پایان نامه با کلمات کلیدی رقابت در بازار، دوران باستان، روم باستان

دانلود پایان نامه ارشد

زيادي از تمدن‌هاي بشري اين قابليت را براي معماران ايجاد کرده است تا از تقليدي سمبليک براي ايجاد ارتباط بين ايده‌هاي خود و ايجاد ارزش‌هاي جامع استفاده کنند.
صفات مشخصه هر حيوان و هر کدام از اعضاي بدن آنها (بال، پنجه، منقار، شاخ و پوست مانند پوست بدن ببر) در ساخت بناها به منظور دست‌يابي به قدرت جادويي استفاده مي‌شده است.
از نمونه‌هاي استفاده شده فرم‌هاي بدن حيوانات در معماري مي‌توان از فرم دفاعي بدن لاک پشت فرم سيال و آزاد بدن پرندان و فرم‌هاي محاطي حلزون نام برد.

– کوهها
گفته مي‌شود براي آنها که روياهايشان برخاسته از طبيعت است حتي کوچکترين تپه منبعي از الهام است.ستايش کوهها به عنوان نقاط عطف جهان، الهام بخش تمايل سرکوب ناپذير انسان براي ساخت کوههاي نمادين همانند زيگوراتها، هرم‌ها و معابد و به همان شيوه در عصر امروز آسمان خراش‌ها و سازه ساختمانهاي مسکوني که از منظر اطراف خود تبعيت مي‌کنند شمرده مي‌شود.
– تشکيل زمين
شکل زمين که از آن به عنوان ژئومورفيسم هم ياد مي‌شود، بيان کننده گرايش‌هاي جديدي در معماري است و اين حرکت کاملاً آگاه از نقش خود در اصلاح سيستماتيک رويکرد به منظر در عصر انقلاب صنعتي است. هر چند که انسان گاهي از شکل زمين به صورتي نامناسب و يا بدون مراعات جنبه‌هاي طبيعي استفاده مي‌کند ولي بايد با آن به گونه‌اي برخورد که پايداري آرام آن مورد خدشه قرار نگيرد.
خاک به عنوان يک ماده ساختماني گاهي فرم‌هايي با خطوط منحني ايجاد مي‌کند که ظريف و تحسين ‌برانگيز هستند و با دست انسان آنچنان شکل مي‌گيرند که تداعي‌گر جريان آب مي‌شوند.
– کريستال
در آشوب سنگ‌هاي از بي‌فرم، در دل کوهها زمين گنج هود، کريستال‌ها، را پنهان کرده است. اينجاست که طبيعت آشکارا قصد دارد به انسان نظم وضوح و اطاعت از قوانين آفرينش و تکامل را بياموزد.پيروي‌اي که نبايد کورکورانه و به تقليدي صرف تبديل شود.
– شاخه
انشعاب جزيي از بيعت درخت است که به انسان ايده رشد و تکثير را مي‌آموزد.انشعاب مظهر ايجاد است توليد مثلي که در مقطع زماني خاص از رشد خود در طبيعت دو برابر مي‌شود دقيقاً عکس آنچه در مورد جريان آب اتفاق مي‌افتد مادامي که حرکت رو به جلوي آن شاخه‌هاي جدا شده از سرچشمه را به هم پيوند مي‌دهد.
انشعاب برنامه‌ريزي انسان قدرت تکرار را مي‌آموزد. دنباله‌اي از تنه، شاخه‌ها، سربرگها، برگها، رگ برگ‌ها و قانوني مشابه نظم حاکم بر معماري را به نمايش مي‌گذارد.
– درخت
درخت در بسياري از فرهنگ‌ها سمبلي از کل عالم پيدايش و تکامل آن است. همين طور رشد عمودي آن درخت را به مظهري انساني تبديل مي‌کند سمبلي از آنچه آن را مقياسي از کل جهان مي‌دانيم.اولين بار اين قانون توسط رايت در يکي از سخنراني‌هاي اوليه‌اش مطرح شده است.
– گل آذين
گل آذين نحوه استقرار گلها بر روي شاخه به عنوان محوري عمودي است گل آذين سيستمي انشعابي دارد.در طول تاريخ تقريباً تمام سيستم‌هاي استقرار گل آذين معادلي در معماري بناها و به همان ميزان در تزئينات يافته‌اند.
