پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، جامعه اطلاعاتی، افکار عمومی، نگرش علمی

دانلود پایان نامه ارشد

نامتقارن
4-مدیریت ارتباطات(متخصص اجرایی) برنامه ریزی و اجرای برنامه برای حل مسائل سازمانی
زیاد
دو سویه متقارن
منبع:(میرزایی،1387 : 3 )
از سوی دیگر نیوسام، تورک و کروگ برگ، عملکرد نقش های روابط عمومی را با استفاده از اصول زیر بیان کرده اند (4: 1994 ،Newsom turk &kruckberg ).
-روابط عمومی با واقعیت سروکار دارد نه با ظواهر دروغین.برنامه هایی طراحی شده که علایق عمومی را در اولویت قرار می دهند،اساس خط مشی روابط عمومی را تشکیل می دهند.
-روابط عمومی یک حرفه خدمات محور است که می بایست در آن علاقه عمومی زیربنای ملاحظات باشد و نه سود شخصی.
-کارشناسان روابط عمومی می بایست جهت جذب حمایتهای مردمی از برنامه ها و سیاست ها به میان مردم بروند.علاقه عموی معیار اصلی سیاستهایی است که باید گزینش شوند.
-کارشناسان روابط عمومی از طریق رسانه های جمعی که نوعی کانال ارتباطی می باشند به تعداد زیادی از گروههای اجتماعی دسترسی می یابند و یکپارچگی این کانالها می بایست حفظ شود.
-کارشناسان روابط عمومی همچون پل میان سازمان و مخاطبانش هستند و باید ارتباطگران موثری باشند و جهت ایجاد تفاهم، اطلاعات را به دو طرف انتقال دهند.
-کارشناسان روابط عمومی ارتباطات دو سویه را تسریع و تسهیل می نمایند و مسئول استفاده وسیع از تحقیقات افکار عمومی هستند.
-به منظور درک خواسته های گروههای اجتماعی و نیل به آنها، کارشناسان روابط عمومی می بایست از علوم اجتماعی، فلسفه، جامعه شناسی، فلسفه اجتماعی، افکار عمومی، مطالعات ارتباطی و معنایی بهره گیرد و لذا حرفه روابط عمومی نیازمند کاربرد قوانین چندگانه است.
-کارشناسان روابط عمومی ملزم به تشریح مسائل برای عموم هستند، پیش از آنکه مشکلات به بحران تبدیل شوند.
-کارشناسان روابط عمومی می بایست به واسطه استاندارد اخلاق حرفه ای مورد سنجش قرار گیرند.
-کارشناسان روابط عمومی پاسخگوی سازمان و نیز گروههای اجتماعی می باشند.
به طور کل ویژگیهایی که از دید مدیران به عنوان صلاحیتهای حرفه ای و نقاط قوت کارشناسان روابط عمومی شناخته می شوند، شامل:توانایی برقراری ارتباط با مشتریان، نیاز سنجی مشتریان، پیشنهاد راه حل، انعطاف پذیری، تشریح هر چه بیشتر انتظارات مشتریان، هماهنگی هر چه بیشتر با مخاطبان، ارزیابی خروجی ها، مهارتهای نگارشی و ویرایشی، کنجکاوی، انگیزه، هیجان، اطمینان و جرات، توانایی سازماندهی، برنامه ریزی و تمرکز، توانایی فهم استراتژی کسب و کار، مهارتهای برقراری ارتباط شفاهی، تاثیرگذاری و ترغیب، ارائه خلاقیت، حل مسئله، مهارتهای استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و مدیریت بودجه (22: 2003 ،DTI).
