پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، فرهنگ سازمانی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

دقت صورت حسابها، تنوع خدمات، زمان انتظار برای عملیات بانکی، صدور اسناد به تعداد معقول و اعمالی از این قبیل دارای ضرایب همبستگی پایین تری می باشند(سیفی، رشیدی به نقل از پرس. 1380 ).
هیردن نیز بر اساس مدلها، اهداف و نقشهای مطرح در دنیا و با توجه به عوامل محیطی، وضعیت روابط عمومی را در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان: “فعالیت روابط عمومی در آفریقا35” مطالعه نموده و می گوید: به روابط عمومی در آفریقا از دو منظر نگاه می شود یکی سهم بالایی در تقویت مسئولیت اجتماعی سازمانها و جلب اعتماد عمومی ایفا کرده و سعی بر ارائه مشاوره به مدیریت و اثرگذاری بر آن، شرکت در تصمیم گیریها و دیگر نقشهای استراتژیک دارد و دیدگاه دیگر که صرفا بر اجرای تصمیمات و برنامه ها دلالت دارد. طبق اطلاعات دموگرافیک تحلیل پیمایشی وی، کارشناسان روابط عمومی در آفریقای جنوبی دارای تحصیلات مرتبط با حوزه کاری خود بوده و آموزشهای لازم را دیده اند، لذا بین فعالیتهای آنها و استانداردهای بین المللی همخوانی و هماهنگی مشاهده می شود (245 :2004 Heerden ,).
در تحقیقی که بین 375 نفر از مدیران بانکهای شهر تایپه در تایوان انجام شده است(1993 ) عوامل حیاتی موفقیت بانک ها رتبه بندی شده اند. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که اعتبار، شهرت و تصویر ذهنی خوب از بانک که به نوعی چشم انداز بانک را توصیف می کند،« توانایی توسعه نام و جایگاه بانک نامیده می شود» در درجه اول، اهمیت، ادب و نزاکت کارکنان بانک نسبت به مشتریان در رتبه دوم و توانایی مدیریت و عملیات بانک ها در رتبه سوم قرار دارد (مهدیانی،1382 :2 ).
از سوی دیگر لابرده36 (2005) از دانشگاه فلوریدا ضمن مصاحبه با کارشناسان روابط عمومی در شرکتهای سودآور در می یابد که بین علل ضعف واحدهای روابط عمومی، مداخله بخشهای دیگر فعالیت آن و ارزیابی فعالیتهای روابط عمومی وجود دارد و ارائه مشاوره، پاسخگویی مناسب به مشتریان، برقراری ارتباط با دیگر واحدها، ارزیابی مداوم عملکردها، آگاه سازی دیگران نسبت به نقشها و توانمندیهای روابط عمومی در استقلال آن موثر می باشد.
2-5- چهارچوب نظری
در این پژوهش برای بررسی و سنجش متغیر روابط عمومی از الگوی هانت و گرونیک و نظریه تعالی استفاده شده است.
2-5-1- الگوی هانت و گرانیک
الف) روابط عمومی«انتشاراتی، تبلیغاتی» با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب
ب)روابط عمومی «اطلاع رسانی عمومی» با هدف انتقال و انعکاس اطلاعات سازمانها به مردم
ج) روابط عمومی دو سویه ناهمسنگ با هدف ایجاد آشتی، حل اختلاف و جلب موافقت گروههای اجتماعی به نحو سازمان
د)روابط عمومی دو سویه همسنگ با هدف کمک به رفع مشکلات سازمانها و گروههای اجتماعی مرتبط با آنها، به گونه ای که منافع هر دو طرف به طور همتراز تامین شود.
(بوتان و هزلتون،1387 :170-169)
2-5-2- نظریه تعالی
فاکتور تعالی از چند ویژگی تشکیل می شود که اندازه و نوع سازمان، فرهنگ و دیگر تاثیرات را در بر می گیرد و آنها را اصول «ژنریک» تعالی می خوانند. این ویژگیها اسکلت اصلی تئوری تعادلی را تشکیل داده، راهنمایی استاندارد و در عین حال عملی است، برای اینکه چطور روابط عمومی می تواند حداکثر امکانات را در اختیار سازمان بگذارد. فاکتور تعادلی به 10 اصل عالی بودن محدود گردید و سپس به هشت متغیر وسیع زیر خلاصه گردید:
ارزش ارتباطات: از مدیر عامل ها خواسته شد به روابط عمومی در مقایسه با دیگر بخشها نمره بدهند، یعنی آن را رتبه بندی نمایند.
خدمت به وظایف راهبردی سازمانی، نشانگر شاخصی است از روابط عمومی عالی که به شدت با ارزشی که مدیر عامل برای ارتباطات قایل است، وابسته می باشد. سازمان به روابط موثر با مردم تکیه دارد و روابط عمومی باید نظر این مردم را در برنامه ریزی منظور نماید.