– گلها
مدل‌هاي مرکزي گراي گلها نه تنها به معماران ايده‌هاي بي‌پايان از فرم‌هاي تزئيني را مي‌دهد بلکه اصول توزيعي و ارگانيسم‌هاي طبيعي شکل گرفته بر اساس محوري عمودي و يا فرم‌هاي متنوعي از ساختارهاي لايه‌اي هم پوشاننده آرايشي از چيدمان گل برگها حول يک محور مرکزي و گسترش عمودي آن از يک نقطه را به نمايش مي‌گذارد.
و در آخر آن که ما بايد درک و آگاهي خود از طبيعت را با توجهي محتاطانه و از طريق تحقيقات و مطالعات دقيق براي دست‌يابي به بالاترين درجه کارآيي انديشمندانه سازيم تاکنون بيشتر توجه انسان به طبيعت رويکردي احساسي گردد.
1-15- عناصر طبيعت، سمبل‌هاي معماري
از ديرباز انسانها پاره‌اي اشيا و مظاهر طبيعي همانند درختان نمادها سنگ‌هاي استوار و يا تپه‌هاي مخروطي را ارج گذاشته‌اند آنها توده‌هاي خاکي‌اي ساخته و بر فراز آن سنگ‌ها و يا تنه درختان را برافراشته‌اند تا به آنها مفاهيمي مذهبي و يا جادويي بدهند. آنگاه قربانگاه برپا کرده و بناهايي ساخته‌اند تا وسايل عبادت و يا قرباني کردن را در آنها جاي دهند.
آنها با ساختن معابدي مبادرت کرده‌اند که نه تنها به هويت و آمال رفيع خود بلکه به نيرو و مسند وجود يک روح و يا يک وجود خداگونه نيز معنا بدهند.
مذهب در شکل بسيار اوليه‌اش حالتي کاربردي داشته و طالب دستاوردهاي انتفاعي مانند باروري باران، آفتاب و گردش فصول بوده است.
عوامل احساسي را که مناسب بيان يک معماري هستند مي‌توان در دو نوع دانست، اول جنبه‌هاي واقعي مربوط به معماري مانند مصالح، ساختار، بافت، رنگ، عملکرد، فضا تناسبات و دوم همدلي همفکري و همدردي با کساني است که اين بناها را بنياد نهاده‌اند و يا در آنها رفت و آمد مي‌کنند. همه اينها را بايد به احساس وابستگي به محيط اطرافشان ساختمان نيز افزود.
در اطراف بناي يک معماري عواملي بسيار هستند که معمار به عنوان سرچشمه بيان احساسات خود از آنها استفاده مي‌کنند. در اين ميان طبيعت به مثابه يک عامل موثر نقشي مهم دارد.
به کارگيري فرم‌هاي اجرام طبيعي در معماري، نشانه گرايش انسان به آثار خلقت و تأثيرات آن است. فرم‌هاي طبيعت گذشته از نقش موثرشان چه در زمينه عملکرد و چه در باب زيبايي از احترام و تقدس در فرهنگ‌ها و اقوام و ملل مختلف برخوردارند. به عنوان مثال حيوانات و پرندگان بنا به گذشته فرهنگي آنها، هر يک از تقدس خاصي برخوردارند.
اين حيوانات از آنجا که در نوع برخورداري ويژگي خاص و مظهر نوع خوبي نيستند و حتي ممکن است نوع پرنده انتزاعي و افسانه‌اي باشند ولي بدان سبب که زاييده خيال يا قرارداد شده ذهنيت انساني است به صورت سمبل و نماد در فرهنگ يک ملت جاي مي‌گيرد.
هم اکنون اين سمبل‌ها نظير فيل، سيمرغ، درنا، عقاب، شير، پاندا، خرس و … را به خوبي در تصويرشناسي‌هاي آثار مختلف کشورمان مي‌بينيم، همين نکته را در خصوص پرندگان مي‌توان در نشانه‌ها و آرم‌هاي هواپيمايي مختلف کشورها مشاهده کرد. اما معماري به تنهايي بيانگر و گوياي چگونگي ذهنيت است. بلکه خود معماري و ويژگي‌هايش في‌نفسه است که بازتاب‌هايي دارد.