هادی خانیکی نیز در یک طبقه بندی نقشها و کارکردهای روابط عمومی در شرایط جدید شامل شفاف سازی ارتباطی و آسان کردن روند اطلاع رسانی در جامعه بر خلاف نقش تبلیغی و ترویجی محض گذشته، کارآمد کردن نظام کارشناسی، جلب مشارکت در تصمیم سازی، دوسویه کردن ارتباطات، پاسخگو کردن دستگاهها، عقلانی کردن توقعات یا متناسب کردن انتظارات با واقعیتها، بسته بندی پیام متناسب با مخاطبان و موضوعات چند رسانه ای عمل کردن،انتقال واکنش ها(بازخورد) و ثبت و ضبط اطلاعات می داند(خانیکی، 1376: ص 35-26) نقش ها، به فعالیت های روزانه کارشناسان روابط عمومی بر می گردد. ساختار و فرآیند های عملکرد روابط عمومی همان طور که ظرفیتهای سازمانی را مرتبط می سازد با محیط نیز تعامل می نماید(نصیری قیداری،1383 :19 ).
2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات
موانع و مشکلاتی که به نظر می آید روابط عمومی های ایران در بحث مدیریت و ساختار سازمانی با آن مواجه باشند، دارای ویژگیها و مشخصه های مختلفی هستند که از نظر کارشناسان و استادان ارتباطات هر یک به نوعی در عدم پیشبرد اهداف روابط عمو می ها دخالت دارند.
سید حسین سجادی، کارشناس روابط عمومی، مهمترین موانع تشکیلاتی و ساختاری سازمانی روابط عمومی را چنین بیان می کند:
1) نامشخص بودن جایگاه مدیر در ساختار سازمانی
2) بی توجهی به روابط عمومی ها به عنوان مشاوران سازمانی در تشکیلات سازمانی
3)بی توجهی به گزینش علمی مدیران روابط عمومی
4)نبود بینش مدیریت استراتژیک در روابط عمومی
5)نداشتن بینش علمی در مدیریت روابط عمومی
6)نبود نمودار سازمانی مشخص و تعریف شده برای روابط عمومی ها
7)برخورد سلیقه ای با نمودارهای سازمانی روابط عمومی
8)مشخص نبودن سطح تشکیلاتی و روابط عمومی ها در دستگاههای دولتی
9)اهمیت ندادن به بخشهای پژوهشی، برنامه ریزی، آموزشی، ارتباط مردمی و اطلاع رسانی در ساختار تشکیلاتی روابط عمومی
10)نگرش منفی مدیران به روابط عمومی
11)روابط عمومی استحاله و انتصابی که از ویژگیهای آن می توان به محافظه کاری و پنهان کاری، منفعت طلبی، خود سانسوری، سکوت و سازش، استفاده ابزاری از روابط عمومی، حاکمیت سلیقه و نگرش های فردی و… اشاره کرد. روابط عمومی استحاله کارگزار قدرت در مقام توجیه و تفسیر آن است(سجادی،1380 :63 )
دکتر رحمان سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله ای تحت عنوان «فقدان نگرش علمی مدیران به روابط عمومی» معتقد است که بررسی موقعیت روابط عمومی در ایران و شرایط حاکم بر آن و فقدان نگرش علمی بر روابط عمومی نشانگر آن است که در ایران روابط عمومی به تدریج یا در مرحله روابط عمومی تکنیکی گذاشته و در مسیر تاریخی و تکاملی، جایگاه روابط عمومی هنوز به مرحله فلسفه روابط عمومی نرسیده است. از سوی دیگر بی اعتقادی به ضرورت تخصص در واحدهای روابط عمومی هم موجب نگرش غیر علمی مدیران به روابط عمومی شده است چرا که نگرش علمی واحساس نیاز عینی و واقعی به روابط عمومی، مستلزم اعتقاد به نیروی انسانی متخصص و کارآمد و استفاده از این نیروها در واحدهای روابط عمومی است. از سوی دیگر الگوهای حاکم بر واحدهای روابط عمومی در ایران، دو الگوی کارگزاری و تبلیغات مطبوعاتی و الگوی اطلاعات عمومی است. در چنین شرایط کارورزان روابط عمومی از الگوهای یک سویه در دادن اطلاعات به مردم پیروی می کنند و درصدد کسب اطلاعات از مردم از راه تحقیق یا روشهای غیر رسمی بر نمی آیند. آن دسته از واحدهایی که از برنامه های ارتباط دوسویه بهره می گیرند و با استفاده از تحقیق و تفحص دیدگاه مخاطبان خود را در می یابند و در نهایت پشتیبانی گروهها را نسبت به سازمان خود جلب می کنند، قادر نیستند که تغییر رفتاری به نفع مخاطبان در سازمان متبوع خویش ایجاد کنند، زیرا اصولا از مشروعیت کافی نزد مدیران خود برخوردار نیستند(سعیدی،1380 :47 ).
