پایان نامه با کلمات کلیدی روابط اقتصادی، کاهش انتشار، جنوب ایران، گاز طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

supplementary firing که از گازهای بازیابی شده فلر به عنوان سوخت کمکی مورد نیازشان استفاده کنند.
بررسی و طراحی مشعل های با افت فشار پائین (low pressure burner drop) که بتوانند مستقیما گاز فلر را بسوزانند، برای استفاده در این دیگهای بخار )حداقل فشار عملکردی، محدوده ترکیبات سوخت های مجاز، راندمان احتراق(

7-2-5- بررسی و تحلیل روش بیولوژیکی بازیابی گازهای فلر:
جزو جدیدترین روش های بازیابی می باشد و طی آن با استفاده از باکتری و انجام واکنش های تجزیه ای در برجها، گاز را به عوامل تشکیل دهنده آن تجزیه می کنند.

7-2-6- تحلیل اجکتور با جریان دو فازی که همزمان مایع آمین هم به همراه گاز طبیعی به اکتور تزریق شود جهت شیرین سازی و بازیابی گازهای فلر ترش مثل فلر واحد ایزوماکس

7-2-7- طراحی واحدهای Skid-Mounted تولید برق بر پایه توسعه تکنولوژی موتورهای احتراق داخلی سوخت ترکیبی )دو سوخته( سازگار با گازهای ضایعات:
مناسب جهت تاسیسات سرچاهی، و بخصوص بازیابی بهینه گازهای همراه نفتی در مناطق و چاهای نفتی جنوب ایران که مقدار آنها بسیار زیاد بوده و یک پتانسیل بسیار عظیم انرژی می باشند.
تنها طرح اجرا شده در ایران در این زمینه، طرح آماک می باشد که ناکافی بوده و مشکلات تکنولوژیکی فراوانی از جمله انتقال گازهای ترش توسط خط لوله و کمپرس کردن آنها می باشد.
7-2-8- بررسی پروژه های کاهش فلرینگ در ایران تحت مکانیسم توسعه پا ک (CDM) و امکان صدور گواهی کاهش انتشار (CER)

پیوست الف-الگوها و جزئیات نمونه از اجزای سیستم فلر

الف- 1 – نمونه عمومی از آب بند مایع عمودی سیستم فلر[4]

شکل 45 – نمایش یک نمونه آب بند مایع عمودی سیستم فلر [4]
الف- 2 – نمونه ای عمومی از تاسیسات یک سیستم فلر پالایشگاهی
شکل 46 نشان دهنده یک آرایش کاربردی از تاسیسات سیستم فلر و تجهیزات آن می باشد. آرایش سیستم با توجه به کاربرد مورد نیاز متفاوت خواهد بود. متعاقبا انتخاب نوع و تعداد تجهیزات، و همچنین کاربردهایشان، باید متناسب با نیازها و مشخصات خاص واحد باشد.
شکل 46 – نمونه ای از تاسیسات یک سیستم فلر [4]

پیوست ب – روابط اقتصادی اجکتور
محاسبات قیمت سیستم اجکتوری

استعلام از شرکت سازنده: 245 میلیون Rial )اجکتور 1 مرحله ای ساده(
هزینه خرید اجکتور(Pikulik و Diaz ،1979)
C=11.0 f_1 f_2 f_3 X^0.41 (K$) 0.1X=(lb Flare Gas /hr)/(Suction Pressure in Torr)
هزینه نصب اجکتور:
Installed Cost = (Purchase Price) X (Multiplier)

ضریب نصب اجکتور(( Multiplier برابر 7/1 می باشد.

