پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، روابط عمومی الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیک
19

فصل 3
روششناسی تحقیق

3-1 شمای تحقیق
عنوان این تحقیق نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک و مقایسه تطبیقی دیدگاه مدیران و کارشناسان است و هدف اصلی شناخت تصویری از نقش روابط عمومی و عملکرد آن در توسعه بانکداری الکترونیک است. از آنجا که روابط عمومی جزو ملزومات سازمانها در عصر حاضر می باشد، تحقیق حاضر سعی دارد تا با مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان بانکها در بخش روابط عمومی به چگونگی عملکرد و نقش این واحد در توسعه نظام نظام بانکداری الکترونیک در کشور بپردازد و از این رهگذر آغازی برای مطالعه دقیقتر در عرصه روابط عمومی باشد.
3-2 بیان سوالها و فرضیه های تحقیق
سوال اصلی: دیدگاه مدیران و کارشناسان روابط عمومی در خصوص نقش روابط عمومی ها در توسعه بانکداری الکترونیک چیست؟
سوال فرعی: آیا بین دیدگاه مدیران و کارشناسان در واحد روابط عمومی نسبت به نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک تفاوت معناداری وجود دارد؟ 
دیدگاه مدیران و کارشناسان روابط عمومی در خصوص شناخت وضعیت موجود روابط عمومی الکترونیک وعملکرد بانکها چیست؟
استفاده از بانکداری الکترونیک و تکنولوژیهای جدید ارتباطی- اطلاعاتی در واحدهای روابط عمومی بانکهای مورد بررسی چگونه است؟
آیا از دیدگاه مدیران و کارشناسان بین نقش اطلاع رسانی روابط عمومی ها و توسعه بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد؟
آیا از دیدگاه مدیران و کارشناسان بین نقش تبلیغاتی روابط عمومی ها و توسعه بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد؟
آیا از دیدگاه مدیران و کارشناسان بین نقش حمایتی روابط عمومی ها و توسعه بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد؟ 
آیا از دیدگاه مدیران و کارشناسان بین نقش رضایت بخشی روابط عمومی ها و توسعه بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد؟
دیدگاه مدیران و کارشناسان روابط عمومی در خصوص میزان فعالیت روابط عمومی بانک ها در توسعه بانکداری الکترونیک چیست؟
فرضیه ها:
میانگین دیدگاه نسبت به نقش درون سازمانی روابط عمومی بین کارشناسان و مدیران متفاوت است.
میانگین دیدگاه نسبت به نقش برون سازمانی روابط عمومی بین کارشناسان و مدیران متفاوت است.
3-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1- نقش روابط عمومی ها در توسعه بانکداری الکترونیک
تعریف نظری:در مورد اینکه روابط عمومی ها در توسعه بانکداری الکترونیک چه نقشی دارند؟
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه به صورت طیف 3سطحی لیکرت آورده شده و از کارشناسان و مدیران خواسته شده تا میزان موافقت و یا مخالفت خود را مشخص کنند.
به چه میزان روابط عمومی ها در توسعه بانکداری الکترونیک نقش دارند؟
1)کم ⃝ 2) متوسط ⃝ 3)زیاد ⃝
2-شناخت وضعیت موجود روابط عمومی الکترونیک
تعریف نظری: به کارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و سیستمهای اطلاع رسانی و اطلاع یابی برای ارائه خدمات منطبق با خواسته ها و نیازهای افراد به طور لحظه ای به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای روابط عمومی است(نورآبادی، 1383 :34-33 ).
تعریف عملی: در پرسشنامه هر کدام از موارد ذکرشده در بالا به صورت دو سؤال پرسیده شده و از کارمندان و مدیران خواسته شده تا گزینه مورد نظر خود را بر اساس گزینه های کم، متوسط و زیاد انتخاب کنند.
روابط عمومی الکترونیک می تواند بهترین وسیله برای انعکاس پیشنهادها، سوالها و انتقادهای ارباب رجوع به مسئولان بانک باشد.
روابط عمومی الکترونیک در پاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت به ارباب رجوع نقش مهمی دارد.
3-شناخت تکنولوژیهای جدید ارتباطی-اطلاعاتی در واحدهای روابط عمومی
تعریف نظری: با توجه به تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.
تعریف عملی: موارد ذکرشده در بالا در پرسشنامه در قالب هشت سؤال به صورت درصدی پرسیده شده است.
گویه ها
20 درصد
40-20 درصد
60-40 درصد
80-60 درصد
100-80 درصد
در کاهش تعداد پرسنل سازمان شما نقش دارد