2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی، جامعه ای است که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، نقش محوری و تعیین کننده دارد. سه عنصر اصلی یعنی دانش و اطلاعات، ازدیاد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، دسترسی و کاربرد آنها اساس و بنیان جامعه اطلاعاتی هستند. مانوئل کستلز استاد اسپانیایی الاصل رشته برنامه ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا در کتاب عصر اطلاعات با بیان این که جهان به جامعه شبکه ای تبدیل شده است، چارچوب نظری این نوع جامعه را مشخص می کند. به اعتقاد وی فناوری های ارتباطات و اطلاعات، امکان ظهور جامعه شبکه ای را فراهم آورده که افراد و جوامع را در درون قالبهای تازه هویت های تازه می بخشد و تعاریف تازه ای از انسان عرضه می کند و در عین حال خود این شبکه تحت تاثیر دینامیسم داخلی دستخوش تغییرات مداوم و در نتیجه ایجاد الگوهای جدید زیست و حیات در نقاط مختلف است (فصلنامه کارگزار روابط عمومی به نقل از خانیکی، 1383: 85 ).
همچنین “به هم پیوستگی” از دیگر خصلت های جامعه اطلاعاتی است که دوری از آن موجب انزوا خواهد شد. شکل گیری قطبهای جدید با محوریت صاحبان و فاقدان اطلاعات در دو سر طیف، اشغال حجم زیادی از فضای فرهنگی جامعه توسط “فرهنگ مجازی”، پر رنگ شدن “نمادها”، تبلور”زندگی متفاوت” در جامعه مجازی از جمله بارزترین ویژگی های جامعه اطلاعاتی و عصر جدید است. در این عصر، رسانه ها و افکار عمومی اهمیت ویژه می یابند. رسانه ها دیگر، ابزار تبلیغاتی نیستند و به بازار عرضه کالا، مکان آموزشی و… تبدیل شده اند. در عصر ارتباطات، زمان و مکان مفهوم جدیدی می یابند، زمان و مکان فشرده تر و فضا در هم تنیدهتر می شوند. همچنین مرز بین اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه و دانش دیگر به راحتی قابل تفکیک نیست. در گذشته انسانهای فرهنگی، علمی و سیاسی دارای مرز مشخصی بودند. اما این مرز اکنون بسیار به هم نزدیک شده است(فصلنامه کارگزار روابط عمومی به نقل از خانیکی،1383: 86 ). یکی از مهمترین کارویژه های جامعه اطلاعاتی، «شفافیت» و «پاسخگویی» است. شفافیت مستلزم عینیت و عدم پنهان کاری و پاسخگویی به معنای به رسمیت شناختن حق شهروندان در مورد نحوه ایفای تکالیف نمایندگی اجزای حکومت و پذیرش حق نظارت آنان بر نهادها و سازمان های حکومتی است. روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی بیشترین نقش را در تحقق این دو اصل اساسی جامعه دموکراتیک به عهده دارد. در یک حکومت مردم سالار، مردم باید پیوسته در جریان چگونگی و چرایی تصمیم گیریها و جزئیات آنچه در دستگاه دیوان سالاری می گذرد قرار گیرند و روابط عمومی نخستین و موثرترین نهادی است که وظیفه شفاف سازی و پاسخگو کردن سازمان ذیربط را به عهده دارد (بروجردی علوی،1381: 69 ).
