پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغلی، رضایت شغل، سابقه خدمت، اضطراب امتحان

دانلود پایان نامه ارشد

معلمان زن و مرد در مدارس ابتدايي تفاوت معناداري داشته و زنان رضايت شغلي بيشتري نسبت به مردان ابراز داشته اند. 2- سن و وضعيت تأهل تأثير معناداري بر رضايت شغلي نداشته است . 3- رضايت شغلي معلمان داراي مدرك ديپلم بيشتر از معلمان داراي مدرك ليسانس مي باشد. 4- سابقه خدمت نيز تأثير معناداري بر رضايت شغلي معلمان نداشته است .
– وهابي ( 1376) در تحقيق خود به بررسي رابطه بين تيپ شخصيتي و رضايت شغلي در بين سه تيپ واقع گرا، اجتماعي و تهوري پرداخت. جامعه آماري اين تحقيق را كليه معلمان،‌دبيران،‌پرستاران ،‌مهندسان ناظر، كارمندان پست، بيمه گران و همچنين مهندسان مكانيك و نقشه برداران وزرات نيرو و فروشندگان تعاوني هاي شهر و روستا در شهر تهران تشكيل مي دهند. يافته ها نشان مي دهند : 1- بين تيپ شخصيت و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و همخواني تيپ شخصيتي و نوع شغل باعث افزايش رضايت شغلي مي شود. 2- دررابطه با متغيرهاي شخصي (جنس، سن، تحصيلات و سابقه خدمت ) بين اين متغيرها و رضايت شغلي تفاوت معنادار وجود دارد .
– صالحي ( 1378) به بررسي رابطه رضايت شغلي و مشاركت جويي دبيران دبيرستان هاي شهر اهواز پرداخت. اعتيار اين تحقيق براي شاخصهاي رضايت شغلي و مشاركت جويي به ترتيب ( 82/0 و 92/0) محاسبه شده است نشان مي دهد بين رضايت شغلي دبيران، ميزان مشاركت جويي آنها در تصميم گيري رابطه معناداري وجود دارد و در كل افزايش رضايت شغلي دبيران، ميزان مشاركت جويي آنها را نيز افزايش مي دهد. در اين پژوهش ميزان رضايت شغلي دبيران زن از دبيران مرد بيشتر بوده است .
– طهماسبي بروجني ( 1378) در پژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنها در سال تحصيلي 78-77 به نتايج زير دست يافت: نتايج حاصل از بررسي سئوالهاي تحقيق نشان مي دهد كه به طور كلي بين ميزان رضايت شغلي دبيران و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنها رابطه معناداري وجود دارد. از ميان ابعاد پنجگانه رضايت شغلي، تنها بين ابعاد ماهيت كار،‌حقوق و دستمزد،‌ارتقاء و پيشرفت كار با پيشرفت تحصيلي،‌ارتباط معناداري وجود داشته است . بررسي رضايت شغلي دبيران با توجه به متغير جنسيت نشان داد كه تنها بين رضايت شغلي دبيران زن وپيشرفت تحصيل دانش آموزان آنها رابطه معناداري وجود دارد و نيز نشان داد كه فقط متغير جنسيت با ميزان رضايت شغلي دبيران ارتباط دارد و رضايت شغلي دبيران زن بطور معني داري بيشتر از دبيران مرد بود .
– وخشوري ( 1378) در عوامل موثر بر رضايت شغلي كارشناسان شاغل در ستاد مركزي بنياد شهيد، بيان مي كند كه بين متغيرهاي سطح تحصيلات، شادماني،‌رضايت شغلي، شغل مناسب، شايستگي مدير، امنيت شغلي ارتباط مستقيمي وجود دارد (به نقل از تيموري، 1383) .
– علی پور و همکاران ( 1379 ) در مقاله ای با عنوان شادمانی و عملکرد ایمنی بدن به این نتیجه رسیدند که شادی ، دستگاه ایمنی را تقویت می کند و تقویت دستگاه ایمنی ، سلامت فرد را بهبود می بخشد .
– نتايج حاصل از پژوهش بيك ليك و همكاران (1379) نشان مي دهد كه رضايت شغلي متأثر از شرايط فيزيكي محيط كار،‌امكانات رفاهي، ارزشيابي و امنيت شغلي بوده است و با عواملي چون سن، جنس، گروه هاي شغلي و سنوات خدمات رابطه اي نداشته است،‌همچنين بين دو جنس از نظر رضايت شغلي تفاوت معناداري مشاهده نشده است .
