان با زمینه فطر که در جوانان دارد به دلیل شور و شوق درونی جوانان شکل گرفته است. اما علل بروز خشونت در فوتبال به دلیل عدم هماهنگی مطلوب در میدان مسابقه و برآورده نشدن تمایل جمعی برای ملاحظه ای یک مسابقه مطلوب و دلنشین پیش می آید که دخالت کم سن و سالی جوانان، بیکاری و کم سوادی تماشاگران و یا محدودیت خدمات، ملاحظه عدم هماهنگی در میدان مسابقه برای ابزاری خشونت (قشرهای مختلف تماشاگر و برگزار کننده) فوتبال ضروری است.در هر حال این خشونت مطلوب جامعه ورزشی نبوده است و اصلاح آن گامی به سوی توسعه خواهد بود. پیامدهای هیجان، در فوتبال جز در موارد استثنایی غالبا مطلوب است، لکن پیامدهای خشونت در فوتبال نامطلوب وناخوشایند است (قاسمی و همکاران، 1388).

2-2-2 نظریه خشونت زدایی برای اصلاح جامعه ورزشی:
تا وقتی خشونت در فوتبال وجه تربیتی لازم را نیابد نه تنها اصلحی صورت نمی گیرد بلکه همواره، موانعی برای پیشرفت جامعه ورزشی ایران ظهور خواهد کرد. بای اصلاح جامعه ورزشی و روانشناسی رفع این مشکل اجتماعی لازم است تفاوتهای عمده ای که از نظر جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی بین خشونت در فوتبال و اصلاحات ضروری است فهرست شود که به نوبه خود چارچوب نظری این تحقیق هم کمک می کند.
خشونت فوتبال، درگیری و ناهنجاری ایجاد می کند ولی با انجام اصلاحات صلح جویانه فوتبال خشونت زدایی می شود.
ای خشونت ها اغلب اوقات عاطفی است در صورتیکه اصلاحات خردجو و تعلقی و لازمه پیشرفت جامعه می باشد.
خشونت در فوتبال یک نوع درهم ریزی و قانون شکنی و ناهنجاری است، اما کار اصلاحات خشونت زدایی و قانونمند کردن فوتبال است.
این خشونتها برای درهم ریزی و تباه سازی است ولی با اصلاحات زمینه برای بهبودی مسابقات داخلی و بین المللی نیز فراهم می گردد.
اغلب خشونت فوتبال حتی در سطح جهان قید و بند اخلاقی و عرفانی و اجتماعی نمی شناسد اما اصلاحات فوتبال یک چارچوب برنامه ریزی را دنبال می کند.
ادامه خشونت اغلب نفع طلبی و خودمحوری دارد ولی اصلاحات فوتبال مردمی و مشارکت جویانه می باشد. و لازم است هرکس به شکلی در این اصلاحات مشارکت کند.
گاهی این خشونت جنبه عامیانه و توده ای به خود می گیرد اما اصلاح خشونت زدایی فوتبال توده ای نیست و نیاز به تخصص های متعدد (روانشناسی، تربیت بدنی، جامعه شناسی، زیست شناسی، پزشکی و….) دارد.
خشونت در فوتبال یک تخریب ساختاری برای جامعه ورزشی است ولی خشونت زدایی یک نوع سازماندهی و زمینه سازی برای ارتقاء ورزش است مناسب ترین زمینه سازماندهی برای اصلاحات ورزشی انجام پژوهش و کشف انگیزه های خشونت در فوتبال می باشد. خشونت در ورزش بطور کلی و در فوتبال بطور اخص نشات گرفته از مجموعه شرایط فرهنگی و اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، خشونت و پرخاشگری، فعالیت های ورزشی، نقش اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، فعالیت های ورزشی، رفتار انسان، خشونت و پرخاشگری