ایفای نقش مدیریتی: برای اینکه روابط عمومی در مدیریت استراتژیک منظور شود، مهم است. نقش روابط عمومی را می توان به دو قسمت گسترده تکنسین( که بر اساس مجموعه ای از مهارتها مانند خبر نویسی قرار دارد و مدیر که بر مبنای دانش مدیریت بازرگانی، مانند تحقیق، برنامه ریزی و مشاوره قرار دارد) تقسیم نمود. فعالان حرفه ای روابط عمومی که در درجه اول نقش مدیریتی (به جای تکنسین) بازی می کنند، در موثر بودن و عالی بودن سازمان از نظر وظیفه ارتباطی سهم دارند.
در چهار مدل روابط عمومی، اگر چه مدل نامتقارن دو جانبه و مدل متقارن دو جانبه هر دو موثرند و در سازمانهای «عالی» حضور دارند، اما در حالت کلی مدل دو جانبه متقارن به عنوان شاخص عالی بودن در نظر گرفته می شود، زیرا این مدل وسیله ای برای ایجاد دیالوگ با مردم فراهم می آورد.
پتانسیل های بخش ارتباطات، در عمل به اجرا درآوردن نوع ایده آل روابط عمومی، فاکتوری دیگر در عالی بودن است. تئوری تعالی بیان می دارد که مدل دو جانبه متقارن و نقش مدیریت باید هر دو به کار گرفته شوند و پتانسیل(قابلیت) ارتباط دهنده سطح بالا در انجام این کار، به دانش او بستگی دارد.
فشار کنشگران(فعالان) بر یک سازمان، آن را وادار می سازد تا با مردم خارج ارتباط برقرار نماید. در مطالعات تعالی، از فشار فعالان برای تعیین تاثیر محیط یک سازمان بر درجه موثر بودن روابط عمومی آن، استفاده گردید. سازمانهای دارای درجات بالاتر فعال بودن، دارای روابط عمومی با موفقیت در سطوح بالاتری بودند.
فرهنگ سازمانی، ساختمان و دیگر متغیرهای مربوط به کارمندان نیز مجموعا یک فاکتور تعالی را تشکیل می دهند. سازمانهای دارای فرهنگ مشارکتی به جای ریاستی و ساختمان اداری طبیعی به جای مکانیکی، قادرند روابط عمومی موثرتری ایجاد نمایند.
پذیرش تنوع و گوناگونی، بویژه در ارتباط با مقام زنان در حرفه های تحت تسلط زنان، فاکتور تعالی بعدی می باشد.محققان نظریه ای دارند مبنی بر اینکه اگر در بخش روابط عمومی، گوناگونی و تنوع در نظر گرفته شود، میزان درک و قابلیت معرفی افراد گوناگون جامعه در محیط سازمان بالا خواهد رفت(هیث، 1384: 430-429 ).
2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق
در این قسمت محقق با توجه به ادبیات مورد مطالعه در فصل دوم، به فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق در چارچوب اهداف تحقیق پرداخته است. جدول زیر مشتمل بر پرسشهای پرسشنامه و کدهای متغیر های تحقیق است که در هر مورد به هدف استفاده از متغیرها به همراه مستندات و منابع آنها اشاره شده است.
اندازه گیری
سوالهای تحقیق
مستندات/ منابع
متغیرها
اهداف
ردیف
هر پاسخ معقول
سن
اردکانی 1390
حدید 1390
علیخواه 1383
سن
شناخت ویژگیهای فردی و اجتماعی کاربران
1
1= مرد
2= زن
جنسیت
اردکانی 1390
حدید 1390
علیخواه 1383
جنس
شناخت ویژگیهای فردی و اجتماعی کاربران
2
1= دیپلم
2= فوق دیپلم
3=کارشناسی
4=کارشناسی ارشد
5=دکترا
تحصیلات
اردکانی 1390
حدید 1390
علیخواه 1383
تحصیلات
شناخت ویژگیهای فردی و اجتماعی کاربران
3
1- مدیر
2-کارشناس
پست سازمانی
زینب شریف کاظمی، پایان نامه کارشناسی ارشد 92
پست سازمانی
سِمت کارشناسان و مدیران در بانکها
4
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3)
میزان تسلط به استفاده از کامپیوتر
زینب شریف کاظمی، پایان نامه کارشناسی ارشد 92
تسلط به کامپیوتر
میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک با کامپیوتر
5
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3
کدام یک از خدمات بانکداری الکترونیک در بانک شما وجود دارد؟
حسن زاده و پور فرد 1382
خدمات بانکها
شناخت خدمات بانکها در حوزه بانکداری الکترونیک
6
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3)
به نظر شما روابط عمومی از ابزارهای مهم فرهنگ سازی در سازمان است؟
یحیایی ایله ای
روابط عمومی حرفه ای، 105
روابط عمومی ابزار فرهنگ سازی
شناخت نگرش کلی به روابط عمومی از دید پاسخگویان
7
پیوستار سطحی لیکرت (کم1 تا زیاد3)
روابط عمومی باید با تشکیل بانک اطلاعاتی جدیدترین اطلاعات مربوط به دستگاهش را در اختیار داشته باشد
یحیایی ایله ای
روابط عمومی حرفه ای
110
بانک اطلاعاتی