– گودرزي 1380،( به نقل از چلبيان لو، 1383) «در بررسي رابطه بين شادماني ذهني و رضايت زناشويي » آورده است كه شادماني ذهني به اين واقعيت اشاره دارد كه مردم زندگي خود را چگونه ارزيابي مي كنند و شامل متغيرهايي از قبيل زندگي، رضايت از وضعيت زناشويي،رضايت از كار ،‌فقدان افسردگي و… ارزيابي فرد از خود مي تواند به صورت شناختي يا عاطفي باشد. گفته مي شود نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه ابعاد شادماني ذهني و بعد رضايت از زندگي و عاطفه منفي به ترتيب توانستند با ضريب همبستگي 57/0 توسط رضايت زناشويي پيش بيني شوند. با اين تفاوت كه اولي به صورت مثبت و دومي به صورت منفي پيش بيني شدند. در بين زوجين نيز تفاوت معناداري بين گروه داراي رضايت پايين با گروه داراي رضايت زناشويي بالا و گروه داراي رضايت زناشويي پايين با گروه داراي رضايت زناشويي متوسط در زمينه رضايت از زندگي بدست آمد .
– دهشیری ( 1381 ) در تحقیقی که با عنوان رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد انجام داد به این نتیجه دست یافت که معلمان مرد نسبت به معلمان زن به طور معنی داری دارای استرس شغلی بالا تری هستند و رضایت شغلی کمتری دارند .
– عابدي (1381) در بين گروهي از فرهنگيان شهر اصفهان كه به صورت داوطلبانه براي افزايش شادماني خود به يكي از مراكز مشاوره فرهنگيان مراجعه كرده بودند برنامه شادماني فوردايس را اجرا كرد،‌استفاده از اين برنامه در اين گروه در افزايش شادماني موثر بود. همچنين اين دوره آموزشي شادماني براي كاهش فرسودگي شغلي برخي از مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان توسط نامبرده صورت گرفته كه در اين بررسي هم مشخص شد اين برنامه مي تواند ضمن افزايش شادماني فرسودگي شغلي افراد را نيز كاهش دهد ( به نقل از باقري ، 1387) .
– شفیعی در تحقیق خود با عنوان بررسی رضایت شغلی معلمان کودکان استثنایی گرایش عقب ماندههای ذهنی شیراز (81-80) به این نتیجه رسید که بین جنسیت معلمان و رضایت شغلی آنان تفاوت معنی داری وجود نداشته اما بین سابقه خدمت و رضایت شغلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد بدین صورت که معلمان کم سابقه نسبت به معلمان با سابقه بالا از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند .
– یاوریان و صمدی ( 1382 ) در تحقیقی که با عنوان بررسی میزان رضایت شغلی وعزت نفس معلمان مدارس استثنایی شهرستان های ارومیه ، خوی و مهاباد در سال تحصیلی 81-80 انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بین رضایت شغلی و عزت نفس و سابقه خدمت رابطه مثبت معنی دار وجود دارد ولی بین ویژگیهای فردی ( مثل جنس ، وضعیت تاهل و محل خدمت ) و عزت نفس و رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد .
– جعفري و همكاران (1382) به بررسي ميزان شادماني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرداختند نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ميانگين شادماني دانشجويان در آزمون آكسفورد 83/45 و در آزمون فوردايس 49/31 مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه از بين عوامل شناختي-رفتاري، عامل بيان احساسات بيشترين سهم را در تببين شادماني. دانشجويان داشته است .
– بهزادي (1382) در بررسي رابطه بين ميزان شادماني و اضطراب امتحان دانشجويان اصفهان به اين نتايج دست يافت: 1- بين اضطراب امتحان و شادماني همبستگي معكوس وجود دارد. 2- اضطراب امتحان دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است. 3- بين ميزان شادماني پسران و دختران تفاوت وجود ندارد .
– كوزه چيان و همكاران (1382) پژوهشي تحت عنوان بررسي ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت بدني آموزشگاه هاي استان خراسان انجام دادند. برخي از نتايج پژوهش نشان مي دهد كه: بين تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري وجود دارد . بين رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني ،‌ ارتباط معني داري وجود دارد ،‌ بين سن و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود دارد. بين سن و تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني،‌ارتباط معناداري وجود ندارد .
– نتايج پژوهش ازكيا (1382) تحت عنوان فراتحليل مطالعات رضايت شغلي در سازمان هاي آموزشي نشان دهنده آن است كه از 15 سازه پيش بين كه رابطه‌آنها با رضايت شغلي بيش از 5 بار تكرار شده است. انجام فراتحليل به شيوه تركيب احتمالات وجود رابطه معنادار بين تمامي متغيرهاي مربوط به رضايت شغلي را اثبات مي كند و بدين ترتيب مدل وضعيتي رضايت شغلي مبتني بر ارتباط سه گروه متغيرهاي ماهيتي، سازماني و فردي با رضايت شغلي است و به روشني مورد تأييد قرار مي گيرد اما يافته هاي فراتحليل به رو ش تركيب شدت تأثير رابطه متغيرهاي دستمزد و سابقه كار با رضايت شغلي را مورد تأييد قرار نداده و بر اهميت متغيرهاي سازماني نظير مشاركت، مديريت و امكان بروز خلاقيت هاي فردي به عنوان تبيين كننده هاي مهم و اساسي رضايت شغلي در سازمانهاي آموزشي تأكيد دارد. از طرف ديگر يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه متغيرهاي فردي مانند سن، جنس و تبيين كننده هاي خوبي براي رضايت شغلي نيستند هرچند ك جايگاه خاص خود را در مدل وضعيتي دارا باشند .
