پایان نامه با کلمات کلیدی رهبری خدمتگزار، جامعه آماری، تحلیل داده، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

رو انجام داده ویافته های تحقیق بیانگر این است که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
تحقیقی درسال 2006 در ایالات متحده آمریکا در رابطه با رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی مورد پژوهش قرار گرفته است که نشان می دهد رابطه مثبت ومعناداری بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی وجود دارد.
از کارهای تحقیقی که درداخل ایران انجام شده است تحقیقی تحت عنوان رابطه رهبری خدمتگزار وکیفیت زندگی کاری کارکنان درسازمان بیمه خدمات درمانی تهران است که توسط دکتریوسفی سعید آبادی و دکتر حسن زاده انجام شده است که یافته های تحقیق بیانگر این است که بین رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد و زندگی کاری کارکنان در بهترین وضعیت می تواند موجب دست یابی بیشتر و بهتر اهداف سازمانی وبهبود عملکرد کارکنان گردد. ونیز کارتحقیقی دیگری تحت عنوان تبیین الگوی اثربخشی سازمانهای دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار می باشد که توسط دکترخائف الهی و دانایی فرد انجام شده است که یافته های تحقیق بیانگر این است که اصول رهبری خدمتگزار موجب ارزش دادن واولویت بخشیدن به فضای روابط انسانی می شود، فضای روابط انسانی موجب اثربخشی رهبری می‎شود و اثربخشی رهبری موجب اثربخشی سازمان می شود. همچنین اصول رهبری خدمتگزار موجب عزت نفس پیرو، تعهد پیرو به رهبر وخودباوری پیرو می شود. عزت نفس پیرو، تعهد پیرو
به رهبر و خود باوری پیرو موجب اثربخشی پیروی می شودو اثربخشی پیروی موجب اثربخشی سازمانی می شود. تحقیق دیگری نیز توسط دکترمجید رضا داوری ودیگران درسال 1390 تحت عنوان بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار درنظام بانگی از منظر مدیران وکارکنان انجام گرفته است که نشان می دهد دربازارهای رقابتی امروز رهبری خدمتگزار می تواند راهگشا باشد و نیز تحقیق دیگری تحت عنوان بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار، اعتماد به رهبر و اعتمادسازمانی توسط احمدی ودیگران صورت گرفته که نشان می دهد رهبری خدمتگزار موجب افزایش اعتماد و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و درمجموع ارتقا عملکرد سازمان می گردد.

3-1. مقدمه
بی شک توسعه کمی و کیفی جوامع، جملگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیری هایی است که منتج از تحقیقات علمی صورت پذیرفته، می باشد( خاکی، 1382، ص87). تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید ( سکاران، 1388، ص6). در واقع تحقیق علمی در پی دستیابی به یکی از خواسته های زیر بصورت فردی یا گروهی صورت می پذیرد:
– ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی ( تحقیق بنیادی)
– توصیف یک شرایط یا نگرش عده ای از افراد ( تحقیق پیمایشی، همبستگی و. . . )
– جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مسئله و مشکل واقعی ( تحقیق کاربردی)
و طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها بطور عینی و معتبر مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه( فرضیات) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد( خاکی، 1382، ص88).
در این فصل به بررسی فرایندهای روش تحقیق که به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها که مبتنی بر جنبه هایی همچون محل انجام بررسی(جامعه آماری)، چگونگی نمونه برداری و گردآوری داده ها و سرانجام روش تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد، می پردازیم.

3-2. روش اجرایی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ نوع طرح، از نوع توصیفی است. که به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمودن فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع، مطالعه می شود(خاکی، 1382، ص104). همچنین تحقیق به لحاظ نوع هدف، از نوع کاربردی است. به این معنی که از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان یاری گرفته می شود (سکاران، 1388، ص8).
3-3. جامعه ونمونه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره داردکه محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران، 1388، ص294). در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت گاز استان گیلان (419نفر) است ونمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. اندازه نمونه آماری براساس فرمول جامعه محدود، حدود 201 نفربرآورد شده است که برای اطمینان بیشتر 260 پرسشنامه توزیع گردید و 214 پرسشنامه کامل جمع آوری شد. برای بدست آوردن حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

3-4. روشها و ابزار گردآوری داده ها
ابزار اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت وکمی نماید( حافظ نیا، 1384، ص144). ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه ای از پرسشهایی است که بصورت مکتوب و معمولاً در قالب گزینه های محدود تنظیم شده است و آزمودنی ها باید به آنها پاسخ دهند(سکاران، 1388، ص518). پرسشنامه حاضردر این پژوهش شامل دو بخش است: بخش اول که مربوط به متغیر مستقل می باشد وشامل 28 سوال می باشد که پرسشنامه بومی شده مطابق با شرایط کشور می باشد و سوالات از سادگی و وضوح کامل برخوردار هستند. بخش دوم پرسشنامه مربوط به متغیروابسته یعنی عملکرد کارکنان می باشد که شامل 26 سوال می باشد. قابل ذکر است که جهت پاسخ به تمامی سوالات پرسشنامه، از طیف پنجگانه لیکرت استفاده شد.

