پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، مدیران و کارکنان، توسعه بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ن تحولات تلقی می شود: جهانی شدن اقتصاد، انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلاب در مفهوم دانش. پیامد مجموع این تحولات ظهور اقتصاد دانایی محور و تعبیر اقتصاد مبتنی بر تولید کالا به اقتصاد متکی بر خدمات انسانی شده است. به گونه ای که استفاده از کامپیوتر،تحقیق علمی و توسعه،آموزش و مراقبت بهداشتی که خدمات معرفتی اساسی محسوب می شوند، باید به مبانی اصلی یک اقتصاد نوین پسا صنعتی و یک جامعه اطلاعاتی مدار تبدیل گردند.
در این فرآیند فناوری های نوین ارتباطی، نقش کلیدی ایفا نموده اند.روند مذکور با پیروی از سیاست اقتصادی نئولیبرال و ضرورت بازار آزاد، خصوصی سازی، مقررات زدایی، تعدیل ساختاری که مشخصات مهم یک برنامه تازه شمول را در بر دارند، در واقع به عامل اعتبار نظام سرمایه داری تبدیل شد (معتمدنژاد،176:1382 ).
1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی:
در ایران هر چند روابط عمومیها توانستهاند پای خود را به تمامی عرصه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی بکشانند،اما هنوز در ابتدای راه هستند بر این اساس آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است این است که روابط عمومی نیاز امروز و فردای سازمانهای مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی است که باید در برنامه ریزیهای توسعه سازمانهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر امروزه یکی از فعالیتهای عمده ای که با اقتصاد هر کشور ارتباط نزدیکی دارد بانکداری است، چنانچه در ایران نیز سهم خدمات موسسات پولی و مالی در اقتصاد کشور از سهم بخش های معدن، برق و گاز بیشتر است (کرمی قهی،18:1376).
در عصر اطلاعات روابط عمومی واحد اصلی ارتباط سازمانها با مخاطبان است و به همین منظور، همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور عمومی و بانکداری الکترونیکی به طور خاص می بایست جایگاه و فعالیت روابط عمومی بانک ها، متناسب با شرایط روز تنظیم شده و ارتقا یابد. به بیان دیگر، روابط عمومی در بانک ها با ارتقای ابزارهای ارتباطی، بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند در کلیه زمینه ها در انجام وظایف خود از جمله ارتباط بانک با جامعه، ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی، اطلاع رسانی عمومی در مورد اهداف و برنامه ها، اقدامات و عملکرد بانک، سخنگو و نماینده بانک در مجامع عمومی، رسانه ها و … موفق تر عمل می نماید.
1-3 اهداف تحقیق:
1-3-1- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاههای ما ازنقش روابط عمومی و عملکرد آن در جهت توسعه نظام بانکداری الکترونیک در ایران است. نتایج این پژوهش می تواند به ما در شناخت انتظارات سیستم اقتصادی از روابط عمومی یاری رساند.
1-3-2- اهداف فرعی
شناخت نقش روابط عمومی بانکها از دیدگاه مدیران وکارشناسان روابط عمومی بانک ها
شناخت وضعیت موجود بانکداری الکترونیک وعملکرد بانکها در خصوص آن از دید مدیران و کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی
شناخت نقش اطلاع رسانی، تبلیغات و حمایتهای سازمانی روابط عمومی بانکها از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی ها.
شناخت رابطه نقشهای روابط عمومی در قالب اطلاع رسانی،تبلیغات و حمایتهای سازمانی در توسعه بانکداری الکترونیک در بانکهای خصوصی و دولتی.
شناخت دیدگاههای مدیران و کارکنان روابط عمومی در خصوص ضرورت استقرار بانکداری الکترونیک و استفاده از تکنولوژیهای جدید ارتباطی در واحدهای روابط عمومی بانکها
شناسایی وضعیت موجود روابطعمومیهای بانکها بر اساس مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.
شناخت میزان فعالیت روابط عمومی بانکها در توسعه بانکداری الکترونیک و اهمیت آن از دید مدیران وکارکنان روابط عمومیهای بانکهای دولتی و خصوصی.