– فدايي نسب (1383) در پژوهشي به بررسي رابطه بين رضايت شغلي و ويژگيهاي دموگرافيك كاركنان اداري و غير اداري جزيره كيش پرداخت. نمونه تحقيق شامل 121 نفر از كاركنان جزيره كيش بود كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هاي شاخصي توصيف شغلي اسميت، ترجيح شغلي هالند، تيپ شخصيتي B .A و پرسشنامه ويژگيهاي دموگرافيك داده ها جمع آوري شدند. يافته ها حاكي از عدم رابطه بين رضايت شغلي كلي و ويژگي هاي دموگرافيك بين كاركنان بود. ولي بين بعضي از مولفه ها تفاوت معناداري وجود داشت از قبيل: گروه شغلي و سن با مولفه رضايت از سرپرست (غير اداري)،‌وضعيت تأهل،‌تحصيلات،‌ سن و سابقه كار به ترتيب با مولفه هاي رضايت از حقوق و سرپرست (اداري)،‌رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي كلي در كاركنان جزيره كيش رد شد،‌ولي در بعضي از مولفه ها اين رابطه مور تأييد قرار گرفت كه عبارتند از: تيپ B .A با مولفه رضايت از همكاران ( در هر دو گروه)،‌تيپ تهوري با مولفه رضايت از كار،‌تيپ واقع بين با مولفه رضايت از سرپرست و تيپ قراردادي با مولفه رضايت از حقوق (غير اداري)،‌در مجموع افراد با تيپ شخصيتي A رضايت شغلي بشتري از شغل خود نسبت به تيپ B كسب كردند. تيپ تهوري بيشتري رضايت از شغل را در بخشهاي غير اداري و تيپ اجتماعي بيشترين ميزان رضايت را در گروه اداري كسب كردند .بطور كلي نتايج نشان داد كه رابطه بين رضايت شغلي كلي و ميزان تحصيلات در كل كاركنان تأييد شده و نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين ميزان رضايت شغلي به ترتيب مربوط به افراد با مدارك ديپلم و ليسانس مي باشد .
– نتايج تحقيق دژباني (1383) با عنوان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي معلمان شهر فردوس نشان مي دهد،‌با 95/0 اطمينان،‌بين امنيت شغلي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و ضريب همبستگي پيرسون بين آنها 176/0 مي باشد، با 99/0 اطمينان، بين روابط اجتماعي فرد با همكاران و رضايت شغلي رابطه معنا داري وجود دارد،‌با 99/0 اطمينان،‌بين امكانات و فرصتهاي رشد و ارتقاء و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد. با استفاده از آزمون T براي گروه هاي مستقل و فرض برابراي واريانس ها،‌بين جنس و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود ندارد .
– امیریان زاده ( 1384 ) در تحقیقی که با عنوان رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس شهر شیراز انجام داد به این نتیجه دست یافت که در مجموع زنان رضایت شغلی بیشتری نسبت به مردان دارند .
– تحقيقي كه توسط معتكف (1384) با همكاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با عنوان عوامل موثر در ايجاد شادكامي در دانشجويان علمن و صنعت تهران صورت داد بيان مي كند كه داشتن هيجان هاي مثبت و نداشتن هيجانهاي منفي ناخوشايند در پيشرفت آنها بسيار موثر است. ضمن اينكه به بررسي سه عامل شادكامي : 1- محبوبیت 2- مقبوليت 3- موفقيت پرداخته و آنها را عامل هاي اصلي در روند شادماني ذهني به حساب آورده است .
– در تحقیقی که تقی زاده ( 1385 ) با موضوع بررسی رابطه بین رضایت شغلی با شادمانی و سرزندگی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان روی 80 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان انجام داد به این نتیجه دست یافت که بین میزان شادمانی و سرزندگی اعضاء هیئت علمی با ویژگیهای سن ، جنسیت ، سابقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازنشستگی، معلمان مدارس، پست های سازمانی، شهرستان مشهد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نگرش به ازدواج، مدارس متوسطه، نگرش به طلاق، تحلیل واریانس