در حذف مکاتبات بیش از حد اداری نقش دارد

در دسترسی به موقع شما به اطلاعات نقش دارد

در تقسیم کار و تخصصی شدن امور نقش دارد

در برقراری ارتباط بدون مراجعه به سایر بخشها نقش دارد

در انجام وظایف فارغ از محدودیتهای مکانی نقش دارد

در جلوگیری از اتلاف ساعات انجام کار نقش دارد

موجب رضایت پرسنل از سهولت ارتباطات سازمانی شده است

4-شناخت نقش درون سازمانی روابط عمومی ها
تعریف نظری: به طور خلاصه توسعه حداکثر ارتباطات و هماهنگی بین واحدهای بانک ازجمل کارکنان، مدیران، مشتریان و سایر گروههای درون سازمانی و جلب مشارکت آنها را شامل می شود.
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق گویههای زیر و با استفاده از طیف لیکرت از زیاد تا کم پرسیده شده است:
روابط عمومی یکی از ابزارهای مهم فرهنگ سازی در سازمان است.
روابط عمومی باید با تشکیل بانک اطلاعاتی واحد خود جدیدترین اطلاعات و آمار مربوط به عملکرد و دستگاهش را در اختیار داشته باشد.
روابط عمومی می تواند با جمع آوری نظرات و دریافت انتقادات کارکنان از طریق نامه، صندوق صوتی ارتباط مردمی، جراید و… رسیدگی در اسرع وقت در جلب رضایت کارکنان و تقویت ارتباط درون سازمانی موثر باشد.
روابط عمومی بانک می تواند با بهره مندی از شبکه داخلی(اینترنت)، وبلاگ و تقویت فرهنگ سازمانی و ارتباط بیشتر میان کارکنان را سبب شوند.
روابط عمومی می تواند با انتشار نشریه آموزش و خبری برای ارتقای آگاهیهای مخاطبان سازمان عمل کند.
5-شناخت نقش برون سازمانی روابط عمومی ها
تعریف نظری:به طور کلی شامل ارتباطات بانک با عناصر محیط عمومی همچون نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا دولت، دانشگاه ها، رسانه ها و دیگر سازمانها می شود.
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق گویههای زیر و با استفاده از طیف لیکرت از زیاد تا کم پرسیده شده است و سوالات زیر به این متغیر اختصاص دارد.
فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات(اینترنت، پست الکترونیک) باعث کاهش هزینه ها و مراجعات مکرر مشتریان بانک می شود.
روابط عمومی الکترونیک می تواند بهترین وسیله برای انعکاس پیشنهادها، سوالها و انتقادهای ارباب رجوع به مسئولان بانک باشد.
روابط عمومی الکترونیک در پاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت به ارباب رجوع نقش مهمی دارد.
روابط عمومی از تبلیغات برای اطلاع رسانی، افزایش آگاهیهای عمومی و ترغیب مخاطبان استفاده می کند.
یکی از نقشهای روابط عمومی افزایش وجهه و اعتبار سازمان است.
CRMیک مکانیسم برای ارتباط با مشتریان (دریافت شکایت، انتقاد، پیشنهاد، پاسخگویی و…)است که در نهایت باعث افزایش رضایت مشتری می شود.
روابط عمومی در حوزه بانکداری الکترونیک می توانند با پاسخگویی دقیق، پیگیری به موقع درخواست مشتریان و ارتباط پایدار سیستم الکترونیک بانک با آنها مفید واقع شوند.
روابط عمومی های بانک ها می توانند با به کار گیری فناوریهای نوین ارتباطی و تبلیغاتی متنوعتر و جذابتر، از طریق سایت مشتریان را به استقبال از خدمات بانکداری الکترونیک ترغیب نمایند.
6-شناخت نقش اطلاع رسانی روابط عمومی:
تعریف نظری:در الگوی اطلاع رسانی نقش روابط عمومی بانک، افزایش اطلاعات اقتصادی مردم و آگاه سازی آنها نسبت ابزارهای پرداخت جایگزین پول در روابط اقتصادی و دیگر خدمات بانک می باشد.