جدول 21 – ضرایب بکار رفته جهت تخمین قیمت اجکتور
نوع
f_1
تعداد مراحل
f_2
جنس
f_3
بدون کندانسور
1
1
1
فولاد(Carbon Steel)
0/1
1 کندانسور سطحی
6/1
2
8/1
فولاد ضد زنگ(Stainless Steel)
0/2
1 کندانسور بارومتریک
7/1
3
1/2
Hastelloy
0/3
2 کندانسور سطحی
3/2
4
6/2

2 کندانسور بارومتریک
9/1
5
0/4

منابع و مراجع
[1] مهندس محمد شاهینی, مدیریت گازهای فلر, دوم 1386 ed., – تهران: نشر اتحاد جهان نو, 1389 .
[2] وزارت نفت، معاونت مهندسی و ساخت داخل، تحقیقات و استانداردها, “استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مشعل و سامانه های تخلیه,” استاندارد های نفت ایران , IPS-E-PR-460(1), آذر 1388, p. 57.
[3] N.P. Cheremisinoff K. Banerjee, P.N. Cheremisinoff, Flare Gas Systems Pocket Handbook: Gulf Punlishing Company, 1985.
[4] American Petroleum Institute, “Pressure-relieving and Depressuring Systems,” ANSI/API STANDARD 521, FIFTH EDITION, API Publishing Services, Jan 2007, pp.
[5] Diana K. Stone, Susan K. Lynch, Richard F. Pandullo, Radian Corporation, Leslie B. Evans, and William M. Vatavuk, “Chapter 7- FLARES,” Research Triangle Park, NC 27711: Office of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, December 1995.
[6] Michael F. Farina, “Flare Gas Reduction; Recent global trends and policy considerations,” GE Energy, Global Strategy and Planning 2010.
[7] Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR), “Estimated Flared Volumes from Satellite Data, 2006-2010, Top 20 Flaring Countries,” NOAA Satellite data, The World Bank, 2011.
[8] the international associatio for natural gas CEDIGAZ. “statistical database 2010,” http://www.cedigaz.org/statistical-database/auth.aspx.
[9] T. A. Boden G. Marland, and R. J. Andres, “Global, Regional, and National Annual CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring,” pp. 9759-2003, 2006.
[10] Bent Svensson and Mauricio O. Ríos, “Unlocking the Value of Wasted Natural Gas,” Global Gas Flaring Reduction partnership (GGFR), www.worldbank.org/ggfr, 2010.
[11] NOAA National Geophysical Data Center. “Global Gas Flaring Country Data,” NASA, USA. http://www.ngdc.noaa.gov/dmsp/interest/gas_flares.html.
[12] ترازنامه هیدروکربوری کشورسال 1388 , گروه مدیریت انرژی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، وزارت نفت, 1389 .
[13] LLC JOHN ZINK COMPANY, “Flare Gas Recover y Systems,” Reduce Recover Reuse, Tulsa, Oklahoma, USA, www.johnzink.com, 2000.
[14] World Bank Group, Kyoto Mechanisms for Flaring Reductions, Report Number 2, Global Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership (GGFR), www.worldbank.org, 2003.
[15] Walter Brenner, “RECOVERING FLARE GAS ENERGY – A DIFFERENT APPROACH,” in Ninth Annual Industrial Energy Technology Conference, Houston, TX (USA), 1987, pp. 93-95.
[16] NORWEGIAN GOV., “http://odin.dep.no/oed/engelsk/026031-150004/indexdok000-b-n-a.html.”
[17] J. D. Miles, “A FLARE GAS RECOVERY SYSTEM,” Argo Environmental Engineering Limited, www.argoengineering.com, 2002.
[18] P. W. Fisher, and D. Brennan, “Minimize flaring with flare gas recovery,” Hydrocarbon Processing, no. June 2002, pp. 83-85, 2002.
[19] J. Peterson, N. Tuttle, H. Cooper, and C. Baukal, “Minimize facility flaring,” Hydrocarbon Processing, vol. Process and Plant Optimization, Special Report, no. June 2007, pp. 111-115, 2007.
[20] S. K. Smith M. P. Loring, in AIChE Spring National Meeting,, Houston, TX, March1995.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی محیط زیست، توجیه اقتصادی، گاز طبیعی، نفت و گاز Next Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، سبک های رهبری، وضعیت تحصیلی، معادلات ساختاری