به گونه ارتباطي آنچه را انسان‌ها مي‌توانند باشند يا عمل مي‌دهد روابط انسان با محيطش و تأثيرات آن بشوند ولي متجلي مي‌گردد و همسازي با محيط آسايش را در شئونات زندگي انساني جاري مي‌کند.
1-16-انواع مراکز اقامتي
1-16-1- هتل
به طور کلي هتل مکاني است که در آن امکانات اقامت موقت و خدماتي چون استخر، رستوران، سالن جشن‌ها و … ارائه مي‌شود. قدمت هتل به دوران تمدنهاي بزرگ باستاني برمي‌گردد. در ايران، بين‌النهرين و روم باستان مکانهايي بوده‌اند که اجداد هتل‌ امروز محسوب مي‌شوند. واژه هتل ريشه فرانسوي دارد و به معني «خانه شهري» يا بنايي است که مراجعه کننده بسيار دارد.
اگرچه امروز انواع مختلفي از هتل وجود دارد که هر کدام کاربري‌هاي متنوع و متفاوتي ارائه مي‌کنند، ولي عملکرد اصلي هتل، بدون توجه به تعداد اتاق‌هاي آن يکسان است و نسبت به دوران باستان نيز تغيير اساسي نکرده است. يک هتل امروزي شامل فضايي براي استراحت، فضاهاي عمومي (سرسرا)، خدمات جنبي مثل رستوران، حمام، صندوق امانات، پارکينگ و بوتيک‌هاي کوچک براي خريد لوازم مورد نياز مسافران است. در ايران قديم کاروانسراها عملکردي مشابه هتل داشته‌اند. بايد به خاطر داشت که در گذشته به جاي آنکه يک بنا همه کاربري‌هاي مورد نياز مسافران را داشته باشد، کاربري‌ها به صورت مجموعه‌هاي خدماتي با معماري بسيار شاخص چشمگير ساخته مي‌شده‌اند.
هر هتل از دو بخش مجزا تشکيل مي‌شود؛ بخش اول در اختيار مراجعان و بخش دوم مختص کارکنان است. اين بخش‌ها در عين حال بايد کاملاً منفک از هم باشند و بخش خدمات هرگز در معرض ديد مراجعان قرار نگيرد، ارتباط بين دو بخش هم بايد بسيار سريع و آسان باشد. در بخش اول، فضاهاي اقامتي (اتاق، آپارتمان و سوئيت) و فضاهاي عمومي شامل سرسرا، رستوران، فضاهاي تفريحي و ورزشي، مغازه‌ها، بخش مديريت و پذيرش، پارکينگ و … قرار دارند و در بخش دوم، انبارها، آشپزخانه، رختشويي خانه، فضاهاي تأسيساتي، بخش تعميرات و نگهداري و …
يکي از ويژگي هتلها و خصوصاً هتلهاي بزرگ خودکفا بودن آنهاست. امروزی ها نسبت به گذشتگان امکانات مالي بيشتر ولي وقت کمتري براي استراحت و فراغت دارند و از اينرو هتلها بايد حداکثر خدمات را در حداقل زمان فراهم کنند. هرچه هتلها در اين زمينه کاراتر باشند درجه آنها بالاتر است. عموماً هتلها همچون يک شهر کوچک مجموعه متنوعي از خدمات جنبي را در بر مي‌گيرد: رستوران، کافه، استخر، محل ورزش، سونا، جکوزي، آرايشگاه، مغازه، خشکشويي و اتوکشي، پست، صرافي، اتاق تلويزيون، سالن گردهمايي و برگزاري جشنها، کتابخانه و محل خريد روزنامه، سرويس اينترنت، کامپيوتر، چاپ و فکس، سرويس حمل و نقل و دهها کاربري ديگر به فراخور محل قرارگيري، اندازه و نوع هتل.
چنانکه گفته شد هتلها بايد حداکثر خدمات را در کمترين زمان فراهم آورند و طبيعتاً براي رقابت در بازار بايد اين کار با حداقل هزينه (متناسب با کيفيت هتل) محقق شود. از اينرو عملکرد هتل بسيار اهميت دارد و مستقيماً بر اقتصاد آن تأثير مي‌گذارد. در طراحي و مديريت هتل بحث اقتصادي در کوچکترين جزئيات موثر است. از آنجا که هتل همانند يک شهر کوچک در برگيرنده مجموعه متنوعي از کاربري‌ها است همه فضاهاي اصلي و ارتباطي مي‌بايد در حداقل مورد نياز طراحي شوند. از طرف ديگر ابعاد اتاقها با درجه و کيفيت هتل ارتباطي مستقيم دارد، سرسرا، رستوران و ديگر خدمات هتل نيز بايد نه زيادتر و نه کمتر از حد نياز باشند.
يکي ديگر از عوامل مهم در طراحي هتلها سهولت جهت‌يابي است. بسياري از مراجعان هتلها براي بار اول به آن مکان قدم مي‌گذارند. و مدت کوتاهي را در آن سير مي‌کنند. آرايش فضاها و معماري داخلي بايد چنان باشد که مسيرها در يک نگاه قابل شناسايي باشند وگرنه در مجموعه پيچيده هتلها افراد دچار سردرگمي مي‌شوند و کاربري‌هاي مورد نياز خود را نمي‌يابند.
مهمترين کاربري‌ها براي شناسايي سريع، پذيرش، آسانسورها، اتاق‌ها، صندوق، رستوران و پارکينگ هستند.
در طراحي هتلها بايد به عوامل مهم رفاه فيزيکي (درجه حرارت، روشنايي و دسترسي)، آسايش رواني (فضاي هتل حس امنيت، آرامش، صميميت، شفافيت و کيفيت را القا کند) و لذت زيبايي شناختي (هماهنگي عناصر معماري و معماري داخلي، رنگ آميزي و نورپردازي مناسب، چشم‌اندازها و فضاي سبز زيبا و …)، وجود کاربري‌هاي تفريحي متنوع (استخر، سالن‌هاي بازي، تلويزيون، فيلم‌هاي ويديويي، سالن ورزشي، رستورانهاي مختلف با غذاهاي متنوع) و کاربري‌هاي مکمل مورد نياز (اتصال به اينترنت، تحويل نشريات روز، آرايشگاه و …) توجه کرد تا اقامت در هتل دلزدگي ايجاد نکند و مراجعان با علاقه بيشتري به هتل مراجعه کنند.
هتلها در گذشته بيشتر اقامتگاهي موقتي بوده‌اند و اتاق‌ها فقط يک تخت، روشويي، کمد لباس و ميز و صندلي داشتند. امروز هتلها مجهز به انواع امکانات رفاهي هستند. در اتاق هتلها امروزي علاوه بر تخت و کمد و ميز و صندلي، حمام مجهز، يخچال با انواع خوراکي و نوشيدني، گاوصندوق، تلويزيون با انواع فيلمهاي ويدئويي و برنامه هاي ماهواره‌اي، اتو، سشوار، تلفن، کامپيوتر با ارتباط اينترنتي و تجهيزات الکترونيکي براي تنظيم و برنامه‌ريزي حرارت اتاق و آب حمام، سفارش غذا و خدمات، انتخاب فيلم، رزرواسيون و … وجود دارد.
با توسعه توريسم در نيمه دوم قرن بيستم و پيدايش انواع هتلهاي کوچک، بزرگ، محلي و بين‌المللي نياز به دسته‌بندي هتلهاي بوجود آمد.
شناخته شده‌ترين روش دسته‌بندي هتلها از نظر مرغوبيت و کيفيت کلي است که با ستاره نشان داد مي‌شود. هتل 5 ستاره بهترين نوع هتل است، اگرچه اخيراً هتلهاي 7 ستاره نيز مطرح شده‌اند.
از نظر کيفيت کلي، هتلها در سه گروه اصلي دسته‌بندي مي‌شوند:
الف: هتلهاي اقتصادي با اتاقها و خدمات ساده براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فرم و عملکرد، طراحی معماری، استراتژی ها Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کاروانسرا