در ذیل به جهت اهمیت پاسخگویی در روابط عمومی این مقوله شرح داده می شود.
پاسخگویی به معنای به رسمیت شناختن حقوق شهروندان در مورد نحوه ایفای تکالیف اجزای حکومت است. پاسخگویی در برابر ملت یک ضرورت انکارناپذیر است که دارای شرایط و مراحلی از قبیل:
(فصلنامه هنر هشتم به نقل از نیرومند: 1383 :18 )
اهمیت یافتن افکار عمومی
توسعه سیاسی و توسعه سایر نهادهای مدنی
محقق دانستن مردم برای کسب آگاهی و اطلاعات
وجود رابطه دوسویه میان دولت و ملت
بنابراین پاسخگویی محصول غلبه یک وضعیت گفت و گویی است. اگر گفت و گویی نباشد، پاسخگویی معنا ندارد. در پاسخگویی اعتماد دو طرف برای گفت و گو و برای حقوق وجود دارد. یعنی مخاطبانی دارید که یا اعضای سازمان شما هستند و به عنوان سازماندهی افکار سازمانی می خواهید به آنها جواب دهید یا در بیرون سازمان اند و به عنوان افکار عمومی به آنها پاسخ می دهید. وقتی رابطه برابر را قبول داریم، پاسخگویی هم معنا دارد. اگر گمان می کنیم که همه چیز را دیگران نمی دادند و فقط ما می دانیم و می خواهیم آنها را متقاعد کنیم، این پاسخگویی نیست، بلکه ممکن است مخاطبان ندادند و ما هم ندانیم. این مفاهمه باید شکل بگیرد. بر اساس مفاهمه نقد شکل می گیرد و فهم و نقد به این صورت است که از همان اول چیزی را پیدا کرده و نسبت به نظرمان انتظار تاثیر داریم. اگر انتظار اصلاح نداشته باشیم. پاسخگویی کامل نیست و فرآیند، فرآیندی ناقص است (فصلنامه هنر هشتم به نقل از خانیکی،1383: 8 ).
طبق نظرسنجی که در سال2005 از 231 کارشناس حرفه ای روابط عمومی در آمریکا به عمل آمده که مهمترین مسائل و مشکلاتی که در حوزه روابط عمومی تاثیرگذار است. عبارتند از:
پاسخگویی و مسئولیت مدیران
فناوری
مسئولیت شرکت ها و بنگاهها
جهانی سازی اقتصاد
این چهار عامل تا جابجایی افکار عمومی در حال تغییر است(مولانا، 1384 ب)
خلاصه اینکه روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی یعنی روابط عمومی در جامعه آگاه، متنوع و سرشار از اطلاعات در جامعه اطلاعاتی ارتباطات نه از ارتباط گیرنده که از ارتباط پذیرنده آغاز می شود مخاطب آغازگر ارتباط است. بنابراین روابط عمومی در عصر آگاهی و جامعه آگاه، تنها یک فعل سخت افزارانه نیست. بلکه کار نرم افزار هم هست. صرف داشتن فضای لازم در رسانه ها و تهیه و پخش تبلیغات در مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حضور در عرصه تبلیغات محیطی کافی نیست؛ بلکه فراهم کردن فضای نرم افزاری شامل برقراری رابطه و ایجاد اعتماد دو سویه، هنجارهای مشترک و زمینه های ذهنی میان خود و مخاطب نیز ضروری و حائز اهمیت است (فصلنامه هنر هشتم به نقل از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، افکار عمومی، اجتماعی و فرهنگی، اجرای برنامه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک، ارباب رجوع، فناوری اطلاعات