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق گویههای زیر و با استفاده از طیف لیکرت از زیاد تا کم پرسیده شده است و سوالات زیر به این متغیر اختصاص دارد.
روابط عمومی می تواند با انتشار نشریه آموزش و خبری برای ارتقای آگاهیهای مخاطبان سازمان عمل کند.
CRMیک مکانیسم برای ارتباط با مشتریان (دریافت شکایت، انتقاد، پیشنهاد، پاسخگویی و…)است که در نهایت باعث افزایش رضایت مشتری می شود.
7-شناخت نقش تبلیغاتی روابط عمومی:
تعریف نظری:طبق الگوی تبلیغ، نقش روابط عمومی بانک صرفا تبلیغ مزایای مادی شرکت در قرعه کشی ها، خدمات و تسهیلات بانکها می باشد.
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق گویههای زیر و با استفاده از طیف لیکرت از زیاد تا کم پرسیده شده است و سوالات زیر به این متغیر اختصاص دارد.
روابط عمومی از تبلیغات برای اطلاع رسانی، افزایش آگاهیهای عمومی و ترغیب مخاطبان استفاده می کند.
در بانک شما چه بخشی متولی تغذیه محتوای سایت است؟
1) روابط عمومی ⃝ 2) بخش انفورماتیک ⃝ 3)سایر⃝
8-شناخت نقش حمایتی روابط عمومی:
تعریف نظری: مطابق الگوی دوسویه نامتقارن، روابط عمومی در نقش مدافع اهداف بانک، با مخاطبان ارتباط برقرار می کند.
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق گویههای زیر و با استفاده از طیف لیکرت از زیاد تا کم پرسیده شده است و سوالات زیر به این متغیر اختصاص دارد.
یکی از نقشهای روابط عمومی افزایش وجهه و اعتبار سازمان است.
9-شناخت نقش رضایت بخشی روابط عمومی:
تعریف نظری:در الگوی دوسویه متقارن، فعالیتهای روابط عمومی در راستای جلب اعتماد مردم به بانک و ایجاد ارتباط پایدار مبتنی بر رضایت با آنها صورت می گیرد.
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق گویههای زیر و با استفاده از طیف لیکرت از زیاد تا کم پرسیده شده است و سوالات زیر به این متغیر اختصاص دارد.
فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات(اینترنت، پست الکترونیک) باعث کاهش هزینه ها و مراجعات مکرر مشتریان بانک می شود.
روابط عمومی الکترونیک می تواند بهترین وسیله برای انعکاس پیشنهادها، سوالها و انتقادهای ارباب رجوع به مسئولان بانک باشد.
روابط عمومی الکترونیک در پاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت به ارباب رجوع نقش مهمی دارد.
CRMیک مکانیسم برای ارتباط با مشتریان (دریافت شکایت، انتقاد، پیشنهاد، پاسخگویی و…)است که در نهایت باعث افزایش رضایت مشتری می شود.
10-شناخت گونه شناسی خدمات بانکداری الکترونیک و اهمیت آن در بانکها
تعریف نظری:
تعریف عملی: این متغیر در پرسشنامه از طریق معرفی خدمات بانکداری الکترونیک با دو گزینه هست و نیست پرسیده شده است و از کارشناسان خواسته شده تا یکی از این گزینه ها را انتخاب کنند و با توجه به جواب مثبت قسمت بعدی که اهمیت هر یک از خدمات است توسط کارشناسان و مدیران با سه گزینه کم، متوسط و زیاد جواب داده خواهد شد.
خدمات
هست
(1)
نیست
(2)

کم
(1)
متوسط
(2)
زیاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، فرهنگ سازمانی، کارشناسی ارشد Next Entries منابع پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، احساس امنیت، رگرسیون