شناخت گونه شناسی خدمات بانکداری الکترونیک در بانکهای خصوصی و دولتی

فصل 2
مبانی نظری تحقیق

مقدمه:
مقوله نقش روابط عمومی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مبحث وسیعی است و به تحقیقات فراوان نیازمند است اما در پایان نامه دانشجویی سعی شده است تا نقش و کارکرد این بخش در توسعه نظام بانکداری الکترونیک بررسی شود. در این فصل مروری بر مبانی نظری موضوع انجام شده و در قالب آن به موضوع پرداخته می شود که روابط عمومی ها چه هستند؟ ویژگی های کار روابط عمومی بانک ها و موسسات اقتصادی کدام است؟ مفهوم روابط عمومی در عصر نوین به چه صورت مبدل گشته است؟و در مجموع مسائلی که ما را در فهم و درک نقش و جایگاه روابط عمومی ها در نظام بانکداری الکترونیک در کشور یاری می رساند، طرح و بسط می یابند. ضمن آنکه مطالب از روال طبقه بندی منطقی تبعیت می کند. به طور کلی، مباحث این فصل در چهار بخش ارائه می شوند. بدین منظور در بخش اول این فصل، تاریخچه روابط عمومی در جهان و ایران ارائه می شود. بخش دوم مشتمل بر تعاریف روابط عمومی، فرآیندهای کلیدی روابط عمومی ، نقشها و وظایف مرتبط با روابط عمومی، شیوه کار روابط عمومی در سازمان و موضوعات مربوط به بانکداری الکترونیک و نقش روابط عمومی در این حوزه اختصاص یافته است. در بخش سوم پزوهشهای پیشین در جهان و ایران آورده شده است. در بخش چهارم نظریاتی که در رابطه با موضوع تحقیق می باشند بیان شده است. دو نظریه یعنی الگوی هانت و گرانیک و نظریه تعالی از میان نظریه های مطرح شده در این بخش، تحت عنوان چارچوب نظری ارائه شده است و انتهای این بخش به مدل مفهومی تحقیق یا فرموله کردن اختصاص یافته است.
2-1- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان
2-1-1- تاریخچه روابط عمومی در جهان
هر چند روابط عمومی به شکل مدون آن در جوامع گذشته وجود نداشته است. اما این فعالیتها به اشکال مختلفی حضور داشته است. زیرا اهمیت روابط عمومی برای سلاطین، فرمانروایان و حکام یونانی چین، هند و مصر آن زمان شناخته شده بود. مثلا داریوش دستور داده تا نوشته هایی را به چند زبان در مسیر راه کاروانها بر روی سنگ نقش کنند تا عابران نظرات او را بخوانند و به عنوان پیام به نقاط دیگر ببرند که بیانگر اهمیت ارتباطات در آن زمان است.در تمدن های نخستین، همچون بابلیان،یونانیان و رومیان با بهره گیری از تکنیکهایی که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند، مردم را به پذیرش دولت و دین ترغیب می کردند(ویلکاکس،48:1386). سلاطین و رهبران اجتماعی و فکری در گذشته از طریق ارتباط دو جانبه و گروهی، سخنرانیهای عمومی، انتشار کتب و رسالات، پخش اخبار و شایعات سعی می کردند تا به اهداف خود دست یابند، تا مردم ترغیب به پذیرش حکومت آنان شده و بدین ترتیب زمینه مشروعیت بخشی قدرتشان فراهم شود.باستانشناسان آثاری را در رم یافته اند که در هنگام انتخابات مجلس سنای رم تبلیغات حجیمی می شد. مثلا سندی به دست آمده که روی آن نوشته شده بود«به سیسرو رای بدهید او مرد خوبی است.» سزار در سال59 قبل از میلاد دستور داد تا خبرنامه یک ورقی در رم تهیه و نشر نمایند تا پیشرفتهای امپراطوری را به اطلاع همگان برسانند و از امپراطور تبلیغ نمایند(میر سعید قاضی،1390: 23-24 ).
آغاز واقعی روابط عمومی به طوری که امروز مورد عمل قرار می گیرد از سالهای 1900 به بعد شروع شده است. «ادوارد برنیز» یکی از مولفان روابط عمومی، 4 مرحله برای توسعه و پیشرفت روابط عمومی قایل شده است.
مرحله اول (از 1900 تا 1914): در این سازمان ها و موسسات کوشش کردند که با درج مطلب در جراید اعمال و اقدامات خود را با آب و تاب در انظار عمومی جلوه بدهند.
مرحله دوم(از 1914تا1918): در این دوره دولت آمریکا اهتمام فراوان داشت که مقاصد جنگی و ایده آلهای خود را مقبول و مورد توجه مردم آمریکا قرار دهد.
مرحله سوم(از 1918 تا 1929): در این دوره موسسات صنعتی برای معرفی خود به جامعه دست به انتشارات وسیع و دامنه دار زدندو علت این کار آن بود که در جنگ جهانی اول ثابت شد که انتشار مطلب درباره امری در صورتی که از روی واقع بینی و بصیرت به عمل آید در افکار عمومی موثر واقع می شود و موجب جلب پشتیبانی آنها می شود.
مرحله چهارم(از 1929 تاکنون): فعالیتهای روابط عمومی در آمریکا هدفش این بوده که بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و اجتماعی وفاق و سازگاری ایجاد کند.در این مدت روابط عمومی ها به عنوان مشاورین امین و مورد اعتماد مدیریت در اتخاذ تصمیم گیریها به مدیریت یاری می دهند(کاتلیپ و سنتر،1350: 42-41 ).