3-5. روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار سنجش، باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی، 1382، ص288). موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد( همان منبع، ص244).
روایی : در این پژوهش، ابتدا با استفاده ازتحلیل عاملی تاییدی ، روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. سپس به بررسی پایایی پرسشنامه پرداخته شد.
پایایی: روشهای مختلفی برای محاسبه ضریب پایایی مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به آلفای کرونباخ، روش تصنیف( دو نیمه کردن) و روش بازآزمایی اشاره نمود( سرمد وهمکاران، 1380، ص166). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات بکار رفته، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد. چرا که تقریباً آلفای کرونباخ را می توان شاخص مناسبی برای اعتبار و هماهنگی درونی بکار برد(سکاران، 1388، ص229). در این روش، اگر ضریب آلفا کمتر از 60/0 باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه 70/0 قابل قبول و بیش از 80/0 خوب تلقی می شود (همان منبع، ص385).

آلفای متغیر خدمات رساني
خلاصه پردازش مورد
%
N

0/100
20
صحیح
موارد

0/0
0
استثناء

0/100
20
جمع کل

آماره قابل اطمینان
تعدادموارد
آلفای کرونباخ
6
937/0

آلفای متغیر تواضع و فروتني
خلاصه پردازش مورد
%
N

0/100
20
صحیح
موارد

0/0
0
استثناء

0/100
20
جمع کل

آماره قابل اطمینان
تعدادموارد
آلفای کرونباخ
7
927/0

آلفای متغیر قابليت اعتماد
خلاصه پردازش مورد
%
N

0/100
20
صحیح
موارد

0/0
0
استثناء

0/100
20
جمع کل

آماره قابل اطمینان
تعدادموارد
آلفای کرونباخ
10
955/0

آلفای متغیر مهرورزي
خلاصه پردازش مورد
%
N

0/100
20
صحیح
موارد

0/0
0
استثناء

0/100
20
جمع کل

آماره قابل اطمینان
تعدادموارد
آلفای کرونباخ
5
894/0

آلفای متغیر رهبري خدمت گزار
خلاصه پردازش مورد
%
N

0/100
20
صحیح
موارد

0/0
0
استثناء

0/100
20
جمع کل

آماره قابل اطمینان
تعدادموارد
آلفای کرونباخ
28
938/0

آلفای متغیر عملکرد
خلاصه پردازش مورد
%
N

0/100
20
صحیح
موارد

0/0
0
استثناء

0/100
20
جمع کل

آماره قابل اطمینان
تعدادموارد
آلفای کرونباخ
26
912/0

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
داده ها ی خام به کمک رایانه و نرم افزاراستخراج و از طریق نرم افزارspss تجزیه وتحلیل شده ودردومرحله به اطلاعات مورد استفاده دراین تحقیق تبدیل می گردند. درمرحله اول که تجزیه وتحلیل توصیفی می باشد ؛ داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می‎شود ودرمرحله دوم که تجزیه وتحلیل استنباطی می باشد با استفاده از تکنیک آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرارمی گیرند.

3-7. محدودیتهای تحقیق
هرمحققی درمسیر جمع آوری اطلاعات وکسب نتایج مطلوب با مشکلاتی مواجه می شود که لازم است آنها را شناسایی کرده و درجهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات مختلفی مواجه بوده است که عمده آنها عبارتند از :
– کوچک بودن جامعه آماری
– احتمال پاسخگویی نادرست کارمندان درمورد مدیر سازمان خود.
– نبود انگیزه در کارمندان برای پاسخگویی به سوالات

4-1. مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از تکنیک آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2. توصیف پاسخ دهندگان
نوع استخدامي پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف نوع استخدامي پاسخ دهندگان
نوع استخدامی
جمع درصد
درصدمعتبر

درصد

فراوانی

2/78
2/78
0/72
154
رسمی

درصد
3/84
1/6
6/5
12
پیمانی

4/93
1/9
4/8
18
قراردادی

0/100
6/6
1/6
13
موارددیگر

0/100
1/92
197
جمع

9/7
17
سیستم
مفقود

0/100
214
جمع کل

نمودار4-1) نوع استخدامي پاسخ دهندگان
با توجه به شکل و نمودار فوق مشاهده می شود که نوع استخدام 154 نفر از پاسخ دهندگان رسمی، 12نفرپیمانی، 18 نفر قراردادی و 13 نفر موارد دیگر می باشند.
4-3. توصیف متغیر های تحقیق
توصیف متغیر خدمات رساني

جدول4-2) توصیف متغیر خدمات رساني
آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

925/0
96184
3771/3
00/1
00/5
214
خدمات رسانی

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر خدمات رساني

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر خدمات رساني دارای حداقل 1، حداکثر 5 و میانگین 3771/3، انحراف معیار 96184/0 و واریانس 925/0 می باشد.

توصیف متغیر تواضع

جدول4-3) توصیف متغیر تواضع
آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، رتبه بندی، ارزشیابی عملکرد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی انحراف معیار، رهبری خدمتگزار، قابلیت اعتماد