شناخت نگرش کلی به روابط عمومی از دید پاسخگویان
8
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3 (
روابط عمومی الکترونیک می تواند درپاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت به ارباب رجوع نقش مهمی دارد
مومنی نورآبادی،
روابط عمومی الکترونیک
41

روابط عمومی الکترونیک
شناخت نگرش کلی به روابط عمومی الکترونیک از دید پاسخگویان
9
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3)
فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش هزینه و مراجعات مکرر مشتریان به بانک می شود
میر سعید قاضی،
تئوری و عمل در روابط عمومی 132
فناوریهای نوین اطلاعات
شناخت نگرش کلی به فناوریهای نوین اطلاعات از دید پاسخگویان
10
پیوستار سطحی لیکرت (کم1 تا زیاد3 (
روابط عمومی می تواند شکل دهنده افکار عمومی مخاطبان سازمان باشد
یحیایی ایله ای
روابط عمومی حرفه ای
افکار عمومی
شناخت نگرش نسبت به کارکردهای روابط عمومی از دید پاسخگویان
11
پیوستار سطحی لیکرت (کم1 تا زیاد3 (
روابط عمومی می تواند با جمع آوری نظرات و دریافت انتقادات کارکنان از طریق نامه و… در تقویت ارتباطات درون سازمانی موثر باشد
میر سعید قاضی، تئوری و عمل در روابط عمومی
ارتباطات درون سازمانی
شناخت نگرش نسبت به کارکردهای روابط عمومی از دید پاسخگویان
12
پیوستار سطحی لیکرت (کم1 تا زیاد3 (
یکی از نقشهای روابط عمومی افزایش وجهه و اعتبار سازمان است
سفیدی، روابط عمومی برتر، 146
اعتبار سازمان
شناخت نسبت به نقشهای روابط عمومی
13
پیوستار سطحی لیکرت (کم1 تا زیاد3 (
روابط عمومی با انتشار نشریه آموزشی و خبری برای ارتقای آگاهیهای مخاطبان سازمان عمل کند
سفیدی، روابط عمومی برتر، 148
ارتقای آگاهی مخاطبان
شناخت نسبت به نقشهای روابط عمومی
14
پیوستار سطحی لیکرت کم1 تا زیاد3 (
روابط عمومی بانک می تواند با بهره مندی از شبکه داخلی، وبلاگ و تقویت فرهنگ سازمانی ارتباط بیشتر میان کارکنان را سبب شود
سلطانی،
روابط عمومی برتر 156
تقویت فرهنگ سازمانی
شناخت حمایتهای سازمانی روابط عمومی بانکها از دید پاسخگویان
15
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3
روابط عمومی از تبلیغات برای اطلاع رسانی، افزایش آگاهیهای عمومی و ترغیب مخاطبان استفاده می کند
سلطانی، روابط عمومی برتر

اطلاع رسانی
شناخت نقش اطلاع رسانی و تبلیغاتی روابط عمومی بانکها از دید پاسخگویان
15
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3
چقدربا این نظر موافقید که روابط عمومی در حوزه بانکداری الکترونیک می توانند با پاسخگویی دقیق، پیگیری به موقع درخواست مشتریان و ارتباط پایدار سیستم الکترونیک بانک با آنها مفید واقع شوند
یحیایی ایله ای، مشتری مداری
159
پاسخگویی دقیق
تایین درجه فعالیت روابط عمومی بانک ها در توسعه بانکداری الکترونیک
16
پیوستار سطحی لیکرت(خیلی مخالف 1 تا خیلی موافق5
چقدر با این نظر موافقید که روابط عمومی ها در حوزه بانکداری الکترونیک می توانند با بهره مندی از اینترنت و وبلاگ تقویت فرهنگ سازمانی و ارتباط بیشتر میان کارکنان را سبب شوند
یحیایی ایله ای، روابط عمومی حرفه ای
132
تقویت فرهنگ سازمانی
تایین درجه فعالیت روابط عمومی بانک ها در توسعه بانکداری الکترونیک
17
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد3
چقدر با این نظر موافقید که روابط عمومی های بانک ها می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و تبلیغاتی متنوع، مشتریان را به استقبال ازخدمات بانکداری الکترونیک ترغیب می کند
یحیایی ایله ای، روابط عمومی حرفه ای
132
فناریهای نوین ارتباطی و تبلیغاتی
تایین درجه فعالیت روابط عمومی بانک ها در توسعه بانکداری الکترونیک
18
پیوستار سطحی لیکرت(کم1 تا زیاد)3
چقدر با این نظر موافقید که اطلاع رسانی و پاسخگویی سریع روابط عمومی بانک ها از طریق سایت مردم را به استقبال از خدمات بانکداری الکترونیک ترغیب می نماید
میر سعید قاضی، تئوری و عمل در روابط عمومی
29
اطلاع رسانی
تایین درجه فعالیت روابط عمومی بانک ها در توسعه بانکداری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، توسعه مالی، کارشناسی ارشد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، روابط عمومی الکترونیک