پایان نامه با کلمات کلیدی رابطه علیت، بهرهوری کل عوامل، بخش کشاورزی، علیت گرنجر

دانلود پایان نامه ارشد

/0)
050/0
Obs*R-squared

در شکل (4-2-2) نمودار CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل دوم تحقیق آورده شده است. با توجه به اینکه منحنی ترسیم شده در هیچ نقطهای خارج از خطوط مربوط به مقادیر بحرانی نیست، در سطح 5% میتوان عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدل ARDL را پذیرفت.
شکل 4-2-2 ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل دوم تحقیق

در جدول (4-2-12) به منظور بررسی رابطه علیت میان مخارج جاری دولت و بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی نتایج آزمون علیت گرنجر آورده شده است. مشاهده میشود که در سطر دوم احتمال مربوط به آماره t در سطح 10% معنادار میباشد. این امر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری دولت به بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری 10% است. با توجه به بیمعنی بودن آماره t در سطر اول (511/0) وجود رابطه علیت دو طرفه میان دو متغیر مذکور قابل تأیید نمیباشد. همچنین بیمعنی بودن ضرایب F حاکی از عدم وجود رابطه علیت کوتاهمدت میان دو متغیر مذکور میباشد.

جدول 4-2-12: نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج جاری دولت و بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی
آماره t
آماره F
ECT_(t-1)
∆Ln〖tfp〗_t
∆Ln〖Gj〗_t

666/0-
(511/0)
116/0
(890/0)

∆Ln〖Gj〗_t
962/1
(060/0)

237/0
(790/0)
∆Ln〖tfp〗_t

در جدول (4-2-13)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، مخارج دولت، بهرهوری کل عوامل، ریشه واحد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی