پایان نامه با کلمات کلیدی رضا عباسی

دانلود پایان نامه ارشد

موزه‌ی:8398…………………………………………92
(تصویر3-1-14) گوشواره‌های طلای مشبک. نیشابور. موزه‌ی ملی ایران…………………………………………..92
(تصویر3-1-15) گوشوارهای طلایی مشبک. نیشابور. موزه‌ی ملی ایران……………………………………………93
(تصویر3-1-16) گوشواره‌ی طلای مشبک با آویز هرمی شکل. نیشابور. موزه‌ی ملی ایران……………….93
(تصویر3-1-17) یک جفت گوشواره‌ی طلا. گرگان. موزه‌ی ملی ایران………………………………………………94
(تصویر3-1-18) یک لنگه گوشواره‌ی طلا. گرگان. موزه‌ی ملی ایران………………………………………………..94
(تصویر3-1-19) گوشواره‌ی نقره. موزه‌ی ملی ایران……………………………………………………………………………95
(تصویر3-1-20) گوشواره زرین. کردستان. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:4817…………………………96
(تصویر3-1-21) گوشواره‌ی طلا. موزه‌ی ملی ایران……………………………………………………………………………96
(تصویر3-1-22) جفت گوشواره‌ی طلا. نیشابور. موزه‌ی ملی ایران…………………………………………………….97
(تصویر3-1-23) سنجاق تزیینی. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:20650………………………………………97
(تصویر3-1-24) جای دعای نقره. موزه ی ملی ایران. شماره ی موزه: 3926……………………………………98
(تصویر3-2-1) یک لنگه گوشواره. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 6664………………………………….104
(تصویر3-2-2) یک جفت گوشواره‌ی طلا، موزه‌ی رضا عباسی، شماره‌ی موزه: 4877…………………..104
(تصویر3-2-3) گوشواره‌های طلا. موزه‌ی رضاعباسی، شماره‌ی موزه:4892، 4893، 4894، 4895………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
(تصویر3-2-4) گوشواره‌ی طلا، موزه‌ی رضاعباسی، شماره‌ی موزه: 6825………………………………………106
(تصویر3-2-5) گوشواره‌ی طلا. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 4891………………………………………107
(تصویر3-2-6) آویز یا گوشواره‌ی طلا. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 6818،6819………………..108
(تصویر3-2-7) بازوبند. موزه‌ی رضاعباسی………………………………………………………………………………………..109
(تصویر3-2-8) بازوبند طلا. موزه‌ی رضا عباسی. شماره‌ی موزه: 5142…………………………………………109
(تصویر3-2-9) بازوبند طلا. موزه‌ی رضا عباسی. شماره‌ی موزه: 5137………………………………………….110
(تصویر3-2-10) بازوبند طلا. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 316……………………………………………111
)تصویر3-2-11) دستبند طلا. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 5147……………………………………….112
(تصویر3-2-12) بازوبند طلا مرصع به یاقوت. موزه‌ی رضا عباسی. شماره‌ی موزه: 6806……………..113
(تصویر3-2-13) بازوبند طلا. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 314……………………………………………114
(شکل3-2-14) بازوبند طلا، موزه‌ی رضاعباسی، شماره‌ی موزه: 15341……………………………………….114
(تصویر3-2-15) بازوبند یا دستبند نقره. موزه‌ی رضا عباسی………………………………………………………….115
(تصویر3-2-16) مهر انگشتری. موزه‌ی رضاعباسی، شماره‌ی موزه: 6340…………………………………….115
(تصویر3-2-17) مهر انگشتری نقره با عقیق زرد اکر. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 6370………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
(تصویر3-2-18) انگشتری با سنگ عقیق مستطیل شکل. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 4877………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
(تصویر3-2-19) مهر انگشتری نقره یا سنگ یشم. موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 6373……….116
(تصویر3-2-20) انگشتر طلا، آرشیو موزه‌ی رضاعباسی…………………………………………………………………..117
(تصویر3-2-21) گردنبند طلا. آرشیو موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 6810……………………………118
(تصویر3-2-22) گردنبند طلا. موزه‌ی رضاعباسی. با شماره‌ی موزه: 6813……………………………………118
(تصویر3-2-23) حرز یا جعبه های طلسم. آرشیو موزه‌ی رضاعباسی. شماره‌ی موزه: 4889………..118
(تصویر3-3-1) مدال از جنس نقره. نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.246……………………………………………………………………………………………………………………………………..126
(تصویر3-3-2) مدال از جنس برنز. نیشابور. موزه‌ی متروپلیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.245………127
(تصویر3-3-3) خورشید طلایی. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.344…………………127
(تصویر3-3-4) آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.13………………………128
(تصویر3-3-5) دو آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.11…………………128
(تصویر3-3-6) آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1977.9……………………………….129 (تصویر3-3-7) آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.3…………………………129
(تصویر3-3-8) آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 46.127………………………………….130
(تصویر3-3-9) آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 30.95.36………………………………130
(تصویر3-3-10) آویز طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 36.41………………………………….131
(تصویر3-3-11) جفت گوشواره طلا. موزه‌ی متروپولیتن…………………………………………………………………131
(تصویر3-3-12) گوشواره و حلقه‌ی بینی. نیشابور. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.155……………………………………………………………………………………………………………………………………..132
(تصویر3-3-13) قطعاتی از گوشواره ی طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.13…………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
(تصویر3-3-14) لنگه گوشواره‌ی طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.15…………133
(تصویر3-3-15) لنگه گوشواره‌ی طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1984.175.44…………………………………………………………………………………………………………………………………..134
(تصویر3-3-16) لنگه گوشواره‌ی طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1984.175.46…………………………………………………………………………………………………………………………………..134
(تصویر3-3-17) جفت گوشواره طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: a.b1972.218.2………………………………………………………………………………………………………………………………135
(تصویر3-3-18) یک لنگه گوشواره. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1979.96……………..135
(تصویر3-3-19) جفت گوشواره‌ی طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه:b .a1979.7.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………136
(تصویر3-3-20) آویز و گوشواره‌ی طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 2007.340………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
(تصویر3-3-21) لنگه گوشواره‌ی طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1979.7.4………………………………………………………………………………………………………………………………………….137
(تصویر3-3-22) گوشواره‌ی طلا. ری. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 22.201……………………….138
(تصویر3-3-23) جفت گوشواره‌ی طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.6…………138
(تصویر3-3-24) لنگه گوشواره. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.11………………….139
(تصویر3-3-25) لنگه گوشواره از طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.8………….140
(تصویر3-3-26) جفت گوشواره‌ی طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.1…………140
(تصویر3-3-27) جفت گوشواره‌ی طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.3…………141
(تصویر3-3-28) گردنبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.218.1……………….142
(تصویر3-3-29) گردنبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.2……………….142
(تصویر3-3-30) گردنبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.3……………….143
(تصویر3-3-31) گردنبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.1……………….143
(تصویر3-3-32) گردنبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: a-c1979.7.2…………….144
(تصویر3-3-33) گردنبندی با گوی‌های نقره. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.5……………………………………………………………………………………………………………………………………..144
(تصویر3-3-34) دستبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 65.51……………………………145
(تصویر3-3-35) دستبند نقره. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1981.232.3……………….146
(تصویر3-3-36) دستبند نقره. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1981.232.4……………….147
(تصویر3-3-37) دستبند طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.3……………………..147
(تصویر3-3-38) دستبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1980.541.1………………..148
(تصویر3-3-39) دستبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 59.84……………………………148
(تصویر3-3-40) دستبند طلا. گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.32.1……………………..149
(تصویر3-3-41) دستبند طلا. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان and، of، al، the Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دوران اسلامی، هنرمندان ایرانی، طرح و نقش، اعراب مسلمان