2-1-1-1- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم
در اولین سالهای قرن بیستم موسسات بازرگانی و صنعتی مورد حملات شدید قرار گرفته بودند و نارضایتی مردم به حدی رسیده بود که حمله، اعتراض و انتقاد جنبه همگانی پیدا کرد. از 1912 تا 1919 بسیاری از جراید و تقریبا همه مجلات آمریکایی مقالات تند و شدیدی علیه موسسات صنعتی منتشر کردند و به وسیله مقالات متعدد نشان دادند که موسسات صنعتی تا چه اندازه در تعدی و اجحاف خود به سهامداران و مردم عادی بی پروا باشند و چگونه سیاستمداران را برای تامین مقاصد خود دچار فساد و تباهی کرده اند.از این زمان بود که تاثیر وسایل ارتباط جمعی در جامعه آمریکا کاملا مشخص شد.مبارزان فساد دریافتند که مجله و روزنامه در علنی ساختن فساد و برچیدن آن می توانند نقش موثر و قاطعی ایفا کنند و بنابراین اولین کار آنها این بود که جامعه را از وجود فساد در دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی آگاه سازند. آنگاه برای دفع فساد دولت دست به عمل و اقدام زدند. در این مورد نیز موفقیت نصیب مبارزان فساد شد و یک رشته اصلاحات اساسی در کلیه شئون اقتصادی به عمل آمد. موسسات حمل و نقل و راه آهن که از مدت پایش مورد حمله و اعتراض قرار گرفته بودند، اولین موسساتی بودند که به عکس العمل پرداختند و درصدد دفاع از خویشتن برآمدند (کاتلیپ و سنتر، 1350 :43-42) موسسات دیگر نیز از موسسات راه آهن تقلید کردند و دست به دامان روزنامه نویسان زبردست و ورزیده شدند تا مسایل آنها را در جراید و مطبوعات برای مردم بیان کنند. یعنی موسسات نیز از همان حربه ای که مبارزان و مخالفان استفاده می کردند برای دفاع از خود استفاده نمودند. کار بسیاری از روزنامه نگاران کارشناس، تمجید و تعریف از فعالیتهای شرکتها بود و عملا نشان دادند که به مشکلات اساسی کمتر توجه دارند و نمی دانند علت مناقشه و اختلاف بین مردم و موسسات چیست و چگونه می توان رفع اختلاف و مناقشه نمود. چند نفر از آنها نویسندگان استثنایی بودند و به کنه و ریشه اختلاف وقوف کامل داشتند.«آیوی لی» یکی از آن اشخاص استثنایی بود (همان منبع، 44-43 ).
روابط عمومی به مفهوم یک حرفه برای نخستین بار در دهه اول قرن 20 در ایالت متحده آمریکا به وجود آمد.در این زمان دفاتری به نام«دفتر تبلیغات» یا«دفتر مطبوعات» تاسیس شدند که بعدها نام دفتر«روابط عمومی» را به خود گرفتند. به زعم «برنیز» در سال 1900 میلادی با تلاش برای پرده داری از فساد ماموران و مقامات دولتی آمریکا ،روابط عمومی جان گرفت (مطهری نژاد، 1387 :17).
اصطلاح روابط عمومی(public relation) برای نخستین بار در ایالت متحده آمریکا و در نوشته های اداره در اتحادیه راه آهن ایالت متحده به کار برده شد.در سال 1906 میلادی اولین شرکت خصوصی که تنها خدمات روابط عمومی را به مشتریان ارائه می کرد به وجود آمد. نخستین شرکت روابط عمومی توسط«آیوی لی» فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون و خبرنگار روزنامه نیویورک ورلد در شهر نیویورک تاسیس گردید. این فرد را پدر روابط عمومی در آمریکا می نامند. او در سال 1906 نماینده مطبوعاتی در گروه شرکتهای زغال سنگ شد(میرسعیدقاضی،1390: 25-24). «لی» برای همه موسسات و صاحبان صنایع ثابت کرد که سیاست پرده پوشی موسسات علت عمده سوظن مردم نسبت به آنها می باشد.او به موسساتی که طالب استخدام او بودند می گفت که کار او این نخواهد بود که مطبوعات در صفحات خود از آن موسسات یاد کنند، بلکه کار عمده او این خواهد بود که به موسسات کمک کند که خط مشی صحیح نسبت به مردم اتخاذ کنند. «لی» هنگامی که به عنوان سخنگو به استخدام شرکت راه آهن درآمد بیانیه ای به نام «بیانیه اصول» منتشر کرد و آن را برای همه سردبیران فرستاد.این اعلامیه در تبدیل کارگزاری مطبوعات به «پابلیسیتی» و تبدیل پابلیسیتی به روابط عمومی تاثیر عمیقی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قارچهاي، ، كـه، بــارزترين Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، شرکت ملی، افکار عمومی، جنگ جهانی اول